Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Je Pacov „otevřené“ město?

Otevřenost samosprávného vládnutí začíná od maličkostí. Jak zajisté víte, jednání zastupitelstva města jsou veřejná. Aby se občané mohli jednání zúčastnit, zákon stanoví povinnost zveřejnit pozvánku na zasedání zastupitelstva nejméně 7 dnů před zasedáním. Součástí pozvánky je také agenda jednání, aby se občané mohli rozhodnout, zda je některý z bodů jednání zajímá. Bohužel pozvání na nadcházející jednání zastupitelstva v některých bodech nevypovídá dostatečně o daném bodu programu.

Na zasedání, které proběhne 19.9.2018 je navrhován následující program, který je součástí pozvánky (formální pozvánka vyvěšená na úřední desce).

Jaký si vlastně může občan udělat názor na to, zda se zastupitelstva zůčastnit, nebo ne? Jednotlivé body jsou jen strohými názvy a není možné si udělat byť základní obraz, zda zasedání zastupitelstva čas věnovat nebo ne, což zvláště s přihlédnutím k času konání zasedání, může vést k rezignaci občana se aktivně účasnit veřejného života.

Co bychom rádi viděli u jednotlivých bodů?

 1. Informace o činnosti rady města - předpokládáme, že rada bude předkládat písemnou zprávu. Dokument této zprávy by měl být přílohou pozvánky.
 2. Informace o činnosti městského úřadu - předpokládáme, že tajemník bude předkládat písemnou zprávu. Dokument této zprávy by měl být přílohou pozvánky.
 3. Rozpočtové opatření č. 6/2018 - při pohledu na úředchozí rozpočtová opatření vidíme, že se jedná o úpravu rozpočtu na základě aktuálního dění. Výsledné opatření je publikováno. Proto by měl být publikován i podklad pro jedníní
 4. Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru k projektu: „Mateřská škola Pacov“ - hodilo by se vysvětlení, proč se dodatek navrhuje a co znamená.
 5. Návratná finanční výpomoc Via rustica - opět by se hodilo vysvětlení proč a za jakých podmínek se bude pomoc poskytovat
 6. Prodej části pozemků par.č. 495/35 a par.č 496/10 a pozemku par.č. 495/15 v k.ú. Velká Rovná - opět by se hodilo vysvětlení, o jaké pozemky se jedná a co je důvodem prodeje.
 7. Prodej části pozemku – par.č. 422/28 k.ú. Pacov - stejně, jako u předchozího bodu
 8. Uplatnění předkupního práva - zcela chybí kontext, o co se jedná, kdo uplatňuje právo a k čemu
 9. Směna pozemků v k.ú Jetřichovec - zcela chybí kontext
 10. Směna pozemků v k.ú Zhoř u Pacova - zcela chybí kontext
 11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. Roučkovice - zcela chybí kontext
 12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Pacov - zcela chybí kontext
 13. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Pacov - zcela chybí kontext
 14. Zrušení usnesení - není zřejmé, kterého usnesení se tento bod týká a nelze ani mlhavě určit jeho závažnost.
 15. Diskuze

Zveřejnit materiály, které budou na veřejném jednání zastupitelstva projednávány není zákonnou povinností. Připravit takové zveřejnění vyžaduje od úředníků určité penzum práce, která souvisí zejména s ochranou osobních údajů v uvedených materiálech. Vzhledem k tomu, že dané materiály existují, je možné o ně požádat v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím.

S přípravou dokumentů v režimu zákona 106 bude mít úřad nezanedbatelné množství práce. Proto by bylo výhodnější, pokud by proaktivně publikoval alespoň základní informace o projednávaných bodech bez vyzvání.

A odpověď na otázku pooženou v titulku tohoto příspěvku? Orgány města postupují v souladu se zákonem a nejdou ani o krok dál. Dle našeho názoru tedy nelze Pacov považovat za otevřené město.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .