Zápis z jednání rady č. 1 ze dne 2022-01-10

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

1/ 1

Radní navštívili Městské muzeum Antonína Sovy. Byl projednán návrh rozpočtu a dramaturgie na rok 2022. Dále radní prošli prostory muzea a bylo konstatováno, že musí dojít k přemístění deponovaných předmětů z prostor krátkodobých výstav do vhodného depozitáře tak, aby mohly být prostory využívány ke krátkodobým výstavám. Jako depozitář byla navržena místnost v severním křídle č. 2.05 s tím, že musí být nalezena náhrada – alternativa pro tento sklad.

1/ 2

Schůzi rady navštívila ředitelka DSSP. Ředitelka organizace informovala o aktuální situaci v domově. Ohledně nákazy covid jsou zaběhlé postupy a dochází k ojedinělým pozitivním případům. Ředitelka informovala, že stát navýšil platů zaměstnanců o xxxxxxx Kč / osobu, tj. cca xxxxxxx ročně. Byl diskutován problém s nárůstem cen energii. Vzhledem k problémům při naplňování obsazenosti lůžek se radní shodli na postupném naplňování, není nutné naplnit plnou kapacitu za každou cenu. Radní doporučili ponechat i určitou volnou kapacitu pro případná covid-lůžka. Plán pro letošní rok je obsadit novou část do kapacity cca 70 lůžek. Byl projednán návrh rozpočtu na rok 2022.

1/ 3

Radní vzali na vědomí návrh jednatele společnosti Lesotech s.r.o. nových cen za služby a navýšení mzdy zaměstnancům. Navýšení mezd radní odsouhlasili s výjimkou, že zatím nedojde ke zvýšení mzdy jednatele z důvodu, že jednatel včas nepožádal o vydání souhlasu s provozem zařízení a provozním řádem pro „Sběrný dvůr“ v Pacově. Jedná se o zařízení ke sběru a výkupu odpadů, kdy skončila platnost provozního řádu a souhlasu s provozem podle staré legislativy, a proto nebylo možno použít přechodných ustanovení legislativy nové. Dle nové legislativy se musí žádat nejméně 3 měsíce před koncem platnosti souhlasu (nebo předat revizní zprávu u nově povolených zařízení). V současné době je Sběrný dvůr provozován v režimu soustřeďování odpadů, kdy se nesmí být předávány odpady právnickými osobami ani OSVČ. Tuto skutečnost jednatel ani neoznámil vedení města. Zvýšení mzdy jednateli bude případně schváleno až bude vyřízeno neplatné povolení. Po sjednání nápravy bude případné navýšení mzdy opětovně projednáno.

1/ 4

Starosta dále předložil záměr jednatele společnosti Lesotech s.r.o. na nákup stroje – teleskopického manipulátoru zn. Merlo pro areál kompostárny a sběrny stavebních odpadů. Radní souhlasí s nákupem i s navrženým způsobem financování.

1/ 5

Starosta předložil informaci o vyřizování stížností Městským úřadem Pacov v roce 2021.

🏷️ Usnesení č. 1

**Rada města bere na vědomí** informaci o vyřizování stížností Městským úřadem Pacov v roce 2021

1/ 6

Starosta předložil informaci o vyřizování petic Městským úřadem Pacov v roce 2021.

🏷️ Usnesení č. 2

**Rada města bere na vědomí** informaci o vyřizování petic Městským úřadem Pacov v roce 2021

1/ 7

Tajemník seznámil s procesem střednědobého plánování sociálních služeb, který je podporován operačním programem Kraje Vysočina za účelem zvyšování kvality sociálních služeb v kraji. Zároveň předložil cenovou nabídku společnosti ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. na zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro OPR Pacov. S ohledem na finanční náročnost provedení kompletního plánu radní doporučují zvážení pořízení pouze jeho analytické části, konkrétně průzkumu a analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb a průzkumu a analýzy potřeb obcí ve správním obvodu. Za tím účelem pověřují tajemníka, aby prověřil možnosti provedení výše uvedené dílčí části prostřednictvím osoby/organizace, která má s danou problematikou zkušenosti.

🏷️ Usnesení č. 3

**Rada města bere na vědomí** informace * o projektu „Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina“ * o související cenové nabídce společnosti ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

1/ 8

Starosta předložil návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky „Stavební úpravy odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Pacov, Za Branou“ v Pacově – III. etapa“ uzavřené mezi městem Pacov a společností ACG – Real s.r.o., IČ: 27094359 jehož předmětem jsou nutné změny, které vznikly během provádění díla – vícepráce a méněpráce.

🏷️ Usnesení č. 4

**Rada města schvaluje** dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky uzavřené se společností ACG – Real s.r.o., Praha, IČ: 27094359 na akci „Stavební úpravy odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Pacov, Za Branou“

1/ 9

Starosta předložil návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky „Dodávka nábytku pro odborné učebny ZŠ Pacov, Za Branou“ uzavřené mezi městem Pacov a společností Santal spol. s r.o., IČ: 42408121 jeho předmětem jsou nutné změny, které vznikly během provádění díla.

🏷️ Usnesení č. 5

**Rada města schvaluje** dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky uzavřené se společností Santal spol. s r.o., Třeboň, IČ: 42408121 na akci „Dodávka nábytku pro odborné učebny ZŠ Pacov, Za Branou“

Zápis z jednání rady č. 2 ze dne 2022-01-17

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

Omluveni:

 • Jaroslav Praveček

2/ 1

Starosta předložil návrh platových výměrů ředitelů školských příspěvkových organizací.

🏷️ Usnesení č. 6

**Rada města souhlasí** s předloženým návrhem na nové platové výměry pro: * ředitelku Mateřské školy Pacov, Bc. Danu Maděrovou * ředitelku Mateřské školy Pacov, Jatecká 571, Mgr. Lucii Brodskou * ředitele Základní školy Pacov, Mgr. Jaromíra Havla * ředitele Gymnázia Pacov, Mgr. Josefa Nováka * ředitelku Základní umělecké školy Pacov, Španovského 319, Bc. Pavlu Hůšovou, dipl. um.

2/ 2

Starosta předložil seznam členů do konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Školní jídelny Pacov.

🏷️ Usnesení č. 7

**Rada města jmenuje** dle předloženého seznamu, členy do konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Školní jídelny Pacov.

2/ 3

Tajemník předložil návrh dodatku č. 4 interní směrnice s názvem „Zpracování a oběh dokladů pro předběžnou a průběžnou kontrolu“.

🏷️ Usnesení č. 8

**Rada města schvaluje** dodatek č. 4 interní směrnice s názvem „Zpracování a oběh dokladů pro předběžnou a průběžnou kontrolu“ s účinností od 17.1.2022.

2/ 4

Starosta předložil žádost spolku Folklórní soubor Strážišťan, z. s., IČ: 49026747 o výpůjčku prostor Komunitního centra dne 19. 3. 2022 za účelem pořádání krajského kolo soutěže Zpěváček 2022.

🏷️ Usnesení č. 9

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou Komunitního centra Pacov spolku Folklórní soubor Strážišťan, z. s., IČ: 49026747 za účelem pořádání krajského kola pěvecké soutěže Zpěváček 2022 dne 19. 3. 2022

2/ 5

Starosta předložil žádost spolku Centrum LADA, z. s. Pacov, IČ: 26518252 o výpůjčku prostor Komunitního centra ve dnech 19. 1., 14. 2., 9.3., 20.4., 9.5, 8.6. vždy od 7:30 do 12 hod za účelem pořádání prodejních výstav.

🏷️ Usnesení č. 10

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou Komunitního centra Pacov Centrum LADA, z.s. Pacov, IČ: 26518252 o výpůjčku prostor Komunitního centra ve dnech 19. 1., 14. 2., 9. 3., 20. 4., 9. 5., 8. 6. 2022 vždy od 7:30 do 12 hod za účelem pořádání prodejní výstavy

2/ 6

Starosta předložil nabídka na prezentaci města v publikaci Města a obce včetně grafického návrhu. Radní se shodli, že nabídku město nevyužije.

2/ 7

Starosta předložil odpisový plán příspěvkové organizace Gymnázium Pacov, Hronova, IČ: 03620280.

🏷️ Usnesení č. 11

**Rada města schvaluje** příspěvkové organizaci Gymnázium Pacov, IČO 03620280 odpisový plán pro rok 2022 dle předloženého seznamu.

2/ 8

Starosta předložil ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 10/2021.

🏷️ Usnesení č. 12

**Rada města schvaluje** rozpočtové opatření č. 10/2021 a ukládá vedoucí finančního odboru promítnout toto opatření do úpravy rozpočtu 2021.

2/ 9

Starosta předložil žádost Kraje Vysočina o sdělení stanoviska k návrhu přeložky silnice II/128 v rámci připravované akce „II/128 Pacov – průtah. Město Pacov souhlasí s případným omezením provozu (zjednosměrněním/zaslepením) nově vzniklého zbytného úseku silnice II/128 v podobě zákazu vjezdu mimo dopravní obsluhu a následným převodem komunikace do svého vlastnictví. Bude předloženo k projednání zastupitelstva.

2/ 10

Starosta předložil nabídku Stavebního bytového družstva Pelhřimov na prodej parkovacího stání u bytového domu, ve kterém má město dva nové byty. Radní souhlasí s nákupem 2 ks parkovacích stání a s předložením ke schválení zastupitelstvu města.

2/ 11

Starosta předložil návrh nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově polikliniky v Pacově, Žižkova 922 s xxxxxxx za účelem zřízení očkovacího centra.

🏷️ Usnesení č. 13

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání - místnosti č. 158 ve II. nadzemním podlaží (1. patro) o velikosti 18,1 m2 v budově polikliniky v Pacově, Žižkova 922 v rozsahu jednoho dne v týdnu (pátek), s nájemcem xxxxxxx od 1.2.2022 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou s tím, že podmínky nájemní smlouvy budou stanoveny v souladu s usnesením rady č. 99 ze dne 24.8.2007 a v souladu s usnesením rady č. 124 ze dne 7.11.2007.

2/ 12

Schůze rady se zúčastnila vedoucí finančního odboru, byl projednáván návrh rozpočtu na rok 2022.

Zápis z jednání rady č. 3 ze dne 2022-02-07

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Mgr. Jitka Špačková

3/ 1

Starosta předložil návrh platového výměru pro ředitele Městského muzea Antonína Sovy v Pacově.

🏷️ Usnesení č. 14

**Rada města schvaluje** předložený platový výměr pro ředitele Městského muzea Antonína Sovy v Pacově s účinností od 01.03.2022.

3/ 2

Starosta seznámil s přehledem pohledávek k 31. 12. 2021.

🏷️ Usnesení č. 15

**Rada města souhlasí** seznam pohledávek města k 31. 12. 2021

3/ 3

Starosta informoval o žádosti občanského sdružení LUNGTA, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1, IČ: 67775845 o připojení se k mezinárodní kampani "vlajky pro Tibet" dne 10. 3. 2022. Radní se žádostí souhlasí, město Pacov se tradičně k této akci připojuje.

3/ 4

Starosta předložil žádost xxxxxxx o posunutí uzavření nájemní smlouvy o měsíc tzn. od 1. 3. 2022 z důvodu nutnosti více času na vyřízení administrativy spojené s udělením souhlasu na poskytování zdravotních služeb.

🏷️ Usnesení č. 16

**Rada města ruší** usnesení č. 13 ze dne 17.1.2022 **Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání - místnosti č. 158 ve II. nadzemním podlaží (1. patro) o velikosti 18,1 m2 v budově polikliniky v Pacově, Žižkova 922 v rozsahu jednoho dne v týdnu (pátek), s nájemcem xxxxxxx od 1.3.2022 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou s tím, že podmínky nájemní smlouvy budou stanoveny v souladu s usnesením rady č. 99 ze dne 24.8.2007 a v souladu s usnesením rady č. 124 ze dne 7.11.2007.

3/ 5

Starosta předložil žádost o ukončení pachtovní smlouvy xxxxxxx xxxxxxx.

🏷️ Usnesení č. 17

**Rada města souhlasí** s ukončením pachtovní smlouvy xxxxxxx xxxxxxx na propachtování části pozemku par. č. 1376/1 v k.ú. Pacov (díl 2 o výměře 125,5 m2) dohodou k 15.2.2022.

3/ 6

Starosta předložil žádost xxxxxxx, o pronájem prostor za účelem výuky tance pro ženy vždy v pátek od 18:30 do 19:30 v období 7.2.2022 do 30.4.2022. Sazba za pronájem je stanovena na 100 Kč / hodina.

🏷️ Usnesení č. 18

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy od 7.2.2022 do 30.4.2022 na pronájem velké zasedací místnosti v budově radnice, Náměstí Svobody 320, Pacov s xxxxxxx vždy v pátek od 18:30 do 19:30 hodin za nájemné 100,-- Kč včetně DPH/hodinu za účelem pořádání tanečních lekcí pro ženy.

3/ 7

Starosta předložil žádost xxxxxxx o náhradu škody způsobené opakovaně zakalenou vodou z vodovodu xxxxxxx.

🏷️ Usnesení č. 19

**Rada města souhlasí** V návaznosti na vyřízení pojistné události č. 2021/001037 s vyplacením náhrady škody ve výši 4.312,50 Kč xxxxxx xxxxxxx.

3/ 8

Starosta předložil nabídku xxxxxxx na možnost stát se hlavním partnerem charitativního koncertu pro Oblastní Charitu Pelhřimov, konkrétně pro Domácí hospicovou péči Iris, který se uskuteční v Divadle Za Komínem v Humpolci. Rada se shodla, že nemá zájem se stát hlavním partnerem, ale ráda podpoří přímo takovouto jedinečnou službu takovému subjektu.

3/ 9

Starosta seznámil se žádostí xxxxxxx o výpůjčku zámeckého areálu na akci turnaj v discgolfu 30. 4. a 21. 5. 2022.

🏷️ Usnesení č. 20

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou prostor zámecké zahrady par. č. 6/4 v k. ú. Pacov xxxxxxx xxxxxxx za účelem pořádání akce turnaj v discgolfu 30. 4. a 21. 5. 2022

3/ 10

Starosta předložil žádost spolku BeTcs zastupujícího pacienty se vzácným onemocněním Treacher Collins Syndrom o připojení se k akci Světový den vzácných onemocnění nasvícením budovy radnice, popř. jiné veřejné budovy. Radní rozhodli, že se k nasvícení budovy nepřipojí. Spolku bude nabídnuta možnost propagace činnosti, uspořádání přednášky, zapůjčení prostor Komunitního centra zdarma, pomoc s propagací apod.

3/ 11

Radní diskutovali rozsah tradiční pouti a s tím související plánovaný rozsah úpravy prostor u gymnázia. Na další schůzi rady bude přizván Radek Hora (živnostenský úřad) k rozhodnutí o organizaci stánkového prodeje.

3/ 12

Místostarosta představil návrh mediálních aktivit na propagaci Gymnázia Pacov. Radní souhlasí se zařazením výdajů na tento plán do rozpočtu organizace pro rok 2022.

3/ 13

Starosta předložil žádost TJ Slavoj Pacov, z.s., IČ: 00477036 o změnu účelu dotace, s ohledem na finanční prostředky získané v roce 2021 k financování odměn správců a sečení sportovišť z jiných dotačních zdrojů TJ Slavoj Pacov.

🏷️ Usnesení č. 21

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválit žádost č.j. MP/15303/2021 spolku TJ Slavoj Pacov, z.s. IČO: 00477036 o změnu účelu dotace a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1/2021 (SML/051/2012), kterým bude povolena tato změna účelu: * snížení dotace u položky „správci“ o částku 130.000 Kč, * snížení dotace u položky „údržba a vybavení sportovišť, administrativa, provoz, sečení“ o částku 95.438 Kč, * zavedení nové položky „projekt Údržba atletického stadionu a volejbalového hřiště“, na kterou se poskytuje dotace 225.438 Kč. **Rada města stanovuje** náhradní lhůtu pro vyúčtování dotace ve smyslu čl. 7 odst. 1 smlouvy tak, že část dotace, která je dotčena žádostí č.j. MP/15303/2021, je příjemce dotace povinen vyúčtovat nejpozději do 30 dnů ode dne rozhodnutí zastupitelstva o přijaté žádosti.

3/ 14

Starosta předložil návrh Základní škola Pacov, IČ: 75000474 na přijetí daru v souladu s předloženým návrhem darovací smlouvy od dárce SOMPO, a.s., IČ: 25172263.

🏷️ Usnesení č. 22

**Rada města schvaluje** příspěvkové organizaci Základní škola Pacov, IČ: 75000474 přijetí daru od dárce SOMPO, a.s., IČ: 25172263 v souladu s předloženým návrhem darovací smlouvy.

3/ 15

Starosta předložil návrh smlouvy s xxxxxxx na vypracování změny č.1 územního plánu Pacov.

🏷️ Usnesení č. 23

**Rada města ruší** usnesení č. 201 ze dne 6.12.2021 **Rada města souhlasí** s uzavřením smlouvy o dílo xxxxxxx na vypracování změny č. 1 územního plánu Pacov

3/ 16

Tajemník informoval o technickém stavu služebního vozidla Škoda Octavia 2J4 21-00, u něhož je nutné vyměnit spojkou sadu. Odhadovaná cena opravy činí cca 15. tis.

3/ 17

Tajemník informoval o připravovaném projektu „Business etiketa jako konkurenční výhoda – novinky a trendy“, který se uskuteční pro pracovníky městského úřadu v Zámeckém sále Pacov dne 10.3.2022 a 11.3.2022 pro veřejnost.

3/ 18

Tajemník informoval o dopisu xxxxxxx, v němž nesouhlasí s vyúčtováním služeb spojených s nájmem bytu číslo D.17 v DSSP za rok 2020. V uvedené věci se xxxxxxx obrátil na soud. Rozsudkem Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 26.11.2021 byla žaloba zamítnuta. xxxxxxx se v uvedené věci obrací na město Pacov, jakožto zřizovatele uvedeného zařízení s tím, že nesouhlasí s vyúčtováním a na své žalobě trvá.

3/ 19

Schůze rady se zúčastnila Ing. Krátošková a M. Sůvová (finanční odbor), byl projednáván návrh rozpočtu na rok 2022.

Zápis z jednání rady č. 4 ze dne 2022-02-25

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

4/ 1

Schůze rady se zúčastnila Ing. Krátošková (finanční odbor), byl projednáván návrh rozpočtu na rok 2022.

4/ 2

Rada města projednala výsledek konkurzního řízení na ředitelku Školní jídelny, Za Branou 1185, IČ: 75000679 a s účinností od 1.5.2022 jmenovala do funkce ředitelky paní Gabrielu Dvořákovou.

🏷️ Usnesení č. 24

**Rada města jmenuje** s účinností od 1. 5. 2022 do funkce ředitelky Školní jídelny Pacov, Za Branou 1185, IČ: 75000679 paní Gabrielu Dvořákovou.

4/ 3

Starosta předložil žádost Gymnázia Pacov, IČ: 03620280 o povolení výjimky z maximálního počtu žáků přijímaných ke vzdělávání.

🏷️ Usnesení č. 25

**Rada města povoluje** řediteli Gymnázia Pacov přijmout ve výjimečných případech nejvýše 2 žáky nad maximální počet přijímaných žáků s podmínkou, že zvýšený počet žáků nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy.

4/ 4

Starosta předložil návrh Domu sociálních služeb Pacov, p. o., IČ: 63893703 na přijetí daru v souladu s předloženým návrhem darovací smlouvy od dárce IRESOFT s.r.o., Cejl 37/62, IČ: 26297850.

🏷️ Usnesení č. 26

**Rada města schvaluje** příspěvkové organizací Dům sociálních služeb Pacov, p. o., IČ: 63893703 přijetí daru od dárce IRESOFT s.r.o., Cejl 37/62, IČ: 26297850 v souladu s předloženým návrhem darovací smlouvy.

4/ 5

Starosta předložil projekt žáků Základní školy Pacov na vybudování Skateparku Pacov 2.  Z diskuze radních vyplynulo, že na případné rozšíření skateparku nemá město prostředky a bude se jim zabývat v případě vhodných dotačních titulů. Provozní závady současných prvků skateparku jsou průběžně opravovány vždy před novou sezonu s tím, že v letošním roce je nutná větší oprava nosných konstrukcí ramp.

4/ 6

Starosta předložil žádost jednatele společnosti Lesotech s.r.o. o udělení souhlasu s odprodejem kolového nakladače UN-053 bez přídavného zařízení. Radní souhlasí s prodejem tohoto stroje, ale oproti návrhu jednatele za minimální prodejní cenu 50 tis Kč. Jednatel společnosti Pacovská lesní, s.r.o. sdělil aktuální nabídku zájemce ve výši 50 tis Kč.

4/ 7

Starosta předložil žádost xxxxxxx o výpůjčku náměstí pro každoroční sraz Lancia klubu dne 11. 6. 2022.

🏷️ Usnesení č. 27

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou náměstí xxxxxx dne 11. 6. 2022 od 9:30 hodin do 14:00 hodin za účelem mezinárodního setkání majitelů vozidel Lancia.

Zápis z jednání rady č. 5 ze dne 2022-03-07

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

5/ 1

Mgr. Špačková informovala o aktuálním stavu ve škole souvisejícím se začleňováním dětí z Ukrajiny. V současné době jsou v jednotlivých třídách buď s příbuznými nebo ve třídě, kde je asistentka, která umí tlumočit. V řešení je zřízení samostatné jednotřídky, pokud by dětí z Ukrajiny byl větší počet (2-10 dětí). Radní rozhodli, že obědy pro uprchlíky nouzi ve školní jídelně bude hradit město.

5/ 2

Starosta informoval o plánovaném benefičním koncertu v sokolovně dne 11. 3. 2022, ze kterého výtěžek bude sloužit uprchlíkům z Ukrajiny, kteří našli dočasný domov v Pacově. Zároveň informoval o nutnosti oznámit uspořádání takovéto veřejné sbírky Kraji Vysočina.

🏷️ Usnesení č. 28

**Rada města souhlasí** se založením otevřeného transparentního účtu za účelem sbírky finančních prostředků pro Pomoc občanům z Ukrajiny postiženým ozbrojeným konfliktem, kteří našli dočasný domov v Pacově

5/ 3

Starosta předložil nabídku na letecké snímkování. Vzhledem k tomu, že město využívá dlouhodobě spolupráci s jinou společností, nabídka nebude využita (snaha o jednotnost a časovou řadu snímkování jedním autorem). Nabídka také nenabízí možnost kolmého snímkování, které je realizována každé zhruba 3 roky. Nabídka na tištěnou inzerci ve speciálu MF DNES nebude také využita.

5/ 4

Schůze rady se zúčastnil Radek Hora (živnostenský úřad), byl diskutován rozsah pouti. Rozsah stánkového prodeje se předpokládá tak jako v minulých letech, v případě zájmu mohou být organizované i farmářské trhy (v rámci tradičních farmářských trhů během celého roku) v prostoru dětského hřiště v areálu skateparku. Radní dlouze diskutovali podobu a rozsah pouťových atrakcí (pronájem prostor) a možné řešení uzavírky. Závěr jednání: návrh – stejný rozsah jako v minulých letech, s jedinou podmínkou: bez účasti konfliktních provozovatelů pouťových atrakcí a stánkových prodejců.

5/ 5

Schůze rady se zúčastnila nově zvolená ředitelka Školní jídelny Pacov Gabriela Dvořáková. Byl diskutován přechod funkce a budoucnost příspěvkové organizace.

5/ 6

Starosta předložil žádost xxxxxxx o pronájem velké zasedací místnosti za účelem výuky powerjógy.

🏷️ Usnesení č. 29

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy od 8.3.2022 do 31.12.2022 na pronájem velké zasedací místnosti v budově radnice, Náměstí Svobody 320, Pacov xxxxxxx vždy v pondělí a ve čtvrtek od 18:00 do 19:00 hodin za nájemné 100,-- Kč včetně DPH/hodinu za účelem výuky powerjógy.

5/ 7

Starosta předložil návrh na posouzení valorizace nájmů na poliklinice. Radní souhlasí s doporučením správce objektu, aby se s ohledem na technický stav budovy a situaci způsobenou koronavirovou epidemií, kdy řada nájemců se potýká se sníženými příjmy, v letošním roce nájemné nezvyšovalo. Radní doporučují jen adekvátně navýšit zálohy na „energie“.

🏷️ Usnesení č. 30

**Rada města souhlasí** s nezvyšováním nájemného na rok 2022 dle nájemní smlouvy o nájmu nájemcům prostor v budově polikliniky čp. 922 a garáží a prostor na st. 1553/1 a st.1553/2 v k.ú. Pacov.

5/ 8

Starosta předložil žádost xxxxxxx o pronájem 1 ks řemeslného stánku za účelem prodeje zboží dne 9. 4. 2022.

🏷️ Usnesení č. 31

**Rada města souhlasí** s pronájmem 1 ks řemeslného stánku žadateli xxxxxx dne 9. 4. 2022 za účelem prodeje zboží

5/ 9

Místostarosta informoval o záměru společnosti Sompo a.s. publikovat aplikaci, která usnadní uživatelům door-to-door systému informování o aktuálních svozech a další výhody.

5/ 10

Starosta předložil návrh dodatku k nájemní smlouvě s nájemcem SOMPO, a.s., IČ 25172263, jehož předmětem je změna účelu užívání pronajatého pozemku par. č. 1698 k.ú. Roučkovice a pronájem části pozemků par. č. 1699 a 1706 k.ú. Roučkovice a zvýšení nájemného za pronajaté pozemky. Starosta dále předložil návrh smlouvy o právu k provedení stavby se společností SOMPO, a.s., IČ 25172263, na vybudování drátěného oplocení na pozemcích par. č. 1699 a 1706 k.ú. Roučkovice.

🏷️ Usnesení č. 32

**Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě MP/13303/2017 ze dne 21.12.2017 s nájemcem SOMPO, a.s., IČ 25172263, jehož předmětem je změna účelu užívání pronajatého pozemku par. č. 1698 k.ú. Roučkovice a pronájem části pozemků par. č. 1699 a 1706 k.ú. Roučkovice a zvýšení nájemného za pronajaté pozemky na 7581,- Kč/rok.

🏷️ Usnesení č. 33

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností SOMPO, a.s., IČ 25172263, jako stavebníkem, na vybudování drátěného oplocení na pozemcích par. č. 1699 a 1706 k.ú. Roučkovice.

5/ 11

Starosta informoval o podmínkách žádosti o dotaci na vybudování multifunkčního hřiště v Pacově. V případě získání dotace a následném vybudování multifunkčního hřiště musí být v souladu s pravidly poskytování dotace minimálně po dobu 10 let provozovatelem hřiště tělovýchovná jednota. Z tohoto důvodu je navrženo uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o výpůjčce na zapůjčení multifunkčního hřiště. Doba výpůjčky bude sjednána na 10 let.

🏷️ Usnesení č. 34

**Rada města souhlasí** s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o výpůjčce s TJ Slavoj Pacov, z.s., IČ 00477036, jako budoucím vypůjčitelem na výpůjčku multifunkčního hřiště, které bude vybudované na pozemku par. č. 895/15 k.ú. Pacov.

5/ 12

Tajemník předložil dodatek č. 5 interní směrnice s názvem „Zpracování a oběh dokladů pro předběžnou a průběžnou kontrolu“ s účinností od 1. 3. 2022, která navazuje na metodiku Ministerstva financí k zajištění jednotného zatřídění výdajů územních rozpočtů souvisejících s poskytovanou pomocí Ukrajině.

🏷️ Usnesení č. 35

**Rada města schvaluje** dodatek č. 5 interní směrnice s názvem „Zpracování a oběh dokladů pro předběžnou a průběžnou kontrolu“ s účinností od 1. 3. 2022.

5/ 13

Tajemník informoval o aktuální situace týkající se válečného konfliktu na Ukrajině. V sokolovně proběhla materiální sbírka pod záštitou Kraje Vysočina, kterou koordinoval xxxxxxx a vybrané věci pravidelně odvážel do Jihlavy. Probíhá pomoc s ubytováním potřebným uprchlíkům. Město Pacov poskytlo byt ukrajinské rodině, nájemné za byt v řádu několika týdnů bude hrazeno rodinou, vzhledem k tomu, že oba dospělí budou mít práci (otec už pracuje). Vzhledem k tomu, že další městské byty nejsou připraveny pro okamžité ubytování uprchlíků, byly osloveny spolky, které mají v pronájmu městské objekty. TOM Kamarádi Pacov nabídlo prostory včetně služeb v tzv. Pastoušce, dle rady města se jeví tyto prostory pro maminky s dětmi jako nevhodné. Dle tvrzení předsedy spolku xxxxxxx není vhodné areál Hutí s větší kapacitou a potřebným zázemím s ohledem na možnou letní obsazenost využít pro uprchlíky. Radní se shodli, že v případně nutnosti bude využíván i areál na Hutích. RC Sovička nabídlo prostory centra, které by dočasně šly využít pro matky s malými dětmi. Byli osloveni také další vhodní majitelé objektů (Turistická ubytovna Vysočina, Selekta, apod.). Centrum Lada, z.s. poskytlo svůj objekt „Pod Špejcharem“, kde je maximální kapacita 12 osob. Objekt je plně vybaven (4 pokoje, kuchyně, koupelna, WC, pračka apod.). Centrum Lada zároveň zařizuje překladatelku pro uprchlíky a zajištění materiálních potřeb. Aktuálně je umístěno v domečku 9 osob, 2 osoby už odjely do Holandska, 3 osoby do Turecka, 3 osoby +1 dítě jsou nově příchozí. Centrum Lada je tedy aktuálně naplněno. Tajemník s Petrem Jirkou (krizové řízení) zjišťují i příslušné kroky pro evidenci v Centru pro uprchlíky, na Úřadu práce a potřebné zdravotní prohlídky. Radní dále diskutovali možné využití osob pro práci pro město (1 učitelka, 1 zdravotní sestra apod.). Jednatel Pacovské lesní seznámil s možností zapojení uprchlíků do práce v lese, byl diskutován rozsah a pracovní náplň. Práci lze poskytnout 3 osobám.

Zápis z jednání rady č. 6 ze dne 2022-03-21

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

6/ 1

Starosta předložil shrnutí hejtmana Kraje Vysočina o průběhu mobilního očkování proti COVID-19 a poděkování za pomoc při organizaci.

6/ 2

Starosta předložil studii křižovatky II/128 a II/129 zpracovanou Krajem Vysočina a žádost o stanovisko Kraje Vysočina k návrhu přeložky silnice II/128 v rámci připravované akce „II/128 Pacov – průtah“. Starosta sdělil, že je nutné projednat s Ing. Houškou (náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství) konečné dopravní i majetkoprávní řešení, které bude předloženo zastupitelstvu. Radní vyjádřili souhlas s případným převzetím části komunikace, která by výstavbou obchvatu mezi II/128 a II/129 přešla do majetku města.

6/ 3

Starosta předložil žádost spolku Folklórní soubor Strážišťan, z. s., IČ: 49026747 o výpůjčku prostor Komunitního centra dne 15. 5. 2022 za účelem pořádání koncertu ke Dni matek.

🏷️ Usnesení č. 36

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou Komunitního centra Pacov spolku Folklórní soubor Strážišťan, z. s., IČ: 49026747 za účelem pořádání koncertu ke Dni matek 15. 5. 2022

6/ 4

Starosta předložil žádost spolku Sluníčko Pacov, z.s., IČ: 01661841 o výpůjčku prostor Komunitního centra dne 25. 3. 2022 za účelem pořádání charitativního koncertu.

🏷️ Usnesení č. 37

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou Komunitního centra Pacov spolku Sluníčko Pacov, z.s., IČ: 01661841 za účelem pořádání charitativního koncertu 25. 3. 2022

6/ 5

Tajemník předložil informaci o přechodu na stravenkový paušál s účinností od 1. 4. 2022.

🏷️ Usnesení č. 38

**Rada města bere na vědomí** informace o přechodu na stravenkový paušál s účinností od 01.04.2022.

6/ 6

Starosta předložil ke schválení roční rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací.

🏷️ Usnesení č. 39

**Rada města schvaluje** předložený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Za Branou, IČO 75000571 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 12,4 mil. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2022“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM.

🏷️ Usnesení č. 40

**Rada města schvaluje** předložený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Pacov, Jatecká 571, IČO 75000687 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 6,3 mil. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2022“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM.

🏷️ Usnesení č. 41

**Rada města schvaluje** předložený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Pacov, IČO 75000474 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 49,4 mil. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2022“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM.

🏷️ Usnesení č. 42

**Rada města schvaluje** předložený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Gymnázium Pacov, IČO 03620280 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 12,9 mil. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2022“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM.

🏷️ Usnesení č. 43

**Rada města schvaluje** předložený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Školní jídelna Pacov, IČO 75000679 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 9,7 mil. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2022“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM.

🏷️ Usnesení č. 44

**Rada města schvaluje** předložený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Pacov, IČO 72088087 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 8,7 mil. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2022“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM.

🏷️ Usnesení č. 45

**Rada města schvaluje** předložený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, IČO 00365891 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 2,7 mil. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2022“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM.

🏷️ Usnesení č. 46

**Rada města schvaluje** předložený rozpočet pro rok 2022 příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Pacov, p.o., IČO 63893703 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 64,7 mil. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2022“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM.

6/ 7

Starosta předložil návrh na prominutí úhrady místních poplatků za obecní systém odpadového hospodářství a poplatku ze psů do 31. 12. 2022 osobám, kterým bylo uděleno pobytovém oprávnění na území města Pacova v souvislosti s válkou na Ukrajině.

🏷️ Usnesení č. 47

**Rada města souhlasí** se záměrem správce místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a správce místního poplatku ze psů přistoupit k hromadnému prominutí úhrady výše uvedených místních poplatků za rozhodné období do 31. 12. 2022 osobám, kterým bylo uděleno pobytovém oprávnění na území města Pacova v souvislosti s válkou na Ukrajině.

6/ 8

Starosta předložil návrh nájemní smlouvy na pronájem prostor přízemí budovy polikliniky s nájemcem xxxxxxx za účelem umístění nápojového automatu.

🏷️ Usnesení č. 48

**Rada města souhlasí** * s ukončením nájemní smlouvy nájemce xxxxxxx na pronájem nebytových prostor – plocha o výměře 1 m2 v 1. nadzemním podlaží – vestibul, přízemí v budově polikliniky, Žižkova 922, Pacov, k umístění nápojového automatu dohodou ke dni 31.3.2022. * s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání - plocha o výměře 1 m2 v 1. nadzemním podlaží – vestibul, přízemí v budově polikliniky, Žižkova 922, Pacov, k umístění nápojového automatu s nájemcem xxxxxxx od 1.4.2022 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 464,- Kč + daň z přidané hodnoty dle platných předpisů (k 1.4.2022 daň z přidané hodnoty 21% 97,- Kč, včetně daně z přidané hodnoty 561,- Kč) + platba za energie 80,- Kč/měsíc + daň z přidané hodnoty dle platných předpisů (k 1.4.2022 daň z přidané hodnoty 21% 17,- Kč, včetně daně z přidané hodnoty 97,- Kč) tím, že podmínky nájemní smlouvy budou stanoveny v souladu s usnesením rady č. 99 ze dne 24.8.2007 a v souladu s usnesením rady č. 124 ze dne 7.11.2007.

6/ 9

Starosta předložil žádost xxxxxxx o výpověď smlouvy na pronájem prostor v budově polikliniky z důvodu rozhodnutí neotvírat očkovací centrum.

🏷️ Usnesení č. 49

**Rada města souhlasí** s ukončením nájemní smlouvy nájemce XXXXXXX na pronájem prostor sloužících podnikání – místnosti č. 158 ve II. nadzemním podlaží (1. patro) o velikosti 18,1 m2 v budově polikliniky v Pacově, Žižkova 922 v rozsahu jednoho dne v týdnu (pátek), dohodou k 31.3.2022.

6/ 10

Starosta předložil návrh na stanovení oprávněné osoby k disponování s finančními prostředky veřejné sbírky „Pomoc občanům z Ukrajiny postiženým ozbrojeným konfliktem, kteří našli dočasný domov v Pacově“. Přijato usnesení č. 50

6/ 11

Starosta předložil návrh a nabídku xxxxxxx na aktivní pomoc ukrajinským dětem v podobě mimoškolních nebo odpoledních aktivit. Radní doporučují vyčkat, až uplyne období 3 měsíců, které uprchlíci mají na adaptaci.

6/ 12

Mgr. Špačková informovala o podpoře pomocí Nadačního fondu města Pacov pro talentované. Přestože je výzva k podpoře talentovaných jedinců zveřejněna neomezeně a žádosti lze podávat kdykoli, nebyla žádná podána.

6/ 13

Radní souhlasili, že Den otevřených dveří v rekonstruované Základní škole Pacov, budovách Za Branou proběhne se začátkem nového školního roku 1. 9. 2022.

Zápis z jednání rady č. 7 ze dne 2022-03-28

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Mgr. Jitka Špačková

Omluveni:

 • Josef Průša

7/ 1

Starosta předložil návrh smlouvy o právu k provedení stavby se společností Selekta Pacov, a.s., IČ: 47238399 pro stavbu s názvem: „Vodojem Farma Pacov“.

🏷️ Usnesení č. 51

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností Selekta Pacov, a.s., Starodvorská 352, 395 01 Pacov, IČ 47238399 jako stavebníka pro stavbu s názvem: „Vodojem Farma Pacov“

7/ 2

Starosta předložil žádost společnosti 2B GROUP CZ, s.r.o. o odkup části pozemku par. č. 397/6 k. ú. Velká Rovná, který bezprostředně navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatele. Radní prodej projednávali a doporučují s žadatelem dále jednat ve smyslu směny pozemku nebo dlouhodobého pronájmu.

7/ 3

Starosta předložil návrh smlouvy o výpůjčce s Úřadem práce České republiky, IČ: 72496991 na opětovnou výpůjčku místnosti v budově radnice za účelem zřízení kanceláře dislokovaného pracoviště Úřadu práce.

🏷️ Usnesení č. 52

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o výpůjčce s vypůjčitelem Úřad práce České republiky, IČ 724 96 991, se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7 na výpůjčku místností č. č. 114 o velikosti 18,3 m2, místnosti č. 115 o velikosti 17,5 m2 a místnosti č. 116 o velikosti 7,9 m2 v 1. nadzemním podlaží v budově radnice, Náměstí Svobody 320 na dobu určitou od 1.4.2022 do 30.4. 2022 za účelem zřízení kanceláře dislokovaného pracoviště Úřadu práce.

7/ 4

Starosta předložil žádost xxxxxxx provozovatele lunaparku o umístění atrakcí na pozemku města u Gymnázia v období 17. – 29. 5. 2022. Radní s provozem pouťových atrakcí mimo termín pouti nebo mimo termíny pořádání venkovních kulturních akcí nesouhlasí.

7/ 5

Místostarosta informoval o průběhu krajského kola folklórní soutěže Zpěváček 2022, kterou pořádal Folklórní soubor Strážišťan ve spolupráci s Horáckým folklorním sdružením, z.s., a které se zúčastnilo několik desítek soutěžících z různých souborů.

7/ 6

Starosta předložil návrh podkladu týkající se územního plánu, který bude součástí nejbližšího zasedání Zastupitelstva města.

7/ 7

Tajemník informoval o přihláškách do vypsaných výběrových řízení na úředníky odboru výstavby a dopravy. Pro každou pozici byla dosud přijata jedna přihláška.

Zápis z jednání rady č. 8 ze dne 2022-04-11

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

8/ 1

Starosta předložil žádosti o poskytnutí dotace ve výši do 50tis Kč. Radní se shodli, že podpora spolkům bude především na akce realizované v Pacově, mimo Pacov pak na akce reprezentativně soutěžního charakteru.

🏷️ Usnesení č. 53

**Rada města schvaluje** uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s níže uvedenými příjemci dotace podle návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení a rozhoduje o žádostech o poskytnutí dotace ve výši do 50 tis. Kč tímto způsobem: |PŘÍJEMCE DOTACE A ZÁVAZNÉ ROZDĚLENÍ DOTACE DLE ÚČELU |ŽÁDOST |SCHVÁLENO | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------:|----------:| |**IČO: 71219820, Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Pacov ** |15 000,00 |15 000,00 | |celoroční ošetřování včelstev proti včelí nemoci varroáze |15 000,00 | 15 000,00| |**IČO: 49026470, Myslivecký spolek Hubert Pacov ** |10 000,00 |10 000,00 | |veřejné střelecké závody O cenu Města Pacova XXXV. točník |10 000,00 |10 000,00 | |**IČO: 06544975, Horticon, z.s. ** |8 000,00 |5 000,00 | |Den otevřených dveří Horticon 2021 |5 000,00 |2 000,00 | |Den pro krajinu |3 000,00 |3 000,00 | |**IČO: 63257521, Pěvecký sbor SLAVÍK Pacov, z.s. ** |47 000,00 |40 000,00 | |Mariánské Lázně - koncert k 10.výročí CANTILLO v.i.p. |8 000,00 |1 000,00 | |Jarní koncert v Pacově (TRIO OPERA DIVA) |10 000,00 |10 000,00 | |Pacovská podzimní nokturna (TŘEOŇŠTÍ PIŠTCI) |15 000,00 |15 000,00 | |J.Vondrů + doprovod |10 000,00 |10 000,00 | |Vánoční koncert |4 000,00 |4 000,00 | |**IČO: 05868432, Pěvecký sbor Lumen Pacov z.s. ** |30 000,00 |15 000,00 | |Koncert plný světla |15 000,00 |10 000,00 | |Koncerty v průběhu roku mimo město Pacově včetně účasti v pěvecké soutěži |15 000,00 |5 000,00 | |**IČO: 49026747, Folklórní soubor Strážišťan, z.s. ** |29 500,00 |29 500,00 | |Velikonoční zvyky na Pacovsku |4 500,00 |4 500,00 | |Den matek Pacov |2 000,00 |2 000,00 | |Folklórní festival Sezimovo Ústí |6 000,00 |6 000,00 | |Folklórní festival Kovářov |6 000,00 |6 000,00 | |Pohleď - Svatojnáská noc |3 500,00 |3 500,00 | |Vánoční vystoupení v Pacovském regionu |3 000,00 |3 000,00 | |Vánoční vystoupení na zámku v Pacově |4 500,00 |4 500,00 | |**IČO: 49024477, Vladislava Němcová ** |50 000,00 |35 000,00 | |Pivní slavnosti 2022 |50 000,00 |35 000,00 | |**Lapáček, Roučkovice** |13 700,00 |10 000,00 | |Gulášobraní |3 200,00 |2 000,00 | |Cyklovýlet do Kamenice nad Lipou |4 500,00 |4 000,00 | |Dětský den spojený s výlovem |6 000,00 |4 000,00 | |**IČO: 09292462, Wheels of Wild, z.s. ** |25 000,00 |20 000,00 | |Sraz Amerik a veteránů počtvrté |25 000,00 |20 000,00 | |**IČO: 26573971, Polánka, z.s. ** |50 000,00 |0,00 | |FINANČNÍ DAR |50 000,00 |0,00 | |**IČO: 49029819, FC Jatka Pacov ** |10 000,00 |10 000,00 | |Turnaj v malém fotbale - Jatka Cup |10 000,00 |10 000,00 | |**IČO: 70897328, Asociace TOM ČR, TOM 4501 Kamarádi ** |33 000,00 |33 000,00 | |TZ - krajské kolo |5 000,00 |5 000,00 | |Pacovské dovádění - XXVI. ročník |20 000,00 |20 000,00 | |Pacovský outdooráček - II. ročník |8 000,00 |8 000,00 | |**IČO: 18595677, ZO ČSOP Vlašim ** | Nevyčísleno|10 000,00 | |provoz záchranné stanice pro živočichy Vlašim | |10 000,00 | |**IČO: 71214984, ZO ČSOP PACOV ** |10 000,00 |10 000,00 | |Den Země |10 000,00 |10 000,00 | |**IČO: 28125975, Centrum sociálních služeb Lukavec ** |30 000,00 |30 000,00 | |nákup drobného vybavení pro klienty |30 000,00 |30 000,00 | |**IČO: 26594706, Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. ** |5 000,00 |5 000,00 | |komplexní odborné soc. poradenství pro osoby se zdravot. postižením, seniory a jejich blízké v Pacově a okolí|5 000,00 |5 000,00 | |**IČO: 47224541, Charita Pelhřimov ** |42 700,00 |42 700,00 | |MZDOVÉ NÁKLADY - občanská poradna (detašované pracoviště Pacov) |42 700,00 |42 700,00 | |**IČO: 2809080, Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. ** | |0,00 | |provoz centra Kaňka |nevyčísleno |0,00 | |**IČO: 65983670, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pacov ** |50 000,00 |50 000,00 | |almanach SDH Pacov |50 000,00 |50 000,00 | |**IČO: 75141906, SH ČMS - Sbor doborovolných hasičů Želiv 2 - psovodi ** |2 000,00 |2 000,00 | |Vzdělávací seminář ke slaňování osob a psů, seznámení mládeže s činností psovodů. |2 000,00 |2 000,00 | |**IČO: 70802254, Hasičský sportovní klub Pelhřimov ** |45 000,00 |45 000,00 | |oslava 50 let výročí založení profsionálních hasič ův Pacově |45 000,00 |45 000,00 | |**IČO: 61383198, Linka bezpečí, z.s. ** |10 000,00 |0,00 | |Linka bezpečí pro děti a mládež z města Pacova |10 000,00 |0,00 | |**IČO: 70870896, STŘED, z. ú. ** |4 500,00 |0,00 | |Provoz sociální služby Linka důvěry STŘED |4 500,00 |0,00 |

8/ 2

Starosta předložil žádost společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., IČ: 26547953 o poskytnutí daru. Radní souhlasí s poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč.

🏷️ Usnesení č. 54

**Rada města rozhodla** o poskytnutí finančního daru žadateli IČO: 26547953, Zdravotní klaun, o.p.s. takto – poskytuje se finanční dar ve výši 3.000, - Kč.

8/ 3

Starosta předložil žádosti o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu pro spolky pracující s dětmi a mládeží ve výši do 50 tis. Kč.

🏷️ Usnesení č. 55

**Rada města souhlasí** s poskytnutím účelové dotace a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro: | Příjemce dotace | částka | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------| |Český rybářský svaz, z.s., MO Pacov, IČ: 477346 |ve výši 16.840,-- Kč| |Dětský pěvecký sbor Sluníčko Pacov, z.s., IČ: 1661841 |ve výši 15.050,-- Kč| |Folklórní soubor Strážišťan, z.s., IČ: 49026747 |ve výši 23.875,-- Kč| |Horticon, z.s., IČ: 6544975 | ve výši 11.400,-- Kč| |SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec, IČ: 63893576 |ve výši 34.800,-- Kč| |SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pacov, IČ: 65983670 |ve výši 37.100,-- Kč| |ZO ČSOP Pacov, IČ: 71214984 |ve výši 26.400,-- Kč| v rámci Dotačního programu pro spolky pracující s dětmi a mládeží

8/ 4

Starosta předložil doporučení plynoucí z reklamace vyúčtování služeb v bytě č. 17 na adrese Malovcova 1080, Pacov.

🏷️ Usnesení č. 56

**Rada města bere na vědomí** doporučení plynoucí z reklamace vyúčtování služeb v bytě č. 17 na adrese Malovcova 1080, Pacov.

8/ 5

Starosta předložil návrh Základní umělecké školy Pacov, IČ: 72088087 na přijetí daru v souladu s předloženým návrhem darovací smlouvy.

🏷️ Usnesení č. 57

**Rada města schvaluje** příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Pacov, IČ: 72088087 přijetí daru v souladu s předloženým návrhem darovací smlouvy.

8/ 6

Starosta předložil žádost o výpůjčku části pozemku za účelem zřízení předzahrádky podél prodejny společnosti ADÉLKA a.s. na Náměstí Svobody 171, Pacov.

🏷️ Usnesení č. 58

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou části pozemku par. č. 2567/1 o velikosti cca 6 m2 v k.ú. Pacov za účelem zřízení předzahrádky podél prodejny na Náměstí Svobody 171, Pacov, společnosti ADÉLKA a.s., U Pekárny 849, 393 01 Pelhřimov, IČ 25156063 na dobu určitou do 30.9.2026 s měsíční výpovědní lhůtou vždy v období od 1.5. do 30.9.

8/ 7

Starosta předložil žádost xxxxxxx o výpůjčku prostor Komunitního centra dne 30. 4. 2022 za účelem natáčení videoklipu.

🏷️ Usnesení č. 59

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou Komunitního centra Pacov xxxxxxx, xxxxxxx za účelem natáčení videoklipu amatérské kapely dne 30. 4. 2022

8/ 8

Rada města diskutovala návrh xxxxxxx na zvýšení příspěvku každému žáku (studentu), který se účastní lyžařského výcvikového kurzu, vzhledem k tomu, že došlo k výrazným zdražováním všech služeb, ale příspěvek zůstává několik let stejný. Vzhledem k tomu, že pro letošní rok je už rozpočet schválen a navýšení se týká rozpočtu příštího roku, radní souhlasili, aby se navýšení promítlo v návrhu rozpočtu města na rok 2023.

Zápis z jednání rady č. 9 ze dne 2022-04-25

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

9/ 1

Mgr. Špačková informovala o situaci ve škole a začleňování ukrajinských dětí do kolektivu.

9/ 2

Schůze rady se zúčastnil Radek Hora a Jana Humpová (živnostenský odbor), byl projednáván návrh smluv o pronájmu prostor pro umístění pouťových atrakcí. Radní rozhodli o schválení pronájmu dvěma žadatelům s ohledem na dobré zkušenosti z předchozích let.

9/ 3

Schůze rady se zúčastnila Dana Dušková (odbor vnitřních věcí), byl projednán program vítání občánků 21. 5. 2022, 9:30 hod. Rozloučení s předškoláky bude projednáno nejprve se školkami.

9/ 4

Starosta předložil zprávu vedoucí Městské knihovny Pacov o výsledcích provedené revize knihovního fondu.

9/ 5

Starosta předložil stížnost České školní inspekce na Základní školu Pacov doručenou dne 6. 12. 2021. Rada vzala na vědomí řešení stížnosti, které předložil ředitel školy.

9/ 6

Starosta seznámil s přehledem pohledávek k 30. 3. 2022.

🏷️ Usnesení č. 60

**Rada města souhlasí** seznam pohledávek města k 30. 3. 2022

9/ 7

Starosta předložil návrh na prodloužení zřízeného vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP pro vozidlo s registrační značkou xxxxxxx na Sídlišti Míru.

🏷️ Usnesení č. 61

**Rada města souhlasí** s prodloužením zřízeného vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo s registrační značkou xxxxxxx na Sídlišti Míru na parkovišti na pozemku par. č. 2657 k.ú. Pacov do 30. 4. 2023.

9/ 8

Starosta předložil žádost o výpůjčku xxxxxx o část pozemku za účelem zřízení předzahrádky.

🏷️ Usnesení č. 62

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou části pozemku par. č. 2567/1 o velikosti cca 15 m2 a části pozemku par. č. 2567/27 o velikosti cca 10 m2 v k.ú. Pacov za účelem zřízení předzahrádky a umístění plošiny pro doplňkový prodej točené zmrzliny a ledové tříště před Restaurací a pizzerií Na náměstí paní xxxxxxx na dobu určitou od 1.5. 2022 do 30.9.2022 se 7denní výpovědní lhůtou.

9/ 9

Starosta předložil návrh smlouvy o výpůjčce s Úřadem práce České republiky, IČ 724 96 991, se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7 na opětovnou výpůjčku místností v budově radnice, za účelem zřízení kanceláře dislokovaného pracoviště Úřadu práce.

🏷️ Usnesení č. 63

**Rada města souhlasí** s uzavřením smlouvy o výpůjčce s vypůjčitelem Úřad práce České republiky, IČ 724 96 991, se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7 na výpůjčku místností č. č. 114 o velikosti 18,3 m2, místnosti č. 115 o velikosti 17,5 m2 a místnosti č. 116 o velikosti 7,9 m2 v 1. nadzemním podlaží v budově radnice, Náměstí Svobody 320 na dobu určitou od 1.5.2022 do 30.4. 2023 za účelem zřízení kanceláře dislokovaného pracoviště Úřadu práce.

9/ 10

Tajemník předložil návrh veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem Pacov a obcemi ve správním obvodu města Pacov.

🏷️ Usnesení č. 64

**Rada města souhlasí** s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem Pacov a obcemi ve správním obvodu města Pacov, jak obce s rozšířenou působností, které o uzavření veřejnoprávní smlouvy požádají.

9/ 11

Starosta seznámil se žádostí Rodinného centra Sovička, Jetřichovec 49, Pacov, IČ: 22839461 o výpůjčku zámeckého areálu a příslušenství na akci Čarodějnice dne 30. 4. 2022. **Rada města souhlasí** s výpůjčkou prostor zámecké zahrady par.č. 6/4 v k.ú. Pacov a příslušenství (pivní sety, party stany, řemeslné stánky) Rodinnému centru Sovička, Jetřichovec 49, Pacov, IČ: 22839461 na akce Čarodějnice dne 30. 4. 2022

9/ 12

Starosta předložil návrh dodatku č. ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Pacov, Za Branou“ uzavřené mezi městem Pacov a společností ACG – Real s.r.o, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, IČ: 27094359, jehož předmětem je změna rozsahu díla představující nutné změny, které vznikly během provádění díla – vícepráce a méněpráce (jedná se o opravu terazza, úpravu ZTI, úpravu ocelových konstrukcí, úpravu položek oplechování, dále odpočty neprovedených prací, jedná se o neprovedené položky grafiky, dále odpočet zdravoinstalace, odpočet početních chyb a odpočet poškozených věcí). Oproti původně přijatému dodatku č. 2 (který nebyl doposud podepsán zhotovitelem) dochází dále ke snížení smluvní ceny. A dále dochází k úpravě termínu druhé části dle skutečnosti v návaznosti na práce prováděné jiným dodavatelem.

🏷️ Usnesení č. 66

**Rada města ruší** [usnesení č. 4 z 1. schůze Rady města Pacov konané dne 10. 1. 2022](#bod-jednani-rady-2022-01-10-08)

🏷️ Usnesení č. 67

**Rada města schvaluje** dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené se společností ACG – Real s.r.o, 130 00 Praha 3 - Vinohrady IČ: 27094359 na provedení díla „Stavební úpravy odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Pacov, Za Branou“

Zápis z jednání rady č. 10 ze dne 2022-05-09

Prezence

Přítomni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

10/ 1

Schůze rady se zúčastnil ředitel Základní školy Pacov Mgr. Jaromír Havel. Bylo projednávané „usnesení rodičů pátých tříd“, týkající se znepokojení rodičů ohledně schopností vedení školy. Ředitel detailně popsal situaci a předchozí kroky, které vedly k reorganizaci tříd. Ředitel následně svolá schůzku rodičů, kde bude sděleno rozdělení tříd v dalším školním roce. V rámci diskuze byly projednávány další aktuální stížnosti a podněty rodičů, které shromáždil starosta a ostatní radní a ředitel školy popisoval svůj pohled na ně včetně možných řešení. Dále ředitel školy informoval o začleňování ukrajinských uprchlíků do výuky ve škole. Radní upřesnili svůj dřívější záměr, aby příspěvek na lyžařský kurz pro žáky školy byl navýšen na 2 000 Kč (bude se týkat i Gymnázia). S takovouto částkou bude počítáno v rozpočtu na další rok. Ředitel informoval o probíhajících projektech Erasmus, které byly ovlivněny pandemií covid a dobíhají ve složitějších podmínkách. Aktuálně probíhá setkání čtyř škol v Pacově.

10/ 2

Byla projednána finanční situace společnosti Pacovská lesní s.r.o., stavy pohledávek a závazků. Radní schválili výsledek hospodaření společnosti Pacovská lesní s.r.o. pro rok 2021.

🏷️ Usnesení č. 68

**Rada města schvaluje** roční účetní závěrku společnosti Pacovská lesní s.r.o. za rok 2021.

10/ 3

Starosta v souvislosti se změnou působnosti společnosti Pacovská lesní s.r.o. předložil upravený návrh jednatelské smlouvy s jednatelem Pacovská lesní s.r.o. Ve smlouvě se mimo jiné mění některé body týkající se této změny.

🏷️ Usnesení č. 69

**Rada města schvaluje** smlouvu o výkonu funkce jednatele Pacovská lesní s.r.o., která nahrazuje smlouvu schválenou unesením rady města č. 177 ze dne 15. 11. 2021

10/ 4

Rada na základě smlouvy o výkonu funkce rada schválila poskytnutí mimořádné odměny jednateli společnosti Pacovská lesní s.r.o., a to ve výši XXXX XXXXXXX XXXXX. Důvodem je především vysoké pracovní nasazení jednatele, navýšení obratu a nadprůměrné ekonomické výsledky, a to i v době kůrovcové kalamity.

10/ 5

Radní odsouhlasili záměr jednatele společnosti Pacovská lesní s.r.o., nám. Svobody 320, Pacov, IČ: 28132017 na pořízení odvozní soupravy ve výši 7,5 mil Kč.

10/ 6

Starosta předložil žádost organizace Dům sociálních služeb Pacov, p. o., IČ: 63893703 o vyjmutí z hospodaření části dlouhodobého majetku a o schválení předloženého návrhu předávacího protokolu.

🏷️ Usnesení č. 70

**Rada města vyjímá** na základě návrhu příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Pacov, p. o., IČO: 63893703 z hospodaření příspěvkové organizace část dlouhodobého majetku (sušič bubnový, žehlič korytový) a schvaluje předložený návrh předávacího protokolu.

🏷️ Usnesení č. 71

**Rada města souhlasí** s návrhem příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Pacov, p. o., IČO: 63893703 na vyřazení přístroje EKG evidovaného pod inventárním číslem D9Z3H00006RU.

10/ 7

Starosta předložil žádost TJ Sokol Vyklantice z. s. o poskytnutí daru na realizaci dálkového pochodu Zapomenutými kouty Vysočiny.

🏷️ Usnesení č. 72

**Rada města schvaluje** poskytnutí finančního daru spolku IČO: 63257688, TJ Sokol Vyklantice z. s. ve smyslu žádosti č.j. MP/05242/2022. Poskytuje se finanční dar ve výši 2.000,-- Kč.

10/ 8

Starosta předložil žádost finančního daru spolku Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Základní organizace Pelhřimov, p.s., IČ: 75100363.

🏷️ Usnesení č. 73

**Rada města zamítá** poskytnutí finančního daru spolku IČO: 75100363, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Základní organizace Pelhřimov, p.s. ve smyslu žádosti č.j. MP/03600/2022.

10/ 9

Starosta předložil žádost Charity Pelhřimov, IČ: 47224541 o navýšení dotace, která by byla využita na poskytování domácí hospicové péče (Domácí hospicová péče Iris).

🏷️ Usnesení č. 74

**Rada města schvaluje** zvýšení dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 13/2022 uzavřené s příjemcem dotace IČO: 47224541, Charita Pelhřimov. Ve smyslu žádosti č.j. MP/02150/2022 se dotace zvyšuje o částku 7.300,-- Kč na úhradu mezd pro Domácí hospicovou péči Iris.

10/ 10

Místostarosta předložil žádost skupiny maminek o poskytnutí prostor, kde by se mohly s dětmi scházet. Vzhledem k tomu, že město finančně podporuje dlouhodobě fungující Rodinné centrum Sovička, není žádoucí podporovat další podobné aktivity. Radní doporučují, aby se žadatelky domluvily o možnosti aktivit v tomto centru.

10/ 11

Starosta předložil nabídku xxxxxxx na prodej pozemku par. č. 2506/6 v katastrálním území Pacov, který vlastní. Bylo navrženo majetkoprávní vypořádání za kupní cenu 150,- Kč/m2.

🏷️ Usnesení č. 75

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení nákupu pozemku par. č. 2506/6 v katastrálním území Pacov o velikosti 6 m2 v k.ú. Pacov za kupní cenu 150,- Kč/m2.

10/ 12

Starosta předložil návrh smlouvy o právu k provedení stavby xxxxxxx na vybudování zpevněné plochy stávajícího sjezdu před čp. xxx v Pacově.

🏷️ Usnesení č. 76

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o právu k provedení stavby xxxxxxx jako stavebníkem, na vybudování zpevněné plochy stávajícího sjezdu a zpevněné plochy před hlavními vstupními dveřmi do domu čp. xxx v Pacově na pozemku par. č. 2594/1 katastrálním území Pacov.

10/ 13

Starosta předložil návrh nájemní smlouvy s nájemcem Česká pošta s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983 na pronájem pozemku za účelem užívání jako plochy zastavěné rampou na dobu neurčitou od 1.6.2022.

🏷️ Usnesení č. 77

**Rada města schvaluje** uzavření nájemní smlouvy s nájemcem Česká pošta s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983 na pronájem pozemku par. č. 2675/15 o velikosti 8 m2 v katastrálním území Pacov, za účelem užívání jako plochy zastavěné rampou na dobu neurčitou od 1.6.2022 s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 400,- Kč/m2/rok.

10/ 14

Starosta předložil žádost Státního pozemkového úřadu o návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků v katastrálním území Pacov par. č. 2416/76, nebo jeho část, a par. č. 2416/74.

🏷️ Usnesení č. 78

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků a podání žádosti na Státní pozemkový úřad o realizaci směny v katastrálním území Pacov: * Město Pacov požádá Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 01312774 o převod pozemků par. č. 2416/74 o velikosti 833 m2 a par. č. 2416/76 o velikosti 2046 m2. * Město Pacov náhradou nabídne Státnímu pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 01312774 pozemek par. č. 597/1 o velikosti 4362 m2

10/ 15

Tajemník předložil návrh na platový výměr pro ředitelku Školní jídelny Pacov s účinností od 1. 5. 2022 a vysvětlil jeho stanovení s ohledem na započitatelnou praxi.

🏷️ Usnesení č. 79

**Rada města schvaluje** předložený platový výměr pro ředitelku Školní jídelny Pacov s účinností od 1. 5. 2022.

10/ 16

Tajemník s ohledem na odchod pracovníka zajišťujícího agendu speciálního stavebního úřadu na úseku dopravního hospodářství a nástup nového referenta na tuto pozici a potřeby zajištění zastupitelnosti v této agendě předložil návrh nového organizačního řádu městského úřadu.

🏷️ Usnesení č. 80

**Rada města schvaluje** organizační řád městského úřadu s účinností od 1. 6. 2022 a současně ruší organizační řád schválený dne 13.12.2021.

10/ 17

Starosta předložil návrh na opětovné jmenování do funkce stávajících členů správní rady organizace IČ: 05919991, Nadační fond města Pacova pro talentované, vzhledem k tomu, že už členům uplynulo funkční období. Předsedou správní rady navrhuje ponechat Mgr. Jitku Špačkovou. Radní diskutovali budoucnost Nadačního fondu pro talentované. Vzhledem k tomu, že provozní náklady za administrativu ročně dosahují podstatné výše v porovnání s poskytovanými příspěvky žadatelům, je navrhováno postupně činnost fondu ukončit. Případné žádosti pro talentované posuzovat jako žádosti o dotaci (dar) přímo z rady města.

🏷️ Usnesení č. 81

**Rada města opětovně jmenuje** do funkce členů správní rady organizace IČO: 05919991, Nadační fond města Pacova pro talentované všech pět členů uvedených čl. V. bodě 30) zakládací listiny. Předsedou správní rady zůstává Mgr. Jitka Špačková.

Zápis z jednání rady č. 11 ze dne 2022-05-18

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Ing. Lukáš Vlček

11/ 1

Starosta, z důvodů naléhavosti situace a s ohledem na předchozí neúspěšná hledání jiného volného bytu žadatelkou, předložil návrh nájemní smlouvy s xxxxxxx xxxxxxx na pronájem garsoniéry v Pacově čp. 336 na dobu určitou do 31.12.2022.

🏷️ Usnesení č. 82

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy s xxxxxxx na pronájem garsoniéry – bytu č. 2 o velikosti 52,8 m2 v Pacově čp. 336, za měsíční nájemné ve výši 2112,-- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu na dobu určitou od 18.5.2022 do 31.12.2022.

Zápis z jednání rady č. 12 ze dne 2022-05-30

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Ing. Lukáš Vlček

Omluveni:

 • Mgr. Jitka Špačková

12/ 1

Schůze rady se zúčastnil Ing. Pejša, byla diskutována budoucnost a rozšíření areálu kompostárny na Šimpachu.

12/ 2

Ing. Krátošková (finanční odbor) představila závěr finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok 2021. Po projednání tohoto bodu odešel místostarosta. Hlasují 3 členové Rady města.

🏷️ Usnesení č. 83

**Rada města schvaluje** nulový výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Pacov za rok 2021.

🏷️ Usnesení č. 84

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Pacov za rok 2021. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Školní jídelna Pacov, IČ: 75000679

🏷️ Usnesení č. 85

**Rada města schvaluje** nulový výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Pacov za rok 2021.

🏷️ Usnesení č. 86

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní škola Pacov za rok 2021. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Základní škola Pacov, IČO 75000474.

🏷️ Usnesení č. 87

**Rada města schvaluje** výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319 za rok 2021 s tím, že zlepšený hospodářský výsledek ve výši 28.822,61 Kč bude rozdělen následovně: převod do rezervního fondu organizace: 28.822,61 Kč

🏷️ Usnesení č. 88

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319 za rok 2021. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319, IČO 72088087.

🏷️ Usnesení č. 89

**Rada města schvaluje** nulový výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Za Branou za rok 2021.

🏷️ Usnesení č. 90

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Za Branou za rok 2021. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Mateřská škola Za Branou, IČ: 75000571

🏷️ Usnesení č. 91

**Rada města schvaluje** výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pacov, Jatecká 571 za rok 2021 s tím, že zlepšený hospodářský výsledek ve výši 29.551,- Kč bude rozdělen takto: převod do rezervního fondu: 29.551,- Kč

🏷️ Usnesení č. 92

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Pacov, Jatecká 571 za rok 2021. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Mateřská škola Pacov, Jatecká 571 IČ: 75000687

🏷️ Usnesení č. 93

**Rada města schvaluje** výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Pacov, p.o. za rok 2021 s tím, že ztráta hospodaření ve výši 163,29 Kč bude hrazena ze schváleného provozního rozpočtu pro rok 2022.

🏷️ Usnesení č. 94

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Pacov, p.o. za rok 2021. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Dům sociálních služeb Pacov, p.o., IČ 63893703.

🏷️ Usnesení č. 95

**Rada města schvaluje** výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově za rok 2021 s tím, že zlepšený hospodářský výsledek ve výši 200.000,- Kč bude rozdělen následovně: převod do rezervního fondu organizace: 200.000,- Kč

🏷️ Usnesení č. 96

**Rada města Pacova schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově za rok 2021. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, IČO 00365891.

12/ 3

Starosta předložil ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 1/2022.

🏷️ Usnesení č. 97

**Rada města schvaluje** rozpočtové opatření č. 1/2022 a ukládá vedoucí finančního odboru promítnout toto opatření do úpravy rozpočtu 2022.

12/ 4

Starosta předložil žádost xxxxxxx o výpůjčku areálu zámecké zahrady par. č. 6/4 v k. ú. Pacov za účelem cvičení jógy ve čtvrtek a v neděli v letních měsících.

🏷️ Usnesení č. 98

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou prostor zámeckého areálu par. č. 6/4 v k. ú. Pacov xxxxxxx xxxxxxx každý čtvrtek od 18:00 do 19:00 a každou neděli od 17:30 do 18:30 v měsících červen – září za účelem cvičení jógy

12/ 5

Starosta seznámil se žádostí xxxxxxx zastupujícího spolek Wheel of Wild z.s., Lesná 5, 395 01 Pacov, IČ: 09292462 o výpůjčku zámeckého areálu a vybavení za účelem pořádání srazu Amerik a veteránů dne 24. 7. 2021.

🏷️ Usnesení č. 99

**Rada města souhlasí** s výpůjčku prostor zámecké zahrady par. č. 6/4, části zámeckého parku par. č. 6/1 o velikosti cca 3000 m2, horního nádvoří zámku na pozemku st. 3/1 v k.ú. Pacov, parkoviště před zámkem na pozemku par. č. 85, parkoviště u dětského hřiště par. č. 87/6 k.ú. Pacov, 40 ks pivních setů, 2 ks party stanu, 1ks stan o rozměrech 3 x 3 m a umožnění užívání sociálního zařízení objektu haly JUZO na pozemku st. 1949 a st. 1950 a využívání šaten, sociálního zařízení v 1. NP v západním křídle budovy zámku čp. 1, Wheel of Wild z.s., Lesná 5, 395 01 Pacov, IČ: 09292462 za účelem příprav a pořádání Srazu Amerik dne 30. 7. 2022.

12/ 6

Byla diskutovaná nabídka inzerce ve speciální rubrice v regionálním týdeníku Deník a podobná nabídka na inzerci ve speciálu MF Dnes. Radní se shodli, že ani jednu nabídku nevyužijí.

12/ 7

Starosta informoval, že byla doručena stížnost týkající se postupu ředitele Základní školy Pacov při organizaci výuky. Stížnost bude projednaná za účasti ředitele na nejbližší schůzi rady.

12/ 8

Starosta opakovaně předložil záměr společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306 o umístění Z-BOX v prostorách mezi obchodním domem Albert a poštou. Radní se shodli, že jsou pro umístění takového boxu, pokud bude přímo u zdi a pod ním zpevněná plocha.

12/ 9

Starosta předložil žádost Asociace TOM Kamarádi, IČ: 70897328 o umístění nástěnky na budovu Finančního úřadu. Vzhledem k tomu, že především budova není v majetku města a také město připravuje společný a vzhledově sjednocený informační systém v prostoru mezi poštou a obchodním domem Albert, s žádostí rada nesouhlasí.

12/ 10

Starosta informoval o žádosti xxxxxxx o pronájem zámecké zahrady ve dnech 29. 6. – 7. 7. 2022 za účelem pořádání hudebního festivalu s názvem JatkaFest a o vypůjčení dalšího vybavení a zázemí.

🏷️ Usnesení č. 100

**Rada města souhlasí** s výpůjčku prostor zámecké zahrady par. č. 6/4, části zámeckého parku par. č. 6/1 o velikosti cca 3000 m2, horního nádvoří zámku na pozemku st. 3/1 v k.ú. Pacov, parkoviště před zámkem na pozemku par. č. 85, parkoviště u dětského hřiště par. č. 87/6 k.ú. Pacov, nádvoří zámku na pozemku par. č. 84/1 k.ú. Pacov, 40 ks pivních setů, 2 ks party stanu, 2 ks řemeslných stánků, 1ks stan o rozměrech 3 x 3 m a umožnění užívání sociálního zařízení objektu haly JUZO na pozemku st. 1949 a st. 1950 a využívání šaten, sociálního zařízení, zámeckého sálu vč. zázemí v 1. NP v západním křídle budovy zámku čp.1, využívání kluboven 1. NP v jižním křídle budovy zámku čp.1 a užívání WC v klubovnách na horním nádvoří zámku na pozemku st. 3/1 k.ú. Pacov xxxx xxxxxxx za účelem příprav a pořádání hudebního festivalu s názvem Jatka Fest ve dnech 29. 6.- 7. 7. 2022.

12/ 11

Starosta předložil návrh smlouvy o právu k provedení stavby TJ Slavoj Pacov, IČ 00477036, Hronova, 395 01 Pacov na vybudování venkovního přístřešku v areálu fotbalového hřiště.

🏷️ Usnesení č. 101

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o právu k provedení stavby TJ Slavoj Pacov, IČ 00477036, Hronova, 395 01 Pacov jako stavebníkem, na vybudování venkovního přístřešku na pozemku par. č. 895/15 k.ú. Pacov.

12/ 12

Radní vzali na vědomí záměr společnosti Pacovská lesní s.r.o., nám. Svobody 320, Pacov, IČ: 28132017 poskytnout sponzorský dar 12 m3 smrkové pořezové kulatiny na výrobu zastřešení pro TJ Slavoj Pacov, z.s., oddíl kopané, IČ: 00477036

12/ 13

Starosta předložil návrh směny pozemků v k.ú. Velká Rovná s xxxxxxx .

🏷️ Usnesení č. 102

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení směny pozemků v k.ú. Velká Rovná: * Město Pacov předá xxxxxxx část pozemku par. č. 496/10 o velikosti 65 m2, část par. č. 65 o velikosti 41 m2 a část par. č. 495/1 o velikosti 24 m2. * Město Pacov přijme od xxxxxxx pozemek par. č. 363/8 o velikosti 230 m2 * zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Pacov jako vlastníka kanalizačního řadu uloženého v převáděné části pozemku par. č. 495/1 k.ú. Velká Rovná. Služebnost inženýrské sítě se sestává z umístění kanalizačního řadu a práva vstupu na uvedený pozemek za účelem údržby a provádění oprav a modernizace této stavby. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně

12/ 14

Starosta předložil žádost o poskytnutí dotace SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Roučkovice, IČ: 63257866 na akci „Okrsková hasičská soutěž ku příležitosti výročí 120 let od založení sboru“.

🏷️ Usnesení č. 103

**Rada města schvaluje** poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (podle vzoru schváleného usnesením č. 53 rady města) s žadatelem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Roučkovice, IČ: 63257866 na základě žádosti č.j. MP/06654/2022/FO/SM. Poskytuje se dotace na „Okrsková hasičská soutěž ku příležitosti výročí 120 let od založení sboru“ ve výši 25.000,-- Kč.

12/ 15

Tajemník předložil návrh smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře.

🏷️ Usnesení č. 104

**Rada města souhlasí** s uzavřením smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy (DMS): 606-2022-16233

12/ 16

Tajemník předložil nabídku na pořízení nástěnné elektronické úřední desky, která by nahradila stávající klasickou úřední desku. Radní doporučují oslovit ještě další dodavatele a ideálně pořídit taková zařízení, která by mohla být i reklamní plochou.

12/ 17

Tajemník informoval o situaci s uprchlíky z Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že část skupiny umístěné v domečku Centra Lady už prostory opustila, dodrží se původně plánovaný termín využití prostor do 30.6., kdy by měli opustit domeček Centra Lady i všichni ostatní. Radní projednávali využití prostor pro nové žadatele v objektu Sadová 336.

Zápis z jednání rady č. 13 ze dne 2022-06-06

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Ing. Lukáš Vlček

Omluveni:

 • Josef Průša

13/ 1

Schůze rady se zúčastnil ředitel Základní školy Pacov Mgr. Jaromír Havel a projednávala se stížnost doručená starostovi týkající nespokojeností některých rodičů s organizací výuky 3. C. Většina z obsahu stížnosti byla projednávána v souvislosti s předchozí stížností a ředitel ji již radě vysvětlil. Pochybení, která jsou popsána nově a ředitel potvrdil, že se stala, budou adekvátně vyřešena (známkování asistenty, absence výuky anglického jazyka z důvodu nemoci). Radní doporučují, aby k suplování hodin ředitel upřednostňoval kvalifikované učitele v důchodu (dle jeho sdělení nemají bohužel zájem).

13/ 2

Schůze rady se zúčastnil ředitel Gymnázia Pacov Mgr. Josef Novák. Informoval radu města o průběhu maturit (všichni úspěšní), o průběhu přijímacího řízení do nové tercie, kde bylo 41 uchazečů (reálně se ale vybíralo z 34 zájemců, protože 7 mělo GyPa až jako druhou možnost). Pro nový školní rok přijato 30 studentů (20 ze ZŠ Pacov, 10 z okolních obcí: Černovice, Lukavec, Ml. Vožice, Hořepník, Pelhřimov). Ředitel dále informoval, že dojde k doplnění některých zájemců o studium i do třídy kvarty (2 studenti z Chýnova a 1 z Hořepníka) a do třídy kvinty (tj. z 9. třídy), nově nastoupí 1 student, vzhledem k dostatečné kapacitě bylo vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení. Na dotaz starosty ředitel informoval, že se proběhly projektové dny s rodilým AJ mluvčím pro dvě třídy, a pro další dvě třídy se plánuje stejný postup v novém školním roce. Ředitel sdělil, že v současné době není připravený žádný projekt v rámci Erasmu. Starosta doporučil zapojení školy. Ředitel informoval, že nově bude Centrum 3D tisku pod záštitou Střediska volného času Síť, a to personálně pro 1 osobu. Víc středisko nemůže nabídnout. Radní se shodli, že náklady na odměny pro druhou osobu a materiál půjdou z rozpočtu města Pacov. Na dotaz radního Pravečka ředitel informoval, že rodičům účastníků lyžařského výcviku bude konečně v průběhu června vyplacena částka 1.000, - Kč / student za lednový kurz. Radní ředitele informovali, že v dalším roce byl příspěvek navýšen na 2.000, - Kč / student (týká se těch studentů, kteří ještě během studia na kurzu nebyli). Ředitel představil návrh rekonstrukce jazykové učebny, starosta bude s ředitelem v této věci dále jednat. Dále byl představen projekt klidové zóny v atriu školy, odkud došlo k přesunu skříněk do šaten. Nově vznikne zázemí pro odpočinek studentů nebo na občerstvení. Současný schválený rozpočet na úpravu tohoto zázemí zřejmě nepokryje veškeré potřebné náklady na kompletní celkovou realizaci této akce. Radní se shodli, že ředitel zajistí projekt a bude rozpočet navýšen tak, aby vylo zázemí rekonstruováno kompletně. Ředitel stručně informoval, že od 1. 9. 2022 dojde k novému ŠVP pro výuku informatiky, což vzhledem k aktivitám xxxxxxx škole vyhovuje. Starosta představil závěr finančního vypořádání příspěvkové organizace za rok 2021.

🏷️ Usnesení č. 105

**Rada města schvaluje** výsledek hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium Pacov za rok 2021 s tím, že zlepšený hospodářský výsledek ve výši 141.526,78 Kč bude rozdělen takto: * převod do fondu odměn organizace: 30.000,-- Kč * převod do rezervního fondu organizace: 111.526,78 Kč

🏷️ Usnesení č. 106

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Gymnázium Pacov za rok 2021. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Gymnázium Pacov, IČO 03620280.

13/ 3

Schůze rady města se zúčastnila ředitelka DSSP Ing. Michaela Pučálková a účetní xxxxxxx xxxxxxx. Ředitelka informovala o záměru rozšiřování organizace o nové klienty, a s tím souvisejícím náboru nových zaměstnanců Ředitelka informovala, že na plánovaný nákup nové vany nebyla bohužel schválena dotace z Fondu Vysočiny, nákup tedy proběhne bez dotace (pořízení zařízení zastupitelstvo schválilo při schvalování rozpočtu města). Organizace se přihlásila do hodnocení kvality Značka kvality, v současné době probíhá plnění s tím souvisejících věcí. Ředitelka informovala, že v nejbližší době dojde k přehodnocování zaměstnanců při stanovení osobního ohodnocení.

13/ 4

Radní za účasti účetní organizace DSSP a xxxxxxx projednávali stížnost xxxx xxxxxxx a možnosti řešení. Bylo řešeno rozúčtování bytů v souvislosti se spotřebou především teplé vody. Radní doporučují získat nabídku na služby od společnosti ISTA, která se specializuje na provádění rozúčtování, které velice zatěžuje administrativu a nakoupit nové vodoměry, které bude stejně nutné koupit s ohledem na změnu legislativy od roku 2023. Radní nesouhlasí s návrhem finančního odboru na úpravu vyúčtování (k úhradě nájemníkům 3/7 nákladů na úklid a 4/7 hradit z rozpočtu města) a nebudou přijímat navržené usnesení. Radní doporučují, aby náklady na revize, servisní poplatek a opravy výtahu byly vyúčtovány k úhradě městu Pacov.

13/ 5

Starosta předložil ke schválení střednědobých výhledů rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací.

🏷️ Usnesení č. 107

**Rada města schvaluje** střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Gymnázium Pacov, IČO 03620280 pro roky 2023-2024 a ukládá řediteli PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým.

🏷️ Usnesení č. 108

**Rada města schvaluje** střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Pacov, p.o., IČO 63893703 pro roky 2023-2024 a ukládá ředitelce PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým.

🏷️ Usnesení č. 109

**Rada města schvaluje** střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Pacov, Jatecká 571, IČO 75000687 pro roky 2023-2024 a ukládá ředitelce PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým.

🏷️ Usnesení č. 110

**Rada města schvaluje** střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Za Branou, IČO 75000571 pro roky 2023-2024 a ukládá ředitelce PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým.

🏷️ Usnesení č. 111

**Rada města schvaluje** střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Pacov, IČO 75000474 pro roky 2023-2024 a ukládá řediteli PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým.

🏷️ Usnesení č. 112

**Rada města schvaluje** střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Školní jídelna Pacov, IČO 75000679 pro roky 2023-2024 a ukládá ředitelce PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým.

🏷️ Usnesení č. 113

**Rada města schvaluje** střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319, IČO 72088087 pro roky 2023-2024 a ukládá ředitelce PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým.

🏷️ Usnesení č. 114

**Rada města schvaluje** střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, IČO 00365891 pro roky 2023-2024 a ukládá řediteli PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým.

13/ 6

Starosta a paní Plášilová (odbor kanceláře starosty a investic) předložila návrh směny pozemků v k.ú. Pacov se xxxxxxx.

🏷️ Usnesení č. 115

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení * směny pozemků v k.ú. Pacov: * Město Pacov předá xxxxxxx pozemek par. č. 2370/14 o velikosti 797 m2 * Město Pacov přijme xxxxxxx pozemky par. č. 2370/20 o velikosti 400 m2 a par. č. 2370/21 o velikosti 513 m2. * zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Pacov jako vlastníka vodovodního řadu uloženého v pozemku par. č. 2370/14 k.ú. Pacov. Služebnost inženýrské sítě se sestává z umístění vodovodního řadu a práva vstupu na uvedený pozemek za účelem údržby a provádění oprav a modernizace této stavby. Služebnost bude zřízena bezplatně.

13/ 7

Paní Plášilová předložila opakovanou žádost o odkup části pozemku par. č. 397/6 k.ú. Velká Rovná. Radní s prodejem pozemku nesouhlasí a doporučují dále jednat ve smyslu směny pozemku nebo dlouhodobého pronájmu.

Zápis z jednání rady č. 14 ze dne 2022-06-27

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Ing. Lukáš Vlček

14/ 1

Starosta předložil návrh smlouvy č. 7211100134 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci: „Instalace FVE na veřejných budovách města Pacova“.

🏷️ Usnesení č. 116

**Rada města souhlasí** s uzavřením smlouvy č. 7211100134 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci: „Instalace FVE na veřejných budovách města Pacova“

14/ 2

Starosta předložil žádost spolku Sluníčko Pacov, z.s., IČ: 01661841 o výpůjčku prostor Komunitního centra dne 28. 6. 2022 za účelem pořádání koncertu.

🏷️ Usnesení č. 117

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou Komunitního centra Pacov spolku Sluníčko Pacov, z.s., IČ: 01661841 za účelem pořádání charitativního koncertu 28. 6. 2022

14/ 3

Starosta předložil žádost jednatele společnosti CAP CENTRAL, s.r.o., Na Blatech 363, Pacov, IČ: 28091833 o pronájem bytu, který je v současné době městem poskytován ukrajinské rodině, kterou žadatel zaměstnává.

🏷️ Usnesení č. 118

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy se společností CAP CENTRAL, s.r.o. Na Blatech 363, 395 01 Pacov, IČ 28091833 na pronájem bytu č. 4, 1+1 o velikosti 69,7 m2 v Pacově čp. 336, za měsíční nájemné ve výši 2.788,- Kč  + záloha na služby  a platba za vybavení bytu na dobu určitou od 1.7.2022 do 31.12.2022

14/ 4

Starosta předložil žádost o dotaci FOKUS Vysočina, z.ú., Havlíčkův Brod, IČ: 15060306 na pořádání akce „„EASI CUP 2022 ONE GAME ONE SOUL“. Radní souhlasí s částkou 5.000, - Kč.

🏷️ Usnesení č. 119

**Rada města schvaluje** poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (podle vzoru schváleného usnesením č. 44 rady města) s žadatelem FOKUS Vysočina, z.ú., Havlíčkův Brod, IČ: 15060306. Poskytuje se dotace na pořádání akce „EASI CUP 2022 ONE GAME ONE SOUL“ dne 11. – 15. 7. 2022 ve výši 5.000,- Kč

14/ 5

Starosta předložil návrh na navýšení školného v Mateřské škole Za Branou, IČ: 75000571 a Mateřské škola Pacov, Jatecká 571, IČ: 75000687 od září 2022.

🏷️ Usnesení č. 120

**Rada města souhlasí** s navýšením navýšení školného v Mateřské škole Za Branou, IČ: 75000571 a Mateřské škola Pacov, Jatecká 571, IČ: 75000687 dle předložené žádosti

14/ 6

Starosta předložil žádost Probační a mediační služby, středisko Pelhřimov o výpůjčku prostor Komunitního centra pravidelně 1x týdně za účelem programu PUNKT.

🏷️ Usnesení č. 121

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou Komunitního centra Pacov Probační a mediační službě, středisko Pelhřimov, pro potřeby programu PUNKT v pravidelných termínech 1x týdně v období červen–prosinec 2022

14/ 7

Tajemník předložil návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Pacov a obcí Cetoraz o přenosu místní příslušnosti k řízení o rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro správní obvod obce Cetoraz.

🏷️ Usnesení č. 122

**Rada města souhlasí** s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Pacov a obcí Cetoraz o přenosu místní příslušnosti k řízení o rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro správní obvod obce Cetoraz

14/ 8

Tajemník předložil vyhodnocení projektu realizovaného Národní sítí Zdravých měst ČR s názvem „Zdravá města, obce a regiony – síť pro rozvoj, komunikaci a spolupráci v územní veřejné správě“.

🏷️ Usnesení č. 123

**Rada města bere na vědomí** vyhodnocení participace zpracovaného v rámci projektu realizovaného Národní sítí Zdravých měst ČR s názvem „Zdravá města, obce a regiony – síť pro rozvoj, komunikaci a spolupráci v územní veřejné správě“ – sub-aktivity k tématu PARTICIPACE a zároveň souhlasí s realizací doporučení z uvedeného dokumentu, která bude město Pacov využívat nejméně do 30.06.2024

14/ 9

Starosta předložil žádost organizace Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o., IČ: 70520283 o přidělení obecního bytu xxxxxxx. Vzhledem k tomu, že město Pacov aktuálně nedisponuje volným bytem a dotyčná osoba v minulosti sama dobrovolně o ukončení pronájmu městského bytu předložila, rada žádosti nevyhovuje.

14/ 10

Starosta předložil návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky „Oprava místních komunikací v Pacově“ uzavřené mezi městem Pacov a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599 jehož předmětem je prodloužení termínu realizace z důvodu opravy kanalizace která byla v havarijním stavu v ulici Starodvorská.

🏷️ Usnesení č. 124

**Rada města schvaluje** dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky uzavřené se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599 na akci „Oprava místních komunikací v Pacově“

14/ 11

Starosta předložil návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Pacov I a II na období 2022–2031“ uzavřené mezi městem Pacov a společnosti LESPROJEKT JIŽNÍ ČECHY, s.r.o., IČ: 07603924, jehož předmětem je narovnání na skutečnost, kdy ke dni podpisu smlouvy o dílo činila zjištěná plocha zpracovávaných LHO 2 600,81 ha a ke dni podpisu tohoto dodatku činí skutečně zjištěná plocha zpracovávaných LHO 2 457,68 ha.

🏷️ Usnesení č. 125

**Rada města schvaluje** dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky uzavřené se společností LESPROJEKT JIŽNÍ ČECHY, s.r.o., IČ: 07603924 na akci „Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Pacov I a II na období 2022 - 2031“

14/ 12

Místostarosta předložil žádost pořadatelů závodu Chotovinské zatáčky o výpůjčku zámeckého areálu dne 6. 8. 2022 za účelem zastávky závodu a výstavy strojů. Vzhledem k tomu, že na tento den je areál předběžně rezervován pro SDH Pacov a jejich noční soutěž O pohár starosty, místostarosta projedná s žadatelem možnost využití náměstí.

14/ 13

Starosta předložil žádost Mateřské škole Za Branou, IČ: 75000571 o povolení výjimky a navýšení počtu dětí ve třídách.

🏷️ Usnesení č. 126

**Rada města projednala** žádost ředitelky Mateřské školy Za Branou, IČ: 75000571 o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2022/2023 na 107 dětí **Rada města povoluje** výjimku z počtu dětí v mateřské škole v rozsahu 107 dětí pro školní rok 2022/2023

14/ 14

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Oprava cest v Pacově“.

🏷️ Usnesení č. 127

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Oprava cest v Pacově“, kterým je xxxxxxx xxxxxxx. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

14/ 15

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „„Oprava komunikací v Pacově a okolí“.

🏷️ Usnesení č. 128

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Oprava komunikací v Pacově a okolí“, kterým je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

14/ 16

Starosta předložil návrh smlouvy o právu k provedení stavby s xxxxxxx pro stavbu s názvem: „Vodovodní a kanalizační přípojka pro dům na st. p. č. 637/2 v Pacově“.

🏷️ Usnesení č. 129

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s xxxxxxx o stavebníkem, na uložení kanalizační a vodovodní přípojky na pozemku par. č. 2509/1 v k.ú. Pacov pro stavbu s názvem: „Vodovodní a kanalizační přípojka pro dům na st. p. č. 637/2 v Pacově“

14/ 17

Radní Špačková informovala o metodice Ministerstva školství pro udělování odměny ředitelům školských zařízeních, ze které vyplývá možnost rozdělení odměn pracovníkům ve školství na 2 částky, a to na konci školního i kalendářního roku. Bylo diskutováno udělení odměn ředitelům školských organizací. Ředitelé budou vyzváni, aby doplnili průměrné procento, které představují mimořádné odměny vyplacené zaměstnancům v období leden–červen. Následně bude projednána výše odměny jednotlivým ředitelům.

14/ 18

Tajemník informoval, že v nejbližších dnech bude jednat s dalšími dodavateli elektronické úřední desky.

14/ 19

Tajemník předložil informaci o ukončení pobytu ukrajinských uprchlíků v prostorách Centra Lada. Radní doporučují v této souvislosti vyrovnat náklady formou daru Centru Lada. Byla odsouhlasena výše 20.000, - Kč.

🏷️ Usnesení č. 130

**Rada města schvaluje** poskytnutí finančního daru spolku IČ: 26518252 Centrum Lada, z.s. na základě přijaté žádosti. Poskytuje se finanční dar ve výši 20.000,-- Kč

14/ 20

Po projednání tohoto bodu přišel Jaroslav Praveček. Hlasuje 5 členů rady města.

Zápis z jednání rady č. 15 ze dne 2022-07-18

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

Omluveni:

 • Ing. Lukáš Vlček

15/ 1

Tajemník představil doplněnou nabídku elektronické úřední desky, která by nahradila klasické nástěnky v podloubí radnice. Vzhledem k dlouhodobým problémům s nedostatkem místa při zveřejňování dokumentů radní doporučují pořízení takového zařízení.

15/ 2

Starosta předložil žádost společnosti Starnet, s.r.o., České Budějovice, IČ: 26041561 o souhlas s umístěním antének na příjem a vysílání internetu na vodojem v k. ú. Velká Rovná. Vzhledem k častým poruchám v důsledku nestálých klimatických podmínek (bouřky) radní se žádostí nesouhlasí.

15/ 3

Paní Plášilová (odbor kanceláře starosty a investic) opakovaně předložila možné řešení žádosti společnosti 2B GROUP CZ, s.r.o. o odkup části pozemku par. č. 397/6 k.ú. Velká Rovná. Radní považují za vhodné řešení směnou za pozemek, pokud bude směňovaný pozemek ve výlučném vlastnictví xxxxxxx.

15/ 4

Paní Plášilová předložila návrh směny pozemků v k.ú. Bedřichov u Zhořce mezi xxxxxxx xxxxxxx a městem Pacov.

🏷️ Usnesení č. 131

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení: směny pozemků v k.ú. Bedřichov u Zhořce: * Město Pacov předá dle GP č. 124-321/2021 xxxxxxx do spoluvlastnictví každé podílem ½ * část pozemku par. č. 143/1 dle GP označenou jako nový samostatný pozemek par. č. 143/3 o velikosti 150 m2 * část pozemku par. č. 141/27 dle GP označenou jako nový samostatný pozemek par. č. 141/30 o velikosti 53 m2 * část pozemku par. č. 322/16 dle GP označenou jako nový samostatný pozemek par. č. 322/34 o velikosti 61 m2 * Město Pacov přijme GP č. 124-321/2021 od xxxxxxx * část pozemku par. č. 322/15 dle GP označenou jako nový samostatný pozemek par. č. 322/33 o velikosti 49 m2 na kterém se nachází komunikace * část pozemku par. č. 141/1 dle GP označenou jako nový samostatný pozemek par. č. 141/29 o velikosti 401 m2 Na vzájemné vypořádání cen směňovaných pozemků doplatí město Pacov xxxxxxx 100,- Kč/m2, tzn. celkem 18 600,- Kč. * zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Pacov jako vlastníka vodovodního řadu uloženého v převáděných pozemcích par. č. 322/34, 143/3, 141/30 a v pozemcích par. č. 136/1 a 143/2 k.ú. Bedřichov u Zhořce. Služebnost inženýrské sítě se sestává z umístění vodovodního řadu a práva vstupu na uvedený pozemek za účelem údržby a provádění oprav a modernizace této stavby. Rozsah služebnosti je uveden v GP č. 124-321/2021. Služebnost bude zřízena bezplatně.

15/ 5

Paní Plášilová předložila návrh prodeje části pozemku v k.ú. Bedřichov u Zhořce xxxxxxx xxxxxxx.

🏷️ Usnesení č. 132

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení prodeje části pozemku par. č. 322/16 dle GP č. 124-321/2021 označené jako nový samostatný pozemek par. č. 322/35 o velikosti 160 m2 v k.ú. Bedřichov u Zhořce xxxxxxx xxxxxxx za cenu 100,- Kč/m2 bez DPH.

15/ 6

Starosta předložil návrh směny pozemků v k.ú. Roučkovice mezi městem Pacov a xxxxxxx xxxxxxx.

🏷️ Usnesení č. 133

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení směny pozemků v k.ú. Roučkovice: * Město Pacov předá xxxxxxx pozemky par. č. 1026/16 o velikosti 79 m2 a par. č. 1032/2 o velikosti 54 m2. * Město Pacov přijme od xxxxxxx pozemek par. č. 1369 o velikosti 223 m2 * Na vzájemné vypořádání cen směňovaných pozemků doplatí město Pacov xxxxxxx 100,- Kč/m2, tzn. celkem 9000,- Kč.

15/ 7

Starosta seznámil s přehledem pohledávek k 30. 6. 2022.

🏷️ Usnesení č. 134

**Rada města souhlasí** seznam pohledávek města k 30. 6. 2022

15/ 8

Starosta předložil ústní žádost xxxxxxx, provozující cukrárnu a kavárnu Láskomina o občasné umístění mobilního vozíku na prodej zmrzliny. Radní souhlasí s takovým prodejem pod režimem zábor obecního majetku a zaplacení příslušné částky finančnímu odboru.

15/ 9

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Výměna plynových kotlů a ohřívačů TV v kotelně DPS Pacov“.

🏷️ Usnesení č. 135

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Výměna plynových kotlů a ohřívačů TV v kotelně DPS Pacov“, kterým je PACINSTAL s.r.o., IČ 28080173. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

15/ 10

Na základě projednání žádostí ředitelů školských organizací se starostou budou ředitelům poskytnuty odměny ve výši 25 % měsíčního platu a řediteli Základní školy Pacov vzhledem k některým problémům v organizaci ve výši 20 % měsíčního platu.

🏷️ Usnesení č. 136

**Rada města souhlasí** s předloženým návrhem na vyplacení mimořádné odměny pro ředitele/ku příspěvkové organizace Mateřská škola Za Branou Bc. Dana Maděrová Mateřská škola Jatecká Mgr. Lucie Brodská Gymnázium Pacov Mgr. Josef Novák Základní škola Pacov Mgr. Jaromír Havel Základní uměl. škola Pacov Bc. Pavla Hůšová, dipl. um. Školní jídelna Gabriela Dvořáková

15/ 11

Radní se shodli, že odměny ředitelům školských organizací můžou být poskytovány dvakrát za rok, a to v červnové a prosincové výplatě. Tj. do 10. 5. a 10. 11. finanční odbor vždy připraví adekvátní podklad pro projednání poskytnutí odměny řediteli radě města.

15/ 12

Josef Průša informoval o nutnosti obnovy vozového parku, konkrétně se jedná náhradu za dosloužilou a technicky nevyhovující dodávku, která slouží jako „servisní“ vozidlo k harvestoru. Radní odsouhlasili nákup dodávky k harvestoru.

15/ 13

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Dodávka pomůcek pro výuku chemie a přírodopisu v ZŠ Pacov “.

🏷️ Usnesení č. 137

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Dodávka pomůcek pro výuku chemie a přírodopisu v ZŠ Pacov“, kterým je IN SPACE s.r.o.., Praha – Kbely, IČ: 05529581. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

15/ 14

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Dodávka pomůcek pro výuku fyziky v ZŠ Pacov“.

🏷️ Usnesení č. 138

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Dodávka pomůcek pro výuku fyziky v ZŠ Pacov“, kterým je IN SPACE s.r.o.., Praha – Kbely, IČ: 05529581. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

15/ 15

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Dodávka pomůcek pro výuku dílen v ZŠ Pacov “.

🏷️ Usnesení č. 139

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Dodávka pomůcek pro výuku dílen v ZŠ Pacov“, kterým je IN SPACE s.r.o.., Praha – Kbely, IČ: 05529581. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

Zápis z jednání rady č. 16 ze dne 2022-07-28

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Ing. Lukáš Vlček
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

16/ 1

Starosta předložil návrh Memoranda o zájmu a aktivní účasti na procesu převodu provozní vodárenské společnosti VODAK Humpolec s. r. o. do 100% vlastnictví měst a obcí Starosta předložil návrh na zapojení města do jednání spojených s přípravou pilotního projektu „VODAK Humpolec“ jehož cílem je převod vlastnictví této provozní společnosti do 100% vlastnictví dotčených obcí.

🏷️ Usnesení č. 140

**Rada města schvaluje** navržené memorandum o zájmu a aktivní účasti města na procesu o zájmu a aktivní účasti na procesu převodu provozní vodárenské společnosti VODAK Humpolec s.r.o. do 100% vlastnictví měst a obcí.

🏷️ Usnesení č. 141

**Rada města souhlasí** se zapojením zástupce města do jednání spojených s přípravou pilotního projektu „VODAK Humpolec“ jehož cílem je převod vlastnictví této provozní společnosti do 100% vlastnictví dotčených obcí.

🏷️ Usnesení č. 142

**Rada města pověřuje** starostu a místostarostu k jednání spojených s přípravou pilotního projektu „VODAK Humpolec“, přičemž každý z těchto zástupců je oprávněn zastupovat město samostatně.

Zápis z jednání rady č. 17 ze dne 2022-08-17

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Ing. Lukáš Vlček
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

17/ 1

Starosta předložil nabídku společnosti TextilEco a.s. o umístění textilních kontejnerů ve městě. Vzhledem k tomu, že funguje stávající systém kontejnerů na textil, nebude nabídka využita.

17/ 2

Starosta předložil návrh ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Pacov použít část rezervního fondu organizace za účelem vybavení výtvarného oboru novým nábytkem. Radní proti tomuto postupu nemají námitek.

17/ 3

Mgr. Plášilová opakovaně předložila nabídku ######## ########, které vlastní pozemek par. č. xxxx v k.ú. Pacov na odkup městu Pacov. Radní doporučují s vlastníky dále jednat.

17/ 4

Mgr. Plášilová předložila nabídku společnosti PURA MAYA s.r.o., IČ 07963220, která vlastní pozemek par. č. 1095/24 v k.ú. Cetoraz za kupní cenu 10,- Kč/m2.

🏷️ Usnesení č. 143

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení nákupu pozemku par. č. 1095/24 o velikosti 39 010 m2 v k.ú. Cetoraz za kupní cenu 10,- Kč/m2.

17/ 5

Mgr. Plášilová předložila návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s nájemcem SOMPO, a.s., IČ 25172263, jehož předmětem je rozšíření účelu užívání pronajatého pozemku za účelem dočasného složiště ornice.

🏷️ Usnesení č. 144

**Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě MP/13303/2017 ze dne 21.12.2017 s nájemcem SOMPO, a.s., IČ 25172263, jehož předmětem je rozšíření účelu užívání pronajatých pozemků par. č. 1706/1, 1706/2 a 1706/3 k.ú. Roučkovice o užívání za účelem dočasného složiště ornice.

17/ 6

Ing. Krátošková (finanční odbor) předložila návrh na zhodnocení aktuálně volných finančních prostředků (cca 50 mil) s těmito variantami – jedná se o individuální nabídku české spořitelny pro město Pacov. a) Vkladový účet (termínovaný vklad) - Účet určený k ukládání a zhodnocování dočasně volných finančních prostředků na předem definované období, úročen zvýhodněnou roční úrokovou sazbou ve výši 5,95 % po dobu 1 měsíce s možností automatické obnovy. Úroková sazba je garantována pro sjednanou částku a období. Minimální zůstatek na vkladovém účtu je 5.000.000,- CZK. Vkladový účet je veden zcela zdarma. Omezení produktu: Prostředky na účtu jsou vázány.  Po dni zahájení úročení nelze na účet ukládat další peněžní prostředky, pouze v období výročí vkladu. b) Spořící účet - Jedná se o depozitní běžný účet, který není určen pro platební styk, úročen zvýhodněnou roční úrokovou sazbou ve výši 3,5% p.a. po dobu 2 měsíců, poté sazba aktualizována dle situace na trhu. Minimální zůstatek na spořicím účtu je 5.000.000,- CZK, je veden zcela zdarma. Omezení produktu: Prostředky na účtu nejsou vázány, jsou povoleny pouze 4 odchozí platby měsíčně, příchozí platby nejsou omezeny. Rada města se dohodla na následujícím: Založení vkladového účtu ve výši 30 mil po dobu 1 měsíce s automatickou obnovou a spořícího účtu ve výši 20 mil. Dle aktuální finanční situace budou finanční prostředky přesouvány dle stanovených podmínek banky a potřeb města Pacova. Technicky bude tyto operace zajišťovat Finanční odbor města Pacova.

17/ 7

Mgr. Plášilová předložila žádost ########, který zastupuje ######## se žádostí o prodloužení lhůty k dokončení stavby rodinného domu. Rada s touto žádostí nesouhlasí a nedoporučuje zastupitelstvu města toto schválení. ########, respektive nový majitel parcely, má ještě více jak 2 roky času na realizaci rodinného domu.

17/ 8

Mgr. Plášilová předložila návrh smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování. Smlouva bude uzavřena s účinnosti od 1.11.2022, kdy již bude připraven prostor pro umístění Z-BOXU (zpevněná plocha u obchodního domu Albert).

🏷️ Usnesení č. 145

**Rada města schvaluje** pronájem části pozemku par. č. 2675/11 k.ú. Pacov o velikosti 3 m2 a uzavření Smlouvy pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování s provozovatelem Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306 na dobu neurčitou od 1.11.2022 s šestiměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 2000,- Kč + DPH/ rok.

17/ 9

Rada města projednala žádost o udělení plné moci při zastupování na valné hromadě Honebního společenství Bratřice ########.

🏷️ Usnesení č. 146

**Rada města souhlasí** se zplnomocněním xxxxxxx při zastupování města Pacov na valné hromadě Honebního společenství Bratřice

17/ 10

Starosta informoval o žádosti ######## o přeložení sloupu veřejného osvětlení u čp. xxx . Rada města konstatovala, že takováto žádost odpovídá pravidlu, že si sloup přeloží žadatel na své náklady. Žadateli bude nabídnuto provedení společností Lesotech s.r.o. nebo jinou odbornou firmou.

17/ 11

Starosta seznámil se žádostí společnosti Pacovské strojírny, a.s, IČ: 15821773 , Nádražní 697, 395 01 Pacov, o zapůjčení 1 ks party stanů a 10 ks pivních setů dne 25. 8. 2022.

🏷️ Usnesení č. 147

**Rada města souhlasí** s pronájmem 1 ks party stanu a 10 ks pivních setů společnosti Pacovské strojírny, a.s., Nádražní 697, Pacov, IČ: dne 25. 8. 2022 za podmínek stanovených Radou města dne 12. 4. 2013.

17/ 12

Starosta předložil žádosti o dotaci společnosti Centrum české historie, o.p.s., IČ: 02522250.

🏷️ Usnesení č. 148

**Rada města zamítá** poskytnutí finanční podpory žadateli Centrum české historie, o.p.s. IČO: 02522250 ve smyslu žádosti č.j. MP/07659/2022.

17/ 13

Starosta předložil žádost ########, dokumentaristy o podporu natáčení dokumentárního filmu o českém básníku Antonínu Sovovi, který připravuje ve spolupráci s Muzeem A. Sovy v Pacově. Radní doporučují projednat s ředitelem Bc. Simotou možnost podpory tohoto projektu.

17/ 14

Starosta předložil návrh na změnu usnesení týkající se schválení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Za Branou, IČ: 75000571 tak, aby usnesení odpovídalo správnému znění, které požaduje škola a Kraj Vysočina.

🏷️ Usnesení č. 149

**Rada města ruší** Usnesení č. 126 z 14. schůze Rady města ze dne 27. 6. 2022

17/ 15

Starosta informoval, že se ve městě uskuteční sběr dat Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC. Dotazování bude probíhat v několika stech obcí České republiky v období od září 2022 do července 2023. Výzkum PIAAC je důležitým vědeckým projektem OECD. V ČR ho z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy realizuje Národní pedagogický institut ČR, přímo řízená organizace MŠMT. Informace bude zveřejněna na webu města.

17/ 16

Po projednání tohoto bodu odešel místostarosta. Hlasují 4 členové rady

17/ 17

Starosta předložil žádost ######## o výpůjčku prostor Komunitního centra dne 30. 9. 2022 za účelem pořádání oslavy výročí knihkupectví. Součástí žádosti byla i žádost o dotaci 10.000,- Kč na úhradu nákladů na účinkující. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromou akci k výročí založení knihkupectví a podporou je už samotné vypůjčení prostor zdarma včetně obsluhy techniky v Komunitním centru, rada města nesouhlasí s poskytnutím žádné další finanční částky.

🏷️ Usnesení č. 150

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou Komunitního centra Pacov xxxxxxx za účelem pořádání oslavy výročí knihkupectví 30. 9. 2022

17/ 18

Starosta předložil návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky „Oprava cest v Pacově“ uzavřené mezi městem Pacov a společností ######## jehož předmětem je „narovnání na skutečnost“.

🏷️ Usnesení č. 151

**Rada města schvaluje** dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky uzavřené se společností xxxxxxx na akci „Oprava cest v Pacově“

Zápis z jednání rady č. 18 ze dne 2022-08-31

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Ing. Lukáš Vlček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

18/ 1

Tajemník předložil návrh dodatku interní směrnice s názvem „Směrnice o cestovních náhradách“ s účinností od 20. srpna 2022.

🏷️ Usnesení č. 152

**Rada města schvaluje** dodatek č. 2 interní směrnice s názvem „Směrnice o cestovních náhradách“ s účinností od 20. srpna 2022.

18/ 2

Starosta předložil žádost xxxxxxx o pokračování pronájmu prostor za účelem výuky tance pro ženy vždy v pátek od 18:30 do 19:30 v období září – prosinec 2022. Sazba za pronájem je stanovena na 100 Kč / hodina.

🏷️ Usnesení č. 153

**Rada města souhlasí** s pronájmem prostor xxxxxxx za účelem výuky tance pro ženy vždy v pátek od 18:30 do 19:30 v měsících září – prosinec 2022

18/ 3

Starosta předložil žádost organizace Středisko volného času Síť, Pacov, IČ: 02451531 o výpůjčku prostor učebny Komunitního centra za účelem pravidelné výuky tanečního kroužku vždy ve čtvrtek pro školní rok 2022/2023.

🏷️ Usnesení č. 154

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou učebny Komunitního centra Pacov organizaci Středisko volného času síť, Pacov, IČ: 02451531 za účelem pravidelné výuky tanečního kroužku vždy ve čtvrtek pro školní rok 2022/2023

18/ 4

Starosta předložil návrh odpisového plánu a navýšení závazného ukazatele příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Pacov, p.o., IČ: 63893703.

🏷️ Usnesení č. 155

**Rada města uděluje** příspěvkové organizaci Dům sociálních služeb Pacov, p.o., IČ: 63893703, souhlas s odpisováním dlouhodobého hmotného majetku pořízeného v roce 2022 dle předloženého seznamu a současně schvaluje navýšení závazného ukazatele odpisy.

18/ 5

Starosta předložil ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 3/2022.

🏷️ Usnesení č. 156

**Rada města schvaluje** rozpočtové opatření č. 3/2022 a ukládá vedoucí finančního odboru promítnout toto opatření do úpravy rozpočtu 2022.

18/ 6

Starosta informoval o návrhu JSDH Pacov na směnu požárních aut mezi obcemi Pacov/Černovice.

🏷️ Usnesení č. 157

**Rada města schvaluje** směnu vozidla CAS 32 Tatra 148 RZ: 42 31 v majetku města Pacov za vozidlo Tatra 805 válník RZ: PE 39 50 v majetku města Černovice.

18/ 7

Jednatel společnosti Pacovská lesní, s.r.o. informoval o dlouhých termínech a vysokých cenách při nákupu původně plánovaného použitého automobilu, proto rada města souhlasila, aby se pořídil nový automobil v ceně cca 1 mil Kč (cenový rozdíl je cca 100tis).

18/ 8

Starosta připomněl přípravu akce den otevřených dveří základní školy a fotbalového areálu.

18/ 9

Jitka Špačková informovala o přípravách na zahájení nového školního roku a o rozdělení dětí do tříd.

Zápis z jednání rady č. 19 ze dne 2022-09-19

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Ing. Lukáš Vlček
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

19/ 1

Rada navštívili školní jídelnu. Byla projednáván provoz organizace a aktuální situace.

19/ 2

Schůze rady se zúčastnil jednatel společnosti Lesotech s.r.o. Rada města projednala v působnosti valné hromady roční účetní závěrku společnosti Lesotech s.r.o. za rok 2021. Rada města schvaluje roční účetní závěrku společnosti Lesotech s.r.o. za rok 2021. Vytvořený zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku. Rada navrhuje navýšení platů zaměstnanců ve stejné míře jako ostatním zaměstnancům města, tj. o 10%. Jednatel předloží valorizace ceníku služeb a další možnosti navýšení financí za tímto účelem od nového roku 2023. Dále byla diskutována obnova vozového parku, kdy rada žádá předložení nabídek na obnovu včetně vize financování. Místostarosta informoval o možnosti dotace na nákup kontejnerů, jednatel připraví seznam a počet kontejnerů navržených k výměně či doplnění. Dále byl diskutován návrh radních na modernizaci plakátovacích ploch a označení informativní cedulí týkající se zákazu vylepování a informací o způsobu využití. Po projednání tohoto bodu odešel místostarosta, hlasují 4 členové rady města.

19/ 3

Tajemník předložil návrh platových výměrů pro ředitelku příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Pacov Ing. Michaelu Pučálkovou a ředitele Městského muzea Antonína Sovy Bc. Vlastimila Simotu. Tajemník předložil návrh platového výměru pro ředitelku příspěvkové organizace Školní jídelna Gabrielu Dvořákovou. Kromě navýšení základní mzdy v návaznosti na změnu tarifů rada stanovila v souladu s pravidly xxxxxxxxxxx osobní příplatek.

🏷️ Usnesení č. 158

**Rada města schvaluje** předložený platový výměr pro ředitelku Školní jídelny Pacov, pro ředitelku Domu sociálních služeb Pacov a pro ředitele Městského muzea Antonína Sovy v Pacově s účinností od 1. 9. 2022

19/ 4

Radní Mgr. Špačková předložila návrh na navýšení školného v družině Základní školy Pacov na 200 Kč .

🏷️ Usnesení č. 159

**Rada města bere na vědomí** zvýšení měsíční výše úplaty za poskytování školských služeb ve školní družině na částku 200,- Kč.

19/ 5

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Výstavba místní komunikace a chodníku na akci ZTV pro výstavbu rodinných domů „U Unika“ v Pacově – IV. etapa“.

🏷️ Usnesení č. 160

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Výstavba místní komunikace a chodníku na akci ZTV pro výstavbu rodinných domů „U Unika“ v Pacově – IV. etapa“, kterým je SWIETELSKY stavební s.r.o., Odšt. závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČ: 48035599. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

19/ 6

Radní diskutovali využívání zámeckého sálu pro různé aktivity (koncerty, přednášky, školení, apod.). Vzhledem k tomu, že zámecký sál je vypůjčován bezplatně, rada města nesouhlasí s půjčováním prostor za účelem nabídky komerčních služeb ani produktů, oslav a jiných soukromých akcí. Výjimku má pouze město a organizace, které zřizuje, nebo se kterými spolupracuje. Při výpůjčce prostor zámeckého sálu bude vybíraná vratná kauce ve výši 5.000 Kč.

Zápis z jednání rady č. 20 ze dne 2022-09-26

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

Omluveni:

 • Ing. Lukáš Vlček

20/ 1

Starosta seznámil s probíhající akcí Ministerstva spravedlnosti Milostivé léto. Informace budou zveřejněny na webových stránkách města.

20/ 2

Starosta předložil žádost xxxxxxx o prodloužení lhůty k dokončení stavby rodinného domu, na stavební parcele par. č. xxxxxxx k.ú. Pacov v lokalitě „Nad Sídlištěm Míru“. Dle zásad pro prodej staveních parcel, vyplývá z kupní smlouvy závazek do 48 měsíců ode dne nabytí vlastnictví stavební parcely dokončit stavbu rodinného domu a doručit městu Pacov kopii Rozhodnutí o přidělení čísla popisného. Lhůta pro dokončení stavby rodinného domu je dle smlouvy stanovena do 26.3.2025. Vzhledem k tomu, že město Pacov má zájem na prodeji parcel v krátkém časovém úseku a souběžném budování rodinných domů a s ohledem na podporu bytové výstavby neprodává parcely za cenu v čase a místě obvyklou, ale za cenu, která naplňuje městem specifikované cíle, nedoporučuje rada schválení prodloužení lhůty.

20/ 3

Radní projednávali žádost manželů xxxxxxx o prodej pozemku par. č. 1595 v k.ú. Roučkovice. Radní doporučují pozemek směnit za pozemek par. č. xxxxx v k.ú. Roučkovice. S manželi xxxxxxx bude dále jednáno.

20/ 4

Schůze Rady města se zúčastnil xxxxxxx. Byla projednávaná situace městských bytů. Město Pacov v současné době vlastní celkem 35 bytů (12x čp. 336, tzv. „chudobinec“, 13x čp. 586 „bývalá porodnice“, 1x Nádražní „vojenská bytovka“, 1x čp. 1 zámek, 1x čp. 794 Sídliště Míru – prázdný – příprava pro pronájem, 1x čp. 800 Sídliště Míru, 1x čp. 925 Sídliště Míru, 1x čp. 626 „doktorská bytovka“, 1x čp. 680 F. Čermáka, 2x byt v nové bytovce SBD nad Sídlištěm Míru, 1x čp. 319 Španovského) Byl projednáván postup při podání žádosti o pronájem bytu. Žadatelé budou při podávání žádosti vyrozuměni o způsobu zpracování evidovaných žádostí. Žadatelé budou upozornění na to, že žádost bude evidována po dobu 1 roku. Pokud do té doby nedojde k přidělení bytu a budou-li mít i nadále zájem o pronájem městského bytu, je nutné podat novou žádost. V opačném případě, bude žádost z evidence vyřazena. Radní diskutovali navýšení měsíční výše nájemného. Byla odsouhlaseno zvýšení o 15% od 1.1. 2023, tzn. zvýšení nájemného ze současných 40 Kč/m2/měsíc na 46,- Kč/m2/měsíc a u bytů se sníženou kvalitou bydlení ze současných 36 Kč/m2/měsíc na 42,- Kč/m2/měsíc.

🏷️ Usnesení č. 161

**Rada města schvaluje** od 1.1.2023 zvýšení nájemného u městských bytů ze současných 40 Kč/m2/měsíc na 46,- Kč/m2/měsíc a u bytů se sníženou kvalitou bydlení ze současných 36 Kč/m2/měsíc na 42,- Kč/m2/měsíc.

Zápis z jednání rady č. 21 ze dne 2022-10-10

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Ing. Lukáš Vlček

21/ 1

Starosta informoval o žádosti xxxxxxx o souhlas s využitím části pozemku par. č. xxxxxxx. Pacov za účelem uložení stavebního materiálu u stavby jejich rodinného domu.

21/ 2

Starosta informoval o jednání se zástupci Základní školy na zájmu o realizaci dopravní výchovy pro žáky školy na dopravním hřišti v areálu Mateřské školy Za Branou, která dosud probíhala pouze přes Automotoklub Pacov v ÚAMK. Po projednání tohoto bodu přišel Josef Průša. Hlasují 4 členové rady města.

🏷️ Usnesení č. 162

**Rada města ruší** [Usnesení č. 146 ze dne 8. 9. 2021](https://pacov.city/zapisy-rady/2021/#bod-jednani-rady-2021-09-08-16) **Rada města pověřuje** organizaci Automotoklub Pacov v ÚAMK, nám. Svobody 1, Pacov, IČ: 65983751 a Základní školu Pacov, náměstí Svobody 321, Pacov, IČ: 75000474 realizací dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti v ulici Jana Vojny 1220, Pacov, které je v majetku města.

21/ 3

Místostarosta informoval o komunikaci se zástupci Českých drah ohledně dalšího postupu rekonstrukce nádraží. Ze strany majitele objektu nebyl dosud zaznamenán žádný postup ani zájem o pokračování realizace. Starosta uvedl, že úklid v okolí nádraží provádí pracovníci města cca 1 x týdně, přestože objekt není ve vlastnictví města.

21/ 4

Radní diskutovali problematiku fotovoltaických elektráren na soukromých objektech v památkové zóně. Místostarosta požádal tajemníka o zpracování informací jak pracovat s rozsahem památkové zóny (změnit rozsah).

21/ 5

Tajemník informoval o situaci odboru sociálních věcí, přímo agendy orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Pacově. Dlouhodobě je neúnosné zachovat současnou situaci u výkonu agendy se stávající kapacitou zaměstnanců odboru.

🏷️ Usnesení č. 163

**Rada města stanoví** počet zaměstnanců v Kanceláři tajemníka, oddělení sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Pacov na 4. Po projednání tohoto bodu přišla Jitka Špačková. Hlasuje 5 členů rady města.

21/ 6

Radní projednávali návrh na vyúčtování místních poplatků ze stánkového prodeje na pouti. Žádosti o dar budou po doručení zařazeny do návrhu rozpočtu pro rok 2023.

Zápis z jednání rady č. 22 ze dne 2022-10-24

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Ing. Lukáš Vlček

22/ 1

Starosta seznámil s přehledem pohledávek k 30. 9. 2022.

🏷️ Usnesení č. 164

**Rada města bere na vědomí** seznam pohledávek města k 30. 9. 2022

22/ 2

Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 5.

🏷️ Usnesení č. 165

**Rada města schvaluje** rozpočtové opatření č. 5/2022 a ukládá vedoucí finančního odboru promítnout toto opatření do úpravy rozpočtu 2022.

22/ 3

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Výstavba rybníka na p. č. 1312/1 v k. ú. Pacov“.

🏷️ Usnesení č. 166

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Výstavba rybníka na p. č. 1312/1 v k. ú. Pacov“, kterým je HORA s.r.o., Tábor, IČ: 26015889. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

22/ 4

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Rekonstrukce návsi, pořízení prvku a drobného mobiliáře v místní části Roučkovice a Bedřichov“.

🏷️ Usnesení č. 167

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Rekonstrukce návsi, pořízení herního prvku a drobného mobiliáře v místní části Roučkovice a Bedřichov“, kterým je Stavneko, s.r.o., Praha 4, IČ: 04552997. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

22/ 5

Tajemník informoval o probíhajících výběrových řízeních na neobsazené pozice Městského úřadu a o nově podané výpovědi z pracovního poměru na pozici lesní hospodářství, ochrana životního prostředí. Místostarosta požaduje po tajemníkovi na dalším jednání rady města předložení návrhu konkrétních návrhů pro personální stabilizaci městského úřadu.

22/ 6

Místostarosta předložil návrh na přesun depozitáře muzea do konce roku 2022. Radní určili, že pro depozitář muzea bude připravena místnost současného skladu SPZ odboru dopravy, a to do 30. 11. 2022, aby ředitel muzea vyklidil a zprovoznil současný prostor krátkodobých výstav do 31. 12. 2022.

Zápis z jednání rady č. 23 ze dne 2022-11-07

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Ing. Lukáš Vlček

23/ 1

Starosta předložil žádost xxxxxxx o pronájem 1 ks řemeslného stánku za účelem prodeje zboží dne 11. 12. 2022.

🏷️ Usnesení č. 168

**Rada města souhlasí** s pronájmem 1 ks řemeslného stánku žadateli xxxxxxx dne 11. 12. 2022 za účelem prodeje zboží

23/ 2

Starosta předložil návrh na určení pověřených členů zastupitelstva k příjímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství a užívání závěsného odznaku.

🏷️ Usnesení č. 169

**Rada města pověřuje** Ludvíka Tomana, Bc. Danu Maděrovou, Mgr. Radka Vitovského, Mgr. Jitku Špačkovou, Jaroslava Pravečka, Jana Kamíra, Bc. Jaroslava Čížka, Bc. Vlastimila Simotu, Mgr. Filipa Kačera, Jiřího Šaška, Josefa Průšu, Ing. Josefa Blažka, MVDr. Josefa Peroutku přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství a užívat závěsný odznak.

23/ 3

Ing. František Zajíc předložil návrh Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací pro město Pacov a místní části Bedřichov, Hrádek, Jetřichovec, Roučkovice, Velká Rovná, Malá Rovná a Zhoř u Pacova, který bude následně předložen zastupitelstvu města.

🏷️ Usnesení č. 170

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválit Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro město Pacov a místní části Bedřichov, Hrádek, Jetřichovec, Roučkovice, Velká Rovná, Malá Rovná a Zhoř u Pacova.

23/ 4

Starosta předložil žádost Základní školy Pacov, IČ: 75000474 o přesuny v rámci schváleného rozpočtu závazných ukazatelů 2022.

🏷️ Usnesení č. 171

**Rada města schvaluje** příspěvkové organizaci Základní škola Pacov, IČ: 75000474 změnu závazných ukazatelů rozpočtu 2022 dle předložené žádosti.

23/ 5

Starosta upozornil na nutnost domlouvat se na společném postupu ředitelů Základní školy a Gymnázia při vyhlašování ředitelského volna a doporučil, aby 18. 11. 2022 bylo vyhlášeno ředitelské volno na Základní škole stejně jako již vyhlásil ředitel Gymnázia Pacov.

23/ 6

Starosta předložil žádost Gymnázia Pacov, IČ: 03620280 o přesuny v rámci schváleného rozpočtu závazných ukazatelů 2022.

🏷️ Usnesení č. 172

**Rada města schvaluje** příspěvkové organizaci Gymnázium Pacov, IČ: 03620280 změnu závazných ukazatelů rozpočtu 2022 dle předložené žádosti.

23/ 7

Starosta upozornil na některé nedostatky v práci ředitele Gymnázia Pacov.

23/ 8

Starosta předložil žádost organizace Dům sociálních služeb Pacov, p. o., IČ: 63893703 o vyřazení zastaralého a nefunkčního dlouhodobého majetku.

🏷️ Usnesení č. 173

**Rada města uděluje** příspěvkové organizaci Dům sociálních služeb Pacov, p.o., IČ: 63893703 souhlas s vyřazením zastaralého a účetně odepsaného dlouhodobého majetku dle předloženého soupisu.

23/ 9

Starosta předložil návrh na prodloužení nájemní smlouvy se společností Stavneko, s.r.o. Vodnická 331/23, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, IČ 04552997.

🏷️ Usnesení č. 174

**Rada města souhlasí** s prodloužením nájemní smlouvy se společností Stavneko, s.r.o. Vodnická 331/23, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, IČ 04552997 na pronájem bytu 2+1 o velikosti 66,5 m2 v Pacově, ulice Španovského čp. 319, za měsíční nájemné ve výši 3059,- Kč + záloha na služby do 31.12.2023.

23/ 10

Starosta předložil žádost o pacht části pozemku - zahrádky v zahrádkářské kolonii ve „Svatojánské“ xxxxxxx.

🏷️ Usnesení č. 175

**Rada města souhlasí** s propachtováním části pozemku par.č. 1376/1 v k.ú. Pacov - zahrádky č. 2 o výměře 125,5 m2 v zahrádkářské kolonii ve „Svatojánské“ xxxxxxx na dobu určitou od 1.1.2023 do 31.12.2023 za nájemné 10,- Kč/m2/rok.

23/ 11

Tajemník předložil návrh postupu na změnu rozsahu památkové zóny. Tajemník poptá odborné posouzení.

🏷️ Usnesení č. 176

**Rada města bere na vědomí** informace týkající se podmínek pro změnu rozsahu městské památkové zóny

Zápis z jednání rady č. 26 ze dne 2022-12-12

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Ing. Lukáš Vlček

26/ 1

Radní projednávali možnosti poskytování odměn zaměstnancům úřadu. Pro další schůzi rady tajemník připraví systém nebo pravidla pro vyplácení odměn zaměstnancům úřadu.

26/ 2

Jednání rady se zúčastnila Ing. Jaroslava Krátošková a Michaela Sůvová (finanční obor). Byl projednáván návrh rozpočtu města na rok 2023.

Zápis z jednání rady č. 27 ze dne 2022-12-19

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Ing. Lukáš Vlček

27/ 1

Ing. František Zajíc (odbor kanceláře starosty a investic) předložil návrhy kalkulace na vodné a stočné pro rok 2023.

🏷️ Usnesení č. 200

**Rada města stanoví** výši vodného a stočného od 1.1.2023 takto: * vodné 38,00 Kč (34,54 Kč bez DPH)/m3, stočné 55,00 Kč (50,00 Kč bez DPH)/m3 pro Pacov a Roučkovice * vodné 38,00 Kč (34,54 Kč bez DPH)/m3, stočné 20,00 Kč (18,18 Kč bez DPH)/m3 pro Velkou Rovnou, Malou Rovnou, Zhoř, Bedřichov, Jetřichovec, Hrádek * vodné 23,82 Kč (21,65 Kč bez DPH)/m3 pro Salačovu Lhotu, Důl, Velkou Chyšku, Zhořec, Novou Ves, PEVAK * vodné nad 1/9 produkce 23,82 Kč (21,65 Kč bez DPH)/m3 pro Bratřice

27/ 2

Starosta předložil návrh odpisového plánu příspěvkové organizace Mateřská škola Za Branou, IČ: 75000571.

🏷️ Usnesení č. 201

**Rada města schvaluje** příspěvkové organizaci Mateřská škola Za Branou, IČ: 75000571 odpisový plán pro rok 2022 dle předloženého