Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Budoucnost nakládání s odpady - co nás může čekat?

V posledních letech zaznívá při zasedání zastupitelstva a v posledních měsících i na stránkách měsíčníku Z mého kraje: “Českou republiku čeká změna v předpisech pro nakládání s komunálním odpadem, která bude mít dopad i na město Pacov”.

Přesto, že se o tématu starosta Pacova neustále zmiňuje, jde o komunikaci ve stylu: “Něco se chystá, budeme muset něco udělat.” Nicneříkající obecná vyjádření, která při nejlepším popisují současný stav a chválí si, jak funguje SOMPO. O tom, co konkrétního nás všechny skutečně čeká, co konkrétně se plánuje, se kromě tajuplných naznačení veřejně nemluví.

Přitom město má prostřednictvím SOMPO již od roku 2018 zpracovanou studii, která je (zřejmě) podkladem pro budoucí změny. Naznačuje to i skutečnost, že když už nějaká zmínka padne, je v poslední době zmiňován door-to-door systém svozu odpadu, o kterém se mluví i ve studii. Zmiňován je mimo jiné i ve výroční zprávě společnosti SOMPO za rok 2019.

citace z výroční zprávy

Mlčení o povaze připravovaných změn mohou již nyní ovlivňovat obyvatele města. Víte kupříkladu, že místo jedné popelnice mohou v budoucnu u rodinného domu stát popelnice čtyři? Možná by se tahle informace hodila stavitelům nových domů.

Pojďme se pokusit na základě těch několika zmínek a zveřejněných podkladů poodhalit budoucí vývoj. Následující odstavce čerpají převážně ze studie Optimalizace odpadového hospodářství.

Pokud vás zajímá, jaké jsou skutečné připravované změny, přijďte se zeptat na zasedání zastupitelstva.

Co tedy ve studii můžete nalézt?

Studie analyzuje napříč všemi obcemi zúčastněnými v SOMPO strukturu produkce komunálního odpadu, posuzuje míru třídění při současném nastavení systému. Dále na základě očekávaných změn v legislativě definuje dvě varianty budoucího nakládání s odpady.

Shrnutí navrhovaných změn

Varianta I i Varianta II jsou postaveny na stejném seznamu opatření. Varianta II navíc obsahuje možnost finanční motivace domácností, které třídí. Kde není uvedeno jinak, následující popis opatření platí pro obě varianty. Navrhované změny jsou zvlášť zpracovány pro rodinné domy a sídlištní bytovou zástavbu.

Směsný komunální odpad od rodinných domů bude z počátku svážen jednou za 14 dnů a postupně se bude testováno snížení frekvence svozu SKO. Zamýšleným cílovým stavem je otočení systému sběru. Tříděný odpad bude odvážen od domu a SKO se bude odnášet do sdílených kontejnerů. Domy budou vybaveny nádobami pro třídění přímo u domu. Nádoby zapůjčí město nebo SOMPO. Jedná se o klasické plastové popelnice velikosti 240 litrů. U jednoho rodinného domu by tedy měly stát 4 takové nádoby. Černá pro směsný komunální odpad, která by v budoucnu měla zmizet. Žlutá pro sběr plastů a modrá pro sběr papíru, které budou vyváženy jednou za 28 dnů. Hnědá popelnice na biologický odpad, která bude vyvážena jednou za 14 dnů (v zimě jednou za 28 dnů). Nádoby budou označeny identifikačními kódy a výhledově bude sledováno množství produkovaného odpadu a míra třídění. Ve Variantě II je doporučeno zavedení finanční motivace pro ty domácnosti, které zodpovědně třídí.

frekvence svozu od rodinných domů

Na sídlištích by mělo dojít k revizi umístění stávajících kontejnerových stání a jejich přiblížení obyvatelům. Město nebo SOMPO obyvatelům na žádost poskytne tašky nebo pytle na třídění. Tašky a pytle budou označeny identifikačním kódem. Podle doporučení Varianty II bude možné organizovat sběr v bytových domech s využitím tzv. správcovství (placený správce evidující nakládání s odpadem) tak, aby v domech byla zavedena evidence třídění jednotlivých domácností a i v bytových domech by tak byla možná finanční motivace. Varianta se správcovstvím je však ve studii zároveň zpochybněna.

Některá z doporučených opatření již byla realizována. Byly zavedeny nádoby pro sběr jedlých tuků a olejů. Do nádob s plasty je nyní možné odkládat také kovový odpad. Co naplněno nebylo je výraznější propagace těchto nových možností. Další změnou poslední doby je také zřízení tzv. komunitních kompostáren - tedy míst pro odkládání biologicky rozložitelného odpadu.

Jednoznačným cílem navrhovaných opatření je minimalizace produkce směsného komunálního odpadu, který by musel končit na skládce a po zákazu skládkování ve spalovně.

Studie doporučuje realizovat Variantu I a to již od roku 2018.

Jak vidno, v oblasti odpadového hospodářství nás zřejmě skutečně čekají výrazné změny. Město však svým tajnůstkářstvím a vytvářením atmosféry očekávání rozhodně nepřispívá k tomu, aby občané byli na změny připraveni. Studie je datována do roku 2018. Za celou dobu jsme od zástupců města neslyšeli jedinou konkrétní informaci, přesto že se na přípravě zřejmě již pracuje a některá z doporučení jsou již realizována.

Přehled zkratek:

Tabulka srovnání variant

Varianta 1 Varianta II
rodinné domy rodinné domy
snížení frekvence svozu SKO 1x14 dnů snížení frekvence svozu SKO 1x14 dnů
nádoby na papír a plast 240l v domácnosti s odvozem 1x28 dnů nádoby na papír a plast 240l v domácnosti s odvozem 1x28 dnů
nádoby na separaci bioodpadu 240l s odvozem 1x14 dnů (1x28 dnů v zimě) nádoby na separaci bioodpadu 240l s odvozem 1x14 dnů (1x28 dnů v zimě)
doplňkový sběr papíru a plastu z kontejnerových stání odvoz 1x14 dnů - redukce oproti stávajícímu stavu doplňkový sběr papíru a plastu z kontejnerových stání odvoz 1x14 dnů - redukce oproti stávajícímu stavu
kompostéry v rodinných domech kompostéry v rodinných domech
intenzifikace a propagace sběru jedlých olejů a tuku a textilu intenzifikace a propagace sběru jedlých olejů a tuku a textilu
žádná nebo jednoduchá forma motivace žádná nebo jednoduchá forma motivace
postupně snižovat frekvenci svozu SKO na 1x3 týdny až 1x mesíčně, postupně přejít na donáškový systém svozu SKO postupně snižovat frekvenci svozu SKO na 1x3 týdny až 1x mesíčně, postupně přejít na donáškový systém svozu SKO
finančně motivační systém pod obchodním názvem ISNO
sídlištní zástavba sídlištní zástavba
přesná pasportizace stávajících kontejnerových stání, úprava zázemí pro svoz odpadů v sídlištích přesná pasportizace stávajících kontejnerových stání, úprava zázemí pro svoz odpadů v sídlištích
poskytnutí dostatečných kapacit pro třídění poskytnutí dostatečných kapacit pro třídění
snížení frekvence svozu SKO na 1x14 dnů snížení frekvence svozu SKO na 1x14 dnů
svoz papíru a plastu z kontejnerových stání 1x14 dnů svoz papíru a plastu z kontejnerových stání 1x14 dnů
přidání kontejnerů na bioodpad s frekvencí 1x14 dnů (1xměsíčně v zimě) přidání kontejnerů na bioodpad s frekvencí 1x14 dnů (1xměsíčně v zimě)
třídící tašky nebo pytlový sběr v domácnostech, které o to požádají třídící tašky nebo pytlový sběr v domácnostech, které o to požádají
možnost zavedení sběru kovů společně s plasty možnost zavedení sběru kovů společně s plasty
intenzifikace a propagace sběru jedlých olejů a tuku a textilu intenzifikace a propagace sběru jedlých olejů a tuku a textilu
žádná nebo jednoduchá forma motivace žádná nebo jednoduchá forma motivace
zavedení možných bonusů, když občan přinese odpad na sběrný dvůr alespoň 2x za rok (elektroniku, objemný nebo nebezpečný odpad apod.) zavedení možných bonusů, když občan přinese odpad na sběrný dvůr alespoň 2x za rok (elektroniku, objemný nebo nebezpečný odpad apod.)
postupně snižovat frekvenci svozu SKO na 1x3 týdny až 1x mesíčně, postupně přejít na donáškový systém svozu SKO postupně snižovat frekvenci svozu SKO na 1x3 týdny až 1x mesíčně, postupně přejít na donáškový systém svozu SKO
finančně motivační systém pod obchodním názvem ISNO

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .