Zápis z jednání rady č. 1 ze dne 2023-01-02

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Ing. Lukáš Vlček

1/ 1

Starosta předložil návrh smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci: Výsadba listnatých stromů - Pacov.

🏷️ Usnesení č. 1

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky s čj. "SFZP 312316/2022 na akci s názvem: „Výsadba listnatých stromů - Pacov“

Zápis z jednání rady č. 2 ze dne 2023-01-09

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Ing. Lukáš Vlček

2/ 1

Starosta předložil informaci o vyřizování petic Městským úřadem Pacov v roce 2022.

🏷️ Usnesení č. 2

**Rada města bere na vědomí** informaci o vyřizování petic Městským úřadem Pacov v roce 2022

2/ 2

Paní Plášilová (odbor kanceláře starosty a investic) předložila návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu s Českým rybářským svazem, místní organizace v Pacově, IČ: 00477346, jehož předmětem je zvýšení nájemného za pronajaté rybníky a aktualizace číslování pozemků.

🏷️ Usnesení č. 3

**Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu ze dne 30. 1. 2004 s Českým rybářským svazem, místní organizace v Pacově, Malovcova 312, IČ 00477346, jehož předmětem je zvýšení nájemného za pronajaté rybníky v k.ú. Pacov na 8000,- Kč/rok a aktualizace číslování pozemků u pronajatého rybníku Kameňák (nyní par. č. 1363/1 a par. č. 1363/3 k.ú. Pacov)

2/ 3

Paní Plášilová předložila žádost xxxxxx o pokračování pronájmu prostor za účelem výuky. Sazba za pronájem je stanovena na 200 Kč / hodina.

🏷️ Usnesení č. 4

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy od 1. 2. 2023 do 31. 5. 2023 na pronájem velké zasedací místnosti v budově radnice, Náměstí Svobody 320, Pacov s Petrou Hoškovou, Sídliště Míru 1057, 395 01 Pacov, vždy v pátek od 18:30 do 19:30 hodin za nájemné 200,-- Kč včetně DPH/hodinu za účelem pořádání tanečních lekcí pro ženy.

2/ 4

Paní Plášilová předložila předložil žádost xxxxxxx o pokračování pronájmu prostor velké zasedací místnosti za účelem výuky powerjógy. Sazba za pronájem je stanovena na 200 Kč / hodina.

🏷️ Usnesení č. 5

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy od 10. 1. 2023 do 31. 12. 2023 na pronájem velké zasedací místnosti v budově radnice, Náměstí Svobody 320, Pacov s Ivou Zelenkovou, Roučkovice 85, 395 01 Pacov, IČ 87402017 vždy v pondělí a čtvrtek od 19:00 do 20:00 hodin za nájemné 200,-- Kč včetně DPH/hodinu za účelem výuky powerjógy.

2/ 5

Rada města schvaluje žádost xxxxxxx o prodloužení dočasného bezplatného uložení zeminy na sousední pozemek par. č. xxxxxx (stavební parcela v lokalitě Pošenská) a uděluje souhlas s využitím pozemku k danému účelu do 31. 12. 2023.

2/ 6

Starosta předložil žádost Gymnázia Pacov o schválení přijetí věcného daru. Jedná se o brýle pro virtuální realitu.

🏷️ Usnesení č. 6

**Rada města schvaluje** příspěvkové organizaci Gymnázium Pacov, IČ 03620280 v souladu s platnou Zřizovací listinou přijetí věcného daru dle předložené žádosti.

2/ 7

Ing. Krátošková (finanční odbor) předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 8.

🏷️ Usnesení č. 7

**Rada města schvaluje** rozpočtové opatření č. 8/2022 a ukládá vedoucí finančního odboru promítnout toto opatření do úpravy rozpočtu 2022.

2/ 8

Radní projednávali návrh rozpočtu města na rok 2023.

Zápis z jednání rady č. 3 ze dne 2023-01-23

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Ing. Lukáš Vlček

Omluveni:

 • Josef Průša

3/ 1

Starosta předložil žádost xxxxxxx o příspěvek na dovybavení ordinace, především na nákup diagnostických zařízeních. Radní se shodli na možnosti finanční bezúročné půjčky, která bude navržena v rámci schvalování rozpočtu města.

3/ 2

Starosta informoval o žádosti občanského sdružení LUNGTA, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1, xxxxxxx IČ: 67775845 o připojení se k mezinárodní kampani "vlajky pro Tibet" dne 10. 3. 2023. Radní se žádostí souhlasí, město Pacov se tradičně k této akci připojuje.

3/ 3

Starosta předložil žádost spolku Centrum LADA, z. s. Pacov, IČ: 26518252 o výpůjčku prostor Komunitního centra ve dnech ve dnech 13. 2., 3. 4., 5. 6., 4. 9., 13. 11. 2023 vždy od 7.30 do 11.30 hodin za účelem pořádání prodejních výstav.

🏷️ Usnesení č. 8

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou prostor Komunitního centra Pacov spolku Centrum LADA, z.s. Pacov, IČ: 26518252 ve dnech 13. 2., 3. 4., 5. 6., 4. 9., 13. 11. 2023 vždy od 7.30 do 11.30 hodin za účelem pořádání prodejní výstavy

3/ 4

Starosta předložil žádost spolku Folklórní soubor Strážišťan, z. s., IČ: 49026747 o výpůjčku prostor Komunitního centra a velké zasedací síně v budově radnice dne 25. 3. 2023 za účelem pořádání krajského kola soutěže Zpěváček 2023 a žádost o výpůjčku prostor Komunitního centra ve dnech 7. 4. a 14. 5. 2023 za účelem pořádání koncertů souboru.

🏷️ Usnesení č. 9

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou prostor Komunitního centra Pacov a velké zasedací síně v budově radnice spolku Folklórní soubor Strážišťan, z. s., IČ: 49026747 za účelem pořádání krajského kola pěvecké soutěže Zpěváček 2023 dne 25. 3. 2023

🏷️ Usnesení č. 10

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou prostor Komunitního centra Pacov spolku Folklórní soubor Strážišťan, z. s., IČ: 49026747 za účelem pořádání koncertů souboru dne 7. 4. a 14. 5. 2023

3/ 5

Starosta předložil projekt zástupce BohemiaTel trasy pro optický kabel vedený z Nádražní ulice na Sídliště Míru. Radní souhlasí s provedením za předpokladu písemného závazku zhotovitele, kde bude stanoveno: Stavebník se zavazuje, vyzve-li ho vlastník nemovitosti, provést změny trasy vedení telekomunikační sítě (včetně uložení do chráničky, popřípadě jiné úpravy) a to do 12 měsíců od doručení písemné výzvy vlastníka nemovitosti, s tím, že náklady se změnou trasy vedení telekomunikační sítě ponese výhradně stavebník. Pokud stavebník nezmění trasu vedení telekomunikační sítě v uvedeném termínu je vlastník nemovitosti oprávněn telekomunikační síť z pozemku bez náhrady a na náklady stavebníka odstranit. Radní navrhují tuto podmínku s ohledem na předchozí negativní zkušenosti s kolizemi a překládkami sítí telekomunikačního vedení, kdy město bylo nuceno vynakládat značné finanční prostředky na překládky těchto vedení.

3/ 6

Starosta předložil ke schválení Dohodu o poskytnutí dotace se Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci podané, registrované a schválené žádosti o poskytnutí dotace s názvem: Rekonstrukce návsi v místní části Roučkovice a místní části Bedřichov, registrační číslo: 22/005/19210/563/229/004029.

🏷️ Usnesení č. 11

**Rada města schvaluje** uzavřít Dohodu o poskytnutí dotace se Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci podané registrované a schválené žádosti s názvem: Rekonstrukce návsi v místní části Roučkovice a místní části Bedřichov, registrační číslo: 22/005/19210/563/229/004029.

3/ 7

Starosta předložil informaci o vyřizování stížností Městským úřadem Pacov v roce 2022.

🏷️ Usnesení č. 12

**Rada města bere na vědomí** informaci o vyřizování stížností Městským úřadem Pacov v roce 2022

3/ 8

Paní Plášilová (odbor kanceláře starosty a investic) předložila žádost xxxxxxx Pacov o prodej pozemku par. č. xxxxx v k.ú. Pacov o velikosti 518 m2 za účelem užívání pozemku a uskladnění dřeva. Radní prodej nedoporučují, žádost bude předložena k projednání na zastupitelstvu města.

3/ 9

Paní Plášilová předložila návrh smlouvy o právu k provedení stavby se společností TOMEGAS s.r.o., IČ 25174363 na uložení vodovodního a kanalizačního potrubí a čerpací stanice na pozemcích par. č. 1384/1, 1384/3 a 2530/3 v k.ú. Pacov pro stavbu s názvem: „Revitalizace čerpací stanice Pacov“.

🏷️ Usnesení č. 13

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností TOMEGAS s.r.o., Táborská 260, 399 01 Milevsko, IČ: 25174363 jako stavebníkem, na uložení vodovodního a kanalizačního potrubí a čerpací stanice na pozemcích par.č. 1384/1, 1384/3 a 2530/3 v k.ú. Pacov pro stavbu s názvem: „Revitalizace čerpací stanice Pacov“

3/ 10

Místostarosta zaúkoloval tajemníka, aby prověřil možnosti jak postupovat a jaká má město konkrétní práva v případě zanedbaných částí města, které vlastní soukromí majitelé.

3/ 11

Starosta seznámil s přehledem pohledávek k 31. 12. 2022.

🏷️ Usnesení č. 14

**Rada města bere na vědomí** přehled pohledávek k 31.12.2022

3/ 12

Tajemník předložil a vysvětlil návrh na zvýšení počtu zaměstnanců v odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče.

🏷️ Usnesení č. 15

**Rada města Pacov stanovuje** s účinností od 1. 2. 2023 počet zaměstnanců v odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče na 10

3/ 13

Radní projednávali návrh rozpočtu města na rok 2023.

Zápis z jednání rady č. 4 ze dne 2023-01-30

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Ing. Lukáš Vlček

4/ 1

Starosta předložil návrh nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově polikliniky v Pacově, Žižkova 922 za účelem provozování kosmetického salonu, s nájemcem xxxxxxx.

🏷️ Usnesení č. 16

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání - místnosti č. 3.02 ve IV. nadzemním podlaží (3. patro) o velikosti 16,9 m2 v budově polikliniky v Pacově, Žižkova 922 za účelem provozování kosmetického salonu, s nájemcem xxxxxxxx Pacov, IČ 47246642 od 1.2.2023 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za měsíční nájemné 2248,- Kč + měsíční platba zálohy za energie 3560,- Kč s tím, že podmínky nájemní smlouvy budou stanoveny v souladu s usnesením rady č. 99 ze dne 24.8.2007 a v souladu s usnesením rady č. 124 ze dne 7.11.2007.

Zápis z jednání rady č. 5 ze dne 2023-02-06

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Ing. Lukáš Vlček

Omluveni:

 • Jaroslav Praveček

5/ 1

Starosta předložil žádost xxxxxxx vyplacení pojistného plnění ve výši spoluúčasti na pojistné události.

🏷️ Usnesení č. 17

**Rada města souhlasí** s vyplacením náhrady škody ve výši spoluúčasti na pojistné události č. 2022/0906/0268 panu xxxxxxx, Pacov ve výši Kč 1.000,-

5/ 2

Rada města projednala žádost o udělení plné moci při zastupování na valné hromadě Honebního společenství Cetoraz xxxxxxx.

🏷️ Usnesení č. 18

**Rada města souhlasí** se zplnomocněním pana xxxxxxx, 394 12 při zastupování města Pacov na valné hromadě Honebního společenství Cetoraz

5/ 3

Radní diskutovali důvody pro a proti úpravě nájemného nájemcům prostor v budově polikliniky čp. 922 a přilehlých garáží.

🏷️ Usnesení č. 19

**Rada města souhlasí** s nezvyšováním nájemného na rok 2023 dle nájemní smlouvy o nájmu nájemcům prostor v budově polikliniky čp. 922 a garáží a prostor na st. 1553/1 a st.1553/2 v k.ú. Pacov.

5/ 4

Radní projednávali návrh rozpočtu města na rok 2023.

Zápis z jednání rady č. 6 ze dne 2023-02-13

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

Omluveni:

 • Ing. Lukáš Vlček

6/ 1

Starosta předložil ke schválení Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na akci s názvem: Vodovod Zhořec – Jetřichovec.

🏷️ Usnesení č. 20

**Rada města souhlasí** s uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na akci s názvem: Vodovod Zhořec – Jetřichovec.

Zápis z jednání rady č. 7 ze dne 2023-02-27

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Ing. Lukáš Vlček

7/ 1

Schůze rady se zúčastnil jednatel společnosti Lesotech s.r.o. Ing. Vlastimil Hejl. Jednatel předložil návrh ceníku za služby, ke kterému radní neměli připomínky. Bylo diskutováno navýšení mezd zaměstnanců (včetně jednatele) o xxx, ke kterému mělo na základě diskuze z konce roku dojít od 1. 1. 2023 ale dosud k němu nedošlo. Starosta upozornil, že ke změně platů musí dojít od 1. 2. 2023. V současné době je 10 stálých zaměstnanců. Jednatel sdělil záměr nákupu dalšího zametacího stroje Nilfisk, který by byl vhodným doplněním stávajícího vybavení společnosti, úkolem jednatele je nyní sehnat zdroj financování a domluvit se na prohlídce daného stroje. Připomínky starosty k provozu společnosti: * Opakovaná výtka, že nedochází k pravidelným schůzkám s vedoucím odboru kanceláře starosty a investic. Na těchto schůzkách bude mimo jiné projednán návrh fakturace za provedené práce a rozsah činnosti prováděné pro město v předchozím a daném týdnu * Byly sděleny výtky při provádění vyvážení košů a údržbě zeleně, kdy dochází k poškozování terénu např. vyjížděním kolejí v parku, v areálu hřiště v bývalém autoparku * Nesrozumitelná a nevyhovující hromadná fakturace * Předložit kalkulaci na vyvážení košů při provádění 1 osobou nebo 2 osobami * Předkládat ceny a termíny pro zhotovování prací * Aktualizovat seznam činností pravidelně prováděných pro město Pacov a na základě toho upravit smlouvu o dílo

7/ 2

Tajemník předložil ke schválení dodatek č. 3 ke Směrnici o cestovních náhradách pro rok 2023.

🏷️ Usnesení č. 21

**Rada města schvaluje** dodatek č. 3 ke Směrnici o cestovních náhradách pro rok 2023.

7/ 3

Starosta předložil žádost xxxxxxx o pronájem 2ks řemeslných stánků za účelem prodeje zboží dne 1. 4. 2023.

🏷️ Usnesení č. 22

**Rada města souhlasí** s pronájmem 2 ks řemeslných stánků žadateli xxxxxxx, Tábor, IČ: 48246301 dne 1. 4. 2023 za účelem prodeje zboží

7/ 4

Starosta předložil návrh nájemní smlouvy na pronájem prostor v budově polikliniky v Pacově, Žižkova 922 za účelem provozování kanceláře Domácí péče, s nájemcem Agentura domácí péče Alena Tenklová s.r.o., IČ 17540411.

🏷️ Usnesení č. 23

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání - místnosti č. 0.15 v I. nadzemním podlaží (přízemí) o velikosti 12,3 m2 v budově polikliniky v Pacově, Žižkova 922 za účelem provozování kanceláře Domácí péče, s nájemcem Agentura domácí péče Alena Tenklová s.r.o., IČ 17540411, Nádražní 400, 395 01 Pacov od 1.3.2023 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za měsíční nájemné 1643,- Kč + měsíční platba zálohy za energie 2998,- Kč s tím, že podmínky nájemní smlouvy budou stanoveny v souladu s usnesením rady č. 99 ze dne 24.8.2007 a v souladu s usnesením rady č. 124 ze dne 7.11.2007.

7/ 5

Starosta předložil žádost společnosti Chirurgie Pacov s.r.o., IČ: 04662351 o snížení úhrady za energie při vyúčtování za rok 2023.

🏷️ Usnesení č. 24

**Rada města nesouhlasí** se snížením úhrady za plnění poskytované v souvislosti s nájem společnosti Chirurgie Pacov s.r.o., IČ: 04662351, Žižkova 922, 395 01 Pacov

7/ 6

Pan Průša a paní Plášilová seznámili radu s žádostí Lesů české republiky, s.p. (LČR) o směnu pozemků v k.ú. Zhoř u Pacova. Radní se směnou souhlasí. S LČR bude dále jednáno a bude jim zaslán seznam pozemků v k.ú. Pacov, o které má město zájem.

7/ 7

Bylo projednáváno majetkoprávní vypořádání pozemků pod Novostavbou správního objektu lesa. Rada doporučuje Pacovské lesní s.r.o. pozemky prodat. Před prodejem bude vyhotoven znalecký posudek.

Zápis z jednání rady č. 8 ze dne 2023-03-13

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Ing. Lukáš Vlček

Omluveni:

 • Josef Průša

8/ 1

Starosta předložil návrh rozpočtů příspěvkových organizací pro rok 2023 včetně nastavených závazných ukazatelů jednotlivých rozpočtů.

🏷️ Usnesení č. 25

**Rada města schvaluje** * pro rok 2023 rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Za Branou, IČO 75000571 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 12,7 mil. Kč. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2023“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku 2023 opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM. * pro rok 2023 rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Pacov, Jatecká 571, IČO 75000687 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 6,8 mil. Kč. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2023“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku 2023 opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM. * pro rok 2023 rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Pacov, IČO 75000474 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 52,9 mil. Kč. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2023“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku 2023 opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM. * pro rok 2023 rozpočet příspěvkové organizace Gymnázium Pacov, IČO 03620280 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 14,8 mil. Kč. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2023“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku 2023 opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM. * pro rok 2023 rozpočet příspěvkové organizace Školní jídelna Pacov, IČO 75000679 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 11,4 mil. Kč. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2023“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku 2023 opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM. * pro rok 2023 rozpočet příspěvkové organizace Základní umělecká škola Pacov, IČO 72088087 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 8,9 mil. Kč. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2023“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku 2023 opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM. * pro rok 2023 rozpočet příspěvkové organizace Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, IČO 00365891 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 3,3 mil. Kč. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2023“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku 2023 opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM. * pro rok 2023 rozpočet příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Pacov, p.o., IČO 63893703 s plánovaným objemem příjmů a výdajů ve výši 77,9 mil. Kč. Zároveň stanovuje závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy „Závazné ukazatele rozpočtu roku 2023“. K odsouhlasení případných změn těchto ukazatelů v průběhu roku 2023 opravňuje jménem zřizovatele starostu města. Zvýšení/snížení objemu rozpočtu nadále zůstává v kompetenci ZM.

8/ 2

Tajemník informoval ohledně možnosti řešení údržby zanedbaných pozemků, které zasahují do veřejného prostoru a jsou ve vlastnictví soukromých osob. Místostarosta doporučil vlastníky nejdříve vyzvat k součinnosti při údržbě takových míst (návrh dopisu bude předložen předem ke schválení místostarostovi). V případě, že výzvy města Pacova budou ignorovány, využije město dostupných právních prostředků, tak aby došlo ke zlepšení stavu takových pozemků. Souběžně bude vydána informace prostřednictvím webových stránek města, sociálních sítí a měsíčníku Z mého kraje, kde se daná problematika uvede s návrhem na řešení. Danou agendu bude zpracovávat přestupkový odbor.

🏷️ Usnesení č. 26

**Rada města bere na vědomí** informace ohledně možnosti řešení zanedbaných pozemků ve vlastnictví soukromých osob.

8/ 3

Starosta předložil žádost ZO ČSOP Pacov, Truhlářská 415, Pacov, IČ: 71214984 o výpůjčkou prostor zámecké zahrady, zámeckého sálu vč. zázemí a vybavení za účelem pořádání akce Den Země dne 22. 4. 2023.

🏷️ Usnesení č. 27

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou prostor zámecké zahrady par. č. 6/4 v k.ú. Pacov, 10 ks řemeslných stánků, 1 ks stanu o rozměrech 3 x 3 m, 1 ks stanu o rozměrech 3 x 6 m, 20 ks pivních setů, umožnění užívání sociálního zařízení objektu haly JUZO na pozemku st. 1949 a st. 1950 a zámeckého sálu vč. zázemí v 1. NP v západním křídle budovy zámku čp.1, ZO ČSOP Pacov, Truhlářská 415, Pacov, IČ: 71214984 za účelem pořádání akce Den Země dne 22. 4. 2023

8/ 4

Starosta předložil žádost spolku Pacovští Honzíci, z. s., IČ: 22906649 o udělení souhlasu s umístěním sídla v budově radnice, která je ve vlastnictví města Pacov.

🏷️ Usnesení č. 28

**Rada města souhlasí** s umístěním sídla Pacovští Honzíci, z. s., IČ: 22906649 v budově na adrese: Náměstí Svobody 320, 395 01  Pacov. Budova čp. 320, která je součástí stp. 363 v k.ú. Pacov je ve vlastnictví města Pacov.

8/ 5

Mgr. Plášilová (odbor kanceláře starosty a investic) předložila žádost o propachtováním pozemku za účelem užívání jako zahrady u rodinného domu xxxxxxx xxxxxxx.

🏷️ Usnesení č. 29

**Rada města souhlasí** s propachtováním pozemku par. č. 2389/1 v k.ú. Pacov za účelem užívání jako zahrady u rodinného domu čp. 589 panu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx na dobu neurčitou od 1. 4. 2023 s roční výpovědní lhůtou za nájemné 1,40 Kč/m2/rok.

8/ 6

Mgr. Plášilová předložila návrh nájemní smlouvy xxxxxxx  na pronájmem bytu 2+1 č. 592/2, Nádražní 592, Pacov.

🏷️ Usnesení č. 30

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy s paní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx  na pronájmem bytu 2+1 č. 592/2, Nádražní 592, Pacov o velikosti 52,2 m2 za měsíční nájemné ve výši 2 401,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu na dobu určitou od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023.

8/ 7

Místostarosta požádal o zpracování přehledu pronajímaného majetku a aktuálního ceníku pronájmu, tak aby bylo možné diskutovat o případné valorizaci systému nájemného majetku města.

8/ 8

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: Demolice objektu čp. 133 v Pošenské ulici v Pacově.

🏷️ Usnesení č. 31

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Demolice objektu čp. 133 v Pošenské ulici v Pacově“, kterým je Jaroslav Skobla, Tehov 255, 251 01 Tehov, IČ: 47038152. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

8/ 9

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: Vodovod Zhořec - Jetřichovec.

🏷️ Usnesení č. 32

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Vodovod Zhořec - Jetřichovec“, kterým je Stavneko, s.r.o., Vodnická 331/23, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic IČ: 04552997.

8/ 10

Starosta předložil záměr jednatele společnosti Pacovská lesní, s.r.o. nákupu odvozní lesní soupravy. Byla diskutována možnost rozšíření vozovkového parku a techniky.

🏷️ Usnesení č. 33

**Rada města souhlasí** se záměrem jednatele společnosti Pacovská lesní s.r.o. pořídit odvozní lesní soupravu

Zápis z jednání rady č. 9 ze dne 2023-03-27

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková
 • Ing. Lukáš Vlček

9/ 1

Schůze rady se zúčastnil ředitel Gymnázia Pacov, informoval vedení města o termínech pro zahájení maturit a slavnostní předávání maturitních vysvědčeních. Ředitel školy dále informoval o aktuální situaci ve škole. * Do přijímacího řízení bylo podáno 40 přihlášek, 31 na první termín, 9 na druhý termín (z toho 7 je z Jihlavy a okolí, u kterých se nepředpokládá zájem o studium). * V současné době je třída kvarta (odpovídá 9. třídě ZŠ) naplněna na maximální kapacitu a nebylo proto vyhlášeno doplňující přijímací řízení. Zájemci o studium do tohoto ročníku budou případně doplněni, pokud někteří ze současných studentů odejdou na jinou střední školu, a to povolením přestupu. Toto se ale rozhodne až 1. 9. * Hodiny anglického jazyka s rodilým mluvčím probíhají každý čtvrtek pro všechny třídy, prozatím je lektorka z Irska domluvena do konce školního roku. Pro další školní rok by starosta doporučoval rozšířit na dva dny. Podle ředitele se prozatím nedaří sehnat rodilého mluvčího pro Německý jazyk. Úkol pro ředitele nadále trvá. * Starosta požaduje předložit systém na vyplácení a využívání finančního příspěvku města na zahraniční i tuzemské zájezdy studentů během celého studia na škole. Tj. určit předem daný benefit, který může hrát roli i při rozhodování budoucích studentů o studium na Gymnáziu a který bude jedním z bodů propagace školy. * Projekt Erasmus čeká na schválení, výsledek se bude vědět v květnu. Jedná se o partnerské školy např. v Turecku a v Řecku. Starosta informoval o záměru modernizace odborných učeben, náklady akce rozsah cca 5 mil Kč, kde dotace bude 2 mil Kč. Počítá se s realizací v roce 2024 (o prázdninách). Součástí by měla být i realizace nově zpracované odpočinkové zóny (varianta připravená původně školou je nepřijatelná). Starosta upozornil, že probíhají kroky k možnému přepracování žádosti, kterou škola už podala a která byla podhodnocená, aby se podařilo dosáhnout na maximum, které je možné ve výzvě získat (9 mil Kč). Dále se připravuje žádost o dotaci na kotelnu, vzduchotechnika, nová okna, sociálních zařízení a osvětlení. Pokud se rozhodne včas, je možná realizace také v roce 2024. Nebo budou opravy rozděleny do jednotlivých akcí.

9/ 2

Starosta seznámil se žádostí Rodinného centra Sovička, Jetřichovec 49, Pacov, IČ: 22839461 o výpůjčku zámeckého areálu a příslušenství na akci Čarodějnice dne 30. 4. 2023.

🏷️ Usnesení č. 34

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou prostor zámecké zahrady par. č. 6/4 v k.ú. Pacov a příslušenství (pivní sety, party stany, řemeslné stánky) Rodinnému centru Sovička, Jetřichovec 49, Pacov, IČ: 22839461 na akci Čarodějnice dne 30. 4. 2023

9/ 3

Starosta seznámil se žádostí Tělovýchovné jednoty Slavoj Pacov, Hronova, Pacov, IČ: 00477036, oddílu atletiky 22839461 o výpůjčku zámeckého areálu a příslušenství na akci Běh o pohár století dne 15. 4. 2023.

🏷️ Usnesení č. 35

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou prostor zámecké zahrady par. č. 6/4 v k.ú. Pacov Tělovýchovné jednotě Slavoj Pacov, Hronova, Pacov, IČ: 00477036, oddílu atletiky za účelem pořádání akce Běh o pohár století dne 15. 4. 2023

9/ 4

Starosta předložil aktualizovanou žádost společnosti Alza o umístění Alzaboxu. Radní souhlasí se stejným řešením jako u žádosti společnosti Zásilkovna, tj. v prostorech mezi poštou a obchodním domem Albert. Umístění bude umožněno po úpravě prostor.

9/ 5

Starosta předložil žádosti o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu pro spolky pracující s dětmi a mládeží ve výši do 50 tis. Kč.

🏷️ Usnesení č. 36

**Rada města souhlasí** s poskytnutím účelové dotace a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro: |Organizace|IČ|Částka| |------------------------------------------------|---------------|----------------------| | Asociace TOM ČR, TOM 4501 Kamarádi, | IČ: 70897328 | ve výši 44.900,-- Kč| | Český rybářský svaz, z.s., MO Pacov, | IČ: 477346 | ve výši 21.840,-- Kč| | Dětský pěvecký sbor Sluníčko Pacov, z.s., | IČ: 1661841 | ve výši 24.480,-- Kč| | Folklórní soubor Strážišťan, z.s., | IČ: 49026747 | ve výši 22.360,-- Kč| | GOJU RYU Karate Pacov, z.s., | IČ: 7319878 | ve výši 46.200,-- Kč| | Horticon, z.s., | IČ: 6544975 | ve výši 11.400,-- Kč| | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec, | IČ: 63893576 | ve výši 41.600,-- Kč| | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pacov, | IČ: 65983670 | ve výši 42.800,-- Kč| | ZO ČSOP Pacov, | IČ: 71214984 | ve výši 19.600,-- Kč| v rámci Dotačního programu pro spolky pracující s dětmi a mládeží

9/ 6

Starosta předložil žádosti o poskytnutí dotace ve výši do 50tis Kč.

🏷️ Usnesení č. 37

**Rada města schvaluje** poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv s níže uvedenými žadateli ve výši podle schváleného rozpočtu města Pacova a schváleným návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Dotace se poskytují tímto způsobem: | PŘÍJEMCE DOTACE druh akce/činnosti - závazný ukazatel | ŽÁDOST | SCHVÁLENO | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------:|---------------------------------:| | **IČO: 70897328, Asociace TOM ČR, TOM 4501 Kamarádi** | 43 000 Kč| 43 000 Kč| | Český pohár TZ | 20 000 Kč| 20 000 Kč| | Mistrovství TZ kraje Vysočina | 3 000 Kč| 3 000 Kč| | Pacovské dovádění - XXVII. ročník | 15 000 Kč| 15 000 Kč| | Pacovský outdooráček - II. ročník | 5 000 Kč| 5 000 Kč| | **IČO: 63257521, Pěvecký sbor SLAVÍK Pacov, z.s.** | 51 000 Kč| 40 000 Kč| | Mariánské Lázně - koncert k 10.výročí CANTILLO v.i.p. | 8 000 Kč| 4 000 Kč| | Jarní koncert v Pacově (TRIO OPERA DIVA) | 10 000 Kč| 10 000 Kč| | Pacovská podzimní nokturna | 15 000 Kč| 10 000 Kč| | koncert Zelená hora Žďár nad Sázavou | 8 000 Kč| 8 000 Kč| | Vánoční koncert | 10 000 Kč| 8 000 Kč| | **IČO: 49024477, Vladislava Němcová** | 60 000 Kč| 35 000 Kč| | Pivní slavnosti 2023 | 60 000 Kč| 35 000 Kč| | **IČO: 44990260, Diecézní charita Brno** | 65 700 Kč| 30 000 Kč| | zajištění terénní formy kontaktního centra pro uživatele návykových a omamných psychotropních látek na území města Pacova v roce 2023 | 65 700 Kč| 30 000 Kč| | **IČO: 28125975, Centrum sociálních služeb Lukavec** | 60 000 Kč| 30 000 Kč| | nákup drobného vybavení pro klienty | 60 000 Kč| 30 000 Kč| | **IČO: 49026747, Folklórní soubor Strážišťan, z.s.** | 30 500 Kč| 29 500 Kč| | Velikonoční zvyky na Pacovsku | 4 500 Kč| 4 500 Kč| | Den matek Pacov | 2 000 Kč| 2 000 Kč| | Krojovaná tradiční pouť Źďár nad Sázavou | 7 000 Kč| 6 000 Kč| | Folklórní festival Kovářov | 6 000 Kč| 6 000 Kč| | Pohleď - Svatojnáská noc | 3 500 Kč| 3 500 Kč| | Vánoční vystoupení v Pacovském regionu | 3 000 Kč| 3 000 Kč| | Vánoční vystoupení na zámku v Pacově | 4 500 Kč| 4 500 Kč| | **IČO: 49026470, Myslivecký spolek Hubert Pacov** | 20 000 Kč| 20 000 Kč| | Myslivecký den a zvěřinové hody v Pacově | 20 000 Kč| 20 000 Kč| | | | | | **IČO: 09292462, Wheels of Wild z. s.** | 20 000 Kč| 20 000 Kč| | Sraz Amerik a veteránů | 20 000 Kč| 20 000 Kč| | **IČO: 65983670, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pacov** | 20 000 Kč| 20 000 Kč| | soutěž o pohár starosty města Pacova | 10 000 Kč| 10 000 Kč| | okresní liga mladých hasičů | 5 000 Kč| 5 000 Kč| | vzdělávací výlet | 5 000 Kč| 5 000 Kč| | | | | | **IČO: 71219820, Český svaz včelařů, z.s., ZO Pacov** | 15 000 Kč| 15 000 Kč| | celoroční ošetřování včelstev proti včelí nemoci varroáze | 15 000 Kč| 15 000 Kč| | **IČO: 05868432, Pěvecký sbor Lumen Pacov, z.s.** | 30 000 Kč| 15 000 Kč| | Koncert plný světla | 20 000 Kč| 10 000 Kč| | Koncerty v průběhu roku mimo město Pacov | 10 000 Kč| 5 000 Kč| | **IČO: 70847363, Český svaz chovatelů, z.s., ZO Pacov** | 15 000 Kč| 10 000 Kč| | výstava mladých chovatelů v den mikroregionu Pacov a tradiční výstava drobného zvířectva při pacovské pouti | 15 000 Kč| 10 000 Kč| | Lapáček | 10 000 Kč| 10 000 Kč| | rozsvícení vánočního stromečku v Roučkovicích | 5 000 Kč| 5 000 Kč| | otevřené mistrovství Roučkovic | 5 000 Kč| 5 000 Kč| | Kudrna | 10 000 Kč| 10 000 Kč| | Hudební vzpomínka na Pavla Hájka | 10 000 Kč| 10 000 Kč| | **IČO: 49029819, FC Jatka Pacov** | 10 000 Kč| 10 000 Kč| | Turnaj v malém fotbale - Jatka Cup | 10 000 Kč| 10 000 Kč| | **IČO: 71214984, ZO ČSOP PACOV** | 10 000 Kč| 10 000 Kč| | Den Země | 10 000 Kč| 10 000 Kč| | **IČO: 18595677, ZO ČSOP Vlašim** | 10 000 Kč| 10 000 Kč| | provoz záchranné stanice pro živočichy Vlašim | 10 000 Kč| 10 000 Kč| | **IČO: 70802254, Hasičský sportovní klub Pelhřimov** | 10 000 Kč| 10 000 Kč| | 16 ročník fotbalového turnaje složek IZS | 10 000 Kč| 10 000 Kč| | **IČO: 06544975, Horticon, z.s.** | 5 000 Kč| 5 000 Kč| | Den otevřených dveří Horticon 2021, Den pro krajinu | 5 000 Kč| 5 000 Kč| | **IČO: 26594706, Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s**. | 5 000 Kč| 5 000 Kč| | komplexní odborné soc. poradenství pro osoby se zdravot. postižením, seniory a jejich blízké v Pacově a okolí | 5 000 Kč| 5 000 Kč| | **IČO: 15060306, FOKUS Vysočina, z.ú.** | 50 650 Kč| 5 000 Kč| | komunitní tým | 32 664 Kč| 4 000 Kč| | tým podpory v zaměstnávání | 17 986 Kč| 1 000 Kč| | **IČO: 75141906, SH ČMS - Sbor doborovolných hasičů Želiv 2 - psovodi** | 2 000 Kč| 2 000 Kč| | Vzdělávací seminář k radiokomunikaci, vázání uzlů ke slaňování osob i psů, spolupráce s mladými hasiči SDH Pacov. Seznámení mládeže s činností psovodů záchranářů a policie. | 2 000 Kč| 2 000 Kč| | **IČO: 15060233, Oblastní charita Havlíčkův Brod** | 20 000 Kč| - Kč| | provozní a mzdové náklady střediska | 20 000 Kč| - Kč|

9/ 7

Starosta předložil další žádosti o poskytnutí daru (Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., IČ: 02285266, STŘED, z.ú., IČ: 70870896, Zdravotní klaun, o.p.s., IČ: 26548953, Petra D.).

🏷️ Usnesení č. 38

**Rada města rozhodla** o žádostech o poskytnutí finanční podpory níže uvedeným způsobem a schválila uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí daru v souladu s předloženým návrhem. | Žádost č.j. | Žadatel | Rozhodnutí o žádosti | |----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------| | MP/01452/2023 | Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., IČO: 02285266 | Žádost se zamítá. | | MP/01640/2023 | Zdravotní klaun, o.p.s., IČO: 26548953 | Poskytuje se finanční dar ve výši 3.000 Kč. | | MP/01663/2023 | STŘED, z.ú., IČO: 70870896 | Žádost se zamítá. | | MP/03003/2023 | Petra D. | Poskytuje se finanční dar ve výši 5.100 Kč. |

9/ 8

Starosta předložil žádost správce městských bytů xxxxxxx o navýšení sazby za poskytované služby.

🏷️ Usnesení č. 39

**Rada města souhlasí** navýšení sazby za správcovství městských bytů dle předložené žádosti

9/ 9

Rada města vzala v souvislosti s aktualizací ceníků na vědomí informace předložené jednatelem společnosti Lesotech s.r.o. vysvětlující výhody vyvážení košů v obsazení jednoho / dvou pracovníků.

9/ 10

Tajemník předložil návrh výzvy adresované soukromým vlastníkům nebo uživatelům zanedbaných pozemků k udržování čistoty a pořádku na jejich pozemcích. Radní se shodli, že výzvu vlastníkům bude realizovat odbor kanceláře starosty a investic, správcem majetku.

🏷️ Usnesení č. 40

**Rada města bere na vědomí** informace ohledně postupu řešení zanedbaných pozemků ve vlastnictví soukromých osob.

9/ 11

Starosta informoval o žádosti xxxxxxx o pronájem zámecké zahrady ve dnech 26.6.- 5.7.2023 za účelem pořádání hudebního festivalu s názvem JatkaFest a o vypůjčení dalšího vybavení a zázemí.

🏷️ Usnesení č. 41

**Rada města souhlasí** s výpůjčku prostor zámecké zahrady par. č. 6/4, části zámeckého parku par. č. 6/1 o velikosti cca 3000 m2, horního nádvoří zámku na pozemku st. 3/1 v k.ú. Pacov, parkoviště před zámkem na pozemku par. č. 85, parkoviště u dětského hřiště par. č. 87/6 a pozemky u dětského hřiště par. č. 87/5, 81/2 a 87/1 k.ú. Pacov, nádvoří zámku na pozemku par. č. 84/1 k.ú. Pacov, 40 ks pivních setů, 2 ks party stanu, 2 ks řemeslných stánků, 1ks stany o rozměrech 3 x 3 m a umožnění užívání sociálního zařízení objektu haly JUZO na pozemku st. 1949 a st. 1950 a využívání šaten, sociálního zařízení, zámeckého sálu vč. zázemí v 1. NP v západním křídle budovy zámku čp.1, využívání kluboven 1. NP v jižním křídle budovy zámku čp.1 a užívání WC v klubovnách na horním nádvoří zámku na pozemku st. 3/1 k.ú. Pacov panu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, IČ 75897849 za účelem příprav a pořádání hudebního festivalu s názvem Jatka Fest ve dnech 26.6.- 5.7.2023.

9/ 12

Starosta předložil žádost xxxxxxx o směnu pozemků v k.ú. Pacov. Rada města se shodla, že žádost bude projednána a zastupitelstvu předložena po dokončení realizaci projektu „Výstavba rybníka na p.č. 1312/1 v k.ú. Pacov“ , neboť požadovaný pozemek je dotčen touto stavbou.

9/ 13

Radní projednávali obsazení volné garsoniéry č. 5 o velikosti 17,57 m2 v domě čp. 586. Radní rozhodli o přidělení bytu xxxxxxx.

9/ 14

Starosta předložil žádost společnosti JBR service s.r.o., IČ 24258636, Sokolovská 231/35, 186 00 Praha 8 - Karlín na pronájem části pozemku par.č. 2001/4 a 2000/1 o celkové velikosti cca 250 m2 v k.ú. Pacov, za účelem vybudování zařízení staveniště ke stavbě polyfunkčního domu.

🏷️ Usnesení č. 42

**Rada města schvaluje** uzavření nájemní smlouvy s nájemcem společností JBR service s.r.o., IČ 24258636, Sokolovská 231/35, 186 00 Praha 8 - Karlín na pronájem části pozemku par.č. 2001/4 a 2000/1 o celkové velikosti cca 250 m2 v k.ú. Pacov, za účelem vybudování zařízení staveniště ke stavbě polyfunkčního domu od 28.3.2023 do 27.4.2023 za nájemné 416,- Kč.

9/ 15

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Dodávka pomůcek pro výuku dílen v ZŠ Pacov“.

🏷️ Usnesení č. 43

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Dodávka pomůcek pro výuku dílen v ZŠ Pacov“, kterým je IN SPACE s.r.o., Hůlkova 1109/20, 197 00 Praha – Kbely, IČ: 05529581. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

Zápis z jednání rady č. 10 ze dne 2023-04-17

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

Omluveni:

 • Josef Průša
 • Ing. Lukáš Vlček

10/ 1

Starosta předložil informace předložené ředitelem Gymnázia Pacov. Starosta upozornil, že předložený materiál nesplňuje zadání, které bylo po řediteli požadováno na schůzi rady za jeho přítomnosti. Starosta znovu stanovil, že požaduje předložit systém na vyplácení a využívání finančního příspěvku města na zahraniční i tuzemské zájezdy studentů během celého studia na škole. Tj. určit předem daný benefit, který může hrát roli i při rozhodování budoucích studentů o studium na Gymnáziu a který bude jedním z bodů propagace školy (tj. například ve kterém ročníku se kam pojede). Termín do 15. 5. 2023.

10/ 2

Starosta informoval o průběhu školního fóra, které proběhlo na Gymnáziu Pacov v rámci agendy Zdravá města, obce, regiony České republiky. Většina probíraných požadavků je připravovaná nebo už existuje záměr je realizovat. Starosta požádal tajemníka o zvážení požadavku na rozšíření provozní doby knihovny během oběda tak, aby studenti mohli využít cestu na oběd k vypůjčení knížek.

10/ 3

Starosta předložil žádost uskupení Ochotné Divadélko Tyjátr v zastoupení xxxxxxx o možnost pravidelně využívat prostory sálu Komunitního centra Pacov za účelem zkoušek amatérského divadla. Radní se po diskuzi shodli, že pro pravidelné zkoušky je vhodné poskytnout zdarma prostory ve sdílených klubovnách na zámku. Sál Komunitního centra pak jednorázově vypůjčit pro nazkoušení prostoru a kulis před premiérou určitého divadelního přestavení.

10/ 4

Starosta předložil žádost spolku Tikkun Pacov, z.s., IČ: 05930740 o výpůjčku prostor Komunitního centra ve dnech ve dnech 12. - 13. 8. 2023 za účelem pořádání akce Den židovských památek.

🏷️ Usnesení č. 44

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou Komunitního centra Pacov spolku Tikkun, z.s., Náměstí Svobody 320, Pacov, IČ: 05930740 za účelem pořádání akce Den židovských památek ve dnech 12. - 13. 8. 2023

10/ 5

Starosta předložil žádost spolku IČ: 63257521 Pěvecký sbor SLAVÍK Pacov Slavík o změnu účelu dotace a to přesun z akce „Mariánské Lázně - koncert k 10.výročí CANTILLO v.i.p.“ na novou akci „Festival pěveckých sborů Kolín“.

🏷️ Usnesení č. 45

**Rada města schvaluje** změnu účelu dotace podle žádosti spolku IČ: 63257521 Pěvecký sbor SLAVÍK Pacov, z.s. č.j. MP/04199/2023 ze dne 5. 4. 2023 a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12/2023 v souladu s předloženým návrhem. Obsahem dodatku je změna účelu dotace ve výši 4.000 Kč, a to přesun z akce „Mariánské Lázně - koncert k 10.výročí CANTILLO v.i.p.“ na novou akci „Festival pěveckých sborů Kolín“.

10/ 6

Starosta předložil záměru zpracovaný společností OMEXOM GA Energo, s.r.o., který se týká akce „V204 a V207 – Přestavba na 400 kV“ společnosti ČEPS, a. s. na území města Pacov.

10/ 7

Starosta seznámil s výsledkem výběrových řízení s názvem: „Údržba zeleně v Pacově v roce 2023 – pravá strana“ a „Údržba zeleně v Pacově v roce 2023 – levá strana“.

🏷️ Usnesení č. 46

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Údržba zeleně v Pacově v roce 2023 – pravá strana“, kterým je Barbora Veselková, Sportovní 1215, 395 01 Pacov, IČ: 87141060. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

🏷️ Usnesení č. 47

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Údržba zeleně v Pacově v roce 2023 – levá strana“, kterým je Barbora Veselková, Sportovní 1215, 395 01 Pacov, IČ: 87141060. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

10/ 8

Starosta předložil návrh smlouvy o výpůjčce s vypůjčitelem Úřad práce České republiky, IČ: 724 96 991, se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7 na výpůjčku místností v budově radnice.

🏷️ Usnesení č. 48

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o výpůjčce s vypůjčitelem Úřad práce České republiky, IČ: 724 96 991, se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7 na výpůjčku místností č. č. 114 o velikosti 18,3 m2, místnosti č. 115 o velikosti 17,5 m2 a místnosti č. 116 o velikosti 7,9 m2 v 1. nadzemním podlaží v budově radnice, Náměstí Svobody 320 na dobu určitou od 1.5.2023 do 30.4. 2024 za účelem zřízení kanceláře dislokovaného pracoviště Úřadu práce.

10/ 9

Starosta informoval o podání žádosti o nadační příspěvek příspěvkové organizace Mateřská škola Za Branou, se sídlem Jana Vojny 1220, 395 01 Pacov, IČ: 75000571 u Nadace ČEZ na realizaci projektu s názvem „Přírodní zahrada s chovem koz v MŠ Za Branou“.

🏷️ Usnesení č. 49

**Rada města souhlasí** s podáním žádosti o nadační příspěvek své příspěvkové organizace Mateřská škola Za Branou, se sídlem Jana Vojny 1220, 395 01 Pacov, IČ: 75000571, ve výši 493 595,- Kč u Nadace ČEZ na realizaci projektu s názvem „Přírodní zahrada s chovem koz v MŠ Za Branou“. Rada města Pacov dále souhlasí s tím, že v případě schválení nadačního příspěvku příspěvková organizace Mateřská škola Za Branou, se sídlem Jana Vojny 1220, 395 01 Pacov, IČO: 75000571 nabyde nadační příspěvek do svého vlastnictví.

10/ 10

Mgr. Plášilová (odbor kanceláře starosty a investic) předložila návrh smlouvy o právu k provedení stavby se společností SOMPO, a. s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ: 25172263 na vybudování Monitorovacího hydrogeologického vrtu.

🏷️ Usnesení č. 50

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností SOMPO, a. s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ: 25172263 jako stavebníkem, na vybudování Monitorovacího hydrogeologického vrtu M10 na pozemku par. č. 1699 k.ú. Roučkovice.

10/ 11

Mgr. Plášilová (odbor kanceláře starosty a investic) předložila návrh dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu ze dne 9.11.2010 a návrh dodatku č. 8 k pachtovní smlouvě ze dne 1.5.2015 se Selektou Pacov a.s., IČ: 47238399.

🏷️ Usnesení č. 51

**Rada města schvaluje** * uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu ze dne 9.11.2010 se Selektou Pacov a.s., IČ: 47238399, 395 01 Pacov, jehož předmětem je snížení pronajaté části pozemku par. č. 1547/3 k.ú. Pacov z původních 14 010 m2 na současných 5930 m2. * uzavření dodatku č. 8 k pachtovní smlouvě ze dne 1.5.2015 se Selektou Pacov a.s., IČ: 47238399, 395 01 Pacov, jehož předmětem je propachtování pozemků par. č. 422/74 o velikosti 3020 m2 a par. č. 422/65 o velikosti 3772 m2 v k.ú. Pacov.

10/ 12

Paní Plášilová předložila žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) o stanovisko k záměru prodeje pozemků par. č. 50/5, par. č. 50/6 a par. č. 50/7 v k.ú. Roučkovice panu Jiřímu Čečákovi, Roučkovice 3. Radní k záměru nemají připomínky.

10/ 13

Starosta předložil návrh nájemní smlouvy se společností JBR service s.r.o., IČ: 24258636, Sokolovská 231/35, 186 00 Praha 8 - Karlín na pronájem části pozemku v k.ú. Pacov, za účelem vybudování zařízení staveniště ke stavbě polyfunkčního domu.

🏷️ Usnesení č. 52

**Rada města schvaluje** uzavření nájemní smlouvy s nájemcem společností JBR service s.r.o., IČ: 24258636, Sokolovská 231/35, 186 00 Praha 8 - Karlín na pronájem části pozemku par. č. 2001/4 a 2000/1 o celkové velikosti cca 250 m2 v k.ú. Pacov, za účelem vybudování zařízení staveniště ke stavbě polyfunkčního domu od 28.4.2023 do 31.3.2026 za nájemné 20,- Kč/m2/rok.

10/ 14

Radní opětovně projednávali obsazení volné garsoniéry č. 5 o velikosti 17,57 m2 v domě čp. 586. Zájemkyně, které radní rozhodli přidělit byt, dala přednost pronájmu bytu zvláštního určení v Domě sociálních služeb Pacov. Proto je navrženo pronajmout prostor další žadatelce.

🏷️ Usnesení č. 53

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy s paní Ivetou Milkovou, Na Blatech 586, 395 01 Pacov  na pronájmem garsoniéry č. 5 o velikosti 17,57 m2 v Pacově čp. 586 za měsíční nájemné ve výši 738,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu na dobu určitou od 1.5.2023 do 31.12.2023.

Zápis z jednání rady č. 11 ze dne 2023-04-24

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Ing. Lukáš Vlček
 • Jaroslav Praveček
 • Mgr. Jitka Špačková

Omluveni:

 • Josef Průša

11/ 1

Radní projednávali uspořádání pouti pro rok 2023. Výsledkem diskuze je vypuštění části v prostorech B , které jsou pronajaté pro stavbu společnosti JBR s.r.o. a travnaté části H. Rozsah omezení průjezdnosti bude zachován jako v minulých letech, tj. uzavření silnice od středy 16 hodin.

11/ 2

Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2023.

🏷️ Usnesení č. 54

**Rada města schvaluje** rozpočtové opatření č. 1/2023 a ukládá vedoucí finančního odboru promítnout toto opatření do úpravy rozpočtu 2023.

11/ 3

Starosta předložil žádost o změnu účelu závazného ukazatele schváleného rozpočtu pro rok 2023 organizace Gymnázium Pacov.

🏷️ Usnesení č. 55

**Rada města schvaluje** příspěvkové organizaci Gymnázium Pacov věcnou změnu závazného ukazatele schváleného rozpočtu pro rok 2023.

11/ 4

Starosta seznámil s přehledem pohledávek k 31. 3. 2023. Radní se shodli, že od 1. 5. 2023 je nutné, aby zájemce o smluvní vztah s městem Pacov, řešící vlastnictví nemovitostí, předložil současně potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Pacov.

🏷️ Usnesení č. 56

**Rada města bere na vědomí** přehled pohledávek k 31.03.2023

11/ 5

Starosta předložil návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství se společností Eko-kom, a. s.

🏷️ Usnesení č. 57

**Rada města schvaluje** uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství se společností Eko-kom, a.s., IČ 25134701

11/ 6

Mgr. Plášilová předložila k diskuzi porovnání všech nájemních vztahů týkajících se nemovitostí města Pacov. Radní se shodli na navýšení a úpravě nájmu pro rok 2024. Mgr. Plášilová připraví návrh na jednu z nejbližší schůzi rady.

11/ 7

Starosta předložil žádost zástupce společnosti Pohřební služba kraje Vysočina, xxxxxxx o provozování a úpravy smuteční síně v Pacově. Žadatel bude pozván na jednu z nebližších schůzí rady města, kde bude jeho žádost detailněji projednána.

11/ 8

Mgr. Plášilová předložila záměr společnosti TOMEGAS s.r.o., Táborská 260, 399 01 Milevsko, IČ 25174363 na realizaci stavby s názvem „Revitalizace čerpací stanice Pacov“. Byl projednán návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

11/ 9

Mgr. Plášilová předložila návrh smlouvy se Sborem dobrovolných hasičů Jetřichovec týkající se služebnosti užívání pozemků, včetně staveb za účelem obnovy a modernizace těchto staveb.

🏷️ Usnesení č. 58

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení smlouvy o zřízení služebnosti užívání pozemků: * St. 69 o velikosti 376 m2, jehož součástí je stavba - objekt občanské vybavenosti čp. 46, * St. 76/2 o velikosti 203 m2, jehož součástí je stavba - objekt občanské vybavenosti čp. 58. mezi městem Pacov, IČ 00248789 jako vlastníkem a osobou povinnou a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec, IČ 63893576, Jetřichovec 18, 395 01 Pacov jako osobou oprávněnou. S právem užívání bude spojeno oprávnění provést: opravu, obnovu a modernizaci stavby čp. 46, která je součástí pozemku st. 69 a opravu, obnovu a modernizaci stavby čp. 58, která je součástí pozemku st. 76/2. Smlouva bude zřízena bezúplatně a na dobu určitou do 31.12.2029

Zápis z jednání rady č. 12 ze dne 2023-05-15

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Ing. Lukáš Vlček
 • Jaroslav Praveček
 • Mgr. Jitka Špačková

Omluveni:

 • Josef Průša

12/ 1

Starosta předložil žádost o poskytnutí daru Stanice Pavlov, o.p.s., IČ: 28771028.

🏷️ Usnesení č. 59

**Rada města schvaluje** návrh darovací smlouvy ve smyslu žádosti č.j. MP/04944/2023. Žadateli IČO: 28771028, Stanice Pavlov, o.p.s. se poskytuje finanční dar ve výši 10.000 Kč.

12/ 2

Starosta předložil návrh smlouvy o právu k provedení stavby s xxxxxxx xxxxxxx, na uložení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích v k.ú. Bedřichov u Zhořce.

🏷️ Usnesení č. 60

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s xxxxxxx jako stavebníky, na uložení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích par. č. 322/16 a 309/3 v k.ú. Bedřichov u Zhořce pro stavbu s názvem: „Novostavba rodinného domu par. č. 37/2; 38“

12/ 3

Starosta předložil žádost xxxxxxx o výpůjčku náměstí pro každoroční sraz Lancia klubu dne 11. 6. 2022.

🏷️ Usnesení č. 61

**Rada města schvaluje** souhlasí s výpůjčkou náměstí xxxxxxx dne 1. 7. 2023 od 9:30 hodin do 14:00 hodin za účelem mezinárodního setkání majitelů vozidel Lancia.

12/ 4

Starosta předložil žádost o výpůjčku xxxxxxx o část pozemku za účelem zřízení předzahrádky.

🏷️ Usnesení č. 62

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou části pozemku par.č. 2567/1 o velikosti cca 15 m2 a části pozemku par. č. 2567/27 o velikosti cca 10 m2 v k.ú. Pacov za účelem zřízení předzahrádky a umístění plošiny pro doplňkový prodej točené zmrzliny a ledové tříště před Restaurací a pizzerií Na náměstí paní Jaroslavě Červenkové, Malovcova 299, 395 01 Pacov, IČ 72147270 na dobu určitou od 10.5. 2023 do 30.9.2023 se 7 denní výpovědní lhůtou.

12/ 5

Starosta předložil návrh na vymezení území realizace a dopadu Místního akčního plánu IV a realizátora Místního akčního plánu IV v ORP Pacov.

🏷️ Usnesení č. 63

**Rada města schvaluje** nositele projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání IV (MAP IV) a vymezení území realizace a dopadu MAP IV. Nositelem projektu bude Svazek obcí mikroregionu Stražiště, se sídlem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ 70968721. Území realizace a dopadu MAP IV bude pokrývat všech 24 obcí v ORP Pacov.

12/ 6

Starosta po dohodě s radními stanoví otvírací dobu Městské knihovny Pacov, oddělení pro dospělé přes oběd, a to ve zkušebním období od září 2023 do prosince 2023.

12/ 7

Starosta předložil doplněný dokument od Mgr. Josefa Nováka, ředitele Gymnázia Pacov, určující systém na vyplácení a využívání finančního příspěvku města na zahraniční i tuzemské zájezdy studentů během celého studia.

12/ 8

Radní Praveček se dotázal na provedení oprav výtluků silnic po městě. Dle sdělení starosty jsou opravy objednány a bude k nim docházet v následujících dnech. Místostarosta doplnil informaci o objednané opravy kanalizačních poklopů, mimo jiné v ulici Na Blatech.

12/ 9

Radní Praveček se dotázal na datum realizace výstavby kontejnerových stáních. Dle sdělení starosty se připravuje vyhlášení výběrového řízení, a to na vybudování sedmi nových kontejnerových stání (SKO, plast, papír, bio), a to tři na sídlišti v Nádražní ulici, po jednom pak plán počítá s vybudováním nových stání na sídlišti Za Branou, u Komunitního centra, u Domu sociálních služeb a na Hrádku u Pacova.

Zápis z jednání rady č. 13 ze dne 2023-06-05

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Ing. Lukáš Vlček
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

13/ 1

Starosta předložil žádost PROMEDICUS Pelhřimov s.r.o., IČO 17540411, Na dračkách 476/46, 162 00 Praha 6 o rozšíření své kanceláře Domácí péče v budově polikliniky.

🏷️ Usnesení č. 64

**Rada města souhlasí** s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících podnikání uzavřené dne 1.3.2023 s nájemcem PROMEDICUS Pelhřimov s.r.o., IČ: 17540411, Na dračkách 476/46, 162 00 Praha 6, jehož předmětem je od 1.7.2023 vložení místnosti č. 0.11 o velikosti 11 m2 v 1. NP (přízemí) do předmětu nájmu za měsíční nájemné 1469,- Kč + měsíční platba zálohy za energie 2901,- Kč.

13/ 2

Mgr. Plášilová (odbor kanceláře starosty a investic) předložila ke schválení návštěvní řád veřejného dětského hřiště Nad Sídlištěm a aktualizaci Návštěvního řádu veřejného dětského hřiště a skateparku v Karmelitánské ulici.

🏷️ Usnesení č. 65

**Rada města schvaluje** * návštěvní řád dětského hřiště v Pacově Nad Sídlištěm * aktualizaci veřejného dětského hřiště a skateparku v Pacově v Karmelitánské ulici

13/ 3

Mgr. Plášilová předložila návrh na prodloužení nájemních smluv. Radní odsouhlasili prodloužení nájemkyně xxxxxxx, pravidelně splácí dlužnou částku i měsíční nájemné. Nájemci xxxxxxx bude pronájem znovu projednán po předložení odsouhlaseného splátkového kalendáře.

🏷️ Usnesení č. 66

**Rada města souhlasí** s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem garsoniéry - bytu č. 2 o velikosti 52,8 m2 v Pacově čp. 336, za měsíční nájemné ve výši 2429,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2023  paní Evě Hentschelové, Sadová 336, 395 01 Pacov.

13/ 4

Starosta představil závěr finančního vypořádání příspěvkových organizací za rok 2022. Přijata usnesení č. 67 - 84

13/ 5

Starosta předložil ke schválení střednědobých výhledů rozpočtů jednotlivých příspěvkových organizací.

🏷️ Usnesení č. 67

Rada města schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Pacov, p.o. za rok 2022 s tím, že ztráta hospodaření ve výši 157,70 Kč bude hrazena ze schváleného provozního rozpočtu pro rok 2023. Hlasování: pro 5

🏷️ Usnesení č. 68

Rada města schvaluje roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Pacov, p.o. za rok 2022. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Dům sociálních služeb Pacov, p.o., IČ: 63893703. Hlasování: pro 5

🏷️ Usnesení č. 69

**Rada města schvaluje** výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově za rok 2022 s tím, že zlepšený hospodářský výsledek ve výši 257.000,- Kč bude rozdělen následovně: převod do rezervního fondu organizace: 257.000,- Kč

🏷️ Usnesení č. 70

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově za rok 2022. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, IČ: 00365891.

🏷️ Usnesení č. 71

**Rada města schvaluje** výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pacov, Jatecká 571 za rok 2022 s tím, že zlepšený hospodářský výsledek ve výši 56.025,- Kč bude rozdělen takto: převod do rezervního fondu: 56.025,- Kč

🏷️ Usnesení č. 72

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Pacov, Jatecká 571 za rok 2022. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Mateřská škola Pacov, Jatecká 571 IČ: 75000687

🏷️ Usnesení č. 73

**Rada města schvaluje** nulový výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Za Branou za rok 2022.

🏷️ Usnesení č. 74

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Za Branou za rok 2022. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Mateřská škola Za Branou, IČ: 75000571

🏷️ Usnesení č. 75

**Rada města schvaluje** nulový výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Pacov za rok 2022.

🏷️ Usnesení č. 76

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Pacov za rok 2022. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Školní jídelna Pacov, IČ: 75000679

🏷️ Usnesení č. 77

**Rada města schvaluje** nulový výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Pacov za rok 2022.

🏷️ Usnesení č. 78

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní škola Pacov za rok 2022. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Základní škola Pacov, IČ: 75000474.

🏷️ Usnesení č. 79

**Rada města schvaluje** výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319 za rok 2022 s tím, že zlepšený hospodářský výsledek ve výši 59.974,- Kč bude rozdělen následovně: převod do rezervního fondu organizace: 59.974,- Kč

🏷️ Usnesení č. 80

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319 za rok 2022. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319, IČ: 72088087.

🏷️ Usnesení č. 81

**Rada města schvaluje** výsledek hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium Pacov za rok 2022 s tím, že zlepšený hospodářský výsledek ve výši 151.845,- bude rozdělen takto: převod do rezervního fondu: 151.845,- Kč

🏷️ Usnesení č. 82

**Rada města schvaluje** převod finančních prostředků příspěvkové organizace Gymnázium Pacov z rezervního fondu příspěvkové organizace do fondu reprodukce majetku příspěvkové organizace ve výši 150.000,-Kč.

🏷️ Usnesení č. 83

**Rada města ukládá** na základě zákona 250/2000 Sb., § 31, odst. 2 c) odvod z fondu reprodukce majetku příspěvkové organizace Gymnázium Pacov do rozpočtu zřizovatele ve výši 150.000,-Kč.

🏷️ Usnesení č. 84

**Rada města schvaluje** roční účetní uzávěrku příspěvkové organizace Gymnázium Pacov za rok 2022. Přílohy: Protokol o schválení roční účetní uzávěrky organizace Gymnázium Pacov, IČ: 03620280.

🏷️ Usnesení č. 85

**Rada města schvaluje** * střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Pacov, Jatecká 571, IČ: 75000687 pro roky 2024-2025 a ukládá ředitelce PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým. * střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Za Branou, IČ: 75000571 pro roky 2024-2025 a ukládá ředitelce PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým. * střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Pacov, IČ: 75000474 pro roky 2024-2025 a ukládá řediteli PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým. * střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Gymnázium Pacov, IČ: 03620280 pro roky 2024-2025 a ukládá řediteli PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým. * střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Školní jídelna Pacov, IČ: 75000679 pro roky pro roky 2024-2025 a ukládá ředitelce PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým. * střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319, IČ: 72088087 pro roky 2024-2025 a ukládá ředitelce PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým. * střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, IČ: 00365891 pro roky 2024-2025 a ukládá řediteli PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým. * střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Dům sociálních služeb Pacov, p.o., IČ: 63893703 pro roky pro roky 2024-2025 a ukládá ředitelce PO povinnost zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu způsobem v místě obvyklým.

13/ 6

Starosta předložil žádost organizace Školní jídelna na vyřazení nefunkčního varného kotle a schválení odpisového plánu nově pořízeného.

🏷️ Usnesení č. 86

**Rada města schvaluje:** * příspěvkové organizaci Školní jídelna Pacov, IČ: 75000679 vyřazení nefunkčního a účetně odepsaného dlouhodobého hmotného majetku vedeného pod inventárním číslem 5031 dle předložené žádosti. * příspěvkové organizaci Školní jídelna Pacov, IČ: 75000679 odpisový plán nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku vedeného pod inventárním číslem 5036 dle předložené sestavy.

13/ 7

Radní vzali na vědomí záměr Základní umělecké školy Pacov udělit ředitelské volno ve dnech 26. – 30. 6. 2023.

13/ 8

Starosta předložil žádost xxxxxxx o výpůjčku areálu zámecké zahrady par. č. 6/4 v k. ú. Pacov za účelem cvičení jógy ve středu a v neděli v letních měsících.

🏷️ Usnesení č. 87

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou prostor zámeckého areálu par. č. 6/4 v k. ú. Pacov xxxxxxx každou středu a neděli od 18:00 do 19:30 v měsících červen – září za účelem cvičení jógy

13/ 9

Starosta seznámil se žádostí společnosti Pacovské strojírny, a.s, IČ: 15821773, Nádražní 697, 395 01 Pacov, o zapůjčení 1 ks party stanů a 20 ks pivních setů dne 24. 8. 2023.

🏷️ Usnesení č. 88

**Rada města souhlasí** s pronájmem 1 ks party stanu a 20 ks pivních setů společnosti Pacovské strojírny, a.s., Nádražní 697, Pacov, IČ: 15821773 dne 24. 8. 2023 za podmínek stanovených Radou města dne 12. 4. 2013.

13/ 10

Starosta seznámil s výsledkem výběrových řízení s názvem: „Údržba zeleně v Pacově v roce 2023 – Bedřichov, Roučkovice, Zhoř“.

🏷️ Usnesení č. 89

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Údržba zeleně v Pacově v roce 2023 – Bedřichov, Roučkovice, Zhoř“, kterým je Jakub Kos, Bořetice 41, 395 01 Pacov IČ: 17612209. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

13/ 11

Starosta předložil žádost spolku Dětského pěveckého sboru Sluníčko, z. s. IČ: 01661841 o výpůjčku prostor Komunitního centra ve dnech ve dnech 16. a 20. 6. 2023 za účelem pořádání zkoušky sboru a letního koncertu.

🏷️ Usnesení č. 90

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou Komunitního centra Pacov Dětského pěveckého sboru Sluníčko, z. s. IČ: 01661841 za účelem pořádání koncertu a zkoušky sboru ve dnech 16. a 20. 6. 2023

Zápis z jednání rady č. 14 ze dne 2023-06-26

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Ing. Lukáš Vlček
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

14/ 1

Starosta předložil návrh na prodloužení zřízeného vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP pro vozidlo s registrační značkou xxxxxxxx na Sídlišti Míru.

🏷️ Usnesení č. 91

**Rada města souhlasí** s prodloužením zřízeného vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo s registrační značkou xxxxxxxxxx na Sídlišti Míru na parkovišti na pozemku par. č. 2657 k.ú. Pacov do 30. 6. 2024.

14/ 2

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Rekonstrukce kaple v Bedřichově“.

🏷️ Usnesení č. 92

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Rekonstrukce kaple v Bedřichově“, kterým je Stavneko, s.r.o., Praha, IČ: 04552997. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

14/ 3

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Změna zdroje tepla ZŠ Za Branou - jídelna“.

🏷️ Usnesení č. 93

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Změna zdroje tepla ZŠ Za Branou - jídelna“, kterým je Topení Dvořák s.r.o., Pošná, IČ: 07870922. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

14/ 4

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Rekonstrukce zázemí personálu, WC a chodby v MŠ Pacov, Jatecká“.

🏷️ Usnesení č. 94

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Rekonstrukce zázemí personálu, WC a chodby v MŠ Pacov, Jatecká“, kterým je PACINSTAL s.r.o., Pacov, IČ: 28080173. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

14/ 5

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Lávka Y v zámeckém parku v Pacově“.

🏷️ Usnesení č. 95

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Lávka Y v zámeckém parku v Pacově“, kterým je Pavel Šáda - zámečnictví Šáda & Kadlec, Horní Cerekev, IČ: 47246324. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

14/ 6

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Revitalizace veřejných ploch v Pacově“.

🏷️ Usnesení č. 96

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Revitalizace veřejných ploch v Pacově“, kterým je Jaroslav Skobla, Alpská 255, 251 01 Tehov, IČ: 47038152. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

14/ 7

Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2023.

🏷️ Usnesení č. 97

**Rada města schvaluje** rozpočtové opatření č. 3/2023 a ukládá vedoucí finančního odboru promítnout toto opatření do úpravy rozpočtu roku 2023.

14/ 8

Paní Sůvová (finanční odbor) předložila návrh znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad od 1. 1. 2024. **Usnesení č. 98** Rada města doporučuje ponechat znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad beze změn.

14/ 9

Paní Sůvová předložila informace o možnosti aplikovat v obci zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů Milostivé léto.

🏷️ Usnesení č. 99

**Rada města bere na vědomí** informace o možnosti aplikovat v obci zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

14/ 10

Paní Plášilová (odbor kanceláře starosty a investic) předložila návrh majetkoprávního vypořádání části zaploceného pozemku u rodinného domu xxxxxxx.

🏷️ Usnesení č. 100

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení prodeje části pozemku par. č. xxxxxxxxx dle GP č. 2145-68/2023 označené jako nový samostatný pozemek par. č. xxxxxxx o velikosti 10 m2 xxxxxx za kupní cenu 300,- Kč/m2 bez DPH.

14/ 11

Paní Plášilová předložila návrh majetkoprávního vypořádání nově oddělených pozemků na kterých Pacovská lesní s.r.o. vybudovala Novostavbu správního objektu lesa.

🏷️ Usnesení č. 101

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení prodeje: * částí pozemku par. č. 1095/42 k.ú. Cetoraz dle GP označené jako nové samostatné pozemky: st. 451 o velikosti 325 m2 a par. č. 1095/83 o velikosti 60 m2. * části pozemku par. č. 2489/6 k.ú. Pacov dle GP označená jako nový samostatný pozemek st. 2525 o velikosti 160 m2 * části pozemku par. č. 2489/5 k.ú. Pacov dle GP označená jako díl „b“ o velikosti 3 m2 a části pozemku par. č. 2489/6 k.ú. Pacov dle GP označená jako díl „a“ o velikosti 545 m2, tyto díly jsou dle GP sloučeny do nového samostatného pozemku par. č. 2489/17 o velikosti 548 m2. společnosti Pacovská lesní s.r.o., Nám Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 28132017 za celkovou kupní cenu 93 100,- Kč bez DPH. (112 651,- vč. DPH)

14/ 12

Paní Plášilová předložila návrh nájemní smlouvy s xxxxxxx na pronájem části pozemku par.č. xxxxxxxx v k.ú. Pacov za účelem uložení dřeva.

🏷️ Usnesení č. 102

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy s XXXXXXX na pronájem části pozemku par. č. xxxxxx o velikosti cca 25 m2 v k.ú. Pacov, za účelem uložení dřeva od 1.7.2023 do 31.12.2023 za nájemné 375,- Kč.

14/ 13

Paní Plášilová předložila návrh smlouvy o právu k provedení stavby s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací v Pacově, Malovcova 312, IČ: 00477346 na stavební úpravy s názvem „Oprava rybníku Mašát“.

🏷️ Usnesení č. 103

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací v Pacově, Malovcova 312, IČ: 00477346 jako stavebníkem na stavební úpravy s názvem „Oprava rybníku Mašát“ na pozemcích par. č, 298/1 a 298/2 k.ú. Cetoraz.

14/ 14

Starosta předložil žádost o poskytnutí dotace na provoz organizace Linka Bezpečí, z.s., IČ: 61383198.

🏷️ Usnesení č. 104

**Rada města zamítá** uzavření veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč žadateli IČ: 61383198 Linka bezpečí, z.s. na úhradu mzdových nákladů souvisejících s provozem linky bezpečí.

14/ 15

Tajemník předložil žádosti ředitelů školských organizací o poskytnutí mimořádných odměn (podklady pro udělení odměn nepředložil finanční odbor v radou stanoveném termínu, ani v pozdějším termínu). Starosta navrhl stanovit výši odměn dle metodiky, kterou si rada stanovila v loňském roce, a to 25% měsíční mzdy. Protinávrh předložila Mgr. Špačková a místostarosta, a to ve výši 50% mzdy. Hlasováním byla schválena výše odměny 25 % měsíčního platu.

🏷️ Usnesení č. 105

**Rada města souhlasí** s předloženým návrhem na vyplacení mimořádné odměny pro ředitele/ku příspěvkové organizace |Organizace|Ředitel| |----|----| |Mateřská škola Za Branou |Bc. Dana Maděrová | |Mateřská škola Jatecká |Mgr. Lucie Brodská | |Gymnázium Pacov|Mgr. Josef Novák| |Základní škola Pacov|Mgr. Jaromír Havel| |Základní uměl. škola Pacov|Bc. Pavla Hůšová, dipl. um.| |Školní jídelna|Gabriela Dvořáková |

14/ 16

Po projednání tohoto bodu odešel místostarosta. Hlasují 4 členové rady

14/ 17

Radní Praveček se dotázal na řešení pořadatelství pouťové zábavy. Tato problematika byla projednána už i v rámci pracovního setkání zastupitelů – určit nový pořadník pořadatelů, který bude více reagovat na aktivitu spolků. Starosta předložil návrh oslovit s možností pořádání pouťového víkendu v sokolovně spolky, které pracují s mládeží a v rámci Dotačního programu dostaly podporu na docházku dětí a mládeže v roce 2022 vyšší než 15.000 Kč (tj. prokázaly 1.500 hodin tréninků, resp. schůzek). S tímto limitem jako jediný nesouhlasil radní Praveček, který by upřednostnil hranici 2.000 hodin.

Zápis z jednání rady č. 15 ze dne 2023-07-17

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Ing. Lukáš Vlček
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

15/ 1

Starosta předložil žádost Velkoobchodplus, s.r.o., provoz Tábor, IČ: 24715115 o pronájem 1ks řemeslného stánku za účelem prodeje zboží dne 15. - 17. 9. 2023.

🏷️ Usnesení č. 106

**Rada města souhlasí** s pronájmem 1 ks řemeslného stánku žadateli Velkoobchodplus, s.r.o., provoz Tábor, IČ: 24715115 v termínu 15. – 17. 9. 2023 za účelem prodeje zboží

15/ 2

Starosta předložil žádost o poskytnutí finančního daru žadatele Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s., IČ: 25918974.

🏷️ Usnesení č. 107

**Rada města schvaluje** poskytnutí finanční daru ve výši 5 000 Kč žadateli IČ: 25918974, Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.

15/ 3

Mgr. Plášilová (odbor kanceláře starosty a investic) informovala o žádosti xxxxxxx xxxxxxx o převod pozemků par. č. xxxxxxx k.ú. Velká Rovná, které přiléhají k domu čp. xxx, který vlastní a o zrušení usnesení zastupitelstva, které řeší směnu pozemků s původním majitelem domu čp. xxxxxxx. Rada doporučuje zastupitelstvu žádosti vyhovět.

15/ 4

Mgr. Plášilová předložila žádost o změnu nájemní smlouvy xxxxxxx vzhledem ke změně právní formy svého podnikání z fyzické osoby na právnickou osobu.

🏷️ Usnesení č. 108

**Rada města souhlasí** * s ukončením nájemní smlouvy nájemce MUDr. Oldřich Krumpl, IČ: 49026496, xxxxxxx na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.57 o celkové výměře 54,3 m2 (podíl 1/3) v II. nadzemním podlaží (1. patro) na poliklinice v Pacově, Žižkova 922 dohodou k 31.12.2023. * s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání - místnosti č. 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.57 o celkové výměře 54,3 m2 (podíl 1/3) v II. nadzemním podlaží (1. patro) na poliklinice v Pacově, Žižkova 922, se společností MEDORPA s.r.o., IČ 19413050, Křelovice 128, 394 45 Křelovice od 1.1.2024 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou s tím, že podmínky nájemní smlouvy budou stanoveny v souladu s usnesením rady č. 99 ze dne 24.8.2007 a v souladu s usnesením rady č. 124 ze dne 7.11.2007.

15/ 5

Starosta informoval o zájmu oslovených spolků pracujících s mládeží, které prokázaly v roce 2022 více než 1500 hodin (TJ Slavoj Pacov, oddíl kopané, TJ Slavoj Pacov, oddíl atletiky, SDH Pacov, SDH Jetřichovec, Pacovští Honzíci, Pěvecký sbor Sluníčko, Stražišťan a Pionýr – oddíl mažoretky) o zapojení se do pořadatelství pouťových víkendů na sokolovně. Zájem projevily tyto spolky: TJ Slavoj Pacov, oddíl kopané, SDH Pacov, SDH Jetřichovec a Pacovští Honzíci (až pro některý z dalších ročníků). S ohledem na pořadník, který doposud trval, byl pro letošní rok pořadatelství vybrán spolek TJ Slavoj Pacov oddíl kopané. Pro další roky bylo losem určeno toto pořadí: 2024 SDH Jetřichovec, 2025 SDH Pacov, 2026 Pacovští Honzíci. Radní Praveček nesouhlasí s pořádáním pouťového víkendu města spolkem SDH Jetřichovec, neboť se jedná o spolek z místní části.

15/ 6

Starosta informoval členy rady o došlé nabídce k Větrnému parku Pacov od společnosti JIPOCar. Bude předloženo zastupitelstvu.

15/ 7

Starosta informoval o nabídce k vytvoření naučné stezky pro děti. Radní se shodli, že k oživení parků jakoukoliv formou dojde až po jejich revitalizaci.

15/ 8

Starosta seznámil se žádostí xxxxxxx zastupujícího spolek Wheels of Wild z.s., Lesná 5, 395 01 Pacov, IČ: 09292462 o výpůjčku zámeckého areálu a vybavení za účelem pořádání srazu Amerik a veteránů dne 29. 7. 2023.

🏷️ Usnesení č. 109

**Rada města souhlasí** s výpůjčku prostor zámecké zahrady par. č. 6/4, části zámeckého parku par. č. 6/1 o velikosti cca 3000 m2, horního nádvoří zámku na pozemku st. 3/1 v k.ú. Pacov, parkoviště před zámkem na pozemku par. č. 85, parkoviště u dětského hřiště par. č. 87/6 k.ú. Pacov, 40 ks pivních setů, 2 ks party stanu, 1ks stan o rozměrech 3 x 3 m a umožnění užívání sociálního zařízení objektu haly JUZO na pozemku st. 1949 a st. 1950 a využívání šaten, sociálního zařízení v 1. NP v západním křídle budovy zámku čp. 1, Wheels of Wild z.s., Lesná 5, 395 01 Pacov, IČ: 09292462 za účelem příprav a pořádání Srazu Amerik dne 29. 7 . 2023.

Zápis z jednání rady č. 16 ze dne 2023-08-14

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Ing. Lukáš Vlček
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

16/ 1

Radní byli seznámeni s tabulkou shrnující výše nájmů nebytových prostor, pozemků a bytů ve vlastnictví města.

16/ 2

Starosta předložil stížnosti rodiče žáka základní školy na diskriminační výběr žáků na studijně poznávací zájezd. Rada města projednala výsledek šetření České školní inspekce zákonného zástupce na právnickou osobu Základní školu ze dne 14. 7. 2023. Rada města neshledala pochybení školy, škola postupovala transparentně a nediskriminačně.

16/ 3

Starosta předložil návrh na schválení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Za Branou, IČ: 75000571.

🏷️ Usnesení č. 110

**Rada města schvaluje** výjimku z nejvyššího počtu dětí na třídu v Mateřské škole Za Branou, IČ: 75000571, pro školní rok 2023/2024, dle přiložené žádosti.

16/ 4

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Výstavba kolumbária v Pacově“.

🏷️ Usnesení č. 111

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Výstavba kolumbária v Pacově“, kterým je TAGRAS, spol. s r.o., IČ: 48036153. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

16/ 5

Starosta seznámil s přehledem pohledávek k 30. 6. 2023.

🏷️ Usnesení č. 112

**Rada města bere na vědomí** přehled pohledávek k 30. 6. 2023

16/ 6

Tajemník informoval o průběhu výběrového řízení na pracovníka speciálního stavebního úřadu. Byly doručeny tři přihlášky a následně vybraná nejvhodnější z nich. Nástup se předpokládá od 1. 11. 2023.

16/ 7

Tajemník informoval o záměru výměny informačních tabulí v areálu zámku a městského úřadu a termínu realizace výměny úřední desky za elektronickou úřední desku.

16/ 8

Starosta informoval o nových majitelích Bioplynové stanice Pacov, chtějí se představit na příští schůzi rady.

16/ 9

Jednatel Pacovské lesní s.r.o. informoval o stavu kůrovcové kalamity a hospodaření společnosti. Dále seznámil se záměrem nákupu káry a mobilní nádrže na vodu za traktor a probírkového harvestoru. Radní souhlasí s představeným záměrem.

16/ 10

Radní vzali na vědomí záměr společnosti Pacovská lesní s.r.o., nám. Svobody 320, Pacov, IČ: 28132017 poskytnout sponzorský dar 21 m3 modřínové pořezové kulatiny Základní škole Pacov

Zápis z jednání rady č. 17 ze dne 2023-09-04

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Ing. Lukáš Vlček
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

17/ 1

Schůze rady se zúčastnil správce městských bytů xxxxxxxxxxxxxxx a informoval o aktuální situaci v městských bytech.

17/ 2

Starosta předložil žádost spolku Centrum LADA, z. s. Pacov, IČ: 26518252 o výpůjčku prostor Komunitního centra dne 6. 10. 2023 za účelem pořádání koncertu.

🏷️ Usnesení č. 113

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou prostor Komunitního centra Pacov spolku Centrum LADA, z.s. Pacov, IČ: 26518252 dne 6. 10. 2023 od 16 hodin za účelem pořádání koncertu v rámci týdne sociálních služeb.

17/ 3

Radní vzali na vědomí záměr Gymnázia Pacov udělit ředitelské volno dne 29. 9. 2023 s doporučením stejného postupu i pro Základní školu Pacov.

17/ 4

Tajemník předložil k projednání memorandum o vzájemné spolupráci mezi městem Pacov a Potravinovou bankou Vysočina, z.s. v oblasti distribuce potravinové pomoci

🏷️ Usnesení č. 114

**Rada města Pacov** souhlasí se zapojením do vzájemné spolupráce s Potravinovou bankou Vysočina, z.s. v oblasti distribuce potravinové pomoci na území města v rámci realizace projektu Výdejny potravinových bank v ČR, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_100/0001396, priorita OPZ+:2. Sociální začleňování, který realizuje Česká federace potravinových bank, z.s.

17/ 5

Starosta opakovaně předložil návrh na prodloužení zřízeného vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP na Sídlišti Míru. V návrhu je doplněn požadavek na vyhrazené parkování druhého vozidla žadatele. Tj. zřizuje se vyhrazené jedno místo pro dvě různá vozidla držitele ZTP.

🏷️ Usnesení č. 115

**Rada města ruší**

🏷️ Usnesení č. 116

**Rada města souhlasí** se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro vozidla s registrační značkou xxxxxxxx a xxxxxxxxxx na Sídlišti Míru na parkovišti na pozemku par. č. 2657 k.ú. Pacov do 31. 3. 2024.

17/ 6

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Oprava střechy na kostele sv. Václava“.

🏷️ Usnesení č. 117

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Oprava střechy na kostele sv. Václava“, kterým je Pavel Kertis, Ždírec nad Doubravou, IČ: 72099933. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

17/ 7

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Pumptrack a workout Pacov“.

🏷️ Usnesení č. 118

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Pumptrack a workout Pacov“, kterým je Bikeparker Services s.r.o., Hradištko, IČ: 17413958. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

Zápis z jednání rady č. 19 ze dne 2023-10-12

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Ing. Lukáš Vlček
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

19/ 1

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Rekonstrukce sokolovny v Pacově“.

🏷️ Usnesení č. 131

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Rekonstrukce sokolovny v Pacově“, kterým je Spilka a Říha s.r.o., Soběslav, IČ: 45021309. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

Zápis z jednání rady č. 20 ze dne 2023-10-18

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

Omluveni:

 • Ing. Lukáš Vlček
 • Jaroslav Praveček

20/ 1

Starosta předložil žádost xxxxxx vyplacení pojistného plnění ve výši spoluúčasti na pojistné události.

