Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Poznámky ke komentáři rozpočtu Pacova pro rok 2021

Na stránkách města byl zveřejněn komentář starosty k návrhu rozpočtu pro rok 2021. Komentář vyznívá tak, že je vše zalito sluncem.

Tento názor nesdílím, a proto si dovolím připojit pár poznámek.

Nejprve musím poznamenat, že nejsem odborníkem na veřejné rozpočty a účetnictví. Je možné, že některé závěry neodpovídají skutečnosti. Více informací a podrobnější vysvětlení viditelných nesrovnalostí ale není k dispozici. Proto jsem zaslal tento článek vedení města Pacova s žádostí o vyjádření k závěrům, které tento článek obsahuje. Vedení města nabídku na možnost vyjádřit se k článku nevyužilo.

Přebytky rozpočtu? Opravdu?

Citace z článku:


Přebytek hospodaření

Město Pacov končí řadu let s přebytkem hospodaření. Konečná bilance roku je dlouhodobě kladná. Tyto přebytky hospodaření jsou zapojovány jako další zdroje rozpočtu následujícího. