Zápis z jednání rady č. 1 ze dne 2021-01-06

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Jaroslav Praveček

Omluveni:

 • Josef Průša

1/ 1

Starosta předložil žádost Centra Lada, Nádražní 362, Pacov, IČ: 26518252 o výpůjčku prostor v Komunitním centru za účelem pořádání výtvarné dílny pro klienty a výstavy výrobků veřejnosti vždy od 7:30 do 12 hodin ve dnech 18. 1., 17. 2. a 29. 3. 2021.

🏷️ Usnesení č. 1

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou Komunitního centra Pacov Centru Lada, Nádražní 362, Pacov, IČ: 26518252 za účelem provozování výtvarné dílny a výstavy výrobků vždy od 7:30 do 12 hodin ve dnech 18. 1., 17. 2. a 29. 3. 2021

1/ 2

Starosta znovu předložil návrh na poskytnutí odměny v souvislosti s krizovým opatřením a určením Základní školy Pacov k zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let pro ředitele školy xxxxxxx.

🏷️ Usnesení č. 2

**Rada města souhlasí** v souvislosti s krizovým opatřením a určením Základní školy Pacov k zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, s vyplacením mimořádné odměny pro ředitele školy xxxxxxx

1/ 3

Starosta předložil informaci o vyřizování stížností Městským úřadem Pacov v roce 2020.

🏷️ Usnesení č. 3

**Rada města bere na vědomí** informaci o vyřizování stížností Městským úřadem Pacov v roce 2020

1/ 4

Starosta předložil informaci o vyřizování petic Městským úřadem Pacov v roce 2020.

🏷️ Usnesení č. 4

**Rada města bere na vědomí** informaci o vyřizování petic Městským úřadem Pacov v roce 2020

1/ 5

Starosta předložil návrh na propachtování části pozemku par. č. 1376/1 v k.ú. Pacov - zahrádky č. 1, lokalita Svatojánská.

🏷️ Usnesení č. 5

**Rada města souhlasí** s propachtováním části pozemku par. č. 1376/1 v k. ú. Pacov - zahrádky č. 1 o výměře 129 m2 v zahrádkářské kolonii ve „Svatojánské“ manželům xxxxxxx, xxxxxxx, 395 01 Pacov na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou od 11.1.2021 za nájemné 10,- Kč/m2/rok.

1/ 6

Starosta předložil návrh na poskytnutí mimořádné odměny za rok 2020 pro ředitelku Domu sociálních služeb Pacov, Ing. Michaelu Pučálkovou [již a to vzhledem ke zvýšení provozní náročnosti v roce 2020, především pak situaci s covid 19. Dále pak za vysoké osobní nasazení při zajišťování provozních prostředků pro zařízení.

🏷️ Usnesení č. 6

**Rada města souhlasí** s předloženým návrhem na vyplacení mimořádné odměny pro ředitelku příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Pacov

1/ 7

Tajemník předložil návrh na poskytnutí odměny ředitelce Městské knihovny Pacov Lence Vlachové xxxxxxx

🏷️ Usnesení č. 7

**Rada města souhlasí** s předloženým návrhem na vyplacení mimořádné odměny pro ředitelku Městské knihovny Pacov xxxxxxx

1/ 8

Tajemník upozornil, že město Pacov je na základě rozhodnutí Městského úřadu Pacov, odboru dopravy ze dne 11.9.2020, č.j. MP/11210/2020/OD/Pa povinno odstranit pevné překážky a zneplatnit dopravní značení IP 10a — slepá pozemní komunikace umístěné na pozemcích parc. č. 2567/1, 2567/22 vk.ú. Pacov, přičemž termín pro odstranění pevných překážek a zneplatnění dopravního značení, stanovený ve výše uvedeném rozhodnutí, již uplynul. Pokud by nebyla uložená povinnost splněna dobrovolně, musel by městský úřad přistoupit k náhradnímu výkonu rozhodnutí. Bylo přislíbeno zjednání nápravy a dobrovolné splnění uložené povinnosti v termínu do 30-ti dnů. V tomto smyslu tajemník odpoví Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství k jeho dotazu ze dne 16.12.2020.

Zápis z jednání rady č. 2 ze dne 2021-01-11

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša

2/ 1

Starosta předložil ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 11/2020.

🏷️ Usnesení č. 8

**Rada města schvaluje** rozpočtové opatření č. 11/2020 a ukládá vedoucí finančního odboru promítnout toto opatření do úpravy rozpočtu 2020.

2/ 2

Starosta seznámil se žádostí xxxxxxx výpůjčku zámeckého areálu na akci turnaj v discgolfu dne 1. 5. 2021.

🏷️ Usnesení č. 9

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou prostor zámecké zahrady par. č. 6/4 v k. ú. Pacov panu xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx za účelem pořádání akce turnaj v discgolfu dne 1. 5. 2021

2/ 3

Radní diskutovali návrh živnostenského úřadu Městského úřadu Pacov na rozhodnutí o rozsahu a organizaci tradiční pouti v letošním roce. Rozhodnutí prozatím nebude přijímáno vzhledem k těžko předvídatelným omezením z důvodu nákazy covid-19. Radní doporučují projednat návrh opětovně cca koncem dubna.

2/ 4

Místostarosta informoval o žádosti budoucího stavebníka vlokalitě „U Unika“ o změnu vybudování vjezdu na stavební parcelu, byla předložena situace a stanovisko Policie ČR. Radní doporučují žádosti nevyhovět. Nelze splnit podmínku ve stanovisku Policie ČR z důvodu nedostatečných rozhledových poměrů a záměru výsadby zelně podél komunikace. Místostarosta v tomto smyslu bude s žadatelem hledat vyhovující řešení vhodné pro obě strany.

2/ 5

Radní diskutovali provoz městského úřadu v souvislosti s trvajícími omezeními v důsledku covid-19. Stále platí nouzový stav, tedy omezení úředních hodin pouze na část hodin v pondělí a středu. Radní doporučují tajemníkovi, aby vydal doporučení úředníkům vybírat dovolenou převedenou z předchozího roku a dále využívat neúřední dny mimo jiné k sebevzdělávání. Starosta doporučil zdůraznit občanům (na webu, FB profilu města) možnost vyřizování záležitostí i mimo úřední hodiny po telefonické nebo e-mailové konzultaci.

2/ 6

Byly diskutovány výše příplatků za vedení pro ředitele příspěvkových organizací. Návrh bude předložen na nejbližším jednání.

2/ 7

Radní projednávali návrh rozpočtu města na rok 2021.

Zápis z jednání rady č. 3 ze dne 2021-01-18

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša

3/ 1

Jednání rady města se zúčastnila ředitelka Ing. Michaela Pučálková. Informovala o aktuální situaci v organizaci. Probíhá příprava na očkování, ale bohužel prozatím nejsou vakcíny. Starosta informoval o situaci v celém kraji, kde je situace stejně špatná. Ředitelka dále informovala, že po odmlce bylo znovu provedeno testování, které zaznamenalo 1 pozitivní klientku. Začíná proces náboru klientů. Vlna úmrtí v souvislosti s covid byla ale bohužel plošná a dotkla se všech zařízeních. Radní s ředitelkou diskutovali různé návrhy řešení, například i využití části objektu pro klienty z jiných měst za komerční částky. Paní ředitelka promyslí různé varianty a cca za 1 měsíc bude záležitost znovu projednaná. Byl projednán návrh rozpočtu organizace na rok 2021. Vše bude záležet na získání dotacích z Ministerstva práce a sociálních věcí a Kraje Vysočina.

3/ 2

Starosta informoval o žádosti občanského sdružení LUNGTA, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1, IČ: 67775845 o připojení se k mezinárodní kampani "vlajky pro Tibet" dne 10.3.2021. Radní se žádostí souhlasí, město Pacov se tradičně k této akci připojuje.

3/ 3

Starosta seznámil s přehledem pohledávek k 31. 12. 2020.

🏷️ Usnesení č. 10

**Rada města bere na vědomí** seznam pohledávek města k 31. 12. 2020

3/ 4

Rada města projednávala nejasnosti ve vlastnictví rampy, která je vybudovaná na pozemku 2567/11 k.ú. Pacov v majetku města a kterou využívá Česká pošta, s. p. Česká pošta byla na tuto skutečnost upozorněna a poté požádala o prodej části pozemku par. č. 2675/11 o velikosti cca 15 m2, který je zastavěn zastřešenou rampou pošty. Radní doporučují prodej za cenu 1.000, -- Kč/m“ bez DPH a zástupce České pošty, s. p. upozornit na nutnost dořešení úplaty za dosavadní využívání pozemku.

3/ 5

Starosta předložil návrh smlouvy o výpůjčce s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. xxxxxxx, IČ 00090450 na výpůjčku pozemků par. č. 2520/1 a par. č. 2523/1 v k. ú. Pacov za účelem realizace stavební akce — rekonstrukce mostu „II/1296 Kuňovka — most ev. č. 1296-1“.

🏷️ Usnesení č. 11

**Rada města souhlasí** s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., IČ 00090450 jako vypůjčitelem na výpůjčku pozemků par. č. 2520/1 o výměře 75 m2, par. č. 2523/1 o výměře 125 m2 k.ú. Pacov za účelem realizace stavební akce – rekonstrukce mostu „III/1296 Kuňovka – most ev. č. 1296-1“ na dobu určitou 6 měsíců počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby. **Rada města dává souhlas** společnosti Pacovská lesní s.r.o. s propachtováním či přenecháním do užívání či podnájmu pozemku par. č. 1860/1 o výměře 58 m2 k.ú. Pacov Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, p. o. IČ 00090450 za účelem realizace stavební akce – rekonstrukce mostu „III/1296 Kuňovka – most ev. č. 1296-1“

3/ 6

Starosta předložil žádost xxxxxxx o práci. Vzhledem k tomu, že žadatel není v evidenci, kterou nabízí Úřad práce pro program veřejně prospěšných prací, není možné požadavku poskytnutí zaměstnání vyhovět. Žádost o pronájem bytu bude projednána po prověření možností se správcem městských bytů

3/ 7

Starosta předložil nabídku společnosti Solar Global Development CZ a.s., Ladova 1814/31, 621 00 Brno — Řečkovice, IČ 09616853 o pronájem nebo případný odkupu pozemku 1930/1 v k. ú. Pacov ve vlastnictví města za účelem výstavby vlastní fotovoltaické elektrárny. Radní doporučují nejdříve majetkově vypořádat pozemek s Římskokatolickou farností Pacov.

3/ 8

Tajemník informoval o zahájení kontroly ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a pro Vysočinu, jejímž předmětem je dodržování povinností na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dodržování povinností na úseku odměňování zaměstnanců a dodržování povinností na úseku poskytování náhrad zaměstnancům. Kontrolovaným obdobím je rok 2020.

3/ 9

Radní opětovně projednávali stanovení výše příplatku za vedení ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných městem Pacov. Výsledkem projednání je stanovení procenta pro výpočet, respektive zákonem stanovená minimální procentuální výše příplatku za vedení pro daný stupeň řízení zvýšená u jednotlivé kategorie řízení: + 3 % (organizace s 0— 15 zaměstnanci), +5 % (organizace s 16-25 zaměstnanci), +10 % (organizace více než 25 zaměstnanci).

🏷️ Usnesení č. 12

**Rada města stanoví** v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příspěvek za vedení ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných městem Pacov dle navrženého podkladu, a to s účinností od 1.1.2021.

3/ 10

Radní projednávali návrh rozpočtu města na rok 2021.

Zápis z jednání rady č. 4 ze dne 2021-01-27

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček

Omluveni:

 • Mgr. Jitka Špačková
 • Josef Průša

4/ 1

Jednání rady města se zúčastnil ředitel Gymnázia Pacov, Mgr. Josef Novák. Radní vyjádřili hrubou nespokojenost s opakovaně nedostatečně zpracovanou propagací školy a s opakovaně nepřipravenou nabídkou školy, která by zaujala nové uchazeče o studium. Starosta uložil řediteli školy: Do pátku 29.1. předložit přesný rozpis nápadů na propagaci školy, včetně nákladů, která musí proběhnout před termínem pro podávání přihlášek, tj. během února. Do středy 3.2. předložit přesný kompletní marketingový plán školy pro aktuální kalendářní rok, tj. konkrétní kroky, konkrétní termíny, včetně nákladů. Pro případ omezeních kvůli covid bude součástí plánu i verze distanční výuky a dalších souvislostí

4/ 2

Starosta vysvětlil řediteli záměr a snahu získat kontaktní informace na bývalé absolventy Gymnázia Pacov, kteří studují, nebo už vystudovali některý z lékařských oborů univerzit. Cílem vedení města je být v kontaktu s bývalými absolventy a případně jim předložit vhodnou nabídku na spolupráci při zajištění lékařské péče v Pacově.

4/ 3

Starosta předložil návrhy nových platových výměrů, zpracovaných podle přijaté metodiky pro ředitele příspěvkových organizací města. a č. 14

🏷️ Usnesení č. 13

**Rada města schvaluje** předložené návrhy na nové platové výměry pro: * ředitelku Mateřské školy Pacov, xxxxxxx * ředitelku Mateřské školy Pacov, xxxxxxx, xxxxxxx * ředitele Základní školy Pacov, xxxxxxx * ředitele Gymnázia Pacov, xxxxxxx * ředitelku Základní umělecké školy Pacov, Španovského 319,xxxxxxx s účinností od 1.1.2021

🏷️ Usnesení č. 14

**Rada města Pacov schvaluje** předložené platové výměry pro: * ředitelku Domu sociálních služeb Pacov,xxxxxxx * ředitele Městského muzea Antonína Sovy v Pacově, xxxxxxx s účinností od 1.1.2021

4/ 4

Tajemník seznámil se žádostmi xxxxxxx které podal v zastoupení xxxxxxx v dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném. přístupu k informacím a které se týkají požadavku sdělení způsobu projednání návrhů na zřízení dalšího parkoviště v prostoru bývalé ul. Školská, odstranění sloupků na komunikaci parc. č. 2567/1 a parc. č. 2567/22 v k.ú. Pacov a zřízení jednosměrného provozu se současným omezením do 2,5 tuny na komunikaci ulice Školské. Radní potvrdili, že v dohodnutém termínu dojde k odstranění sloupků osazených na pozemcích parc. č. 2567/1 a parc. č. 2567/22 a souvisejícího dopravního značení. Usměrnění provozu bude řešeno samostatně dle platné legislativy. Rada opětovně projednala návrh RS na rozšíření parkoviště a úpravu provozu v prostoru Komunitního centra Pacov a budovy bývalé sladovny, kterou jmenovaný vlastní. S ohledem na dostatečnou kapacitu veřejných parkovacích míst na městských plochách nacházejících se v blízkosti výše uvedeného prostoru, preference zachování stávajícího uspořádání veřejného prostranství (stávající „zelený“ ostrůvek) a plánované úpravy náměstí, v jejímž rámci se počítá se zřízením 20 parkovacích míst v lokalitě „Za kostelem“, rada nesouhlasí s návrhem xxxxxxx v jím předloženém rozsahu. Radní se shodli, že vhodným místem pro zřízení dalších parkovacích stání je nevyužitá část pozemku parc. č. 2567/22, konkrétně plocha mezi pozemky parc. č. 39/1 a st. 372/2, případná projektová a realizační příprava se bude odvíjet od aktuálních potřeb města, místních spolků provozujících svou činnost v dané oblasti při zohlednění potřeb podnikatelských subjektů provozujících svou činnost v předmětné lokalitě. Na úrovni zastupitelů bude vyvolána diskuze na téma řešení problematického provozu v této lokalitě, např. jednosměrný provoz, apod. Na následující zasedání zastupitelstva bude k projednání předložena žádost xxxxxxx včetně stanoviska rady, které k jeho žádosti zaujala.

🏷️ Usnesení č. 15

**Rada města nesouhlasí** s návrhem xxxxxxx Pacov na rozšíření parkoviště a úpravu provozu v prostoru Komunitního centra Pacov a budovy bývalé sladovny v jím předloženém rozsahu

4/ 5

Starosta seznámil se žádostí xxxxxxx o výpůjčku zámeckého areálu a vybavení za účelem pořádání srazu Amerik a veteránů dne 24. 7. 2021.

🏷️ Usnesení č. 16

**Rada města souhlasí** s výpůjčku prostor zámecké zahrady par.č. 6/4, části zámeckého parku par.č. 6/1 o velikosti cca 3000 m2, horního nádvoří zámku na pozemku st. 3/1 v k.ú. Pacov, parkoviště před zámkem na pozemku par.č. 85, parkoviště u dětského hřiště par.č. 87/6 k.ú. Pacov, 40 ks pivních setů, 2 ks party stanu, 1ks stan o rozměrech 3 x 3 m a umožnění užívání sociálního zařízení objektu haly JUZO na pozemku st. 1949 a st. 1950 a využívání šaten, sociálního zařízení v 1. NP v západním křídle budovy zámku čp. 1, panuxxxxxxx 395 01 Pacov za účelem příprav a pořádání srazu automobilů dne 24. 7. 2021.

4/ 6

Starosta seznámil se žádostí o umístění stánku na zmrzlinu. Radní nesouhlasí s žádostí s ohledem na preferování místních, tradičních prodejců.

4/ 7

Starosta předložil záměr NSK o o převzetí gynekologické ambulance po stávajícím lékaři od 1. 5. 2021. Před změnou nájemní smlouvy bude vyvěšen příslušný záměr pronájmu.

4/ 8

Místostarosta předložil žádost xxxxxxx o příspěvek na výměnu obrubníků v ulici Místostarosta vysvětlil souvislosti týkající se Žádosti, ze kterých vyplývá, že žádost nemůže být schválena, každý stavebník si úpravu nebo přeložení obrubníků u svého domu hradí sám.

🏷️ Usnesení č. 17

**Rada města zamítá** poskytnutí dotace xxxxxxx Pacov na přeložku chodníku a přeložku obrubníku v celkové výši 3.270, -- Kč bez DPH

4/ 9

Starosta informoval o pokračování jednání na téma „projekt průtah městem“. Bude ustanovena pracovní skupina ve složení tajemník, starosta, místostarosta, Jan Kamír, vedoucí odboru výstavby, vedoucí odboru dopravy, vedoucí odboru životního prostředí a památkové péče. Tato skupina se začne podílet na jednání o projektu a následně bude o výsledcích jednání informovat radu města, respektive zastupitelstvo.

4/ 10

Mgr. Plášilová (odbor kanceláře starosty a investic) předložila návrh na směnu pozemků s Selekta Pacov a.s., Starodvorská 352, 395 01 Pacov, IČ 47238399. Radní se shodli, že do směny preferují původní pozemek ve vlastnictví města v blízkosti čistírny odpadních vod a doporučili v této souvislosti jednat dál se Selektou Pacov.

4/ 11

Mgr. Plášilová předložila návrh nájemní smlouv, s xxxxxxx na pronájem části pozemku st. 360/1 o velikosti cca 150 m? v k.ú. Pacov, za účelem vybudování zařízení staveniště. Místostarosta upozornil, že nájemce musí dodržet podmínky zaplocení, aby pozemek nebyl neustále volně přístupný.

4/ 12

V návaznosti na předchozí projednání Mgr. Plášilová předložila návrh nové nájemní smlouvy s Asociací TOM ČR, TOM 4501 Kamarádi o nájmu pozemku v k.ú. Velká Chyška a stavby ubytovacího zařízení čp. 67, tzv. „Hutě. Místostarosta doporučil, aby byl nájem stanoven na dobu neurčitou s roční výpovědí lhůtou a dále vyjádřil nesouhlas s navrhovanou částkou, která je stanovena pro tvorbu „rezervního fondu“. Radní dále projevili zájem o prohlídku objektu. Pro další jednání žádají upřesnit průměrné příjmy z pronájmů, počet osob, dobu využití za předchozí roky. Aby se adekvátně mohla stanovit výše částky za osobu, která se bude odevzdávat do „rezervního fondu“.

4/ 13

Vedoucí finančního odboru Ing. Krátošková předložila nabídky auditorských společností pro přezkum hospodaření města Pacova. Vysvětlila průběh výběrového řízení, sdělila reference ostatních měst a možnosti oslovených společností. Dle doporučení Ing. Krátoškové radní souhlasí s uzavřením smlouvy se společností O-CONSULT s.r.o., Baarova 48/4, Liberec, IČO 445 67448. Starosta uložil Ing. Krátoškové dořešit a dokomunikovat se stejnou společností smlouvy i pro příspěvkovou organizaci Dům sociálních služeb Pacov a pro Svazek obcí Mikroregionu Stražiště.

🏷️ Usnesení č. 18

**Rada města souhlasí** s uzavřením Smlouvy pro přezkum a hospodaření města Pacova s auditorskou firmou O-CONSULT s.r.o., Baarova 48/4, Liberec, IČO 445 67448, registrovanou Komorou auditorů České republiky, oprávněnou provádět auditorskou činnost s osvědčením č. 038

4/ 14

Radní projednávali návrh rozpočtu města na rok 2021.

Zápis z jednání rady č. 5 ze dne 2021-02-08

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Josef Průša

5/ 1

Rada města navštívila areál Hutě u Černého rybníka. Proběhla prohlídka objektu a za přítomnosti zástupců Asociace TOM ČR, TOM 4501 Kamarádi, Pacov, Sadová 304, IČ: 70897328 byl diskutován provoz areálu, případné budoucí investice a parametry nové nájemní smlouvy, která bude předložena na dalším jednání rady.

5/ 2

Jednání rady města se zúčastnil xxxxxxx a představil radě města studii na doplnění proluky mezi budovou finančního úřadu č.p. 1076 a budovou č.p. 1078 vulici Jana Autengrubera, Pacov. Radní s navrženým řešením souhlasí a doporučují návrh projednat na pracovním jednání zastupitelstva města.

5/ 3

Starosta předložil žádost zástupce Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky o pronájem prostor za účelem zřízení kanceláře pojišťovny. Starosta v dalším jednání nabídne prostory na poliklinice, které jsou vzhledem k charakteru poskytovaných služeb nejvhodnější.

5/ 4

Starosta informoval o probíhajícím jednání s ředitelkou Finančního úřadu pro Kraj Vysočina o možnostech převodu budovy č.p. 1076 v Pacově do majetku města. Jednání probíhá komplikovaně, přes prostředníky a zatím s nejistým závěrem.

5/ 5

Starosta informoval o probíhajících jednáních se zájemcem o objekt bývalého pivovaru. Zástupci společnosti Monas technology, IČ: 06376240, byli na místě několikrát na prohlídce. Objekt by byl využívaný za účelem zřízení výrobního závodu na biologické produkty.

5/ 6

Starosta informoval o záměru společnosti Crystalis, s.r.o., IČ: 49711385 prodat výrobní budovu v ulici Hronova, Pacov. V současné době objekt nabízí realitní kancelář za 14,5 mil Kč. Zachována by měla být administrativní část společnosti.

5/ 7

Starosta předložil žádost VitaArt, z.s., Spálená 115, 395 01 Pacov, IČ: 08970190 o dotaci na nákup barevné tiskárny se scannerem. Vzhledem k neznámým aktivitám spolku a vzhledem k chybějící tradici fungování spolku rada města doporučuje žádost předložit opětovně, po delší době činnosti.