🏷️ Usnesení č. 132

**Rada města souhlasí** s vyplacením náhrady škody ve výši spoluúčasti na pojistné události č. 2022/0906/0308 xxxxxxx xxxxxxx ve výši Kč 1.000,-. xxxxxxx

20/ 2

Starosta předložil žádost xxxxxx o pronájem 2ks řemeslných stánků za účelem prodeje zboží dne 9. 12. 2023.

🏷️ Usnesení č. 133

**Rada města souhlasí** s pronájmem 1 ks řemeslného stánku žadateli xxxxxxx dne 9. 12. 2023 za účelem prodeje zboží

20/ 3

Starosta předložil nabídky na propagaci od společnosti Agentura Paseo, s.r.o., IČ: 09374655 na on-line portálech, které společnost provozuje. Radní rozhodli nabídku nevyužít.

20/ 4

Starosta předložil žádost spolku Dětského pěveckého sboru Sluníčko, z. s. IČ: 01661841 o výpůjčku prostor Komunitního centra ve dnech ve dnech 21. 12. 2023 za účelem pořádání vánočního koncertu.

🏷️ Usnesení č. 134

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou Komunitního centra Pacov Dětskému pěveckému sboru Sluníčko, z. s. IČ: 01661841 za účelem pořádání vánočního koncertu dne 21. 12. 2023

20/ 5

Starosta seznámil s přehledem pohledávek k 30. 9. 2023.

🏷️ Usnesení č. 135

**Rada města bere na vědomí** přehled pohledávek k 30. 9. 2023

20/ 6

Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2023.

🏷️ Usnesení č. 136

**Rada města schvaluje** rozpočtové opatření č. 6/2023 a ukládá vedoucí finančního odboru promítnout toto opatření do úpravy rozpočtu roku 2023.

20/ 7

Starosta předložil návrh na poskytnutí finančního daru TJ Slavoj Pacov za pomoc s organizačním zajištěním pacovské pouti. Vzhledem k výši daru musí být návrh předložen k projednání zastupitelstvu města.

🏷️ Usnesení č. 137

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s pomocí při organizačním zajištěním pouti v roce 2023 schválit poskytnutí finančního daru ve výši 45.000,- Kč oddílu kopané a oddílu atletiky TJ Slavoj Pacov, IČ: 00477036.

20/ 8

Paní Plášilová předložila návrh kupní smlouvy s Automotoklubem Pacov v AČR, Pacov, IČ: 75092671 na nákup 13 kusů „kontejnerů“.

🏷️ Usnesení č. 138

**Rada města souhlasí** s uzavřením kupní smlouvy s Automotoklubem Pacov v AČR, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov, IČ: 75092671 jako prodávajícím na nákup 13 kusů „kontejnerů“ za celkovou kupní cenu 1.000,- Kč.

20/ 9

Paní Plášilová předložila návrh na majetkoprávní vypořádání části pozemku par. č. xxxx k. ú. Roučkovice mezi xxxxxxx a městem Pacov.

🏷️ Usnesení č. 139

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení prodeje části pozemku par. č. 174/1 v k.ú. Roučkovice o velikosti cca 160 m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 200,- Kč/m2 bez DPH.

20/ 10

Paní Plášilová předložila návrh nájemní smlouvy s xxxxxxx na pronájem dřevníku v budově bez č.p. (součást pozemku par. č. 13/1 v k.ú. Pacov) za účelem uskladnění brambor.

🏷️ Usnesení č. 140

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy xxxxxxx na pronájem dřevníku v budově bez č.p., která je součástí pozemku par. č. 13/1 v k.ú. Pacov, za účelem uskladnění brambor od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2024 za měsíční nájemné 1.000,- Kč.

20/ 11

Paní Plášilová předložila návrh smlouvy o právu k provedení stavby xxxxxxx xxxxxxx na uložení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku par. č. 1114 v k.ú. Roučkovice.

🏷️ Usnesení č. 141

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s xxxxxxx xxxxxxx jako stavebníky, na uložení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku par. č. 1114 v k.ú. Roučkovice pro stavbu s názvem: „Vodovodní a kanalizační přípojka pro pozemek xxxx v k. ú. Roučkovice“

Zápis z jednání rady č. 21 ze dne 2023-11-01

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Ing. Lukáš Vlček
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

21/ 1

Starosta předložil žádost organizace Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, IČ: 00365891 o částečné čerpání rezervního fondu za účelem nákupu obrazů.

🏷️ Usnesení č. 142

**Rada města schvaluje** aby příspěvková organizace Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, IČ: 00365891 použila část rezervního fondu ve výši 205.000,- Kč k posílení svého fondu investic za účelem nákupu obrazů ak. malíře J. Autengrubera

21/ 2

Starosta předložil návrhy aktualizovaných obecně závazných vyhlášek o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Dochází pouze k úpravě reagující na změnu legislativy. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství bude projednán na pracovní schůzce zastupitelů.

🏷️ Usnesení č. 143

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů v předloženém znění

🏷️ Usnesení č. 144

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v předloženém znění

21/ 3

Starosta předložil návrh na vypořádání majetku pořízeného v roce 2013 v rámci projektu „S nůší do světa řemesel“, který spolufinancovalo město Pacov a Státní zemědělský intervenční fond z  Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

🏷️ Usnesení č. 145

**Rada města souhlasí** s přijetím věcného daru (majetek pořizovaný v rámci projektu „S nůší do světa řemesel“) od spolku IČ: 26982170 Via rustica z.s. a schvaluje uzavření darovací smlouvy a smluvní hodnotu daru ve výši 1/3 pořizovací ceny majetku

🏷️ Usnesení č. 146

**Rada města souhlasí** s předáním majetku v hodnotě 37.447,- Kč příspěvkové organizaci IČ: 75000571, Mateřská škola Za Branou k hospodaření a schvaluje předložený předávací protokol

🏷️ Usnesení č. 147

**Rada města souhlasí** s předáním majetku v hodnotě 16.294,- Kč příspěvkové organizaci IČ: 7500474, Základní škola Pacov k hospodaření a schvaluje předložený předávací protokol

🏷️ Usnesení č. 148

**Rada města souhlasí** s předáním majetku v hodnotě 28.758,- Kč příspěvkové organizaci IČ: 72088087, Základní umělecká škola Pacov k hospodaření a schvaluje předložený předávací protokol

21/ 4

Starosta předložil vyjádření ředitele Základní školy Pacov k výsledku šetření České školní inspekce týkající se stížnosti zákonného zástupce na právnickou osobu Základní školu Pacov ze dne 3. 10. 2023.

🏷️ Usnesení č. 149

**Rada města projednala** výsledek šetření České školní inspekce ohledně stížnosti zákonného zástupce na právnickou osobu Základní školu Pacov ze dne 3. 10. 2023. Rada města neshledala pochybení školy, škola postupovala transparentně a nediskriminačně

21/ 5

Starosta předložil žádost uskupení Ochotné Divadélko Tyjátr v zastoupení xxxxxxxxxxxxx o možnost pravidelně využívat prostory Sokolovny Pacov za účelem zkoušek amatérského divadla a uskladnění kulis. Žadatelé budou seznámeni s platným ceníkem za pronájem sokolovny a s omezenou dobou možného pronájmu vzhledem k plánované rekonstrukci. Žadatelé budou dále upozorněni, že v prostorách sokolovny není žádná možnost uzamčení a zabezpečení kulis před ostatními uživateli. Uskladnění kulis je možné pouze v případě, že nebudou zasahovat do dalšího programu.

21/ 6

Starosta předložil žádost skupiny muzikantů zastoupenou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o možnost pravidelně využívat městské prostory pro hudební zkoušky. Radní doporučují nabídnout na tuto činnost společnou klubovnu v jižním křídle zámku za předpokladu přizpůsobení se aktuálnímu rozvrhu všech uživatelů.

21/ 7

Starosta předložil stížnost obyvatele bytu zvláštního určení Domu sociálních služeb Pacov. Z předloženého vnitřního předpisu organizace vyplývá, že nedošlo k žádnému porušení povinností a stížnost je neoprávněná.

🏷️ Usnesení č. 150

**Rada města projednala** stížnost obyvatele bytu zvláštního určení Domu sociálních služeb v Pacově a shledává ji neodůvodněnou

21/ 8

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Rekonstrukce povrchu ulice Ferdinanda Pakosty v Pacově“.

🏷️ Usnesení č. 151

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem „Rekonstrukce povrchu ulice Ferdinanda Pakosty v Pacově“, kterým je SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

21/ 9

Mgr. Plášilová (odbor kanceláře starosty a investic) předložila návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o provozu „Integrovaného systému sběru a využívání odpadů na Šimpachu“ s provozovatelem Lesotech, s.r.o., IČ: 63278553, Pacov.

🏷️ Usnesení č. 152

**Rada města schvaluje** uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o provozu „Integrovaného systému sběru a využívání odpadů na Šimpachu“ ze dne 13.8.2007 s provozovatelem Lesotech, s.r.o., IČ: 63278553, Nádražní 915, 395 01 Pacov, jehož předmětem je vložení pozemků: st. 356, části par. č. 1095/79 v k.ú. Cetoraz a části par. č. 2489/13 v k.ú. Pacov do přílohy č.1, ve které je uveden seznam pozemků a stavebních objektů, které jsou předmětem smlouvy o provozu „Integrovaného systému sběru a využívání odpadů na Šimpachu“

21/ 10

Mgr. Plášilová předložila žádost xxxxxx o prodloužení užívání zahrádky v zahrádkářské kolonii Svatojánská.

🏷️ Usnesení č. 153

**Rada města souhlasí** s propachtováním části pozemku par.č. 1376/1 v k.ú. Pacov - zahrádky č. 2 o výměře 125,5 m2 v zahrádkářské kolonii ve „Svatojánské“ xxxxxxx na dobu určitou od 1.1.2024 do 31.12.2024 za nájemné 10,- Kč/m2/rok

21/ 11

Mgr. Plášilová předložila návrh na prodloužení nájemních smluv na pronájmy městských bytů.

🏷️ Usnesení č. 154

**Rada města souhlasí** s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem garsoniéry č. 6 o velikosti 17,64 m2 v Pacově čp. 586 za měsíční nájemné ve výši 741,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu na dobu určitou do 31.12.2024 xxxxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 113,50 m2 v Pacově čp. 1 za měsíční nájemné ve výši 5 219,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2024 společnosti SYScore s.r.o., Lidmaňka 25, 394 94 Lidmaň IČ: 26082870 s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 - garsoniéry o velikosti 46,6 m2 v Pacově čp. 336 za měsíční nájemné ve výši 2 144,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2024 xxxxxxx xxxxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9, 1+1 o velikosti 23,91 m2 v Pacově čp. 586, za měsíční nájemné ve výši 1100,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2024 xxxxxxx xxxxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4, 1+1 o velikosti 28,03 m2 v Pacově čp. 586 za nájemné ve výši 1 289,- Kč/měsíc + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2024 xxxxxxx xxxxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem místnosti – komory o velikosti 11 m2 ve 2. patře domu čp. 586, k bytu č. 4 za účelem uložení osobních věcí nájemce za nájemné ve výši 506,- Kč/měsíc do 31.12.2024 xxxxxxx xxxxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem garsoniéry č. 8 o velikosti 18,88 m2 v Pacově čp. 586 za měsíční nájemné ve výši 793,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2024 xxxxxxx xxxxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 23, 2+1, Sídliště Míru 800, Pacov o velikosti 55,65 m2 za měsíční nájemné ve výši 2 560,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2024 xxxxxxx xxxxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem garsoniéry č. 3, o velikosti 13,94 m2 v Pacově čp. 586 za měsíční nájemné ve výši 585,- Kč do 31.12.2024 xxxxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, 2+1 o velikosti 64,80 m2 v Pacově čp. 626 za měsíční nájemné ve výši 2 981,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2024 xxxxxx xxxxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 10, 1+1 o velikosti 24,36 m2 v Pacově čp. 586 za měsíční nájemné ve výši 1 121,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2024 xxxxxx xxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem garsoniéry č.11 o velikosti 18,04 m2 v Pacově čp. 586, za měsíční nájemné ve výši 758,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 31.12.2024 xxxxxx xxxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem garsoniéry - bytu č.2 o velikosti 52,8 m2 v Pacově čp. 336, za měsíční nájemné ve výši 2 429,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 30.6.2024 xxxxxxx xxxxxxx s prodloužením nájemní smlouvy na pronájmem bytu č. 2, 2+1 o velikosti 52,2 m2, Nádražní 592, Pacov za měsíční nájemné ve výši 2 401,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu na dobu určitou do 31. 12. 2024 xxxxxx

🏷️ Usnesení č. 155

**Rada města souhlasí** s prodloužením nájemní smlouvy se Společností Stavneko, s.r.o. Vodnická 331/23, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, IČ: 04552997 na pronájem bytu 2+1 o velikosti 66,5 m2 v Pacově, ulice Španovského čp. 319, za měsíční nájemné ve výši 3059,- Kč + záloha na služby do 31.12.2024

🏷️ Usnesení č. 156

**Rada města souhlasí** s uzavřením nájemní smlouvy s xxxxxxx na pronájem garsoniéry č. 7 o velikosti 17,57 m2 v Pacově čp. 586 za měsíční nájemné ve výši 738,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu od 1.11.2023 do 30.6.2024

21/ 12

Mgr. Plášilová předložila návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících podnikání s nájemcem PROMEDICUS Pelhřimov s.r.o., IČO 17540411, Na dračkách 476/46, 162 00 Praha 6 na rozšíření pronajímaných prostor.

🏷️ Usnesení č. 157

**Rada města souhlasí** s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících podnikání uzavřené dne 1.3.2023 s nájemcem PROMEDICUS Pelhřimov s.r.o., IČ: 17540411, Na dračkách 476/46, 162 00 Praha 6, jehož předmětem je od 1.12.2023 vložení místnosti o velikosti 9,2 m2 v 1. NP (přízemí) do předmětu nájmu za měsíční nájemné 719,- Kč + měsíční platba zálohy za energie 2673,- Kč

21/ 13

Mgr. Plášilová předložila návrh dodatku č. 3 k nájemní smlouvě s nájemcem SOMPO, a.s., IČ: 25172263 a návrh dodatku č. 9 k pachtovní smlouvě s pachtýřem Selektou Pacov a.s., IČ: 47238399.

🏷️ Usnesení č. 158

**Rada města schvaluje** * uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě MP/13303/2017 ze dne 21.12.2017 s nájemcem SOMPO, a.s., IČ: 25172263, jehož předmětem je: * od 1.1.2024 pronájem celého pozemku par. č. 1699 k.ú. Roučkovice o velikosti 8758 m2 za účelem výsadby optické clony, dočasného skladu zeminy, včetně oplocení. Nájemné za část pozemku par. č. 1699 o velikosti 1200 m2 je stanoveno na 360,- Kč/ rok. * udělení souhlasu s propachtováním části pozemku par. č. 1699 o velikosti cca 1200 m2 v k.ú. Roučkovice Selektě Pacov, a.s., Starodvorská 352, 395 01 Pacov, IČ: 47238399. * uzavření dodatku č. 9 k pachtovní smlouvě ze dne 1.5.2015 s pachtýřem Selektou Pacov a.s., IČ: 47238399, 395 01 Pacov, jehož předmětem je od 1.1.2024 vyjmutí části pozemku par. č. 1699 k.ú. Roučkovice o velikosti 1200 m2 z předmětu pachtu

21/ 14

Jednatel Pacovské lesní, s.r.o. Josef Průša požádal radu města, jako valnou hromadu společnosti, o schválení výběru auditora pro provedení auditu hospodaření společnosti za rok 2022.

🏷️ Usnesení č. 159

**Rada města schvaluje** výběr auditora pro provedení auditu hospodaření společnosti Pacovská lesní, s.r.o., IČ: 28132017 za rok 2022, a to společnost JH&P Consulting s.r.o., IČ: 24290793, Laubova 1729/8, Praha 3

Zápis z jednání rady č. 22 ze dne 2023-11-20

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Ing. Lukáš Vlček
 • Jaroslav Praveček
 • Mgr. Jitka Špačková

Omluveni:

 • Josef Průša

22/ 1

Radní projednávali pracovní návrh stanovení výše vodného a stočného pro rok 2024. Podklad bude znovu projednán po sdělení stanoviska společnosti VODAK Humpolec.

22/ 2

Radní projednávali výši odměn pro ředitele školských organizací. Pro všechny byla odsouhlasena odměna ve výši xxxxxxx platu (celkově za rok se jedná o odměnu ve výši xxxx měsíční mzdy).

🏷️ Usnesení č. 160

**Rada města souhlasí** s vyplacením mimořádné odměny pro ředitele/ku příspěvkové organizace: * ředitele Gymnázia Pacov, Mgr. Josefa Nováka * ředitele Základní školy Pacov, Mgr. Jaromíra Havla * ředitelku Mateřské školy Za Branou, Bc. Danu Maděrovou * ředitelku Mateřské školy Pacov, Jatecká 571, Mgr. Lucii Brodskou * ředitelku Základní umělecké školy Pacov, Španovského 319, Bc. Pavlu Hůšovou, dipl. um. * ředitelku Školní jídelny Pacov, p. Gabrielu Dvořákovou

22/ 3

Tajemník informoval o záměru vyplacení plošných odměn pro všechny zaměstnance úřadu.

22/ 4

Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2023.

🏷️ Usnesení č. 161

**Rada města schvaluje** rozpočtové opatření č. 7/2023 a ukládá vedoucí finančního odboru promítnout toto opatření do úpravy rozpočtu roku 2023.

22/ 5

Radní projednávali návrh znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu.

🏷️ Usnesení č. 162

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v předloženém znění.

22/ 6

Starosta předložil žádost organizace Školní jídelna Pacov, IČ: 75000679 o udělení souhlasu k přijetí účelového finančního daru.

🏷️ Usnesení č. 163

**Rada města souhlasí** s tím, aby příspěvková organizace IČ: 75000679, Školní jídelna Pacov přijala finanční dar ve výši 14 852,- Kč od dárce Patron dětí, z.ú. IČ: 06826911 za účelem úhrady školního stravování sedmi sociálně slabým žákům a žákyním základní školy v období od 4. 9. do 22. 12. 2023 v souladu s předloženou žádostí a návrhem darovací smlouvy.

22/ 7

Mgr. Plášilová předložila návrh na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu xxxxxxxx xxxxxx

🏷️ Usnesení č. 164

**Rada města souhlasí** s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, 2+1, o velikosti 67,2 m2 v Pacově čp. 336 za měsíční nájemné ve výši 3 091,- Kč + záloha na služby a platba za vybavení bytu do 30 6. 2024 xxxxxxx xxxxxxx

22/ 8

Mgr. Plášilová předložila žádost xxxxxxx o nákup připloceného pozemku v k. ú. Velká Rovná.

🏷️ Usnesení č. 165

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města schválení prodeje pozemku par. č. 492/5 k.ú. Velká Rovná o velikosti 12 m2 xxxxxx xxxxxx za kupní cenu 200,- Kč/m2 bez DPH.

22/ 9

Mgr. Plášilová předložila návrhu nájemní smlouvy s nájemcem xxxxxxx xxxxxxx na pronájem části pozemku st. 360/1 v k.ú. Pacov, za účelem vybudování zařízení staveniště.

🏷️ Usnesení č. 166

**Rada města schvaluje** uzavření nájemní smlouvy s nájemcem xxxxxxx na pronájem části pozemku st. 360/1 o velikosti cca 150 m2 v k.ú. Pacov, za účelem vybudování zařízení staveniště od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 za nájemné 3 000,- Kč s 15 denní výpovědní lhůtou.

22/ 10

Mgr. Plášilová předložila žádost xxxxxxx o zrušení předkupního práva ve prospěch města Pacov k pozemku par. č. xxxxx k.ú. Pacov, který je v jejich vlastnictví.

🏷️ Usnesení č. 167

**Rada města doporučuje** zastupitelstvu města vzdát se předkupního práva a schválit smlouvu o zrušení předkupního práva k pozemku par. č. xxxxxxx k.ú. Pacov.

22/ 11

Starosta předložil žádost xxxxxxx o pronájem 1ks řemeslného stánku za účelem prodeje zboží dne 9. 12. 2023.

🏷️ Usnesení č. 168

**Rada města souhlasí** s pronájmem 1 ks řemeslného stánku žadateli xxxxxxx dne 9. 12. 2023 za účelem prodeje zboží

22/ 12

Radní projednávali možný návrh úprav dotačního programu s názvem Dotační program pro spolky pracující s dětmi a mládeží. Zastupitelstvu města budou na pracovní schůzce předloženy varianty možného navýšení sazeb (při celkové alokaci programu 1,1 mil Kč).

22/ 13

Starosta předložil žádost ředitele Základní školy Pacov o udělení výjimky z počtu žáků zapsaných v odděleních školní družiny Základní školy Pacov.

🏷️ Usnesení č. 169

**Rada města povoluje** výjimku z počtu žáků zapsaných v odděleních školní družiny Základní školy Pacov, IČ: 75000474 až o 4 žáky za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě zájmového vzdělávání ve školní družině a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Zápis z jednání rady č. 23 ze dne 2023-11-27

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Ing. Lukáš Vlček
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

23/ 1

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Využití srážkové vody pro zavlažování fotbalového hřiště a školní zahrady“.

🏷️ Usnesení č. 170

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Využití srážkové vody pro zavlažování fotbalového hřiště a školní zahrady“, kterým je SVODA, s.r.o., Praha 6 - Bubeneč, IČ: 07831749. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

Zápis z jednání rady č. 24 ze dne 2023-11-29

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Ing. Lukáš Vlček
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

24/ 1

Starosta předložil návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Revitalizace veřejných ploch v Pacově“ uzavřené mezi městem Pacov a společností Jaroslav Skobla, IČ: 47038152, jehož předmětem je prodloužení termínu pro dokončení díla z důvodu nástupu klimaticky nepříznivého období.

🏷️ Usnesení č. 171

**Rada města schvaluje** dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku uzavřené se společností Jaroslav Skobla., IČ: 47038152 na akci „Revitalizace veřejných ploch v Pacově“

24/ 2

Starosta předložil návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Lávka Y v zámeckém parku v Pacově“ uzavřené mezi městem Pacov a společností Pavel Šáda - Zámečnictví Šáda & Kadlec., IČ: 47246324, jehož předmětem je prodloužení termínu pro dokončení díla z důvodu nástupu klimaticky nepříznivého období.

🏷️ Usnesení č. 172

**Rada města schvaluje** dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku uzavřené se společností Pavel Šáda - Zámečnictví Šáda & Kadlec., IČ: 47246324 na akci „Lávka Y v zámeckém parku v Pacově“

24/ 3

Starosta předložil návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Rekonstrukce povrchu ulice Ferdinanda Pakosty v Pacově“ uzavřené mezi městem Pacov a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD., IČ: 48035599, jehož předmětem je prodloužení termínu pro dokončení díla z důvodu nástupu klimaticky nepříznivého období.

🏷️ Usnesení č. 173

**Rada města schvaluje** dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku uzavřené se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD., IČ: 48035599 na akci „Rekonstrukce povrchu ulice Ferdinanda Pakosty v Pacově“

24/ 4

Starosta předložil výpověď Smlouvy o provozování veřejného vodovodu a kanalizace a souvisejících vodohospodářských zařízení uzavřenou se společností VODAK Humpolec, s.r.o., IČ: 49050541 včetně všech dodatků.

🏷️ Usnesení č. 174

**Rada města schvaluje** výpověď Smlouvy o provozování veřejného vodovodu a kanalizace a souvisejících vodohospodářských zařízení uzavřenou se společností VODAK Humpolec, s.r.o., IČ: 49050541 dne 12. 9. 1994 včetně všech dodatků

Zápis z jednání rady č. 25 ze dne 2023-12-06

Prezence

Přítomni:

 • Tomáš Kocour
 • Ing. Lukáš Vlček
 • Jaroslav Praveček
 • Josef Průša
 • Mgr. Jitka Špačková

25/ 1

Starosta předložil žádost příspěvkové organizace DSSP p. o., IČ: 63893703 o vyřazení majetku a možnost převést vyřazený majetek do vlastnictví jiné osoby nabídkou prodeje.

🏷️ Usnesení č. 175

**Rada města souhlasí** s vyřazením majetku příspěvkové organizace DSSP p. o., IČ: 63893703 dle předložené žádosti a dále schvaluje možnost převést vyřazený majetek do vlastnictví jiné osoby nabídkou prodeje.

25/ 2

Radní projednali návrh výše odměny pro ředitelku DSSP Ing. Michaelu Pučálkovou. Byla stanovena odměna ve výši xxx platu.

🏷️ Usnesení č. 176

**Rada města souhlasí** s předloženým návrhem na vyplacení mimořádné odměny pro ředitelku Domu sociálních služeb Pacov, Ing. Michaelu Pučálkovou.

25/ 3

Radní projednali návrh výše odměny pro ředitele Městského muzea Antonína Sovy v Pacově Bc. Vlastimila Simotu. Byla stanovena odměna ve výši xxx platu.

🏷️ Usnesení č. 177

**Rada města souhlasí** s předloženým návrhem na vyplacení mimořádné odměny pro ředitele Městského muzea Antonína Sovy v Pacově, Bc. Vlastimila Simotu

25/ 4

Starosta předložil návrh nového platového výměru ředitelky Školní jídelny Pacov, vzhledem k platovému postupu ředitelky.

🏷️ Usnesení č. 178

**Rada města souhlasí** s předloženým návrhem na nový platový výměr pro ředitelku Školní jídelny Pacov, p. Gabrielu Dvořákovou.

25/ 5

Starosta předložil žádost o doplnění sloupů veřejného osvětlení u garáží na Sídlišti Míru. Investice bude předložena do návrhu rozpočtu na rok 2024. Ideálním řešením pro rozšíření VO v zastavěných lokalitách je koordinovat práce s EG.D.

25/ 6

Starosta předložil žádost Českého rybářského svazu, z.s., Malovcova 312, Pacov, IČ: 00477346 o výpůjčku části pozemku č. 2675/11 v k.ú. Pacov dne 22. 12. 2023 od 8 do 16:30 hod a dne 23. 12. 2023 od 8 do 14 hodin za účelem vánočního prodeje ryb.

🏷️ Usnesení č. 179

**Rada města souhlasí** s výpůjčkou části pozemku p. č. 2675/11 v k.ú. Pacov dne 22. 12. 2023 od 8 do 16:30 hod a dne 23. 12. 2023 od 8 do 14 hodin za účelem vánočního prodeje ryb

25/ 7

Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení s názvem: „Oprava střechy na kostele sv. Václava – II. etapa“.

🏷️ Usnesení č. 180

**Rada města schvaluje** na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení s názvem: „Oprava střechy na kostele sv. Václava – II. etapa“, kterým je Pavel Kertis, Ždírec nad Doubravou, IČ: 72099933. Rada zároveň pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s tímto vítězem výběrového řízení

25/ 8

Starosta předložil návrh Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny mezi městem Pacov a společností ČEZ ESCO, a.s., IČ: 03592880, která zajišťuje dodávku elektrické energie pro čistírnu odpadních vod Pacov.

🏷️ Usnesení č. 181

**Rada města schvaluje** uzavření smlouvy č. 1295667636 o sdružených dodávkách elektřiny se společností ČEZ ESCO, a.s., IČ: 03592880

25/ 9

Tajemník předložil informace o své činnosti v roce 2023.

25/ 10

Jednatel Pacovské lesní s.r.o. informoval o stavu kůrovcové kalamity, pěstební činnosti a vývoji cen dřevní hmoty. Dále informoval o záměru pořízení a ekonomické návratnosti probírkového harvestoru.

🏷️ Usnesení č. 182

**Rada města souhlasí** se záměrem jednatele společnosti Pacovská lesní s.r.o. pořídit probírkový harvestor