🏷️ Usnesení č. 19

**Rada města zamítá** poskytnutí dotace VitaArt, z.s., Spálená 115, 395 01 Pacov, IČ: 08970190 na nákup barevné tiskárny se scannerem

Zápis z jednání rady č. 6 ze dne 2021-02-15

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Josef Průša

6/ 1

Starosta opětovně předložil návrh nájemní smlouvy s Asociací TOM ČR, TOM 4501 Kamarádi o nájmu pozemku v k. ú. Velká Chyška a stavby ubytovacího zařízení čp. 67, tzv. „Hutě“. Místostarosta opakovaně požaduje pro další jednání upřesnit průměrné příjmy z pronájmů, počet osob, dobu využití za předchozí roky. Radní zvažují i stanovení fixní částky za nájem objektu na základě předložených podkladů upřesňující příjmy a výdaje na provoz.

6/ 2

Paní Plášilová opětovně předložila upravený návrh nájemní smlouvy s nájemcem na pronájem části pozemku st. 360/1 vk. ú. Pacov 2021 (budova bývalého pivovaru), za účelem vybudování zařízení staveniště.

🏷️ Usnesení č. 20

**Rada města schvaluje**  uzavření nájemní smlouvy s nájemcem xxxxxxx 395 01 Pacov na pronájem části pozemku st. 360/1 o velikosti cca 150 m2 v k.ú. Pacov, za účelem vybudování zařízení staveniště od 1.3.2021 do 31.12.2021 za nájemné 2.500,- Kč s 15 denní výpovědní lhůtou.

6/ 3

Paní Plášilová předložila žádost společnosti SHB Hovorka s.r.o., IČ 28076044, Červená Řečice 303, 394 46 Červená Řečice o prodej pozemků par. č. 2370/14, 2370/15 a 2370/18 v k.ú. Pacov za účelem výstavby výrobní haly. Vzhledem k tomu, že na uvedeném pozemku je územním plánem navržena veřejně prospěšná stavba — místní komunikace, nelze žádosti vyhovět. V souvislosti s danou lokalitou radní doporučili jednat o majetkoprávním vypořádání pozemků pod plánovanou komunikací.

6/ 4

Paní Plášilová informovala o pokračování jednání s Římskokatolickou farností Pacov, IČ:

6/ 6086094

respektive Biskupstvím českobudějovickým, IČ: 00445118 ohledně majetkoprávního vypořádání pozemků pod rekultivovanou skládkou vk. ú. Pacov v lokalitě pod Pacovskými strojírnami.

6/ 5

Starosta informoval o situaci týkající se nákazy COVID-19. V Domě sociálních služeb proběhlo očkování, v současné době nebyl po testování zaznamenán žádný případ pozitivity na toto onemocnění. Starosta informoval o jednání v rámci Kraje Vysočina o zřizování očkovacích center. V plánu je zajistit požadované prostory, prozatím ale není očkovací látka a nemá smysl podnikat v tomto směru další aktivitu. Tajemník informoval o usnesení vlády ze dne 14.2.2021, č. 128, na jehož základě s účinností od 15.2.2021 skončilo omezení rozsahu úředních hodin pro úřady, které bylo stanoveno na dva dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni. Ostatní podmínky omezeného provozu vyplývající z nouzového stavu zůstávají nadále v platnosti. Místostarosta upozornil tajemníka, aby byla zveřejněna informace v měsíčníku Z mého kraje týkající se prodloužení lhůt na vyřizování propadlých občanských průkazů, řidičských průkazů a cestovních dokladů.

6/ 7

Starosta požádal tajemníka o zjištění dostupných a vhodných možností pro testování žáků po návratu do škol a odhadované náklady.

6/ 8

Tajemník informoval o žádosti dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se záležitostí souvisejících s výpovědí smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VODAK Humpolec s.r.o. Starosta přislíbil zpracování podkladů pro odpověď.

6/ 9

Tajemník informoval o dotazu, který obdržel prostřednictvím webové aplikace „Napište nám“. Dotaz se týká plánované opravy nádražní budovy, zda se při rekonstrukci plánuje vybudování veřejného WC. Starosta sdělil, že se v rámci úprav objektu počítá s veřejným WC, které bude provozováno městem Pacov. **Rada města souhlasí**

Zápis z jednání rady č. 7 ze dne 2021-02-17

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Josef Průša
 • Jan Kamír

7/ 1

Rada projednala záměr nákupu objektu „roubenky“ v ulici Karmelitánská, tj. par. č. 2567/2 v k. ú. Pacov. Radní pověřují starostu dalším jednání s majiteli.

7/ 2

Byl diskutován záměr vybudování nového víceúčelového sportoviště v areálu Základní školy v areálu Za Branou, v proluce mezi školou a areálem Mateřské školy, a to pro letní a zimní využití. Rada pověřuje starostu k dalšímu jednání o PD a zajištění finančních zdrojů.

7/ 3

Starosta informoval o jednání s developery zastupujícími OC Pacov s.r.o., IČ: 09865268 týkajícího se záměru výstavby obchodního centra v blízkosti bývalé čerpací stanice v ulici Žižkova v Pacově.

7/ 4

Radní projednávali návrh rozpočtu města na rok 2021.

7/ 5

Tajemník informoval o závěrech uvedených v protokolu o kontrole provedené Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu ze dne 16. 2. 2021.

Zápis z jednání rady č. 8 ze dne 2021-03-08

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Josef Průša

8/ 1

Jednání rady města se zúčastnil ředitel Základní školy Pacov Mgr. Jaromír Havel a informoval o průběhu distanční výuky. V porovnání s jarem 2020 se škola zaměřuje na povinné vysílání neboli on-line vyučování. Distanční výuka na prvním stupni je dle recenzí bez problémů a má pozitivní odezvu. Ředitel vyjádřil největší problém s výukou fyziky, která byla způsobena dlouhodobou pracovní neschopností učitelky. V současné době se škola snaží dohnat tuto ztrátu, mimo jiné i zakoupenou interaktivní výukou. Starosta zdůraznil, že jakýkoli dobrý nápad je vhodné předložit zřizovateli. Ve snaze ulehčit a zpříjemnit distanční výuku může město Pacov zvážit investici do dalších pomůcek apod. Ředitel informoval, že testování bude probíhat, i když zatím není povinné, a to 1x týdně. Většina učitelů ale pracuje na home-office. Očkování zaměstnanců už začalo probíhat, 80 % zaměstnanců projevilo zájem. Starosta zmínil návrh na projekt „letní doučování“ základních předmětů ve stylu příměstského tábora. Starosta zadal řediteli přípravu základního návrhu. Další fází bude zjištění zájmu rodičů (dětí). Místostarosta informoval o průběhu projektu stavební úpravy školy. První pavilon se chýlí ke konci. Termín dokončení cca 15.3. Pavilon „B“, tj. první stupeň bude zahájen po ukončení pavilonu A. V objektu školní jídelny se připravuje výtah a dochází k úpravě dílen. Ředitel dále sdělil, že forma zápisu do prvních tříd zatím není stanovena a vzhledem k platným nařízením pravděpodobně proběhne jako loni, a to distančně. Ředitel informoval o pravděpodobnosti, že od nového školního roku nastoupí docházku handicapovaná žákyně. Vzhledem k charakteru handicapu informoval o možnostech a překážkách takovéto docházky. Dále ředitel sdělil informace o prodloužení projektu Erasmus, apod.

8/ 2

Starosta předložil žádost Automotoklubu Pacov v ÚAMK o umístění vítacího banneru na příjezdech do města, který by upozorňoval na Pacov, město motorismu. Radní vyjádřili souhlas s realizací, ale doporučují vstoupit do jednání a navrhnout bannery (cedule) společné s městem, upozorňující a spojující více zajímavostí města (motorismus, partnerské město, 15. poledník apod.).

8/ 3

Starosta informoval, že pro jednání zastupitelstva připravuje Plán rozvoje sportu města Pacova. Projektové záměry vychází z předchozích diskuzí se zástupci sportovních spolků a členů zastupitelstva.

8/ 4

Starosta předložil žádost společnosti DigiTry Art Technologies s.r.o., která připravuje pro Správu železnic projekt na rekonstrukci nádražní budovy o vydláždění pruhu dle předložené situace. **Rada města souhlasí** s předloženým požadavkem. Radní opakovaně vyjádřili zájem zachovat původní přístřešek, především proto, že dokresluje původní ráz nádraží, zároveň se nebrání zbourání novodobých přístaveb.

8/ 5

Starosta předložil návrh ročních rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací. Přijata usnesení č. 21 - 28

🏷️ Usnesení č. 21

**Rada města schvaluje** předložený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Za Branou, IČO 75000571 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 11,7 mil. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2021“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM.

🏷️ Usnesení č. 22

**Rada města schvaluje** předložený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Pacov, Jatecká 571, IČO 75000687 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 5,8 mil. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2021“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM.

🏷️ Usnesení č. 23

**Rada města schvaluje** předložený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Pacov, IČO 75000474 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 44,3 mil. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2021“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM.

🏷️ Usnesení č. 24

**Rada města schvaluje** předložený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Gymnázium Pacov, IČO 03620280 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 10,1 mil. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2021“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM.

🏷️ Usnesení č. 25

**Rada města schvaluje** předložený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Školní jídelna Pacov, IČO 75000679 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 9,6 mil. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2021“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM.

🏷️ Usnesení č. 26

**Rada města schvaluje** předložený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Pacov, IČO 72088087 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 8,0 mil. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2021“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM.

🏷️ Usnesení č. 27

**Rada města schvaluje** předložený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, IČO 00365891 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 2,4 mil. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2021“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM.

🏷️ Usnesení č. 28

**Rada města schvaluje** předložený rozpočet pro rok 2021 příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Pacov, p. o., IČO 63893703 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 53,8 mil. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2021“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM.

8/ 6

Starosta předložil žádost xxxxxxx o pronájem prostor pro provozování pouti v období 2021. Radní se shodli, že v současné době rada o pronájmu jednat nebude. Vládní nařízení ani v současné době neumožňují pořádání pouti.

8/ 7

Rada města vzala na vědomí sdělení ředitele kontaktního pracoviště Pelhřimov Úřadu práce týkající se omezení poskytovaných služeb v prostorách budovy radnice.

8/ 8

Paní Plášilová předložila návrh na přijetí daru stavby Centra volnočasových aktivit Jetřichovec od SH ČMS — Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec, IČ: 63893576.

🏷️ Usnesení č. 29

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválit přijetí daru stavby Centra volnočasových aktivit Jetřichovec sestávající se: * z hřiště na pozemku par. č. 1625, jehož užívání bylo povoleno na základě Kolaudačního souhlasu, který dne 3.1.2012 vydal Městský úřad Pacov pod č.j. MP/00098/2012/Výst/Kl a * skladu vybudovaném na části pozemku par. č. 121/1 dle GP 185-99/2013 označené jako pozemek st. 131, jehož užívání bylo povoleno na základě Kolaudačního souhlasu, který dne 25.4.2013 vydal Městský úřad Pacov pod č.j. MP/04985/2013/Výst/Kl vše v k. ú. Jetřichovec od SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec, IČ 63893576, Jetřichovec 46, 395 01 Pacov.

8/ 9

Paní Plášilová předložila návrh na přijetí daru stavby Altánu pro mimoškolní aktivity od Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při Základní škole Pacov, z.s., IČ: 22751718.

🏷️ Usnesení č. 30

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválit přijetí daru stavby Altánu pro mimoškolní aktivity vybudovaném na pozemku st. 368/2 k. ú. Pacov, jehož užívání bylo povoleno na základě Kolaudačního souhlasu, který dne 31.3.2014 vydal Městský úřad Pacov pod č.j. MP/03848/2014/Výst/Kl. od Sdružení rodičů, přátel a dětí školy při Základní škole Pacov, z. s., IČ 22751718, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov.

8/ 10

Paní Plášilová předložila návrh na přijetí daru stavby Víceúčelového altánu od Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Pacov, z.s., IČ: 62540319.

🏷️ Usnesení č. 31

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválit přijetí daru stavby Víceúčelového altánu vybudovaném na pozemku st. 2442 k. ú. Pacov, jehož užívání bylo povoleno na základě Kolaudačního souhlasu, který dne 31.3.2014 vydal Městský úřad Pacov pod č.j. MP/03854/2014/Výst/Kl vč. vybavení: tabule MANA6ER 180 V 120 LG a šesti zahradních sedacích setů od Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Pacov, z. s., IČ 62540319, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov.

8/ 11

Paní Plášilová předložila návrh na zvážení navýšení nebo zachování nájemného z nebytových prostor na poliklinice.

🏷️ Usnesení č. 32

**Rada města souhlasí** s nezvyšováním nájemného na rok 2021 dle nájemní smlouvy o nájmu nájemcům prostor v budově polikliniky čp. 922 a garáží a prostor na st. 1553/1 a st.1553/2 v k. ú. Pacov.

8/ 12

Paní Plášilová předložila změnu nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově polikliniky související s převzetím gynekologicko-porodnické ambulance xxxxxxx

🏷️ Usnesení č. 33

**Rada města souhlasí** S uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání - místnosti č. 3.41, 3.42, 3.43, 3.44 a 3.45 ve IV. nadzemním podlaží (3. patro) o celkové velikosti 44,8 m2 v budově polikliniky v Pacově, Žižkova 922, s nájemcem SVOGYN s.r.o., IČ 09894471, Bolechov 18, 396 01 Želiv od 1.5.2021 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou s tím, že podmínky nájemní smlouvy budou stanoveny v souladu s usnesením rady č. 99 ze dne 24.8.2007 a v souladu s usnesením rady č. 124 ze dne 7.11.2007.

8/ 13

Paní Plášilová předložila návrh směny se Státním pozemkovým úřadem týkající se pozemků par. č. 2416/74 a 2416/76 k. ú. Pacov, které jsou součástí motokrosového areálu „na Propadě“. Rada města souhlasí se zahájením jednání o směně pozemků. Zároveň bude prověřeno, zda by bylo možné u pozemku par. č. 2416/76 oddělit a poté směnit pouze jeho část, která zasahuje do motokrosového areálu.

8/ 14

Paní Plášilová předložila návrh dodatku Pachtovní smlouvy a Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání se společností Pacovská lesní s.r.o.

🏷️ Usnesení č. 34

**Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 10 Pachtovní smlouvy a Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání s pachtýřem (nájemcem) společností Pacovská lesní s.r.o., který řeší aktualizaci přílohy č.1

8/ 15

Paní Plášilová předložila podklady Asociace TOM ČR, TOM 4501 Kamarádi, IČ: 70897328 týkající se přehledu výdajů a příjmů základny Hutě. Na další schůzi rady bude předložen nový návrh smlouvy, ve kterém bude zahrnuta sleva za pronájem pro školské organizace zřizované městem.

8/ 16

Tajemník informoval o žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. od xxxxxxx který zastupuje xxxxxxx Žadateli bylo sděleno, že kamenné sloupky do budou odstraněny 30.4. 2021. Vzhledem k náročnosti úpravy terénu bylo nutné počkat na vhodné povětrnostní podmínky.

8/ 17

Tajemník informoval o žádosti E A o projednání konkrétních bodů na nejbližším jednání zastupitelstva podanou podle ustanovení 816 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.

🏷️ Usnesení č. 35

**Rada města bere na vědomí** žádost xxxxxxx o projednání konkrétních bodů na nejbližším jednání zastupitelstva a ukládá starostovi města předložit žádost k projednání zastupitelstvem města, tak jak ukládá § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.

8/ 18

Byla projednána Příkazní smlouva mezi městem Pacov a Krajem Vysočina, která stanovuje součinnost za účelem zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočina v době do 30.4.2022.

8/ 19

Starosta informoval o průběhu informační kampaně k „door-to-door“ systému a předložil návrh kalendáře svozu.

8/ 20

Tajemník informoval o plánovaném povinném testování zaměstnanců úřadu, které bude probíhat v ordinaci xxxxxxx, a to výtěrem z nosohltanu.

8/ 21

Tajemník informoval o jednání s Úřadem práce a předloženém seznamu pracovníků pro veřejně prospěšné práce.

8/ 22

Tajemník informoval o daru z Potravinové banky, a to 6.000 ks roušek, které budou dle jeho návrhu distribuovány potřebným.

Zápis z jednání rady č. 9 ze dne 2021-03-29

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

Omluveni:

 • Tomáš Kocour

9/ 1

Starosta předložil návrh smlouvy o výpůjčce s vypůjčitelem Úřad práce České republiky, IČ 724 96 991, se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7 na pokračování ve výpůjčce místností v budově radnice, pro kanceláře dislokovaného pracoviště Úřadu práce.

🏷️ Usnesení č. 37

**Rada města souhlasí** s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vypůjčitelem Úřad práce České republiky, IČ 724 96 991, se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7 na výpůjčku místností č. č. 114 o velikosti 18,3 m2, místnosti č. 115 o velikosti 17,5 m2 a místnosti č. 116 o velikosti 7,9 m2 v 1. nadzemním podlaží v budově radnice, Náměstí Svobody 320 na dobu určitou od 1.4.2021 do 31.3. 2022 za účelem zřízení kanceláře dislokovaného pracoviště Úřadu práce.

9/ 2

Starosta předložil návrh na ukončením nájemní smlouvy s na pronájem pozemku st. č. o velikosti 343 m“, jehož součástí je dům čp. v k.ú. Pacov ke dni 31.7.2021.

🏷️ Usnesení č. 38

**Rada města souhlasí** s ukončením nájemní smlouvy nájemce pana xxxxxxx na pronájem pozemku st. 138 o velikosti 343 m2, jehož součástí je dům čp. 156 v k.ú. Pacov dohodou ke dni 31.7.2021.

9/ 3

Starosta předložil záměr zástupce České spořitelny, a. s., region Jižní Morava o výměnu bankomatu za vkladový a stím spojenou žádostí o možnou změnu umístění bankomatu. Současné místo je složité pro obsluhu bezpečnostní agenturou. Radní doporučili vstoupit s žadatelem v jednání.

9/ 4

Starosta seznámil s výběrem místa společnosti Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7 pro umístění Alzaboxu. Radní předložený návrh vzali bez připomínek na vědomí.

9/ 5

Starosta předložil žádosti o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu pro spolky pracující s dětmi a mládeží ve výši do 50 tis. Kč.

🏷️ Usnesení č. 39

**Rada města souhlasí** s poskytnutím účelové dotace a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro: Český rybářský svaz, z.s., MO Pacov, IČ: 477346 ve výši 16.075,-- Kč Folklórní soubor Strážišťan, z.s., IČ: 49026747 ve výši 13.500,-- Kč Horticon, z.s., IČ: 6544975 ve výši 11.400,-- Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec, IČ: 63893576 ve výši 34.800,-- Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pacov, IČ: 65983670 ve výši 25.600,-- Kč Spolek Rodinné centrum Sovička, IČ: 22839461 ve výši 12.800,-- Kč ZO ČSOP Pacov, IČ: 71214984 ve výši 26.880,-- Kč v rámci Dotačního programu pro spolky pracující s dětmi a mládeží

9/ 6

Starosta informoval o jednání s realitním makléřem týkajícím se záměru koupi objektu „roubenka“, kde trvá záměr města objekt a pozemek koupit.

9/ 7

Starosta předložil žádost o poskytnutí daru ve výši 9.010,-- Kč, na výměnu střešní krytiny č. p. fv Pacově nacházejícího se v památkové zóně v souladu s Pravidly pro poskytování darů na podporu oprav nemovitých památek schválenými radou města.

🏷️ Usnesení č. 40

**Rada města souhlasí** s poskytnutím daru ve výši 9.010,-- Kč paní xxxxxxx 395 01 Pacov, na opravu střechy čp. 305 v Pacově nacházejícího se v památkové zóně

9/ 8

Paní Plášilová předložila nabídku xxxxxxx na prodej lesních pozemků v k. ú. Roučkovice.

🏷️ Usnesení č. 41

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení nákupu pozemků par.č. 1159/2 o velikosti 5572 m2 a par.č. 1174 o velikosti 4632 m2 v k.ú. Roučkovice za celkovou kupní cenu 147 520,- Kč.

9/ 9

Paní Plášilová předložila žádost Centra LADA, z. s. o udělení souhlasu k výsadbě ovocných dřevin na vypůjčeném pozemku par. č. 885/2 vk. ú. Pacov jako pracovní terapii klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Radní se záměrem souhlasí za předpokladu, že nebudou stromy sázeny tam, kde jsou uložené sítě a v jejich ochranném prostoru.

9/ 10

Starosta předložil návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce s TJ Slavoj Pacov, IČ 00477036, jehož předmětem je změna číslování u vypůjčené části pozemku.

🏷️ Usnesení č. 42

**Rada města bere na vědomí** uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 25.2.2010 s TJ Slavoj Pacov, IČ 00477036, jehož předmětem je změna číslování u vypůjčené části pozemku par.č. 1930/41 o velikosti cca 6600 m2, který je nyní označen jako pozemek par.č. 1930/49 o velikosti 2056 m2 a část pozemku par.č. 1930/48 o velikosti cca 4544m2

9/ 11

Rada na základě smlouvy o výkonu funkce schválila poskytnutí mimořádné odměny jednateli společnosti Pacovská lesní s.r.o., a to . Důvodem je především vysoké pracovní nasazení jednatele, zdvojnásobení obratu a nadprůměrné ekonomické výsledky, a to i v době kůrovcové kalamity. Po projednání tohoto bodu přišel na jednání Josef Průša.

9/ 12

Jednání rady města se zúčastnil na svou žádost xxxxxxx starosta předložil xxxxxxx dokumenty, které v minulosti požadoval, byly pro něj připraveny od 11.9.2020 a dosud si je ani na výzvu nepřevzal. xxxxxxx odmítl tyto dokumenty převzít. xxxxxxx Požaduje uvést toto znění zápisu: Podávám tímto stížnost na pana Smetanu, protože 3x před svědky odmítnul podat informace, na které mám nárok, které se týkaly ZTV nad poliklinikou. To bylo za přítomnosti svědků: Mgr. Plášilová a xxxxxxx. Požaduji informace o investiční akci ZTV Nad Poliklinikou: všechny smlouvy, dodatky smluv. Starosta opakovaně informoval xxxxxxx, že neví o jediném nedokončeném projektu, který by mohl ovlivnit během doby, kdy je ve funkci starosty. Dále xxxxxxx požadoval sdělit informaci na základě, čeho stavební firma postavila sloupky u projektu Komunitního centra a případně jestli za to byla nějak sankciovaná.

9/ 13

Starosta informoval o jednání se zástupci Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Nabízené prostory na poliklinice jsou pro jejich potřeby drahé. Zájemcům bude nabídnuta malá zasedací místnost, a to dle standardních podmínek pronájmu, tj. za 100 Kč/hod.

9/ 14

Tajemník informoval o průběhu testování zaměstnanců úřadu. Testování probíhá stále 1x týdně u BERE cca v průběhu 1,5 hodiny pro celý úřad. Tajemník dále vysvětlil aktuálně omezený provoz pokladny Městského úřadu související s dlouhodobou pracovní neschopností jedné pracovnice a krátkodobou nemocí druhé.

9/ 15

Starosta informoval, že v nejbližší době začne zametání a jarní úklid města.

9/ 16

Starosta předložil návrh nového letáku Kalendář svozu odpadů z domácností, který aktuálně bude distribuován do schránek obyvatel rodinných domů.

Zápis z jednání rady č. 10 ze dne 2021-04-12

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

10/ 1

Jednání rady města se zúčastnil jednatel společnosti Lesotech, s r.o. Ing. Vlastimil Hejl. Byl projednáván systém vydávání popelnic na tříděný odpad pro systém door-to-door. Starosta dále informoval o plánu umožnění ukládání biologicky rozložitelného odpadu, který sváží SOMPO a.s. Jednatel informoval o průběhu jarního svozu odpadů — kontejnery a o průběhu zametání ve městě. Místostarosta doporučil aktualizovat Ceník stavebních odpadů přijímaných ke shromažďování v areálu kompostárny „Šimpach“ takto: |Druh odpadu |Cena v Kč / 1 t bez DPH| |---|---| |Beton |250| |Panely a armované betony |550| |Cihly, tašky a keramika|250| |Asfaltové směsi |350| |Zemina a kamení |250| |Směsné stavební a demoliční odpady |350| |Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramic. výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 |350| Změny: - mírné zvýšení jednotlivých částek - zrušena možnost uložení 1 tuny zdarma na obyvatele (docházelo k zneužívání a rozepisování většího množství odpadu na různé osoby) - možnost ukládání bude pouze pro pacovské obyvatele - individuální žádosti o větší množství ukládání odpadů budou po dohodě s vedením města zvlášť projednány Starosta informoval o plánu výstavby kontejnerových stání ve městě. Mimo jiné dvou v areálu sídliště Za Branou, které společnost Lesotech s.r.o. vybuduje do konce června. Starosta dále informoval o plánu drobnějších staveb chodníků na druhou polovinu roku.

🏷️ Usnesení č. 43

**Rada města schvaluje** ceník stavebních odpadů přijímaných ke shromažďování společností Lesotech s.r.o. v areálu kompostárny Na Šimpachu

10/ 2

Jednání rady města se zúčastnil xxxxxxx a představil návrh na úpravu parkování u objektu xxxxxxx kterou vlastní. Parkování v části za kontejnerovým stáním rada vyjádřila souhlas, dle studie města by se tam mělo vejít 5 parkovacích míst. Radní nesouhlasí s vybudováním parkoviště na „školní zahradě“ v blízkosti Komunitního centra. Zahradu s altánem využívá škola jako venkovní učebnu, prostory budou využívány také k letním dětským představením, jako tzv. letní scéna Komunitního centra. Návrh xxxxxxx na omezení pohybu žáků školy dle jeho situace mezi budovami je nereálný. Radní upozornili, že debata nad budoucím uspořádáním provozu v ulici za Komunitním centru je stále otevřená a bude předmětem budoucího jednání. Starosta upozornil, že preferuje vyměňování názorů přímo, a ne přes sociální sítě. Vyjádřil ochotu a zájem dál jednat.

10/ 3

Radní opětovně diskutovali návrh živnostenského úřadu Městského úřadu Pacov na rozhodnutí o rozsahu a organizaci tradiční pouti v letošním roce. Vzhledem k tomu, že se situace z ledna téměř nezměnila a stále platí přísná opatření v souvislosti s pandemií covid-19, nebude zatím rozhodnutí přijímáno. Radní doporučují projednat návrh opětovně v červnu.

10/ 4

Starosta předložil žádosti o poskytnutí dotace ve výši do 50tis Kč.

🏷️ Usnesení č. 44

**Rada města schvaluje** uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s níže uvedenými příjemci dotace podle návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení a rozhoduje o žádostech o poskytnutí dotace ve výši do 50 tis. Kč tímto způsobem: |PŘÍJEMCE DOTACE A ZÁVAZNÉ ROZDĚLENÍ DOTACE DLE ÚČELU |ŽÁDOST |SCHVÁLENO | |---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------| |IČO: 71219820, Český svaz včelařů |15 000,00 Kč |15 000,00 Kč| |celoroční ošetřování včelstev proti včelí nemoci varroáze |15 000,00 Kč |15 000,00 Kč| |IČO: 49026470, Myslivecký spolek Hubert Pacov |12 000,00 Kč |10 000,00 Kč| |veřejné střelecké závody O cenu Města Pacova xxxxxxxV. ročník |10 000,00 Kč |10 000,00 Kč| |přednášky o myslivosti pro školy a seniory |2 000,00 Kč |0,00 Kč | |IČO: 06544975, Horticon, z.s. |8 000,00 Kč |5 000,00 Kč | |Den otevřených dveří Horticon 2021 |5 000,00 Kč |3 500,00 Kč | |Den pro krajinu |3 000,00 Kč |1 500,00 Kč | |IČO: 63893576, SDH Jetřichovec (kulturní akce Jetřichovec) |26 000,00 Kč |26 000,00 Kč| |cyklistický den |5 000,00 Kč |5 000,00 Kč | |divadelní představení - KD Jetřichovec |7 000,00 Kč |7 000,00 Kč | |V. ročník nohejbalového turnaje |2 000,00 Kč |2 000,00 Kč | |krátkodobý letní tábor - stanování na hřišti |3 000,00 Kč |3 000,00 Kč | |Vánoční koncert |7 000,00 Kč |7 000,00 Kč | |Přátelské setkání při koledách a vánočních písních |2 000,00 Kč |2 000,00 Kč | |xxxxxxx (kulturní akce Roučkovice) |11 900,00 Kč |11 900,00 Kč| |Gulášobraní - poháry, věcné dary |2 200,00 Kč |2 200,00 Kč | |Cyklovýlet do Pelhřimova - občerstvení |3 500,00 Kč |3 500,00 Kč | |Mistrovství bramborového salátu - poháry, věcné dary |2 200,00 Kč |2 200,00 Kč | |Rozsvícení Vánočního stromečku - drobné dárky, občerstvení, materiál na dílničky |4 000,00 Kč |4 000,00 Kč | |IČO: 42371546, KČT Pacov |4 500,00 Kč |4 500,00 Kč | |Letní Sovova stezka |500,00 Kč |500,00 Kč | |Noční Pacov |3 000,00 Kč |3 000,00 Kč | |Novoroční výstup na Stražiště |500,00 Kč |500,00 Kč | |Zimní Sovova stezka |500,00 Kč |500,00 Kč | |IČO: 18595677, ZO ČSOP Vlašim |10 000,00 Kč |10 000,00 Kč| |provoz záchranné stanice pro živočichy Vlašim |10 000,00 Kč |10 000,00 Kč| |IČO: 28125975, Centrum sociálních služeb Lukavec |25 000,00 Kč |20 000,00 Kč| |nákup spotřebního zboží - dezinfekční a úklidové prostředky |25 000,00 Kč |20 000,00 Kč| |IČO: 47224541, Oblastní charita Pelhřimov |39 900,00 Kč |35 000,00 Kč| |MZDOVÉ NÁKLADY - občanská poradna (detašované pracoviště Pacov) |39 900,00 Kč |35 000,00 Kč| |IČO: 15060306, FOKUS Vysočina |nevyčísleno |20 000,00 Kč| |zkvalitnění poskytovaných služeb |částka dle uvážení města |20 000,00 Kč| |IČO: 28090080, Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.|nevyčísleno |0,00 Kč | |provoz centra |částka dle uvážení města |0,00 Kč | |IČO: 75141906, SDH Želiv 2 - psovodi |2 000,00 Kč |2 000,00 Kč | |Vzdělávací seminář ke slaňování osob a psů |2 000,00 Kč |2 000,00 Kč | |FC JATKA PACOV |10 000,00 Kč |10 000,00 Kč| |Turnaj v malém fotbale - Jatka Cup |10 000,00 Kč |10 000,00 Kč|

10/ 5

Starosta předložil žádost Centra pro postižené kraje Vysočina, IČ: 26594706 o poskytnutí daru. Radní souhlasí s poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč.

🏷️ Usnesení č. 45

**Rada města schvaluje** uzavření darovací smlouvy podle návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení a rozhoduje o žádosti o poskytnutí finanční podpory takto: Poskytuje se finanční dar žadateli IČO: 26594706, Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. ve výši 3.000,-- Kč.

10/ 6

Starosta předložil žádost spolku Linka bezpečí, z. s., Praha 8, IČ: 61383198 a zapsaného ústavu STŘED, z. ú., IČO: 70870896 o finanční podporu na provoz. Radní se žádostí nesouhlasí. a č. 47

🏷️ Usnesení č. 46

**Rada města zamítá** poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem Linka bezpečí, z.s., IČ: 61383198 na základě žádosti č.j. MP/01335/2021/FO/SM

🏷️ Usnesení č. 47

**Rada města zamítá** poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem STŘED, z.ú., IČO: 70870896 na základě žádosti č.j. MP/03644/2021/FO/SM

10/ 7

Místostarosta předložil nabídky došlé na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů „U Unika“ v Pacově — III. etapa.

🏷️ Usnesení č. 48

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů „U Unika“ v Pacově – III. etapa“, kterým je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ: 48035599. Rada zároveň pověřuje místostarostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení.

10/ 8

Starosta informoval o zájmu o umístění charitativně-ekologických kontejnerů na textil, kterou projevil zapsaný spolek Helptex, z.s., IČ: 02815991. Vzhledem k neustále přeplněným stávajícím kontejnerům na textil a nedostatečné kapacitě svozů společnosti DIMATEX, která kontejnery na území města umístila, radní doporučují, aby starosta vstoupil v jednání se zájemcem a vyjádřil souhlas s umístěním jejich kontejnerů.

10/ 9

Starosta předložil žádost spolku Centrum LADA, z.s., IČ 26518252, Pacov o prodej pozemku par. č. 885/2. V současné době je pozemek schválen žadateli do výpůjčky. Starosta vysvětlil důvody pro zachování stávajícího stavu.

10/ 10

Starosta informoval o jednání s vlastnicí pozemků xxxxxxx k.ú. Pacov, na kterých je dle územního plánu plánována výstavba obchvatové komunikace a předložil návrh, který zaslala vlastnice na směnu pozemků s městem Pacov. Vlastnice požaduje směnu všech jejích pozemků v této lokalitě tj. par.č. kod R S o o za část pozemku města par.č. 2388/3 odpovídající výměry. Bude prověřen rozsah možného oddělení pozemku par.č. 2388/3 s ohledem na umístění plánované komunikace a umístění inženýrských sítí a poté bude s vlastnicí dále jednáno.

10/ 11

Starosta předložil návrh nájemní smlouvy s nájemcem Asociace TOM ČR, TOM 4501 Kamarádi, Sadová 304, 395 01 Pacov, IČ 70897328 na pronájem pozemku st. 77 o velikosti 777 m?, jehož součástí je stavba ubytovacího zařízení čp. 67, pozemku par. č. 1788, pozemku par. č. 1789 a pozemku par. č. 1790 (tzv. Hutě).

🏷️ Usnesení č. 49

**Rada města schvaluje** uzavření nájemní smlouvy s nájemcem Asociace TOM ČR, TOM 4501 Kamarádi, Sadová 304, 395 01 Pacov, IČ 70897328 na pronájem pozemku st. 77 o velikosti 777 m2, jehož součástí je stavba ubytovacího zařízení čp. 67, pozemku par. č. 1788 o velikosti 1605 m2, pozemku par. č. 1789 o velikosti 1326 m2 a pozemku par. č. 1790 o velikosti 423 m2 od 15.4.2021 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou za nájemné 1100,- Kč/rok.

10/ 12

Starosta seznámil s průběhem dalšího jednání a s výsledkem dohody s Děkanským úřadem římskokatolické církve o možnosti nákupu pozemků, které v současné době město užívá na základě nájemní smlouvy (bývalá skládka).

🏷️ Usnesení č. 50

**Rada města souhlasí** **Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení nákupu pozemků v k.ú. Pacov par. č. 1893/1 o výměře 4230m2, par. č. 1913/1 o výměře 5779m2, par. č. 1893/10 o výměře 350m2, par. č. 1893/11 o výměře 1016m2, par. č. 1894/2 o výměře 332m2, par. č. 1894/14 o výměře 297m2, par. č. 1896/10 o výměře 77m2, par. č. 1896/11 o výměře 28m2, par. č. 1896/12 o výměře 483m2, par. č. 1894/4 o velikosti 12 m2, par. č. 1896/3 o velikosti 2m2, par. 1894/3 o velikosti 469 m2, 1893/2 o velikosti 99m2 a par. č. 1896/2 o velikosti 53 m2 za kupní cenu 13,- Kč/m2 tzn. kupní cena celkem 171 951,- Kč. ##13. Starosta seznámil se žádostí společnosti Stavneko, s.r.o. Vodnická 331/23, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, IČ 04552997 o krátkodobý pronájem bytu 2+1 v čp. 319 ulice Španovského.

🏷️ Usnesení č. 51

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy se Společností Stavneko, s.r.o. Vodnická 331/23, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, IČ 04552997 na pronájem bytu 2+1 o velikosti 66,5 m2 v Pacově, ulice Španovského čp. 319, za měsíční nájemné ve výši 2660,- Kč + záloha na služby na dobu určitou od 15.4.2021 do 30.11.2021.

10/ 14

Starosta předložil návrh dodatku č. 11 Pachtovní smlouvy a Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání s pachtýřem (nájemcem) společností Pacovská lesní s.r.o.

🏷️ Usnesení č. 52

**Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 11 Pachtovní smlouvy a Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání s pachtýřem (nájemcem) společností Pacovská lesní s.r.o., který řeší zvýšení pachtovného za lesní a jiné pozemky za rok 2021 na 4.000.000,-- Kč.

10/ 15

Starosta předložil návrh na prodloužení zřízeného vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP pro vozidlo s registrační značkou xxxxxxx na Sídlišti Míru.

🏷️ Usnesení č. 53

**Rada města souhlasí** S prodloužením zřízeného vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo s registrační značkou xxxxxxx na Sídlišti Míru na parkovišti na pozemku par.č. 2657 k.ú. Pacov do 31.3.2022.

Zápis z jednání rady č. 11 ze dne 2021-04-26

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

11/ 1

Jednání rady se zúčastnil Ing. Zajíc (odbor kanceláře starosty a investic). Byla projednána projektová připravenost investic do nových a úprava stávajících vodních ploch. Je zpracována PD pro opravu rybníka Kameňák a vybudování nové vodní plochy mezi rybníky Kameňák a Magát. Rada souhlasí s realizací prací pro podání žádosti o dotaci na tyto záměry. Radní odsouhlasili vypracování projektové dokumentace na obnovu rybníku „na Vojce“. Radní odsouhlasili vypracování studie rybníku — malé vodní nádrže na pozemcích p. č. 1525, 1518, 1524, 1523a 1519 vk. ú. Roučkovice.

11/ 2

Starosta předložil návrh Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy s EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ: 28085400. Důvodem pro uzavření smlouvy je budoucí řešení hygienizace kalu v čistírně odpadních vod Pacov.

🏷️ Usnesení č. 54

**Rada města schvaluje** uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090007203 s EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ: 28085400

11/ 3

Starosta a místostarosta informovali o dalších jednáních týkajících se projektu „průtah města“. Oba vyjádřili velkou rozpačitost nad prací projektantů, kdy projektanti předem nic neprojednávají se síťaři a objevuje se řada předem neprojednaných záležitostí.

11/ 4

Starosta seznámil s přehledem pohledávek k 31. 3. 2021.

🏷️ Usnesení č. 55

**Rada města bere na vědomí** seznam pohledávek města k 31. 3. 2021

11/ 5

Starosta předložil upravené žádosti o poskytnutí dotace ve výši do 50tis Kč.

🏷️ Usnesení č. 56

**Rada města schvaluje** uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s níže uvedenými příjemci dotace podle návrhu smlouvy schváleného usnesením rady města č. 44 a rozhoduje o žádostech o poskytnutí dotace ve výši do 50 tis. Kč tímto způsobem: PŘÍJEMCE DOTACE A ZÁVAZNÉ ROZDĚLENÍ DOTACE DLE ÚČELU ŽÁDOST SCHVÁLENO IČO: 49026747, Folklórní soubor Strážišťan, z.s. 13 000 Kč 1 000 Kč Folklórní festival Kovářov 6 000 Kč 6 000 Kč Pohleď - Svatojánská noc 2 500 Kč 2 500 Kč Vánoční vystoupení v Pacovském regionu 2 000 Kč 2 000 Kč Vánoční vystoupení na zámku v Pacově 2 500 Kč 2 500 Kč IČO: 70897328, Asociace TOM ČR, TOM 4501 Kamarádi 50 000 Kč 4 000 Kč Český pohár - turistický závod 25 000 Kč 15 000 Kč Pacovské dovádění - XXVI. Ročník 20 000 Kč 20 000 Kč Pacovský outdooráček - II. ročník 5 000 Kč 5 000 Kč IČO: 63257521, Pěvecký sbor SLAVÍK Pacov, z.s. 26 000 Kč 26 000 Kč Pacov nokturna říjen - listopad 22 000 Kč 22 000 Kč Vánoční koncerty 4 000 Kč 4 000 Kč IČO: 49024477, Vladislava Němcová 50 000 Kč 35 000 Kč 11. Pacovské pivní slavnosti 50 000 Kč 35 000 Kč IČO: 05868432, Pěvecký sbor Lumen Pacov, z.s. 30 000 Kč 15 000 Kč Koncert plný světla 10 000 Kč 5 000 Kč Dotáčky + postprodukce CD 10 000 Kč 5 000 Kč Koncerty v průběhu roku mimo město Pacov včetně účasti v pěv.soutěži 10 000 Kč 5 000 Kč

11/ 6

Starosta předložil žádost spolku Zdravotní klaun, o.p.s., Praha 9 - Vysočany IČ: 26547953 o finanční podporu na provoz. Radní se žádostí nesouhlasí.

🏷️ Usnesení č. 57

**Rada města zamítá** poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem Zdravotní klaun, o.p.s., Praha 9 - Vysočany IČ: 26547953

11/ 7

Radní odložili rozhodnutí o poskytnutí dotace žadateli Diecézní charita Brno, IČO: 44990260. Vzhledem kvysoké částce, kterou požadují, proběhne nejdřív schůzka, na které vysvětlí a detailně popíšou svou činnost v Pacově.

11/ 8

Paní Plášilová předložila žádost xxxxxxx o výpůjčku náměstí dne 12. 6. 2021 od 9:30 hodin do 14:00 hodin za účelem mezinárodního setkání majitelů vozidel Lancia.

🏷️ Usnesení č. 58

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou náměstí xxxxxxx 395 01 Pacov, xxxxxxx dne 12. 6. 2021 od 9:30 hodin do 14:00 hodin za účelem mezinárodního setkání majitelů vozidel Lancia.

11/ 9

Paní Plášilová předložila návrh smlouvy o právu kprovedení stavby s pro stavbu s xxxxxxx názvem: „Stavební úpravy RD č.p. M 2“ Pacově“.

🏷️ Usnesení č. 59

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manželi xxxxxxx 395 01 Pacov jako stavebníkem, na uložení kanalizační a plynovodní přípojky na pozemku par.č. xxxxxxx v k.ú. Pacov pro stavbu s názvem: „Stavební úpravy RD č.p. 425 v Pacově“

11/ 10

Paní | Plášilová © předložila © návrh. smlouvy ©. právu. kprovedení © stavby s xxxxxxx ro stavbu s názvem: „Novostavba RD Pacov“.

🏷️ Usnesení č. 60

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s xxxxxxx 395 01 Pacov jako stavebníkem, na uložení přípojky: vodovodu, splaškové kanalizace a plynovodu na pozemku par.č. 1930/22 a 1930/55 v k.ú. Pacov pro stavbu s názvem: „Novostavba RD Pacov“

11/ 11

Paní Plášilová předložila návrh požádat Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov o výmaz předkupního práva zřízeného dle řízení Z-1757/2012-304, Z-4910/2009- 304, Z-9363/2009-304, Z-1088/2013-304, Z-6615/2012-304, V-378/2012-304, V-33/2011-304 a V-3256/2012 z katastru nemovitostí.

🏷️ Usnesení č. 61

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města rozhodnout, s ohledem na zánik předkupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, požádat Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov o výmaz předkupního práva zřízeného ve prospěch města Pacov zřízeného dle řízení Z-1757/2012-304, Z-4910/2009-304, Z-9363/2009-304, Z-1088/2013-304, Z-6615/2012-304, V-378/2012-304, V-33/2011-304 a V-3256/2012 z katastru nemovitostí u pozemků uvedených v příloze č. 1

11/ 12

Paní Plášilová informovala o řešení záměru prodeje pozemku par. č. 1487 v k. ú. Roučkovice. Radní doporučili v záměru prodeje zejména informovat, že: - město nebude řešit vybudování zpevněné cesty k pozemku, - v pozemku je uložena kanalizace, jejíž zrušení a svedení do otevřeného příkopu bude řešit kupující na vlastní náklady - pozemek není napojen na inženýrské sítě - prodejní cena je navržena 250 Kč/m* bez DPH - v kupní smlouvě bude zakotvena podmínka, že stavba RD bude dokončena do 5 let od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě porušení této podmínky bude sjednána pokuta ve výši 200tis Kč. - v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo ve prospěch města Znění záměru prodeje bude předloženo na příští schůzi rady města.

11/ 13

Paní Plášilová informovala o přípravě záměru prodeje stavebních parcel Svatojánská. V současné době se řeší se společností EG.D, a.s. možnost zajištění elektřiny z distribuční sítě NN.

11/ 14

Tajemník informoval o pokračování jednání s Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu o výzvě k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou.

Zápis z jednání rady č. 12 ze dne 2021-05-03

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

12/ 1

Za účasti zastupitele Jana Kamíra byl diskutován záměr rekonstrukce a budoucí účel bývalého pivovaru. Starosta informoval o možnosti podat žádost o dotaci na rekultivaci brownfieldu. První krok by znamenal odstranění novodobých přístavků. Nejzajímavější varianta využití je tzv. IO park se zaměřením na téma 15. poledník. Rada města s tímto návrhem souhlasí.

12/ 2

Místostarosta informoval o požadavku na opravu varhan v kostele ve Zhoři. Budou prověřeny případné dotační možnosti.

12/ 3

Starosta informoval o jednání se zástupci OC Pacov s.r.o. Možností, jak vyhovět požadavku investora na poskytnutí pozemku pro výstavbu obchodního centra je směna pozemků, potřebných pro město Pacov. Investoři také nabízejí investici do veřejného projektu města Pacova, například zámeckého parku.

12/ 4

Jednání rady byl přítomen xxxxxxx byly projednávány projektové práce na vybudování víceúčelového hřiště v areálu Základní školy. Projekt je podmínkou pro podání žádosti o dotaci z Národní sportovní agentury. Na projekční práce bude vypracovaná objednávka.

12/ 5

Starosta informoval o přihlášce projektu Komunitní centrum do soutěže Náš evropský projekt.

12/ 6

Starosta předložil nabídku služeb soukromé bezpečnostní služby WAKENHAT s.r.o. Rada města nabídku vzala na vědomí a nemá o spolupráci zájem.

12/ 7

Starosta předložil žádost xxxxxxx o výpůjčku areálu zámecké zahrady par. č. 6/4 v k. ú. Pacov za účelem cvičení jógy.

🏷️ Usnesení č. 62

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou prostor zámeckého areálu par. č. 6/4 v k. ú. Pacov xxxxxxx, Pacov, xxxxxxx každé úterý od 18:00 do 19:00 v měsících červen – září za účelem cvičení jógy

12/ 8

Starosta předložil návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce s TJ Slavoj Pacov, IČ 00477036, jehož předmětem je vypůjčení celého pozemku par. č. 1930/48 o velikosti 5992 m2, a rozšíření předmětu výpůjčky.

🏷️ Usnesení č. 63

**Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 25.2.2010 s TJ Slavoj Pacov, IČ 00477036, jehož předmětem je vypůjčení celého pozemku par. č. 1930/48 o velikosti 5992 m2, a rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek st. 2149 o velikosti 184 m2 jehož součástí je budova kabin a část pozemku par. č. 1992/3 o velikosti cca 60 m2 vše v k. ú. Pacov.

12/ 9

Starosta předložil žádost xxxxxxx o zahrádky č. 4 vzahrádkářské kolonii ve „Svatojánské“.

🏷️ Usnesení č. 64

**Rada města souhlasí** s propachtováním části pozemku par. č. 1376/1 v k. ú. Pacov – zahrádky č. 4 o výměře 91 m2 v zahrádkářské kolonii ve „Svatojánské“ paní xxxxxxx, 395 01 Pacov a paní Bohuslavě Koubkové Myslíkova 824, 395 01 Pacov na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou od 5.5.2021 za pachtovné 10,- Kč/m2/rok.

12/ 10

Starosta předložil žádost xxxxxxx o prodej pozemku par. č. Ra o velikosti 80 m2, který je součástí zahrady u jejich rodinného domu.

🏷️ Usnesení č. 65

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválit prodej pozemku par. č. 1486 o velikosti 80 m2 v k. ú. Roučkovice manželům xxxxxxx, 395 01 Pacov za cenu 100,- Kč/m2 bez DPH.

12/ 11

Starosta předložil návrh xxxxxxx ukončit smlouvu o výpůjčce části pozemku, který měl ve výpůjčce za účelem zřízení předzahrádky podél restaurace EB Radní upozornili na nutnost provedení opravy chodníku poničeného provozem restaurace.

🏷️ Usnesení č. 66

**Rada města souhlasí** s ukončením smlouvy o výpůjčce s vypůjčitelem xxxxxxx, 395 01 Pacov na výpůjčku části pozemku par. č. 2567/9 v k. ú. Pacov o velikosti cca 20 m2 dohodou ke dni 15.5.2021.

12/ 12

Radní Praveček se dotázal na aktuální stav projektu modernizace odborných učeben v areálu Základní školy Pacov. Starosta informoval o průběhu prací a předání do užívání pavilonu A škole. Starosta ocenil práci pan xxxxxxx

12/ 13

Radní Špačková informovala o přípravách na začátek rotační výuky druhého stupně, kterou by měly dovolit nová vládní opatření. Třídy budou už umístěny v zrekonstruovaném pavilonu v areálu Za Branou.

12/ 14

Místostarosta informoval o změnách v měsíčníku Z mého kraje, nově v něm budou publikovány články převzaté z Pelhřimovského deníku, které se týkají dění ve městě a regionu.

Zápis z jednání rady č. 13 ze dne 2021-05-10

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

13/ 1

Za účasti zastupitele Jana Kamíra byl diskutován záměr výstavby Obchodního centra Pacov. Starosta sděloval informace o proběhlé schůzce sinvestory. Město navrhuje řešit majetkoprávní vypořádání formou směny pozemků, byly představeny navržené pozemky. Dále byla diskutována výše investice do veřejného projektu města. Tyto požadavky a podmínky budou zakomponovány v plánovací smlouvě, jejíž návrh bude představen radě města. Město dále vzneslo požadavek na druhy a sortiment obchodů.

13/ 2

Schůze rady města se zúčastnil vedoucí odboru výstavby Ing. Pavel Strnad a představil jednotlivé návrhy na změny územního plánu Pacova došlé od veřejnosti. Ing. Strnad připraví vyhodnocení návrhů, zapracuje požadavky města a předloží radním k dalšímu jednání.

13/ 3

Za účasti xxxxxxx a Ing. Pejši (vedoucí odboru životního prostředí a památkové péče) byl diskutován provoz door-to-door systému, práce s tříděným odpadem apod. Vtéto souvislosti byl doporučeno i přehodnocení parametrů smluvních vztahů s živnostníky a podnikateli. Radní doporučili především zapracovat do smlouvy upřednostnění místa odkládání pro tříděný odpad sběrný dvůr společnosti Lesotech s.r.o. a revidovat částku za zapojení do systému využívání kontejnerů. Místostarosta a starosta připraví návrh řešení.

13/ 4

Starosta předložil ke schválení odpisový plán pro rok 2021 a žádost o schválení změny celkové výše odpisů pro rok 2021 příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Pacov.

🏷️ Usnesení č. 67

**Rada města uděluje** příspěvkové organizaci Dům sociálních služeb Pacov, p. o., IČ: 63893703 souhlas s odpisovým plánem pro rok 2021 dle předloženého seznamu a současně schvaluje změnu závazného ukazatele odpisy.

13/ 5

Mgr. Plášilová předložila návrh záměru prodeje pozemku par. č. 1487, k. ú. Roučkovice, do kterého byly zapracovány požadavky z minulé schůze rady města. Záměr bude zveřejněn na úřední desce, lhůta pro podávání žádostí bude 15 dnů. 6. Mgr. Plášilová předložila žádost o výpůjčku části pozemku za účelem zřízení předzahrádky u restaurace

🏷️ Usnesení č. 68

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou části pozemku par. č. 2567/1 o velikosti cca 15 m2 a části pozemku par. č. 2567/27 o velikosti cca 10 m2 v k. ú. Pacov za účelem zřízení předzahrádky a umístění plošiny pro doplňkový prodej točené zmrzliny a ledové tříště před Restaurací a pizzerií Na náměstí paní xxxxxxx 395 01 Pacov, xxxxxxx na dobu určitou od 15.5. 2021 do 30.9.2021 se 7denní výpovědní lhůtou.

13/ 7

Místostarosta navrhnul zrušit nevzhledné vývěsní plochy pod a v blízkosti supermarketu Albert. Starosta navrhuje pro novou plakátovací a vývěsní plochu využít prostor mezi obchodním domem Albert a poštou s možností využití stěny obchodního domu. Mgr. Plášilová vstoupí do jednání s majitelem budovy.

Zápis z jednání rady č. 14 ze dne 2021-05-17

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

14/ 1

Starosta seznámil se žádostí xxxxxxx o výpůjčku části zatravněného pozemku u vjezdu do garáže u jejich rodinného domu.

🏷️ Usnesení č. 69

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou části pozemku par.č. 2567/31 o velikosti cca 10 m2 v k.ú. Pacov za účelem údržby trávníku a krátkodobého složení dříví a materiálu paní xxxxxxx, 395 01 Pacov, na dobu neurčitou od 1.6. 2021 s měsíční výpovědní lhůtou.

14/ 2

Starosta seznámil se žádostí Rodinného centra Sovička, Jetřichovec 49, Pacov, IČ: 22839461 o výpůjčku zámeckého sálu, šatny a příslušenství na akci bazárek dětského oblečení ve dnech 17. — 19. června 2021. Radní připomněli povinnost dodržet platná hygienická nařízení.

🏷️ Usnesení č. 70

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou prostor zámeckého sálu a příslušenství, budova zámku, náměstí Svobody 1, Pacov Rodinnému centru Sovička, Jetřichovec 49, Pacov, IČ: 22839461 na akci bazárek dětského oblečení ve dnech 17. – 19. června 2021

14/ 3

Starosta předložil návrh smlouvy o právu k provedení stavby s P jako stavebníkem na uložení přípojky vodovodu a splaškové kanalizace.

🏷️ Usnesení č. 71

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manželi xxxxxxx, 148 00 Praha 4 – Chodov a xxxxxxx, 391 55 Chýnov jako stavebníkem, na uložení přípojky: vodovodu a splaškové kanalizace na pozemku par.č. 1930/52 v k.ú. Pacov pro stavbu s názvem: „ Rodinný dům“

14/ 4

Starosta a místostarosta informovali o jednání se zástupcem společnosti EG.D (dříve E.ON) v rámci průzkumu trhu. Bylo diskutováno uzavírání smluv na dodávku elektrické energie pro město a další organizace. Vzhledem k navyšováním cen rada doporučuje vybírat dodavatele na komunitní burze, a to na podzim letošního roku.

14/ 5

Vzhledem kopakujícím se potyčkám teenagerů po městě se starosta dotázal tajemníka na aktivitu odboru sociálních věcí a spolupráci s Policí ČR. Dle sdělení tajemníka bude připomínky k této spolupráci řešit na bezpečnostní radě města. Podněty se odboru sociálních věcí doručují od Policie ČR s velkou časovou prodlevou.

Zápis z jednání rady č. 15 ze dne 2021-05-24

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Mgr. Jitka Špačková

Omluveni:

 • Josef Průša

15/ 1

Mgr. Dana Dušková (vedoucí odboru vnitřních věcí) projednávala možnosti náhrady zrušených obřadů vítání občánků. V současné době je 65 dětí, které nebyly z důvodu pandemie covid-19 přivítané. Návrh termínů je sobota 25. 9. v časech 9:30, 10:30, 11:30 pro tři skupiny čekajících. Další sobotu 2. 10. od 9:30 hod proběhne standardní vítání nových občánků v řádném termínu. Mgr. Dušková připraví pozvánku, která bude prozatím zveřejněna na webových stránkách a v předstihu rozeslána i jednotlivým rodičům.

15/ 2

Schůze rady se zúčastnily ředitelka a zástupkyně Diecézní charity Brno, IČ: 44990260 — oblastní Charity Jihlava a představily službu, kterou poskytují přímo ve městě, a to terénní služby pro uživatele drog. Ředitelka dále vysvětlila zdroje financování organizace. Informovaly, že v nejbližším čísle bude informace o poskytovaných službách zveřejněna v časopisu Z mého kraje. Vzhledem k tomu, že požadovaná částka žádosti o dotaci výrazně převyšuje standardní limity podpory, byla schválena dotace ve výši 25 tis Kč. Spolu s rozhodnutím bude ředitelka informovaná i o podpoře formou propagace zdarma na komunikačních kanálech města, formou případné výpůjčky zázemí, apod.

🏷️ Usnesení č. 72

**Rada města schvaluje** poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (podle vzoru schváleného usnesením č. 44 rady města) s žadatelem Diecézní charita Brno, IČO: 44990260 na základě žádosti č.j. MP/14974/2020/FO/SM. Poskytuje se dotace na „Zajištění terénní formy kontaktního centra pro uživatele návykových a omamných psychotropních látek na území města Pacova v roce 2021“ ve výši 25.000,-- Kč.

15/ 3

Starosta informoval o výpůjčce zámeckého sálu spolku Pacovští Honzíci, z.s. za účelem pořádání valné hromady dne 29. 5. 2021 od 15 do 21 hodin.

15/ 4

Starosta informoval o žádosti P o souhlas s využitím části pozemku par. č. xxxxxxx: k.ú. Pacov o velikosti cca 100 m2 za účelem uložení stavebního materiálu u stavby jejich rodinného domu.

15/ 5

Starosta předložil návrh na ukončení nájemní smlouvy se společností Crystalis s.r.o., Antala Staška 1075/41a, 140 00 Praha 4, IČ 49711385 na pronájem vodovodního řadu, vč. šachty a vodoměru dohodou ke dni 30.6.2021 vzhledem k ukončení činnosti v provozovně Pacov.

🏷️ Usnesení č. 73

**Rada města souhlasí** s ukončením nájemní smlouvy MP/15401/2020 nájemce společnosti Crystalis s.r.o., xxxxxxx, 140 00 Praha 4,xxxxxxx na pronájem vodovodního řadu, vč. šachty a vodoměru dohodou ke dni 30.6.2021.

15/ 6

Starosta předložil nabídku společnosti MUNIPOLIS s.r.o., Brno, IČ: 29198950 týkající se poskytování služby „mobilní rozhlas“. Tajemník zaúkoluje vedoucího krizového řízení, aby vstoupil do jednání se společností s cílem předložit radě města konkrétní a ucelenou cenovou nabídku na potřebné služby. Po projednání tohoto bodu přišel na schůzi Jaroslav Praveček. Hlasují 4 členové rady města.

15/ 7

Schůze rady města se zúčastnil xxxxxxx. Byla diskutována obsazenost bytů v bytovém domě Sadová č. p. 336 a možnost modernizace bytového domu, popřípadě nové řešení lokality. Nynějším cílem je smluvně vypořádat nájemní smlouvy tak, aby k určitému datu byl dům bez nájemníků, připravit studii, jak by měl vypadat nový objekt na bydlení a případně hledat investora. Nejpravděpodobnější možnost je celý dům zbourat a postavit nový.

15/ 8

Mgr. Plášilová předložila návrh dodatku smlouvy o nájmu ploch pro umístění reklamních nosičů se společností H-Media s.r.o., Řeznická 17, 110 00 Praha 1, IČ 25069713, jehož předmětem je vyjmutí reklamních ploch v budově polikliniky z předmětu nájmu.

🏷️ Usnesení č. 74

**Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu ploch pro umístění reklamních nosičů ze dne 24.5.2012 se se společností H-Media s.r.o., Řeznická 17, 110 00 Praha 1, IČ 25069713, jehož předmětem je k 30.6.2021 vyjmutí plochy pro umístění 5 ks reklamních nosičů v budově polikliniky z předmětu nájmu.

15/ 9

Starosta předložil návrh dodatku č. ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Pacov, Za Branou“ uzavřené mezi městem Pacov a společností ACG — Real s.r.o, 130 00 Praha 3 — Vinohrady, IČ: 27094359, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace z důvodu rozšíření předmětu díla.

🏷️ Usnesení č. 75

**Rada města schvaluje**  dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené se společností ACG – Real s.r.o, 130 00 Praha 3 - Vinohrady IČ: 27094359 na provedení díla „Stavební úpravy odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Pacov, Za Branou“

Zápis z jednání rady č. 16 ze dne 2021-05-31

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Mgr. Jitka Špačková

Omluveni:

 • Josef Průša

16/ 1

Starosta předložil doplněnou další žádost xxxxxxx o výpůjčku areálu zámecké zahrady par. č. 6/4 v k. ú. Pacov za účelem cvičení jógy o nedělích v letních měsících.

🏷️ Usnesení č. 76

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou prostor zámeckého areálu par. č. 6/4 v k. ú. Pacov xxxxxxx každou neděli od 18:30 do 19:30 v měsících červen – září za účelem cvičení jógy

16/ 2

Starosta předložil nabídku na prezentaci v knize Vysočina nadhledem. S vydavatelem bude dále jednáno, zájem města je o prezentaci na dvoustraně, cca 4 fotografie dle vlastního výběru.

16/ 3

Starosta předložil žádost spolku TAJV, z.s. IČ: 09287094 na realizaci projektu „Sportovní den mládeže s TAJV v Pacově. Vzhledem k tomu, že ve městě je dostatek spolkových sportovních aktivit, se spolky je dlouholetá a spokojená spolupráce, radní se žádostí nesouhlasí.

🏷️ Usnesení č. 77

**Rada města zamítá** poskytnutí dotace žadateli TAJV, z.s. IČO: 09287094 na realizaci projektu „Sportovní den mládeže s TAJV v Pacově“ podle žádosti č.j. MP/06148/2021/FO/SM ze dne 15. 5. 2021.

16/ 4

Starosta předložil žádost o dotaci spolku Wheels of Wild z.s., IČ: 09292462 na pořádání akce „Sraz amerik a veteránů potřetí“ dne 31. 7. 2021.

🏷️ Usnesení č. 78

**Rada města schvaluje** poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (podle vzoru schváleného usnesením č. 44 rady města) s žadatelem Wheels of Wild z.s., IČ: 09292462, Lesná 5, 395 01 Pacov. Poskytuje se dotace na pořádání akce „Sraz amerik a veteránů potřetí“ dne 31. 7. 2021 ve výši 20.000,-- Kč.

16/ 5

Starosta předložil návrh zastupitelstvu města na zvolení kandidáta přísedícího Okresního soudu. Tajemník doporučil provést výběr a oslovení dalších vhodných uchazečů.

🏷️ Usnesení č. 79

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města zvolit navrženou kandidátku paní xxxxxxx do funkce přísedící Okresního soudu v Pelhřimově

16/ 5

Starosta předložil návrh nájemní smlouvy s xxxxxxx na opakovaný pronájem části pozemku za účelem uložení stavebního materiálu.

🏷️ Usnesení č. 80

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy s panem xxxxxxx na pronájem části pozemku par. č. 2530/3 o velikosti cca 50 m2 v k. ú. Pacov, za účelem uložení stavebního materiálu od 1.6.2021 do 31.12.2021 za nájemné 204,- Kč.

16/ 6

Starosta předložil návrh další nájemní smlouvy na pronájem garsoniéry v Pacově čp. 586.

🏷️ Usnesení č. 81

**Rada města souhlasí** s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem garsoniéry č. 7 o velikosti 17,57 m2 v Pacově čp. 586 za měsíční nájemné ve výši 633,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2021 xxxxxxx

16/ 7

Starosta předložil návrh dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě s propachtovatelem Královská kanonie premonstrátů na Strahově, IČ 00415090, jehož předmětem je aktualizace pachtu a zvýšení pachtovného.

🏷️ Usnesení č. 82

**Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené 20.4.2015 s propachtovatelem Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 1/132, 118 00 Praha 1, IČ 00415090, jehož předmětem je aktualizace předmětu pachtu a zvýšení pachtovného na 4000,- Kč/rok.

16/ 8

Starosta předložil žádost xxxxxxx o prodej části připloceného pozemku.

🏷️ Usnesení č. 83

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválit: * prodej části pozemku par. č. 387/46 a par. č. 310/1 o celkové velikosti cca 30 m2 v k. ú. Pacov manželům xxxxxxx Pacov za cenu 100,- Kč/m2 bez DPH. * zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Pacov jako vlastníka vedení NN pro veřejné osvětlení uložené v pozemku par. č. 387/46 a 310/1 k. ú. Pacov. Služebnost inženýrské sítě se sestává z umístění vedení NN pro veřejné osvětlení a práva vstupu na uvedený pozemek za účelem údržby a provádění oprav a modernizace vedení NN pro veřejné osvětlení. * Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně

16/ 9

Starosta předložil návrh na opětovné zvolení členem školské rady Gymnázia Pacov starostu Tomáše Kocoura.

🏷️ Usnesení č. 84

**Rada města jmenuje** v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, za zřizovatele do školské rady Gymnázia Pacov pana xxxxxxx

16/ 10

Starosta a místostarosta informovali o průběhu projektových prací na akci „víceúčelové hřiště v areálu Za Branou“.

Zápis z jednání rady č. 17 ze dne 2021-06-14

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša

Omluveni:

 • Mgr. Jitka Špačková

17/ 1

Schůze rady se zúčastnili xxxxxxx a informovali se na situaci výstavby Obchodního centra Pacov. Starosta s místostarostou vysvětlili a popsali průběh jednání s investorem a cíle města. Pánové dále předložili námět na využití části pivovaru za účelem zřízení sezónního „bufetu“ např. v kontejneru a úpravu části v blízkosti parku. Radní vysvětlili záměr využít dotační program na regenerace brown-fieldů jehož záměrem by bylo především odstranění novodobých přístaveb pivovaru a následně hledat vhodné využití objektu s možností čerpání dotačních prostředků.

17/ 2

Starosta předložil ke schválení návrhy střednědobých výhledů rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací pro roky 2022- 2023. - 92

🏷️ Usnesení č. 85

**Rada města schvaluje** střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Pacov, Jatecká 571, IČO 75000687 pro roky 2022-2023 a ukládá ředitelce PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým.

🏷️ Usnesení č. 86

**Rada města schvaluje** střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Za Branou, 75000571 pro roky 2022-2023 a ukládá ředitelce PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým.

🏷️ Usnesení č. 87

**Rada města schvaluje** střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Pacov, IČO 75000474 pro roky 2022-2023 a ukládá řediteli PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým.

🏷️ Usnesení č. 88

**Rada města schvaluje** střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Gymnázium Pacov, IČO 03620280 pro roky 2022-2023 a ukládá řediteli PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým.

🏷️ Usnesení č. 89

**Rada města schvaluje** střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Školní jídelna Pacov, IČO 75000679 pro roky 2022-2023 a ukládá ředitelce PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým.

🏷️ Usnesení č. 90

**Rada města schvaluje** střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319, IČO 72088087 pro roky 2022-2023 a ukládá ředitelce PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým.

🏷️ Usnesení č. 91

**Rada města schvaluje** střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, IČO 00365891 pro roky 2022-2023 a ukládá řediteli PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým.

🏷️ Usnesení č. 92

**Rada města schvaluje** střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Pacov, p.o., IČO 63893703 pro roky 2022-2023 a ukládá ředitelce PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým.

17/ 3

Schůzi rady navštívil ředitel Gymnázia Pacov Mgr. Josef Novák. Ředitel informoval o průběhu a výsledcích přijímacího řízení: do tercie je 27 přijatých studentů (potvrzených), bylo vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení na 3 volná místa. Do nové kvinty přijdou 4 nově přijatí studenti (potvrzení), z této třídy odchází 7 současných studentů (důvody jsou různé, individuální, důvodem není nespokojenost se studiem na gymnáziu). Maturitní zkoušky proběhly bez problémů, uspělo všech 14 studentů. Počty studentů ve školním roce 2021/2022 se očekávají: oktáva 11, septima 16, sexta 26, kvinta 20, kvarta 22, tercie 27-30 V celé škole je cca 85 % studentů z Pacova, 15 % z jiných základních škol. Starosta upozornil, že poté co bude probíhat opět prezenční výuka, bude vyžadovat po řediteli předložení vyhodnocení konkrétních kroků k propagaci školy. Ředitel popsal v tomto smyslu další plány školy, tj. propagační video, komiks, rozhovory s absolventy. Rada nesouhlasí s návrhem ředitele na převedení hospodářského výsledku do fondu odměn, ale navrhuje celou část převést do rezervního fondu. Z tohoto fondu bude nakoupeno vybavení posilovny (cca 150tis Kč). Bylo projednáno finanční vypořádání organizace města a roční účetní závěrka roku 2020. Přijata usnesení č. 93 a 94.

🏷️ Usnesení č. 93

**Rada města schvaluje** výsledek hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium Pacov za rok 2020 s tím, že zlepšený hospodářský výsledek ve výši 126.315,21 Kč bude rozdělen následovně: převod do rezervního fondu organizace: 126.315,21 Kč

🏷️ Usnesení č. 94

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Gymnázium Pacov za rok 2020. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Gymnázium Pacov, IČO 03620280.

17/ 4

Schůzi rady navštívila ředitelka Základní umělecké školy Pacov Pavla Hůšová a administrativní pracovnice organizace. Rada byla seznámena s výsledkem hospodaření organizace. Ředitelka informovala o průběhu distanční výuky. Starosta vyjádřil nespokojenost s propagací školy, doporučil využívat sociální sítě, zlepšit komunikaci s veřejností a zvýšit povědomí o fungování školy. Byl diskutován návrh radních na uspořádání závěrečného koncertu (s ohledem na rozvolňující se nařízení), starosta doporučil využívat možnosti komunitního centra na profesionální natáčení absolventských koncertů, apod. Místostarosta se dotázal na postup zpracování účetnictví a vyjádřil nespokojenost s využíváním externích účetních firem a ne účtárny městského úřadu. Dle sdělení vedoucí finančního výboru není účtárna vybavena softwarem umožňujícím účtování pro příspěvkovou organizaci. Ředitelka předloží na další jednání rady finanční kalkulaci pro zpracování celého účetnictví vlastním zaměstnancem v porovnání se současným externím zpracováním. Záměrem by dle místostarosty mělo být zpracovávat mzdy účtárnou městského úřadu. Starosta se dotazoval na možnost vrácení části školného, vzhledem k odchodům některých žáků i k nespokojenosti některých rodičů. Ředitelka školy prověří své tvrzení, že takové vracení školného je proti zákonu, případně navrhne jiná řešení. Rada nesouhlasí s návrhem ředitelky na převedení hospodářského výsledku do fondu odměn, ale navrhuje celou část převést do rezervního fondu Bylo projednáno finanční vypořádání organizace města a roční účetní závěrka roku 2020. Přijata usnesení č. 95 a 96.

🏷️ Usnesení č. 95

**Rada města schvaluje** výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319 za rok 2020 s tím, že zlepšený hospodářský výsledek ve výši 95.004,66 Kč bude rozdělen následovně: převod do rezervního fondu organizace: 95.004,66 Kč

🏷️ Usnesení č. 96

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319 za rok 2020. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319, IČO 72088087.

17/ 5

Rada města projednala finanční vypořádání ostatních příspěvkových organizací města a jejich roční účetní závěrku roku 2020. Přijata usnesení č. 97 — 108.

🏷️ Usnesení č. 97

**Rada města schvaluje** výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Pacov, p.o. za rok 2020 s tím, že ztráta hospodaření ve výši 140,61 Kč bude hrazena ze schváleného provozního rozpočtu pro rok 2021.

🏷️ Usnesení č. 98

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Pacov, p.o. za rok 2020. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Dům sociálních služeb Pacov, p.o., IČ 63893703.

🏷️ Usnesení č. 99

**Rada města schvaluje** nulový výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově za rok 2020.

🏷️ Usnesení č. 100

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově za rok 2020. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, IČO 00365891.

🏷️ Usnesení č. 101

**Rada města schvaluje** výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pacov, Jatecká 571 za rok 2020 s tím, že zlepšený hospodářský výsledek ve výši 25.715,- Kč bude rozdělen takto: převod do rezervního fondu: 25.715,- Kč

🏷️ Usnesení č. 102

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Pacov, Jatecká 571 za rok 2020. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Mateřská škola Pacov, Jatecká 571 IČ: 75000687

🏷️ Usnesení č. 103

**Rada města schvaluje** nulový výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Za Branou za rok 2020.

🏷️ Usnesení č. 104

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Za Branou za rok 2020. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Mateřská škola Za Branou, IČ: 75000571

🏷️ Usnesení č. 105

**Rada města schvaluje** nulový výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Pacov za rok 2020.

🏷️ Usnesení č. 106

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Pacov za rok 2020. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Školní jídelna Pacov, IČ: 75000679

🏷️ Usnesení č. 107

**Rada města schvaluje** nulový výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Pacov za rok 2020.

🏷️ Usnesení č. 108

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní škola Pacov za rok 2020. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Základní škola Pacov, IČO 75000474.

17/ 6

Schůze rady navštívil ředitel SOMPO a.s. a vedoucí kanceláře starosty a investic Zdeněk Smetana. Radní byli seznámeni s aktuálním výsledkem zavedení systému door-to-door systému a provozními záležitostmi systému svozu. Pozitivní zprávou je, že došlo k velkému navýšení třídění komunálního odpadu a tím ke zvýšení množství vytříděného papíru a bioodpadu a k poklesu množství komunálního odpadu. Starosta požaduje nutnost navýšení intenzity vyvážení vytříděného odpadu z kontejnerových stání, která jsou i přes zavedení door-to-door systému neustále zaplněna. xxxxxxx informoval, že dojde ke zvýšení intenzity svozu na týdenní cyklus.

17/ 7

Paní Plášilová předložila žádost PRONESE o prodej části zatravněné plochy za domem čp. E vulici Svatobarborská. Rada města se shodla na řešení formou výpůjčky.

17/ 8

Paní Plášilová předložila návrh smlouvy o právu k provedení stavby s Českou republikou — Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, IČ: 70885184 na uložení přípojky dešťové kanalizace.

🏷️ Usnesení č. 109

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Českou republikou – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, IČO 708 85 184, jako stavebníkem, na uložení přípojky dešťové kanalizace na pozemku par.č. 2673 a 2563/2 k.ú. Pacov pro stavbu s názvem: „PS Pacov – zřízení manipulační plochy“

17/ 9

Paní Plášilová předložila žádost společnosti Bonamens s.r.o. o umístění reklamního stojanu do budovy Městského úřadu Pacov, na chodbu u Odboru dopravy. Radní nesouhlasí s umístěním stojanu vzhledem k nutnosti zachovat bezpečné požární únikové cesty, ale doporučují umístit nástěnku za podmínek, jako již užívá v těchto prostorách jiná reklamní společnost.

17/ 10

Paní Plášilová předložila žádost xxxxxxx o výpůjčku části pozemku par.č. v k.ú. Pacov za účelem zřízení letní předzahrádky podél restaurace xxxxxxx.

🏷️ Usnesení č. 110

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou části pozemku par.č. 2567/9 o velikosti cca 20 m2 v k.ú. Pacov za účelem zřízení předzahrádky podél restaurace Na Maštálkách, Žižkova 242, Pacov xxxxxxx na dobu určitou od 15.6. 2021 do 30.9.2021 se sedmidenní výpovědní lhůtou.

17/ 11

Byla diskutovaná forma prodeje pozemků v místní části Roučkovice. Radní se shodli na nutnosti pozvat si osobně oba žadatele a na základě jejich návrhu stanovit např. formu obálkové metody. Starosta předloží tento bod k pracovnímu projednání se zastupiteli.

17/ 12

Starosta předložil návrh na podání žádosti Akční plánování v ORP Pacov. Realizátorem projektu Akční plánování v ORP Pacov bude Svazek obcí mikroregionu Stražiště, se sídlem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov a IČO: 70968721.

🏷️ Usnesení č. 111

**Rada města souhlasí** s podáním žádosti Akční plánování v ORP Pacov. Žadatelem a realizátorem projektu Akční plánování v ORP Pacov bude Svazek obcí mikroregionu Stražiště, se sídlem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov a IČO: 70968721.

17/ 13

Starosta předložil žádost o výpůjčku horního nádvoří zámeckého areálu Automotoklubu Pacov v ÚAMK, IČ: 65983751 dne 4. 7. 2021 od 10:00 do 13:00 za účelem pořádní vyjížďky motocyklů.

🏷️ Usnesení č. 112

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou horního nádvoří v Pacově Automotoklubu Pacov v ÚAMK, IČ: 65983751 dne 4. 7 2021 od 17:00 za účelem pořádní noční vyjížďky motocyklů

17/ 14

Starosta předložil žádost o výpůjčku náměstí xxxxxxx dne 3. 7. 2021 od 11:00 do 13:00 za účelem srazu veteránských vozidel.

🏷️ Usnesení č. 113

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou náměstí Svobody v Pacově xxxxxxx, dne 3. 7. 2021, od 11:00 do 13:00 hodin za účelem pořádní srazu veteránských vozidel

17/ 15

Starosta předložil žádost spolku Tikkun, z.s., IČ: 05930740 o výpůjčku prostor Komunitního centra včetně venkovní zahrady u objektu dne 8. 8. 2021 za účelem pořádání koncertu v rámci celorepublikové akce Den židovských památek ČR.

🏷️ Usnesení č. 114

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou Komunitního centra Pacov spolku Tikkun, z.s., Náměstí Svobody 320, Pacov, IČ: 05930740 za účelem pořádání koncertu dne 8. 8. 2021

17/ 16

Starosta informoval o žádosti PSU o stanovení ceny za kopírování na vlastní papír a dodatečnou slevu za tisk na vlastní papír v minulosti v informačním centru města. Radní takové řešení neschvalují, na infocentru bude i nadále možnost pouze tisku na infocentrem dodávaný papír.

17/ 17

Jaroslav Praveček spolu s tajemníkem navrhli zrušit jedno vyhrazené místo pro invalidy na sídlišti Za Branou, které bylo vytvořeno pro konkrétní osobu, která zemřela a z tohoto důvodu je toto parkovací místo nadbytečné. Odbor kanceláře starosty a investic zařídí zrušení a odstranění dopravního značení.

17/ 18

Radní odsouhlasili záměr jednatele společnosti Pacovská lesní s.r.o., nám. Svobody 320, Pacov, IČ: 28132017 na pořízení osobního automobilu, který nahradí stávající dožilý osobní automobil a bagru, který bude sloužit mimo jiné k úpravě cest.

17/ 19

Radní byli dále informováni o situaci s pokračující kůrovcovou kalamitou.

Zápis z jednání rady č. 18 ze dne 2021-06-28

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

18/ 1

Radní diskutovali možnost a důvody pro poskytnutí odměn ředitelům školských organizací. Vzhledem k tomu, že školní rok končí k první polovině roku, někteří radní považují za vhodné poskytnutí částečné odměny v červnové výplatě. Radní dále projednávali konkrétně žádost ředitele Základní školy. Starosta upozornil, že ze žádosti o odměnu nevyplývají žádné zvláštní důvody pro udělení odměny. Starosta připomněl, že je nutné, aby ředitel adekvátně odměnil především zaměstnance, kteří měli na starost modernizaci školy, tj. xxxxxxx a školníci. Radní Praveček sdělil výhrady k ředitelce Školní jídelny, která opětovně nedodržuje požadavek rady města. Od začátku školního roku, ani po obnovení standardní výuky ve školách neposkytuje strávníkům možnost výběru ze dvou hlavních jídel.

🏷️ Usnesení č. 115

**Rada města souhlasí** s vyplacením mimořádné odměny ve výši 20% měsíční hrubé mzdy pro ředitele/ku příspěvkové organizace Mateřská škola Za Branou xxxxxxx Mateřská škola Jatecká xxxxxxx Gymnázium Pacov xxxxxxx Základní škola Pacov xxxxxxx Základní uměl. škola Pacov xxxxxxx Školní jídelna xxxxxxx

18/ 2

Jednání rady se zúčastnila ředitelka ZUŠ Pacov a administrativní pracovnice školy. Ředitelka informovala, že dle požadavku rady pracují na zlepšení propagace školy, ve které měla škola rezervy. Přidávají pravidelné příspěvky na facebooku, byl založen instagramový účet. Ředitelka informovala, že školné nelze vracet za dobu distanční výuky. Po projednání s Krajským úřadem toto potvrdil i místostarosta. Ředitelka informovala, že žákům bude během prázdnin nabídnuta možnost využít hodiny výuky navíc, nebo jiné aktivity. Očekává se zájem o tuto nabídku. Ředitelka předložila varianty na snížení školného. Radní doporučují variantu snížit školné o 30 Kč / měsíc / žák. Ředitelka dále informovala o změně při zpracování mezd. Nadále nebude využívaná účetní firma, mzdy bude zpracovávat administrativní pracovnice v rámci svého úvazku, a to od 1.9. 2021. Účetnictví organizace bude nadále zpracováno externí účetní firmou, vzhledem k provedené analýze to je finančně výhodnější varianta.

18/ 3

Mgr. Plášilová předložila návrh nájemní smlouvy s xxxxxxx, na pronájem části pozemku par. č. XX k. ú. Pacov, za účelem užívání pozemku jako manipulační plocha pro dům čp. XX.

🏷️ Usnesení č. 116

**Rada města souhlasí** * s ukončením nájemní smlouvy nájemce pana xxxxxxx na pronájem části pozemku par. č. 13/1 o velikosti cca 17 m2 k.ú. Pacov dohodou ke dni 30.6.2021. * s uzavřením nájemní smlouvy s paní xxxxxxx jako nájemcem na pronájem části pozemku par. č. 13/1 o velikosti cca 17 m2 k.ú. Pacov, za účelem užívání pozemku jako manipulační plocha pro dům čp. 238 na dobu neurčitou od 1.7.2021 s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 10,- Kč/m2/rok.

18/ 4

Mgr. Plášilová předložila návrh uzavřít dodatek k nájemní smlouvě se Střediskem volného času Síť, předmětem pronájmu budou nově opravené prostory v přízemí radnice. Radní dále diskutovali formu pronájmu opravených prostor po bývalém kadeřnictví a nově vzniklé místnosti. Bude zveřejněn záměr pronájmu, podmínkou bude poskytování služeb, min. 5 dnů v týdnu s možností podnájmu dalším subjektům po předchozím souhlasu pronajímatele — města Pacov. Radní odsouhlasili minimální cenu pronájmu za tyto prostory, a to 8 000,- Kč/měsíc za obě místnosti, bez energií, které budu hrazeny samostatně.

18/ 5

Starosta předložil žádost o poskytnutí finančního daru od Oblastní charity Červený Kostelec, IČ: 48623814 na provoz Hospicu v obci Červený Kostelec.

🏷️ Usnesení č. 117

**Rada města zamítá** poskytnutí finanční podpory (daru, dotace) evidované církevní právnické osobě Oblastní charita Červený Kostelec, IČO: 48623814 (středisko Hospic Anežky České) ve smyslu žádosti č.j. MP/07734/2021 doručené dne 17. 6. 2021.

18/ 6

Starosta předložil žádost spolku Village tuning scene, z.s., Obrataň, Vintířov 21, IČ: 07431112 o výpůjčku areálu skateparku na dětském hřišti u zámku (bývalý autopark) dne 11. 7 2021 od 10:00 do 14:00 hod za účelem pořádní dětské akce Malování se Škodovkou. Radní odsouhlasili žádost o poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč na akci. a č. 119

🏷️ Usnesení č. 118

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou skateparku na dětském hřišti u zámku (bývalý autopark) v Pacově spolku Village tuning scene, z.s., Obrataň, Vintířov 21, IČ: 07431112 dne 11. 7 2021 od 10:00 do 14:00 hod za účelem pořádní dětské akce Malování se Škodovkou

🏷️ Usnesení č. 119

**Rada města schvaluje** poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (podle vzoru schváleného usnesením č. 44 rady města) s žadatelem Village tuning scene, z.s., Obrataň, Vintířov 21, IČ: 07431112. Poskytuje se dotace na pořádání akce „Malování se Škodovkou“ dne 11. 7. 2021 ve výši 2.000,-- Kč.

18/ 7

Starosta předložil návrh vydavatelství na možnost nákupu knihy Pozapomenutí Jihočeši, ve které jsou medailony věnované městu Pacov a Antonínu Sovovi. Případné zakoupení většího množství výtisků bude rozhodnuto až po prohlédnutí celé publikace.

18/ 8

Byla diskutována novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Finanční odbor připraví odpovídající obecně závaznou vyhlášku k projednání na zastupitelstvu města. Tato bude nejprve projednána v rámci pracovního setkání zastupitelů.

🏷️ Usnesení č. 120

**Rada města doporučuje** stanovit na území města od 1. 1. 2022 místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve smyslu ustanovení § 10d odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v tomto smyslu ukládá finančnímu odboru povinnost připravit pro jednání zastupitelstva města novou obecně závaznou vyhlášku. Úlevy a osvobození stanovené nad rámec zákona, stejně jako splatnost a sazbu poplatku navrhuje rada města ponechat ve stejném rozsahu, jako v aktuální obecně závazné vyhlášce č. 3/2020.

18/ 9

Starosta předložil návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky „II/128 Pacov — průtah, PD“ uzavřené mezi městem Pacov a společností Sweco Hydroprojekt a.s, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace z důvodu.

🏷️ Usnesení č. 121

**Rada města schvaluje**  dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky uzavřené se společností Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ: 26475081 na akci „II/128 Pacov – průtah, PD“

18/ 10

Starosta předložil ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 3/2021.

🏷️ Usnesení č. 122

**Rada města schvaluje** rozpočtové opatření č. 3/2021 a ukládá vedoucí finančního odboru promítnout toto opatření do úpravy rozpočtu 2021.

18/ 11

Starosta předložil žádost SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Pacov, Žižkova 1063, Pacov, IČ: 65983670 o výpůjčku prostor zámeckého sálu, zámecké zahrady, objektu JUZOhaly, horního nádvoří, areálu dětského hřiště (bývalý autopark) za účelem příprav a pořádání oslav k příležitosti 150ti let od založení sboru dobrovolných hasičů v Pacově dne 21. 8. 2021.

🏷️ Usnesení č. 123

**Rada města souhlasí** s výpůjčku prostor zámecké zahrady par. č. 6/4, části zámeckého parku par. č. 6/1 o velikosti cca 3000 m2, horního nádvoří zámku na pozemku st. 3/1 v k.ú. Pacov, parkoviště u dětského hřiště par. č. 87/6 k.ú. Pacov, umožnění užívání sociálního zařízení objektu haly JUZO na pozemku st. 1949 a st. 1950 a využívání zámeckého sálu, šaten, sociálního zařízení v 1. NP v západním křídle budovy zámku čp. 1 SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Pacov, Žižkova 1063, Pacov, IČ: 65983670 za účelem příprav a pořádání oslav k příležitosti 150ti let od založení sboru dobrovolných hasičů v Pacově dne 21. 8. 2021.

18/ 12

Zasedání rady se zúčastnili zájemci o koupi pozemku par. č. 1487 k. ú. Roučkovice xxxxxxx. Vzhledem k tomu, že na pracovní schůzce po jednání zastupitelstva zastupitelé rozhodli o výběru losem, proběhl los. Byla vylosována xxxxxxx. Prodej pozemku xxxxxxx bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.

18/ 13

Radní projednávali možnosti poskytnutí pomoci Jižní Moravě, obcím zasaženým tornádem. Radní se shodli, že ideální řešení je poskytnout všem pěti postiženým obcím dar 50.000 tis Kč. Starosta ověří poskytnutí daru a nutnost přípravy rozpočtového opatření s finančním odborem.

18/ 14

Starosta předložil upřesněnou žádost Gymnázia Pacov o využití části rezervního fondu k posílení fondu investic za účelem pořízení vybavení do posilovny, které bylo už projednáno na předchozí schůzi rady.

🏷️ Usnesení č. 124

**Rada města souhlasí** aby příspěvková organizace IČO: 03620280, Gymnázium Pacov, použila část rezervního fondu ve výši 65.000 Kč k posílení fondu investic za účelem pořízení vybavení do posilovny.

Zápis z jednání rady č. 19 ze dne 2021-08-02

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

19/ 1

Starosta předložil návrh na rozšíření pověřených členů zastupitelstva k příjímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a užívání závěsného odznaku.

🏷️ Usnesení č. 125

**Rada města pověřuje** xxxxxxx přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství a užívat závěsný odznak.

19/ 2

Starosta seznámil s přehledem pohledávek k 30. 6. 2021.

🏷️ Usnesení č. 126

**Rada města bere na vědomí** seznam pohledávek města k 30. 6. 2021

19/ 3

Starosta předložil požadavek na stanovení částky pro odměnu ředitele určených škol a školských zařízení, které zajišťovaly péči o děti ve věku od 2 do 10 let dle usnesení vlády. Radní požadují, aby jednotliví ředitelé zaslali svůj návrh na rozdělení přidělených částek jednotlivým zapojeným zaměstnancům, tj. pokud zváží, že požadují odměnu i pro svou osobu, rada by na příští schůzi o tomto návrhu rozhodla.

19/ 4

Starosta předložil žádost o dotaci obecně prospěšné společnosti Centrum české historie, o.p.s., IČ: 02522250.

🏷️ Usnesení č. 127

**Rada města zamítá** poskytnutí finanční podpory (daru, dotace) obecně prospěšné společnosti Centrum české historie, o.p.s., IČ 02522250 ve smyslu žádosti doručené dne 15. 7. 2021.

19/ 5

Byla diskutovaná nabídka inzerce ve speciální rubrice v regionálním týdeníku Deník. Radní se shodli na rozsahu 1/4 strany placené inzerce. Obsah vydání bude s vydavatelstvím řešit místostarosta.

19/ 6

Starosta předložil žádost o výpůjčku náměstí Veterán klubu Chýnov dne 22. 8. 2021 od 13:30 do 14:30 za účelem zastávky vyjížďky veteránských vozidel.

🏷️ Usnesení č. 128

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou náměstí Svobody v Pacově Veterán klubu Chýnov, dne 22. 8. 2021, od 13:30 do 14:30 hodin za účelem zastávky vyjížďky veteránských vozidel

19/ 7

Starosta předložil žádost xxxxxxx o pronájem 4 ks pivních setů za účelem pořádání soukromé akce dne 7. 8. 2021.

🏷️ Usnesení č. 129

**Rada města souhlasí** s pronájmem 4 ks pivních setů paní xxxxxxx dne 7. 8. 2021 za účelem soukromé akce.

19/ 8

Starosta předložil návrh nájemní smlouvy na pronájem malé zasedací místnosti v budově radnice, Náměstí Svobody 320, Pacov se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky, IČ 47114304, Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha pro administrativní činnost organizace.

🏷️ Usnesení č. 130

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy od 16. 9. 2021 do 30. 11. 2021 na pronájem malé zasedací místnosti v budově radnice, Náměstí Svobody 320, Pacov se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky, IČ 47114304, Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 v rozsahu 16. 9. 2021, 21. 10. 2021, 18. 11. 2021 vždy 2 hodiny v každém termínu za nájemné 100,-- Kč včetně DPH/hodinu pro administrativní činnost Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

19/ 9

Radní opakovaně projednávali detaily záměru o pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově radnice, Náměstí Svobody 320, tj. bývalého kadeřnictví. Předpokládaný začátek pronájmu je 1. 10. 2021. Nabídky budou přijímány do 13. 9. 2021 do 10 hodin. Záměr bude zveřejněn v pondělí 9. 8. 2021

19/ 10

Starosta předložil návrh dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 19.12.2017 se Zemědělským družstvem Velká Chyška, IČ 00111953.

🏷️ Usnesení č. 131

**Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 19.12.2017 se Zemědělským družstvem Velká Chyška, IČ 00111953, Velká Chyška 108, 394 28 Velká Chyška, jehož předmětem je od 1.1.2022 vyjmutí pozemku par. č. 1487 k.ú. Roučkovice z předmětu pachtu.

19/ 11

Starosta předložil návrh na vzájemné vypořádání pozemků v k. ú. Bedřichov.

🏷️ Usnesení č. 132

**Rada města doporučuje**  zastupitelstvu města

19/ 1

schválení směny pozemků v k.ú. Bedřichov u Zhořce: * Město Pacov předá xxxxxxx pozemky par. č. 309/11 o velikosti 18 m2 a par. č. 311/2 o velikosti 40 m2 * Město Pacov přijme od xxxxxxx pozemek par. č. 149/2 o velikosti 9 m2 * Na vzájemné vypořádání cen směňovaných pozemků doplatí xxxxxxx městu Pacov 100,- Kč/m2, tzn. celkem 4 900,- Kč. * Město Pacov předá xxxxxxx pozemky par. č. 309/9 o velikosti 13 m2, par. č. 309/8 o velikosti 11 m2 a par. č. 322/32 o velikosti 50 m2 * Město Pacov přijme od manželů xxxxxxx pozemek par. č. 146/2 o velikosti 64 m2 * Na vzájemné vypořádání cen směňovaných pozemků doplatí xxxxxxx městu Pacov 100,- Kč/m2, tzn. celkem 1000,- Kč. * Město Pacov předá xxxxxxx pozemky par. č. 309/7 o velikosti 30 m2 a par. č. 309/6 o velikosti 19 m2 * Město Pacov přijme od xxxxxxx pozemky par. č. 137/2 o velikosti 36 m2 a par. č. 145/2 o velkosti 21 m2 * Na vzájemné vypořádání cen směňovaných pozemků doplatí město Pacov xxxxxxx 100,- Kč/m2, tzn. celkem 800,- Kč.

19/ 2

schválení prodeje pozemků par. č. 309/10 o velikosti 75 m2, par. č. 322/31 o velikosti 14 m2 v k.ú. Bedřichov u Zhořce xxxxxxx za cenu 100,- Kč/m2 bez DPH.

19/ 12

Starosta předložil návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené dne 18.11.2020 s nájemcem Středisko volného času Síť, IČ 02451531, jehož předmětem je úprava předmětu nájmu a aktualizace označení a výměr pronajatých místností.

🏷️ Usnesení č. 133

**Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené dne 18.11.2020 s nájemcem Středisko volného času Síť, IČ 02451531, jehož předmětem je vyjmutí místnosti č. 010 o velikosti 18,4 m2 z předmětu nájmu, vložení místnosti č. 1.27 o velikosti 13,85 m2 do předmětu nájmu a aktualizace označení a výměr pronajatých místností dle digitalizované projektové dokumentace.

19/ 13

Starosta informoval o žádosti xxxxxxx o projednání návrhu na dělení nově zakoupených pozemků od města Pacov. Dle projednání s Katastrálním úřadem i sodborem výstavby MěÚ Pacov není v současné chvíli nové dělení pozemků možné. Případné dělení pozemků by bylo možné zkusit vyřešit až po vybudování rodinných domů a výmazu předkupních práv. Žadatelé budou s tímto postupem seznámeni.

19/ 14

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Dodávka nábytku a vybavení pro odborné učebny ZŠ Pacov, Za Branou“.

🏷️ Usnesení č. 134

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Dodávka nábytku a vybavení pro odborné učebny ZŠ Pacov, Za Branou“, kterým je společnost Santal spol. s r.o., Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň, IČ: 42408121. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

19/ 15

Jaroslav Praveček se dotázal na možnost pokračování v revitalizaci zámeckého parku. Radní se shodli, že pokud dopadne směna pozemků s investorem OC Pacov, jsou pro využití získané finanční částky do zřízení cesty parkem (podél plotu zámecké zahrady), případně do dalších úprav a pořízení mobiliáře parku.

19/ 16

Jaroslav Praveček požádal starostu o dodání plánů na úpravu prostor u gymnázia, které byly v minulosti zpracovány.

19/ 17

Místostarosta informoval radní o možnosti tvorby participačního rozpočtu. Spolu s tajemníkem shromáždí detailnější informace a poté bude záměr předložen k projednání na pracovním jednání zastupitelů.

19/ 18

Jaroslav Praveček dále upozornil na nevhodnou dopravní situaci v ulici Truhlářská, v případě, že u studny stojí nákladní vozidlo, které blokuje průjezd. Radní Praveček požádal tajemníka, aby s odborem dopravy řešil možnost umístění zrcadla a upozornění majitelů pozemků na ořez stromů a keřů zasahujících do ulice a znemožňujících rozhled.

19/ 19

Radní diskutovali opravu Starodvorské ulice, na kterou město dostane dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Radní se shodli na nutnosti začít opravu ještě letos.

Zápis z jednání rady č. 20 ze dne 2021-09-08

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

20/ 1

Starosta předložil žádost o poskytnutí finančního daru od Oblastní charity Pelhřimov, IČ:

20/ 4722454

na zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodinu z Pacova.

🏷️ Usnesení č. 135

**Rada města schvaluje** Uzavření darovací smlouvy podle předloženého návrhu a rozhoduje o poskytnutí finanční podpory ve smyslu žádosti č. j. MP/10348/2021/FO/SM takto: Poskytuje se finanční dar žadateli Oblastní charita Pelhřimov, IČ: 47224541 ve výši 11.500,- Kč

20/ 2

Starosta předložil žádost spolku Pěvecký sbor SLAVÍK Pacov, z. s., IČ: 63257521 o výpůjčku prostor Komunitního centra dne 20. 10. 2021 od 18 do 19 hod a dne 23.10.2021 od 15 do 22 hod za účelem pořádání zkoušky a koncertu pro veřejnost.

🏷️ Usnesení č. 136

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou Komunitního centra Pacov spolku Pěvecký sbor SLAVÍK Pacov, z.s., IČ: 63257521 za účelem pořádání zkoušky a koncertu dne 20. a 23.10. 2021

20/ 3

Starosta předložil žádost xxxxxxx o výpůjčku prostor Komunitního centra dne 15. 8. 2021 od 15 do 19 hod za účelem vyzkoušení aparatury amatérské kapely 2G.

🏷️ Usnesení č. 137

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou Komunitního centra Pacov panu xxxxxxx, za účelem pořádání zvukové zkoušky kapely dne 15. 9. 2021

20/ 4

Starosta předložil žádost spolku Centrum LADA, z. s. Pacov, IČ: 26518252 o výpůjčku prostor Komunitního centra ve dnech 8. 9., 11. 10., 8. 11. a 1. 12. 2021 vždy od 7:30 do 12 hod za účelem pořádání prodejních výstav, dne 6. 10. 2021 od 17 do 21 hod za účelem pořádání tradičního benefičního koncertu a dne 8. 10. 2021 v rámci akce týden sociálních služeb.

🏷️ Usnesení č. 138

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou Komunitního centra Pacov Centrum LADA, z.s. Pacov, IČ: 26518252 o výpůjčku prostor Komunitního centra ve dnech 8. 9., 11. 10., 8. 11. a 1. 12. 2021 za účelem pořádání prodejních výstav, dne 6. 10. 2021 za účelem pořádání tradičního benefičního koncertu a dne 8. 10. 2021 v rámci akce týden sociálních služeb

20/ 5

Starosta předložil žádost spolku Centrum LADA, z. s., IČ: 26518252 o navýšení finanční dotace o 70.000,- Kč a přerozdělení poskytnuté finanční dotace. Pro další jednání zastupitelstva bude připraveno rozpočtové opatření.

20/ 6

Starosta předložil poděkování zástupce spolku Vetrán klub Chýnov za možnost využití prostoru náměstí Svobody v Pacově za účelem zastávky při vyjížďce klubu.

20/ 7

Paní Plášilová informovala o jednání se zástupci společnosti Fisolta Property, a.s., IČ: 27085414, která vlastní objekt obchodního domu „Vesna“. Zástupci společnosti opakovaně projevili zájem o odkup části pozemku pod novou přístavbou nakládací rampy supermarketu. Radní opětovně s prodejem části pozemku nesouhlasí. Radní Průša upozornil na velký nepořádek v místech, kde se shromažďují prošlé potraviny a další odpadky v blízkém křoví. Místostarosta vstoupí do jednání s provozovatelem supermarketu Albert.

20/ 8

Paní Plášilová předložila návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené dne 18.11.2020 s nájemcem Středisko volného času Síť, IČ 02451531.

🏷️ Usnesení č. 139

**Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené dne 18.11.2020 s nájemcem Středisko volného času Síť, IČ 02451531, jehož předmětem je vyjmutí místnosti č. 010 o velikosti 18,4 m2 z předmětu nájmu, vyjmutí části místnosti č. 002 nyní označené jako místnost č. 1.03 o velikosti 1,8 m2 a 1.04 o velikosti 2,45 m2 z předmětu nájmu a vložení místnosti č. 1.27 o velikosti 13,85 m2 do předmětu nájmu a aktualizace označení a výměr pronajatých místností dle digitalizované projektové dokumentace.

20/ 9

Paní Plášilová předložila návrh xxxxxxx prodej lesních pozemků, které vlastní v k.ú. Bedřichov u Zhořce.

🏷️ Usnesení č. 140

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení nákupu pozemků v k.ú. Bedřichov u Zhořce: * par. č. 290/6 o velikosti 5554 m2 a par. č. 290/5 o velikosti 93 m2 za kupní cenu 10,-Kč/m2 a * části pozemku par. č. 296/1 dle GP 121-287/2020 označenou jako nový samostatný pozemek par. č. 296/5 o velikosti 203 m2 za kupní cenu 20,-/m2.

20/ 10

Na základě předchozího projednání radou města a rozhodnutí o způsobu prodeje paní Plášilová opětovně předložila žádost xxxxxxx prodej pozemku par. č. 1487 v k. ú. Roučkovice.

🏷️ Usnesení č. 141

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení: * prodeje pozemku par. č. 1487 o velikosti 1121 m2 v k.ú. Roučkovice za kupní cenu 250,-Kč/m2 bez DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě uvedené v příloze xxxxxxx, každému ideální polovinou. * sjednání věcného předkupního práva k pozemku par. č. 1487 k.ú. Roučkovice pro město Pacov. V případě, že kupující budou chtít pozemek prodat nebo zcizit i jinak než prodejem, nabídnou ho ke koupi prodávajícímu a to za 95% kupní ceny, za kterou jej od něho koupili.

20/ 11

Paní Plášilová předložila žádost xxxxxxx o prodej pozemku par. č. xxxxxxx a par. č. xxxxxxx v k.ú. Bedřichov u Zhořce, které těsně sousedí s jeho nemovitostí.

🏷️ Usnesení č. 142

**Rada města doporučuje**  zastupitelstvu města schválení prodeje pozemků par. č. 168/8 o velikosti 847 m2 a par. č. 342 o velikosti 203 m2 v k.ú. Bedřichov u Zhořce panu xxxxxxx, za kupní cenu 100,- Kč/m2.

20/ 12

Paní Plášilová předložila návrh na majetkoprávní vypřádání pozemků vk. ú. Jetřichovec s Krajem Vysočina, kdy město Pacov převede Kraji Vysočina pozemky, které jsou zastavěny silnicí a Kraj Vysočina převede městu Pacov pozemek, který není nastavěn silnicí II/124.

🏷️ Usnesení č. 143

**Rada města doporučuje**  zastupitelstvu města schválení směny pozemků v k.ú. Jetřichovec: * Město Pacov předá Kraji Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 část pozemku par. č. 1344/1 označenou jako díl b o velikosti 67 m2, část pozemku par. č. 1343 označenou jako díl a o velikosti 43 m2 tyto díly jsou dle GP č. 218-267/2018 sloučeny do nového samostatného pozemku par. č. 1344/3 o velikosti 110 m2, části pozemku par. č. 1346/2 dle GP č. 218-267/2018 označené jako nové samostatné pozemky par. č. 1346/6 o velikosti 66 m2 a par. č. 1346/7 o velikosti 3 m2. * Město Pacov přijme od Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 část pozemku par. č. 1533/1 dle GP č. 218-267/2018 označenou jako nový samostatný pozemek par. č. 1533/27 o velikosti 43 m2.

20/ 13

Radní Praveček tlumočil stížnosti na neuklizené silnice ve městě (těžařské soupravy, zemědělská technika), vedení města bude jednat s SÚS na podílu na úklidu. Dále bude vyvoláno jednání s Policií ČR a odborem dopravy MěÚ Pacov na řešení dané, opakující se situace.

20/ 14

Paní Plášilová předložila návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků vk.ů. Pacov s xxxxxxx

🏷️ Usnesení č. 144

**Rada města doporučuje**  zastupitelstvu města schválení směny pozemků v k.ú. Pacov: * Město Pacov předá xxxxxxx části pozemku par. č. 1547/3 o velikosti 5660 m2 a 2420 m2. * Město Pacov přijme od xxxxxxx pozemek par. č. 422/65 o velikosti 3772 m2 a část pozemku par. č. 422/71 o velikosti 3020 m2

20/ 15

Starosta předložil žádost xxxxxxx o pronájem 1ks řemeslného stánku za účelem prodeje zboží dne 11.— 12. 9. 2021.

🏷️ Usnesení č. 145

**Rada města souhlasí** s pronájmem 1 ks řemeslného stánku žadateli xxxxxxx dne 11. – 12. 9. 2021 za účelem prodeje zboží

20/ 16

Starosta předložil záměr organizace Automotoklub Pacov v ÚAMK, nám. Svobody 1, Pacov, IČ: 65983751 o realizaci dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti v ulici Jana Vojny 1220, Pacov, které je v majetku města.

🏷️ Usnesení č. 146

**Rada města pověřuje** organizaci Automotoklub Pacov v ÚAMK, nám. Svobody 1, Pacov, IČ: 65983751 realizací dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti v ulici Jana Vojny 1220, Pacov, které je v majetku města. Konkrétnímu výběru dodavatele předcházelo prověření potenciálního zájmu subjektů, které byly ochotny podílet na realizaci dopravní výchovy a službu poskytovat v odpovídající kvalitě. Zájem projevila pouze organizaci Automotoklub Pacov v ÚAMK, nám. Svobody 1, Pacov, IČ: 65983751, která splnila kvalifikační předpoklady a důvěryhodnost danou dlouholetou činností

20/ 17

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „„Oprava místních komunikací v Pacově a jeho místních částech“.

🏷️ Usnesení č. 147

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Oprava místních komunikací v Pacově a jeho místních částech“, kterým je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov IČ: 48035599. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

20/ 18

Tajemník informoval o podmínkách nového stavebního zákona, který nabyl platnosti a který v současné době plánuje zrušení stavebního úřadu v Pacově.

Zápis z jednání rady č. 21 ze dne 2021-09-24

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

21/ 1

Starosta předložil ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 4/2021.

🏷️ Usnesení č. 148

**Rada města schvaluje** rozpočtové opatření č. 4/2021 a ukládá vedoucí finančního odboru promítnout toto opatření do úpravy rozpočtu 2021.

21/ 2

Starosta předložil návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky „ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů „U Unika“ v Pacově — III. etapa“ uzavřené mezi městem Pacov a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, IČ: 48035599 jehož předmětem je prodloužení termínu pro dokončení díla z důvodu nutnosti koordinace prací se společností EG.D, a.s., IČ: 28085400.

🏷️ Usnesení č. 149

**Rada města schvaluje**  dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky uzavřené se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, IČ: 48035599 na akci „ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů „U Unika“ v Pacově – III. etapa“

21/ 3

Starosta předložil návrh na zrušení výpovědi Smlouvy o provozování veřejného vodovodu a kanalizace a souvisejících vodohospodářských zařízení uzavřenou se společností VODAK Humpolec, s.r.o., IČ: 49050541 dne 12. 9. 1994 včetně všech dodatků, která byla schválena Radou města dne 16.11.2020. Důvodem je možnost čerpání dotačních titulů na restrukturalizaci — majetkový převod provozních společností do vlastnictví obcí, které provozují.

Zápis z jednání rady č. 22 ze dne 2021-10-04

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

22/ 1

Starosta předložil žádost Základní školy Pacov o dodatečné financování zrušených hodin plavání pro 1. – 4. třídy ve školním roce 2020/2021. Hodiny nebylo možné uskutečnit kvůli nařízením souvisejících s onemocněním covid-19. Radní souhlasí s navýšením finančních prostředků.

22/ 2

Starosta předložil plán účetních odpisů Základní školy Pacov na hmotný majetek - schodolez.

🏷️ Usnesení č. 151

**Rada města uděluje** příspěvkové organizaci Základní škola Pacov, IČO: 75000474, souhlas s odpisováním dlouhodobého hmotného majetku (schodolez v pořizovací ceně 97.750 Kč) dle předloženého odpisového plánu.

22/ 3

Starosta předložil žádost xxxxxxx o pronájem prostor za účelem výuky tance pro ženy vždy v pátek od 18:30 do 19:30 v období říjen – listopad 2021. Sazba za pronájem je stanovena na 200 Kč / hodina.

🏷️ Usnesení č. 152

**Rada města souhlasí** s pronájmem prostor xxxxxxx, za účelem výuky tance pro ženy vždy v pátek od 18:30 do 19:30 v měsíci říjnu 2021

22/ 4

Starosta předložil žádost Folklórního souboru Strážišťan, z.s., Pacov, IČ: 49026747 o výpůjčku Komunitního centra dne 18. 12. 2021 za účelem pořádání koncertu.

🏷️ Usnesení č. 153

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou Komunitního centra Pacov Folklórnímu souboru Strážišťan, z.s., Pacov, IČ: 49026747, za účelem pořádání vánočního koncertu dne 18. 12. 2021

22/ 5

Starosta předložil žádost xxxxxxx o prověření zrušení památkové zóny ve městě, respektive umožnění umisťování fotovoltaických elektráren na nemovitosti v památkové zóně. Starosta pověřil tajemníka zjištěním informací na odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Pacov.

22/ 6

Starosta předložil záměr xxxxxxx na pořádání pravidelných kulturních aktivit v sokolovně, tj diskoték a zábav pro mládež. Radní souhlasí s pomocí při propagaci akcí a se zapůjčením vratných městských kelímků na tyto akce.

22/ 7

Paní Plášilová předložila žádost Kraje Vysočina o darování pozemků par. č. 1734/1 a 1640 v k. ú. Roučkovice za účelem majetkoprávního vypořádání stávající silnice III/12813. Radní požadují, aby součástí daru nebyla část pozemku par. č. 1734/1, na které je umístěna autobusová čekárna a část pozemku par. č. 1734/1 o velikosti cca 300 m2, která není zastavěna stavbou silnice (trojúhelník navazující na pozemky par. č. 1702,1703,1704 a 1706). Radní souhlasí s tím, aby součásti daru byla i část pozemku par. č. 1640 na které je sjezd za mostem umístěný po pravé straně ve směru od Pacova.

22/ 8

Paní Plášilová předložila žádost xxxxxxx, o prodej části pozemku st. 135 k.ú. Pacov. Rada města s prodejem nesouhlasí a nedoporučuje zastupitelstvu prodej.

🏷️ Usnesení č. 154

**Rada města nedoporučuje** zastupitelstvu města schválení prodeje části pozemku st. 135 o velikosti cca 185 m2 v k.ú. Pacov.

22/ 9

Paní Plášilová předložila nový záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově radnice (bývalé kadeřnictví). Vzhledem k tomu, že jediná obdržená nabídka (pojišťovací služby) nekoresponduje s hlavním přáním rady, rozhodla rada nabídku zamítnout a vypsat nový záměr.

22/ 10

Radní diskutovali nad výší nájemného a pachtovného za pronájem a pacht zemědělských pozemků. Radní navrhují nájemné/pachtovné zvýšit ze stávající částky 2400,- Kč/ha/rok na částku 3000,- až 3500,- Kč/ha/rok. S pachtýři/nájemci (Selekta Pacov, a.s., VOD Jetřichovec, družstvo a ZD Velká Chyška) bude o požadovaném zvýšení jednáno.

22/ 11

Rada města rozhodla o rozdělení daru schváleném zastupitelstvem města mezi 5 obcí tak, že každá postižená obec dostane 50.000 Kč, tj. Mikulčice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Pánov-místní část města Hodonín.

Zápis z jednání rady č. 23 ze dne 2021-10-11

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

23/ 1

Starosta předložil žádost spolku Naše odpadky, z.s., IČO: 10722289 o poskytnutí finančního daru a dále nabídku městu na členství v tomto spolku.

🏷️ Usnesení č. 155

**Rada města nedoporučuje** zastupitelstvu města přijmout nabídku členství ve spolku Naše odpadky, z.s., IČO: 10722289 ve smyslu nabídky č.j. MP/11009/2021/FO/SM ze dne 31. 8. 2021.

🏷️ Usnesení č. 156

**Rada města zamítá** uzavření darovací smlouvy podle předloženého návrhu za účelem poskytnutí finančního daru ve výši 4.500 Kč ve prospěch spolku Naše odpadky, z.s., IČO: 10722289 ve smyslu žádosti č.j. MP/11009/2021 ze dne 31. 8. 2021.

23/ 2

Paní Plášilová (odbor OKSI) předložila návrh nájemní smlouvy na pronájem malé zasedací místnosti v budově radnice, Náměstí Svobody 320, Pacov se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky, IČ: 47114304, Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha v roce 2022.

🏷️ Usnesení č. 157

**Rada města souhlasí** souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy od 20.1.2022 do 31.10.2022 na pronájem malé zasedací místnosti v budově radnice, Náměstí Svobody 320, Pacov se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky, IČ 47114304, Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 v rozsahu 20.1.2022, 17.2.2022, 17.3.2022, 21.4.2022, 19.5.2022, 16.6.2022, 15.9.2022 a 20.10.2022 vždy 2 hodiny v každém termínu za nájemné 100,-- Kč včetně DPH/hodinu pro administrativní činnost Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

23/ 3

Paní Plášilová předložila návrh nájemní smlouvy se Společností Stavneko, s.r.o. Vodnická 331/23, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, IČ. 04552997 na pronájem bytu v ulici Španovského čp. 319.

🏷️ Usnesení č. 158

**Rada města souhlasí** s prodloužením nájemní smlouvy se Společností Stavneko, s.r.o. Vodnická 331/23, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, IČ 04552997 na pronájem bytu 2+1 o velikosti 66,5 m2 v Pacově, ulice Španovského čp. 319, za měsíční nájemné ve výši 2660,- Kč + záloha na služby do 31.12.2022.

23/ 4

Paní Plášilová předložila žádost xxxxxxx xxxxxxx o výpůjčku části pozemku za účelem zřízení předzahrádky u provozovny xxxxxxx.

🏷️ Usnesení č. 159

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou části pozemku par. č. 2567/48 a par. č. 2567/47 v k.ú. Pacov o celkové velikosti cca 55 m2 za účelem zřízení předzahrádky xxxxxxx xxxxxxx od 12.10.2021 na dobu určitou do 30.9.2026 s tříměsíční výpovědní lhůtou.

23/ 5

Paní Plášilová předložila žádost společnost ČEPS, a.s. o uzavření dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma, radní doporučují uzavřít dohodu ve stejném rozsahu jako v roce 2020.

23/ 6

Radní opakovaně diskutovali stanovení výše nájemného a pachtovného za pronájem a pacht zemědělských pozemků. Radní se shodli na částce za nájemné/pachtovné ve výši 3.000,-- Kč/ha/rok.

23/ 7

Paní Plášilová informovala o jednání s vlastníky pozemku par. č. xxxxxxx k.ú. Pacov (u atletického stadionu) a možné koupi do vlastnictví města. Vlastníci požadují cenu 400,- Kč/m2. Radní navrhují stanovit kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2. S vlastníky bude dále jednáno.

23/ 8

Rada města navštívila Dům sociálních služeb Pacov. Byla diskutována tato témata: * Financování sociálních služeb * Stav naplněnosti, personální obsazení a příjem nových klientů * Poskytování služeb – rozsah, ceny fakultativních služeb * Příprava rozpočtu na tok 2022 * Ředitelka upozornila na „dožívající“ byty zvláštního určení v budovách C a D a nutnou jejich kompletní rekonstrukci včetně balkonů

23/ 9

Rada města navštívila areál firmy Lesotech s.r.o. v Nádražní ulici. Po prohlídce areálu byla diskutována témata: * účetní závěrka a výsledek hospodaření 2020 * provozní záležitosti firmy, aktuální zakázky a finanční situace firmy * provoz hřbitova * personální situace firmy a mzdy zaměstnanců s tím, že jednatel připraví návrh valorizace platů o inflaci za roky 2020 a 2021. V souvislosti s tímto bude připraven nový ceník prací * technický stav vozového parku, jednatel připraví návrh na obměnu, případně doplnění techniky * jednateli bylo vytčeno: * jarní úklid města – nebyl proveden včas a jsou místa, která nebyla uklizena vůbec * opakované nesplnění domluvených termínů na stavbě kontejnerových stání v ulici Za Branou * kompostárna - nepořádek v okolí požární nádrže, stékání znečištěných vod z kompostovací plochy na plochu mezi halou JUZO a garážemi. Nálety v místech skladování sloupů VO a další. Návštěva byla ukončena s tím, že proběhne další jednání s radou města.

Zápis z jednání rady č. 24 ze dne 2021-10-25

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

24/ 1

Starosta v souvislosti s krizovým opatřením a určením Základní školy Pacov, Mateřské školy Za Branou a Školní jídelny Pacov, k zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let, předložil návrh na vyplacení mimořádné odměny. Proti připravenému podkladu rada odsouhlasila poskytnutí odměny ve výši 20 % z přidělené částky z Kraje Vysočina pro každého ředitele.

🏷️ Usnesení č. 160

**Rada města souhlasí** v souvislosti s krizovým opatřením a určením Základní školy Pacov, Mateřské školy Za Branou a Školní jídelny Pacov, k zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let, s vyplacením mimořádné odměny ve výši 20 % z přidělené částky pro: * ředitele Základní školy Pacov, Mgr. Jaromíra Havla, * ředitelku Mateřské školy Za Branou, Bc. Danu Maděrovou, * ředitelku Školní jídelny Pacov, p. Věru Dvořáčkovou.

24/ 2

Starosta seznámil s přehledem pohledávek k 30. 9. 2021.

🏷️ Usnesení č. 161

**Rada města bere na vědomí** seznam pohledávek města k 30. 9. 2021

24/ 3

Starosta předložil záměr projekční kanceláře, která připravuje projekt pro společnost CETIN na výstavbu/modernizaci podzemního komunikačního vedení sítí elektronických komunikací v k.ú. Pacov, v ulicích Sídliště Míru, U Autodílen a Nádražní. S ohledem na dotčení pozemků ve vlastnictví města, nejednoznačnost předložené dokumentace a špatné zkušenosti s překládkami tohoto vedení. Rada města doporučuje vstoupit do jednání se společností CETIN a projednat podmínky realizace.

24/ 4

Starosta předložil návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bedřichov u Zhořce mezi městem Pacov a xxxxxxx formou směny.

🏷️ Usnesení č. 162

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města: * zrušit usnesení č. 2018/02/21 * schválit směnu pozemků v k.ú. Bedřichov u Zhořce: * Město Pacov předá xxxxxxx pozemek par.č. 282 velikosti 827 m2 * Město Pacov přijme od xxxxxxx pozemky par.č. xxxxxxx o velikosti 89 m2 a par.č. xxxxxxx o velikosti 237 m2

24/ 5

Starosta předložil žádost spolku Dětský pěvecký sbor Sluníčko Pacov, z. s., IČ: 01661841 o výpůjčku Komunitního centra dne 17. 12. 2021 za účelem pořádání koncertu.

🏷️ Usnesení č. 163

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou Komunitního centra Pacov spolku Dětský pěvecký sbor Sluníčko Pacov, z. s., IČ: 01661841 za účelem pořádání koncertu dne 17. 12. 2021

24/ 6

Ing. František Zajíc (odbor kanceláře starosty a investic) předložil návrh na přístavbu několika garáží v ulici Jetřichovská. Radní doporučují připravit projekt do stavebního povolení tak, aby se v roce 2022 mohl prodávat zájemcům pozemek pro jejich vlastní výstavbu.

24/ 7

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Dodávka ICT vybavení pro odborné učebny ZŠ Pacov, Za Branou“.

🏷️ Usnesení č. 164

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Dodávka ICT vybavení pro odborné učebny ZŠ Pacov, Za Branou“, kterým je společnost AV MEDIA SYSTEMS, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

24/ 8

Starosta předložil návrh kupní smlouvy na prodej již nepotřebného speciálního skříňového automobilu – požárního vozidla, tov. zn. AVIA 31 T K EURO 2 CAS 8 (původně využívané JSDH Jetřichovec).

🏷️ Usnesení č. 165

**Rada města souhlasí** s uzavřením kupní smlouvy s Městysem Božejov, IČ: 002 47 85, Božejov 111, IČ: 04552997 na prodej speciálního skříňového automobilu – požárního vozidla, tov. zn. AVIA 31 T K EURO 2 CAS 8

24/ 9

Radní diskutovali úpravu prostoru u gymnázia. Výsledkem diskuze je shoda na vybudování chodníku kolem hlavní silnice Hronova, vybudování pravděpodobně mlatové cesty (zkratka z ulice Pošenská k ulici Hronova), upravit prostor před školou, doplnit posezení a kolem silnice Hronova doplnit zeleň. Bude zadána úprava předložené studie.

24/ 10

Místostarosta navrhnul výměnu odpadkových košů ve středu města, v obou parcích a na sídlištích Míru, Za Branou a Nádražní dále na autobusovém nádraží, vlakovém nádraží. Kombinace koše na směsný komunální odpad a plasty.

24/ 11

Tajemník seznámil s průběhem výběrového řízení na pozici sociální pracovník, přihlásilo se 8 uchazečů. S těmito uchazeči proběhnou ústní pohovory.

24/ 12

Starosta informoval o opakovaných stížnostech na zápach a nedodržování nařízení Bioplynové stanice Pacov. Stížnost řeší odbor životního prostředí a památkové péče.

Zápis z jednání rady č. 25 ze dne 2021-11-15

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

25/ 1

Radní diskutovali aktuální situaci pandemie covid-19 na Základní škole Pacov, vyhlašování karantén, informování od hygieny a přechod jednotlivých tříd na distanční výuku.

25/ 2

Schůze rady se zúčastnila ředitelka školní jídelny Věra Dvořáčková. S paní ředitelkou bylo dohodnuto, že Bc. Kuzdasová (finanční odbor, školství) začne připravovat konkurzní řízení na novou ředitelku/ředitele. Tomuto kroku musí předcházet vzdání se funkce ředitelky, a to k 30.4.2022, předpokládaný nástup nového ředitele je k 1.5.2021 Radní diskutovali navyšování cen a doporučili ředitelce zvážit zvýšení ceny oběda.

25/ 3

Starosta předložil výsledek provedené veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci IČO: 63893703, Dům sociálních služeb Pacov, p.o.

🏷️ Usnesení č. 166

**Rada města ukládá** příspěvkové organizaci IČO: 63893703 Dům sociální služeb Pacov, p. o. v souladu s ustanovením § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod ve výši 436 Kč za porušení rozpočtové kázně zjištěné v průběhu veřejnosprávní kontroly (protokol o kontrole č.j. MP/12849/2021/FO/SM).

25/ 4

Starosta předložil žádost zástupkyně Kruhu přátel Bruna Gröninga o využívání klubovny v prostorách zámku. Vzhledem k obsazenosti kluboven spolky doporučují žadatelce nabídnout možnost pronájmu malé zasedací síně v budově radnice dle daných podmínek, tj. 100 Kč/hodinu.

25/ 5

Starosta předložil nabídku na členství v nově založeném spolku Vysočina WEST, z.s., což je destinační společnost, která sdruží aktéry cestovního ruchu na území bývalého okresu Pelhřimov za účelem lepšího využití pozitivních ekonomických, společenských a enviromentálních efektů cestovního ruchu.

🏷️ Usnesení č. 167

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města přijmout nabídku členství ve spolku VYSOČINA WEST, z.s., IČ: 11987421

25/ 6

Radní vzali na vědomí předložený projekt Základní školy Pacov European cooperation - the best way to learn / Evropská spolupráce - nejlepší způsob učení v rámci programu ERASMUS+ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

25/ 7

Tajemník předložil nový návrh platového výměru ředitelky Domu sociálních služeb Pacov vzhledem k tomu, že dochází k posunu v platovém stupni.

🏷️ Usnesení č. 168

**Rada města schvaluje** předložený platový výměr pro ředitelku DSSP s účinností od 1. 12. 2021.

25/ 8

Starosta předložil možnost prezentace v Omalovánkách Českého červeného kříže. Vzhledem k množství reklam a malému dopadu takové prezentace radní doporučují pokračovat v podpoře školení první pomoci v rámci spolupráce školy a spolků přímo se složkami integrovaného záchranného systému.

25/ 9

Paní Plášilová (odbor kanceláře starosty a investic) předložila návrh dodatku č. 9 k nájemní smlouvě se Selektou Pacov a.s., IČ 47238399, 395 01 Pacov, jehož předmětem je zvýšení nájemného za pronajaté zemědělské pozemky.

🏷️ Usnesení č. 169

**Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 9.11.2010 s nájemcem Selektou Pacov a.s., IČ 47238399, 395 01 Pacov, jehož předmětem je od 1.1.2022 zvýšení nájemného za pronajaté zemědělské pozemky na 3000,- Kč/ha/rok a zmenšení pronajaté části pozemku par.č. 2345/1 k.ú. Pacov ze současných 3,4 ha na 2,5 ha.

25/ 10

Paní Plášilová předložila návrh dodatku č. 7 k pachtovní smlouvě se Selektou Pacov a.s., IČ 47238399, 395 01 Pacov, jehož předmětem je zvýšení pachtovného za propachtované zemědělské pozemky.

🏷️ Usnesení č. 170

**Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 7 k pachtovní smlouvě ze dne 1.5.2015 s pachtýřem Selektou Pacov a.s., IČ 47238399, 395 01 Pacov, jehož předmětem je od 1.1.2022 zvýšení pachtovného za propachtované zemědělské pozemky na 3000,- Kč/ha/rok.

25/ 11

Paní Plášilová předložila návrh dodatku k pachtovní smlouvě se Zemědělským družstvem Velká Chyška, IČ 00111953 jehož předmětem je zvýšení pachtovného za propachtované zemědělské pozemky.

🏷️ Usnesení č. 171

**Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 19.12.2017 s pachtýřem Zemědělským družstvem Velká Chyška, IČ 00111953, Velká Chyška 108, 394 28 Velká Chyška, jehož předmětem je od 1.1.2022 zvýšení pachtovného za propachtované zemědělské pozemky na 3000,- Kč/ha/rok.

25/ 12

Paní Plášilová předložila návrh dodatku k pachtovní smlouvě s VOD Jetřichovec, družstvo, IČ 00111295, jehož předmětem zvýšení pachtovného za propachtované zemědělské pozemky.

🏷️ Usnesení č. 172

**Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 20.11.2019 s pachtýřem VOD Jetřichovec, družstvo, IČ 00111295, 395 01 Pacov, jehož předmětem je od 1.1.2022 zvýšení pachtovného za propachtované zemědělské pozemky na 3000,- Kč/ha/rok a aktualizace propachtovaných pozemků.

25/ 13

Paní Plášilová předložila návrh smlouvy o právu k provedení stavby se Společností SYScore s.r.o., IČ 26082870 na uložení přípojky plynovodu na pozemku par. č. 2593/6 v k.ú. Pacov pro stavbu s názvem: „Stavební úprava domu a sídla firmy SYScore s.r.o.“.

🏷️ Usnesení č. 173

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se Společností SYScore s.r.o., Lidmaňka 25, 395 01 Pacov, IČ 26082870 jako stavebníkem, na uložení přípojky plynovodu na pozemku par.č. 2593/6 v k.ú. Pacov pro stavbu s názvem: „Stavební úprava domu a sídla firmy SYScore s.r.o.“

25/ 14

Paní Plášilová předložila návrh prodeje pozemku par. č. 2675/15 o velikosti 8 m2 v k.ú. Pacov České poště s.p., IČ 47114983 za cenu 1000,- Kč/m2 bez DPH a finančně vypořádat užívání pozemku Českou poštou, s.p. částkou 9.600,- Kč

🏷️ Usnesení č. 174

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení prodeje pozemku par. č. 2675/15 o velikosti 8 m2 v k.ú. Pacov České poště s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983 za cenu 1000,- Kč/m2 bez DPH. Na finanční vypořádání za užívání pozemku par. č. 2675/15 k.ú. Pacov uhradí Česká pošta, s.p. městu Pacov částku 9 600,- Kč.

25/ 15

Paní Plášilová předložila návrh na prodloužení nájemních smluv na pronájmy městských bytů.

🏷️ Usnesení č. 175

**Rada města souhlasí** s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 11, 1+1 o velikosti 86,52 m2 v Pacově čp. 336 za měsíční nájemné ve výši 3 461,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2022 xxxxxxx xxxxxxx. s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem garsoniéry č. 6 o velikosti 17,64 m2 v Pacově čp. 586 za měsíční nájemné ve výši 635,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu na dobu určitou do 31.12.2022 xxxxxxx xxxxxxx. s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 113,50 m2 v Pacově čp. 1 za měsíční nájemné ve výši 4 540,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2022 společnosti SYScore s.r.o., Lidmaňka 25, 394 94 Lidmaň IČ 26082870. s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu 2+1 č. 592/2, Nádražní 592, Pacov o velikosti 52,2 m2 za měsíční nájemné ve výši 2 088,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2022 xxxxxxx xxxxxxx. s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 - garsoniéry o velikosti 46,6 m2 v Pacově čp. 336 za měsíční nájemné ve výši 1 864,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2022 xxxxxxx xxxxxxx. s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č.9, 1+1 o velikosti 23,91 m2 v Pacově čp. 586, za měsíční nájemné ve výši 956,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2022 xxxxxxx xxxxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, 2+1, o velikosti 67,2 m2 v Pacově čp. 336 za měsíční nájemné ve výši 2 688,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2022 xxxxxxx xxxxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4, 1+1 o velikosti 28,03 m2 v Pacově čp. 586 za nájemné ve výši 1 121,- Kč/měsíc + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2022 xxxxxxx xxxxxxx. s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem garsoniéry č. 8 o velikosti 18,88 m2 v Pacově čp. 586 za měsíční nájemné ve výši 679,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2022 xxxxxxx xxxxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem garsoniéry č. 12, o velikosti 18,12 m2 v Pacově čp. 586 za měsíční nájemné ve výši 652,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2022 xxxxxxx xxxxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 800/23, 2+1, Sídliště Míru 800, Pacov o velikosti 55,65 m2 za měsíční nájemné ve výši 2 226,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2022 xxxxxxx xxxxxxx. s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem garsoniéry č. 3, o velikosti 13,94 m2 v Pacově čp. 586 za měsíční nájemné ve výši 502,- Kč do 31.12.2022 xxxxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 10, 2+1 o velikosti 61,88 m2 v Pacově čp. 336 za měsíční nájemné ve výši 2 475,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2022 xxxxxxx xxxxxxx. s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, 2+1 o velikosti 64,80 m2 v Pacově čp. 626 za měsíční nájemné ve výši 2 592,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2022 xxxxxxx xxxxxxx. s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 10, 1+1 o velikosti 24,36 m2 v Pacově čp. 586 za měsíční nájemné ve výši 974,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2022 xxxxxxx xxxxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem garsoniéry č.11 o velikosti 18 m2 v Pacově čp. 586, za měsíční nájemné ve výši 648,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2022 xxxxxxx xxxxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem garsoniéry č. 7 o velikosti 17,57 m2 v Pacově čp. 586 za měsíční nájemné ve výši 633,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2022 xxxxxxx xxxxxxx.

25/ 16

Radní projednávali žádost společnosti Rekupera s.r.o. o prodej části pozemku par. č. 461/15 k.ú Pacov za účelem výstavby výrobního objektu a skladu. Radní doporučují žadateli jednat nejprve se společností Bluetech, s.r.o., vzhledem k tomu, že na pozemku jsou ochranná pásma. Záměr výstavby ale nijak neodporuje územnímu plánu.

25/ 17

Paní Plášilová předložila žádost xxxxxxx xxxxxxx o ukončení nájemní smlouvy na pronájem místnosti v 1. nadzemním podlaží o velikosti 11,5 m2 na poliklinice v Pacově, Žižkova 922 dohodou k 31.12.2021.

🏷️ Usnesení č. 176

**Rada města souhlasí** Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy nájemce xxxxxxx na pronájem místnosti v 1. nadzemním podlaží o velikosti 11,5 m2 na poliklinice v Pacově, Žižkova 922 dohodou k 31.12.2021.**

25/ 18

Radní byli seznámeni s tím, že nepřišla žádná nabídka na opětovně zveřejněný záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově radnice (bývalé kadeřnictví). Radní rozhodli o snížení výše minimálního nájemného na 5.000,- Kč/měsíc a zveřejnění nového záměru pronájmu. Ostatní podmínky pronájmu zůstanou stejné, dle předchozího záměru.

25/ 19

Starosta předložil upravený návrh jednatelské smlouvy s jednatelem Pacovská lesní s.r.o., který navyšuje měsíční odměnu jednateli.

🏷️ Usnesení č. 177

**Rada města schvaluje** smlouvu o výkonu funkce jednatele Pacovská lesní s.r.o., která nahrazuje smlouvu schválenou unesením rady města č. 112 ze dne 26. 6. 2019

25/ 20

Starosta předložil návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky „ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů „U Unika“ v Pacově – III. etapa“ uzavřené mezi městem Pacov a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, IČ: 48035599 jehož předmětem jsou dodatečné stavební práce - rozšíření části předmětu díla v souladu se SOD tak, aby došlo ke koordinaci prací se stavbou jiného investora tj. společnosti EG.D a.s. (provedení prodloužení vodovodu, kanalizace dešťové, splaškové a veřejného osvětlení) a méněpráce (dle skutečně provedených prací).

🏷️ Usnesení č. 178

**Rada města schvaluje** dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky uzavřené se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, IČ: 48035599 na akci „ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů „U Unika“ v Pacově – III. etapa“

Zápis z jednání rady č. 26 ze dne 2021-11-22

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Mgr. Jitka Špačková

Omluveni:

 • Josef Průša

26/ 1

Starosta předložil návrh Mateřské školy Pacov, Jatecká 571, IČ: 75000687 na přijetí daru od dárce Zdeněk Rendl s.r.o., IČ: 43312853.

🏷️ Usnesení č. 179

**Rada města schvaluje** příspěvkové organizaci Mateřská škola Pacov, Jatecká 571, IČ: 75000687 přijetí finančního daru od dárce Zdeněk Rendl s.r.o., Pacov, IČ: 43312853

26/ 2

Starosta předložil návrh Domu sociálních služeb Pacov, p. o., IČ: 63893703 na přijetí daru v souladu s předloženým návrhem darovací smlouvy od dárce HARTMANN – RICO a.s., Veverská Bítýška, IČ: 44947429.

🏷️ Usnesení č. 180

**Rada města schvaluje** příspěvkové organizací Dům sociálních služeb Pacov, p. o., IČ: 63893703 přijetí daru od dárce HARTMANN – RICO a.s., Veverská Bítýška, IČ: 44947429 v souladu s předloženým návrhem darovací smlouvy.

26/ 3

Jednání rady města se zúčastnila ředitelka MŠ Jatecká, Mgr. Lucie Brodská. Ředitelka zhodnotila situaci ve školce v porovnání s koncepcí předloženou při konkurzním řízení. Personální situace je stálá a komunikace s rodiči se významně změnila a zlepšila. Plány byly omezeny situací s pandemií covid a nutnými omezeními (zahrada, obnovení sauny, klimatizace horní třídy). Město za působení ředitelky nezaznamenalo žádné negativní ohlasy. Školka funguje dobře. V této souvislosti radní navrhli stanovit výši osobního příplatku na maximum, tj. 5.000,- Kč.

🏷️ Usnesení č. 181

**Rada města souhlasí** s předloženým návrhem na vyplácení osobního příplatku pro Mgr. Lucii Brodskou, ředitelku Mateřské školy Pacov, Jatecká 571.

26/ 4

Paní Plášilová (odbor kanceláře starosty a investic) předložila návrh nájemní smlouvy s xxxxxxx na pronájem části pozemku st. 360/1 v k.ú. Pacov, za účelem vybudování zařízení staveniště.

🏷️ Usnesení č. 182

**Rada města schvaluje** uzavření nájemní smlouvy s nájemcem xxxxxxx na pronájem části pozemku st. 360/1 o velikosti cca 150 m2 v k.ú. Pacov, za účelem vybudování zařízení staveniště od 1.1.2022 do 31.12.2022 za nájemné 3 000,- Kč s 15denní výpovědní lhůtou.

26/ 5

Radní Jaroslav Praveček upozornil na možnost vytvoření vymezeného - ohrazeného kontejnerového stání v ulici Starodvorská (v místě stávajících kontejnerů u křižovatky ulice Starodvorská a mlatové cesty parku) v rámci plánované rekonstrukce této ulice. Radní tento problém diskutovali a došli k závěru, že případná rekonstrukce nebo přesunutí bude řešeno v rámci probíhající rekonstrukce jednotlivých kontejnerových stání ve městě a nebude s opravou povrchu komunikace spojována.

26/ 6

Paní Plášilová předložila návrh nájemní smlouvy s xxxxxxx xxxxxxx na pronájem části pozemku par. č. 2530/3 za účelem uložení stavebního materiálu.

🏷️ Usnesení č. 183

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy s xxxxxxx na pronájem části pozemku par. č. 2530/3 o velikosti cca 50 m2 v k.ú. Pacov, za účelem uložení stavebního materiálu od 1.1.2022 do 31.10.2022 za nájemné 292,- Kč.

26/ 7

Na příští schůzi Rady bude pozván jednatel společnosti Lesotech s.r.o. aby předložil informace požadované při poslední návštěvě rady v areálu společnosti. Radní stanoví, že vedoucí odboru kancelář starosty a investic má právo jednatele každý týden zvát ke koordinační schůzce, na které bude požadovat plnění činnosti, informaci o aktuální situaci ve společnosti. Dále má vedoucí odboru kanceláře starosty a investic zadávat návrhy na prováděné činnosti a zadávat úkoly. Jednatel společnosti Lesotech s.r.o. má povinnost na tuto schůzku přijít a plnit jemu zadané úkoly.

26/ 8

Radní diskutovali plánovaný rozsah akce v sobotu 27. 11. 2021 v souvislosti se zhoršující se situací pandemie covid-19. Radní rozhodli o zrušení doprovodného kulturního programu. Za důsledného dodržování platných nařízení se uskuteční pouze vánoční trhy a trubači z balkonu radnice.

26/ 9

Tajemník informoval o personální situaci na městském úřadě. Běží výpovědní lhůta, kterou podal vedoucí odboru výstavby, pracovní poměr bude ukončen k 31. 12. 2021. Možné řešení situace se naskýtá změnou organizační struktury, a to sloučení odboru výstavby a ŽP a PP, aktuálně bude vypsáno výběrové řízení na pracovníka stavebního odboru s územním plánem. Tajemník předloží radě ke schválení návrh nové organizační struktury.

Zápis z jednání rady č. 27 ze dne 2021-11-29

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša

Omluveni:

 • Mgr. Jitka Špačková

27/ 1

Starosta předložil žádost Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Pacov, IČ: 00477346 o výpůjčku části pozemku p. č. 2675/11 v k. ú. Pacov dnech 22. 12. 2021 od 8 do 16,30 hodin a 23. 12. 2021 od 8 do 14 hodin za účelem prodeje ryb.

🏷️ Usnesení č. 184

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou části pozemku p. č. 2675/11 v k. ú. Pacov Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Pacov, IČ: 00477346 ve dnech 22. 12. 2021 od 8 do 16,30 hodin a 23. 12. 2021 od 8 do 14 hodin za účelem prodeje ryb

27/ 2

Paní Plášilová (odbor kanceláře starosty a investic) předložila žádost společnosti EG.D, a.s., Brno, IČ: 28085400 o prodej části pozemku par. č. 448/9 v k.ú. Velká Rovná.

🏷️ Usnesení č. 185

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení prodeje části pozemku par. č. 448/9 o velikosti cca 20 m2 v k.ú. Velká Rovná společnosti EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ 28085400, za kupní cenu 200,- Kč/m2.

27/ 3

Starosta předložil návrh xxxxxxx na zřízení očkovacího místa. Správce polikliniky povede se zájemcem další jednání, cílem je domluvit si požadované podmínky a zjistit informace o možnosti zřízení takového místa. V souvislosti s výsledkem jednání bude dále občanům zveřejněna informace - seznam míst, kde je možné ve městě očkovat na covid.

27/ 4

Pan Průša předložil návrh na nákup lesních pozemků par. č. 226/2 a 226/1 v k.ú. Nízká Lhota. S vlastníkem je předjednaná kupní cena 8,-Kč/m2. Vzhledem k tomu, že pozemky navazují na les v majetku města, doporučuje pan Průša jejich nákup.

🏷️ Usnesení č. 186

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení nákupu pozemků par. č. 226/1 o velikosti 2771 m2 a par. č. 226/1 o velikosti 2610 m2 v k.ú. Nízká Lhota za kupní cenu 8,- Kč/m2.

27/ 5

Schůzi Rady navštívil jednatel společnosti Lesotech s. r. o. Ing. Vlastimil Hejl. Jednatel předložil * Účetní závěrka a výsledek hospodaření 2020 – * Návrh na zvýšení mezd zaměstnanců o 10%, který radní odsouhlasili * Ceník služeb, který byl diskutován a bude opětovně předložen * Informaci o aktuální situaci ve firmě - přípravy na zimní údržbu Radní dále diskutovali a navrhli * možnost svozu odpadkových košů v režimu plast a komunální odpad * pravidelné týdenní schůzky s vedoucím odboru kanceláře starosty a investic * nákup stroje na kompostárnu - manipulátor, radě budou předloženy návrhy a způsob financování

🏷️ Usnesení č. 187

**Rada města schvaluje** roční účetní závěrku společnosti Lesotech s.r.o. za rok 2020. Vytvořený zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku

27/ 6

Starosta a Ing. Zajíc (odbor kanceláře starosty a investic) seznámili s návrhem dodatku č. 25 ke Smlouvě o shromažďování, úpravě a rozvodu vody a odvádění a čištění odpadních vod ze dne 12.9.1994 s VODAK Humpolec s.r.o.

🏷️ Usnesení č. 188

**Rada města souhlasí** s uzavřením Dodatku č.25 ke Smlouvě o shromažďování, úpravě a rozvodu vody a odvádění a čištění odpadních vod ze dne 12.9.1994 ve znění pozdějších dodatků.

27/ 7

Ing. František Zajíc (odbor kanceláře starosty a investic) předložil návrhy kalkulace na vodné a stočné pro rok 2022.

🏷️ Usnesení č. 189

**Rada města stanoví** výši vodného a stočného od 1. 1. 2022 takto: |vodné |stočné | místní část | |------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------| |vodné 36 Kč (32,72 Kč bez DPH) / m3 | stočné 51 Kč (46,36 Kč bez DPH) / m3 |   Pacov, Roučkovice               | |vodné 36 Kč (32,72 Kč bez DPH) / m3 | stočné 18 Kč (16,36 Kč bez DPH) / m3 |  Velká Rovná, Zhoř, Bedřichov, Jetřichovec | |vodné 36 Kč (32,72 Kč bez DPH) / m3 |                                   | Hrádek, Malá Rovná | |vodné 25,15 Kč (22,86 Kč bez DPH) / m3 |                              |Salačova Lhota, Důl, Velká Chyška, Zhořec, Nová Ves, PEVAK     | |vodné 1/9 produkce + 25,15 Kč (22,86 Kč bez DPH) / m3 |             | Bratřice|

27/ 8

Ing. Zajíc předložil žádost xxxxxxx o osvobození od placení části vodného a stočného za rok 2020. Radní odsouhlasili, že vzhledem k prokázané závadě bude žadateli fakturováno stočné ve výši průměrné spotřeby za poslední 3 roky a vodné v celé výši.

27/ 9

Radní projednávali přípravu nových vodních ploch na pozemcích v majetku města. Situační výkresy budou předloženy na příští schůzi rady.

27/ 10

Tajemník předložil vzdání se funkce ředitelky školní jídelny z důvodu odchodu do důchodu ke dni 30. 4. 2022. V této souvislosti byly dále předloženy dokumenty, které je nutné schválit pro vypsání konkurzního řízení na nového ředitele/ novou ředitelku školní jídelny.

🏷️ Usnesení č. 190

**Rada města bere na vědomí** vzdání se funkce ředitelky Školní jídelny Pacov, paní Věry Dvořáčkové ke dni 30. 4. 2022 **Rada města vyhlašuje** konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Školní jídelny Pacov **Rada města pověřuje starostu** - požádat Krajský úřad a Českou školní inspekci o delegování jejich zástupce za člena konkursní komise - požádat Českou školní inspekci o určení dvou odborníků v oblasti státní správy - požádat RM o jmenování 1 člena komise - zaměstnance Školní jídelny Pacov

🏷️ Usnesení č. 191

**Rada města jmenuje** pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Školní jídelny Pacov: - tajemníkem konkursní komise, xxxxxxx - předsedou konkursní komise Tomáše Kocoura, starostu města - členem konkursní komise za zřizovatele xxxxxxx

27/ 11

Starosta předložil ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 7.

🏷️ Usnesení č. 192

**Rada města schvaluje** rozpočtové opatření č. 7/2021 a ukládá vedoucí finančního odboru promítnout toto opatření do úpravy rozpočtu 2021.

27/ 12

Radní rozhodli o ustanovení redakční rady měsíčníku Z mého kraje ve složení starosta, místostarosta, xxxxxxx.

🏷️ Usnesení č. 193

**Rada města schvaluje** ustanovení Redakční rady měsíčníku Z mého kraje

27/ 13

Tajemník informoval o probíhajícím konkurzním řízení na úředníka stavebního odboru.

27/ 14

Starosta informoval o tom, že vzhledem k tomu, že lesy Města Pacov propachtované společnosti Pacovské lesní, s.r.o. byly vystaveny kůrovcové kalamitě a tím pádem bylo nutno přistoupit nad rámec ujednaného lesnicko-hospodářského plánu ke značně zvýšeným těžebním výkonům napadených stromů, je navrženo zvýšit dosud sjednané roční nájemné na celkovou výši 34 mil. Kč za rok 2021 s tím že 5 mil. Kč bude uhrazeno do 31.3.2022.

🏷️ Usnesení č. 194

**Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 12 Pachtovní smlouvy a Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání s pachtýřem (nájemcem) společností Pacovská lesní s.r.o., který řeší zvýšení pachtovného za lesní a jiné pozemky za rok 2021 na 34.000.000, - Kč, s tím, že 29.000.000, - Kč bude uhrazeno do 31.12.2021 a 5.000.000, - Kč bude uhrazeno do 31.3.2022.

27/ 15

Rada města bere na vědomí vytvoření rezervního fondu ve výši 10 mil. společností Pacovská lesní s.r.o., který bude vyčerpán v roce 2022 na pěstební a těžební činnost a další činnosti související s obnovou lesů postižených živelnou pohromou.

🏷️ Usnesení č. 195

**Rada města bere na vědomí** vytvoření rezervního fondu ve výši 10.000.000, - Kč. společností Pacovská lesní s.r.o., který bude vyčerpán v roce 2022 na pěstební a těžební činnost a další činnosti související s obnovou lesů postižených živelnou pohromou.

Zápis z jednání rady č. 28 ze dne 2021-12-06

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša

Omluveni:

 • Mgr. Jitka Špačková

28/ 1

Schůze rady města se zúčastnil ředitel Gymnázia Pacov Mgr. Josef Novák a účetní organizace. Byl projednáván návrh rozpočtu na rok 2022. Starosta zmínil záměr podání žádosti o dotaci do programu na opravu sociálních zařízeních a výměnu oken. Ředitel informoval o záměru výměny světel v tělocvičně a zařazení mimořádných výdajů rozpočtu na příspěvek studentům na lyžařský kurz, na nákup nového serveru, na propagaci školy.

28/ 2

Ředitel zhodnotil situaci ve škole v porovnání s koncepcí předloženou při konkurzním řízení. Personální situace je stálá. Plány byly omezeny situací s pandemií covid a nutnými omezeními (rodilý mluvčí, zahraniční akce apod.). Radní nezaznamenávají žádné negativní ohlasy. V této souvislosti radní navrhli stanovit výši osobního příplatku xxxxxxx.

🏷️ Usnesení č. 196

**Rada města souhlasí** s předloženým návrhem na vyplácení osobního příplatku pro Mgr. Josefa Nováka, ředitele Gymnázia Pacov.

28/ 3

Rada města projednávala udělení odměn ředitelům školských zařízeních Rada města stanovila metodiku pro udělení odměn pro ředitele za rok 2021 tak, aby byla ve stejné výši jako průměrná výše mimořádných odměn nad rámec pravidelných činností pedagogickým pracovníkům (u jídelny se průměr týká všech pracovníků) / přepočteno na plný úvazek. Vzhledem k tomu, že ředitelé na základě usnesení rady v červnu obdrželi odměnu xxxxxxx, je nutné při výpočtu roční odměny odečíst tuto částku.

🏷️ Usnesení č. 197

**Rada města souhlasí** s předloženým návrhem na vyplacení mimořádné odměny pro ředitele/ku příspěvkové organizace * Mateřská škola Za Branou Bc. Dana Maděrová * Mateřská škola Jatecká Mgr. Lucie Brodská * Gymnázium Pacov Mgr. Josef Novák * Základní škola Pacov Mgr. Jaromír Havel * Základní uměl. škola Pacov Bc. Pavla Hůšová, dipl. um. * Školní jídelna Věra Dvořáčková

28/ 4

Starosta předložil návrh na poskytnutí mimořádné odměny pro ředitele neškolských příspěvkových organizací: * Dům sociálních služeb Pacov, Ing. Michaela Pučálková ve výši xxxxxxx * Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, Bc. Vlastimil Simota ve výši xxxxxxx Pro ředitelku organizační složky Městská Knihovna, Lenka Vlachová ve výši xxxxxxx

🏷️ Usnesení č. 198

**Rada města souhlasí**   s předloženým návrhem na vyplacení mimořádné odměny pro: * ředitelku Domu sociálních služeb Pacov, Ing. Michaelu Pučálkovou * ředitele Městského muzea Antonína Sovy v Pacově, Bc. Vlastimila Simotu * ředitelku Městské knihovny Pacov Lenku Vlachovou

28/ 5

Schůze rady se zúčastnil xxxxxxx, zájemce o zřízení očkovacího centra na poliklinice. Po jednání se správcem objektu našli vhodné prostory a dále komunikují při přípravě záměru. V současné době xxxxxxx připravuje podání žádosti o registraci očkovacího centra na Krajské hygienické stanici s předpokládaným začátkem zahájení centra od 1.2.2021.

28/ 6

Paní Plášilová (odbor kanceláře starosty a investic) předložila návrh nájemní smlouvy s xxxxxxx xxxxxxx na pronájem místnosti – komory v domě čp. 586.

🏷️ Usnesení č. 199

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy s xxxxxxx na pronájem místnosti – komory o velikosti 11 m2 ve 2. patře domu čp. 586, k bytu č. 4 za účelem uložení osobních věcí nájemce od 1.1.2022 do 21.12.2022 za nájemné 440,- Kč/měsíc.

28/ 7

Paní Plášilová předložila návrh smlouvy o právu k provedení stavby s xxxxxxx xxxxxxx pro stavbu s názvem: „Novostavba RD Roučkovice“.

🏷️ Usnesení č. 200

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s xxxxxxx xxxxxxx jako stavebníky, na uložení vodovodní přípojky a zřízení sjezdu se zpevněným povrchem na pozemku par. č. 1033/1 v k.ú. Roučkovice pro stavbu s názvem: „Novostavba RD Roučkovice“

28/ 8

Starosta informoval o záměru společnosti Zásilkovna s.r.o., Praha 9, IČ: 28408306, která má zájem umístit samoobslužný box ve městě. Stejný záměr má i společnost Alza.cz a.s., která už několik měsíců jedná s majitelem společnosti Penny market o možnosti připojení elektřiny.

28/ 9

Rada města bere na vědomí informaci vedoucí Městské knihovny Pacov o termínu plánované revize knihovního fondu v roce 2022.

28/ 10

Starosta předložil návrh smlouvy s xxxxxxx na vypracování změny č.1 územního plánu Pacov.

🏷️ Usnesení č. 201

**Rada města souhlasí** s uzavřením smlouvy o dílo s xxxxxxx na vypracování změny č. 1 územního plánu Pacov

28/ 11

Starosta předložil odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319, IČ: 72088087.

🏷️ Usnesení č. 202

**Rada města uděluje** příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319, IČ: 72088087 souhlas s odpisovým plánem pro rok 2022.

28/ 12

Tajemník předložil návrh na změnu organizační struktury Městského úřadu Pacov spočívající ve sloučení odboru výstavby s odborem životního prostředí a památkové péče.

🏷️ Usnesení č. 203

**Rada města Pacov** s účinností od 1. 1. 2022: * rozhoduje o změně organizační struktury Městského úřadu Pacov spočívající ve sloučení odboru výstavby s odborem životního prostředí a památkové péče, * schvaluje název takto sloučeného odboru: „odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče“, * stanovuje počet zaměstnanců v odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče na 9, * ukládá tajemníkovi Městského úřadu Pacov zapracovat schválenou organizační změnu do Organizačního řádu Městského úřadu Pacov.

28/ 13

Tajemník předložil návrh na zvýšení odměn s účinností pro osoby činné při slavnostních obřadech pořádaných městem.

🏷️ Usnesení č. 204

**Rada města souhlasí** s účinností od 1. 1. 2022 s navýšením odměn osobám činným při slavnostních obřadech pořádaných městem Pacov.

28/ 14

Starosta informoval o podání žádosti do programů Ministerstva pro místní rozvoj – podprogramy: Podpora obnovy místních komunikací, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (Gymnázium Pacov) a o prodloužení termínu platnosti dokumentu „Strategie rozvoje města Pacova a jeho místních částí“.

🏷️ Usnesení č. 205

**Rada města souhlasí** * s podáním žádosti do Podprogramu 117D8220 Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli, DT117D8220A  - Podpora obnovy místních komunikací * s podáním žádosti do Podprogramu 117D8220 Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli, DT117D8220E  - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Zápis z jednání rady č. 29 ze dne 2021-12-13

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček

Omluveni:

 • Mgr. Jitka Špačková
 • Josef Průša

29/ 1

Jednání rady se zúčastnila ředitelka Mateřské školy Pacov Za Branou Bc. Dana Maděrová a účetní organizace. Informovala o aktuální situaci ve škole, bývá přítomno cca 50 % dětí, dodržují rozdělování kolektivů, ve škole nemají povinnost testování dětí. Radní diskutovali rozpočet školky na rok 2022 a zvýšení školného (nyní 400 Kč / měsíčně), částka se nezvyšovala několik let. Návrh je 500 Kč / měsíčně od 1.9.2022.

29/ 2

Tajemník v souvislosti se změnu v organizační struktuře městského úřadu předložil návrh nového organizačního řádu městského úřadu s účinností od 1.1.2022.

🏷️ Usnesení č. 206

**Rada města schvaluje** organizační řád městského úřadu s účinností od 1.1.2022 a současně ruší organizační řád schválený dne 16.12.2019.

29/ 3

Paní Plášilová (odbor kanceláře starosty a investic) předložila nabídku došlou na základě zveřejněného záměru o pronájem prostor v 1. nadzemním podlaží v budově radnice za účelem provozování kadeřnictví.

🏷️ Usnesení č. 207

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání – místnost č. 1.09 o velikosti 22,8 m2, místnost č. 1.10 o velikosti 2,35 m2 a místnost č. 1.11 o velikosti 19,2 m2 v 1. nadzemním podlaží v budově radnice, Náměstí Svobody 320, která je součástí pozemku st. 363 s xxxxxxx xxxxxxx od 1.2.2022 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 5.000,- Kč/měsíc + záloha na platby za energie (elektřina, topení, vodné a stočné) 1700,- Kč/měsíc za účelem provozu kadeřnictví

29/ 4

Paní Plášilová předložila žádost xxxxxxx o pronájem místnosti ve 3. NP budovy polikliniky za účelem poskytování pedikérských služeb.

🏷️ Usnesení č. 208

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání - místnosti č. 2.51 ve III. nadzemním podlaží (2. patro) o velikosti 13 m2 v budově polikliniky v Pacově, Žižkova 922 za účelem provozování pedikúry, s nájemcem xxxxxxx od 1.1.2022 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za měsíční nájemné 1953,- Kč + měsíční platba zálohy za energie 1693,- Kč s tím, že podmínky nájemní smlouvy budou stanoveny v souladu s usnesením rady č. 99 ze dne 24.8.2007 a v souladu s usnesením rady č. 124 ze dne 7.11.2007.

29/ 5

Paní Plášilová předložila návrh na darování pozemků v k.ú. Velká Rovná, které jsou zastavěny částí silnice III/1293 Kraji Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

🏷️ Usnesení č. 209

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení darování pozemků v k.ú. Velká Rovná: par. č. 496/5 o výměře 28 m2 a dle GP č. 137-539/2020 části pozemku par. č. 394/5 označené jako díl „b“ o výměře 44 m2, části pozemku par. č. 394/8 označené jako díl „a“ o výměře 3 m2, části pozemku par. č. 394/12 označené jako díl „c“ o výměře 273 m2, části pozemku par. č. 395/7 označené jako díl „h“ o výměře 11 m2, části pozemku par. č. 408/2 označené jako díl „g“ o výměře 182 m2, části pozemku par. č. 408/3 označené jako díl „e“ o výměře 153 m2, části pozemku par. č. 409/8 označené jako díl „f“ o výměře 52 m2 a části pozemku par. č. 496/8 označená jako díl „d“ o výměře 2 881 m2 Kraji Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749. Díly „a“, „b“, „c“, „d“, „e“, „f“, „g“ a „h“ a pozemek par. č. 496/5 se dle GP č. 137-539/2020 slučují a nově tvoří pozemek par. č. 496/8 o výměře 3 627 m2.

29/ 6

Paní Plášilová předložila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 14.4.2021 s nájemcem Asociací turistických oddílů mládeže České republiky, Kamarádi, Na Blatech 479, 395 01 Pacov, IČ 70897328, jehož předmětem je od 1.1.2022 zvýšení nájemného za pronajaté nemovitosti.

🏷️ Usnesení č. 210

**Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 14.4.2021 s nájemcem Asociací turistických oddílů mládeže České republiky, Kamarádi, Na Blatech 479, 395 01 Pacov, IČ 70897328, jehož předmětem je od 1.1.2022 zvýšení nájemného na 4100,- Kč/rok za pronajaté nemovitosti: pozemek st. 77 o velikosti 777 m2, jehož součástí je stavba ubytovacího zařízení čp. 67, pozemek par. č. 1788 o velikosti 1605 m2, pozemek par. č. 1789 o velikosti 1326 m2 a pozemek par. č. 1790 o velikosti 423 m2 v k.ú. Velká Chyška

29/ 7

Paní Plášilová seznámila s návrhem přijetí daru – pozemků par. č. 1175/3 a par. č. 1195/30 v k.ú. Pacov od Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

🏷️ Usnesení č. 211

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení přijetí daru – pozemků par. č. 1175/3 o velikosti 647 m2 a par. č. 1195/30 o velikosti 7 m2 k.ú. Pacov od Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749.

29/ 8

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Dodávka ICT vybavení pro odborné učebny ZŠ Pacov, Za Branou“.

🏷️ Usnesení č. 212

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Dodávka ICT vybavení pro odborné učebny ZŠ Pacov, Za Branou“, kterým je společnost SYScore s.r.o., Lidmaňka 25, 395 01 Pacov IČ: 26082870. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

Zápis z jednání rady č. 30 ze dne 2021-12-20

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Mgr. Jitka Špačková

Omluveni:

 • Josef Průša

30/ 1

Starosta předložil ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 8.

🏷️ Usnesení č. 213

**Rada města schvaluje** rozpočtové opatření č. 8/2021 a ukládá vedoucí finančního odboru promítnout toto opatření do úpravy rozpočtu 2021

30/ 2

Starosta předložil návrhy dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících s obcemi Bratřice, Velká Chyška, Salačova Lhota, Důl u Pošné a s PEVAK Pelhřimov, družstvo.

🏷️ Usnesení č. 214

**Rada města schvaluje** uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících s obcemi Bratřice, Velká Chyška, Salačova Lhota, Důl u Pošné a s PEVAK Pelhřimov, družstvo

30/ 3

Tajemník předložil návrh na navýšení úhrady za projednávání přestupků v rámci veřejnoprávní smlouvy s obcemi nacházejícími se ve správním obvodu města Pacov, jako obce s rozšířenou působností.

🏷️ Usnesení č. 215

**Rada města souhlasí** s navýšením úhrady za projednávání přestupků na 1.500 Kč s účinností od 1. 7.2022 a ukládá tajemníkovi městského úřadu provést potřebné právní kroky tomuto zvýšení předcházející

30/ 4

Starosta předložil žádost o výpůjčku (pronájem) zahrady zámeckého areálu, sálu a dalších prostor včetně příslušenství za účelem soukromé svatební oslavy. Radní se shodli, že areál je primárně určen pro veřejné akce. Privátní akce nebudou s ohledem na okolní zástavbu a možné rušení nočního klidu povolovány. Žadatelům bude nabídnuta možnost obřadu v zámecké zahradě nebo využití šatny pro malé občerstvení těsně před nebo po svatebním obřadu.

30/ 5

Jednání se zúčastnil ředitel Základní školy Pacov, Mgr. Jaromír Havel. Bylo projednávána aktuální situace ve škole v souvislosti s onemocněním covid, testování, distanční výuka, příprava možných variant pro uskutečnění lyžařských výcviků (všem účastníkům včetně těch očkovaných bude doporučeno absolvovat před odjezdem PCR test). Byl projednáván rozpočet školy na rok 2022.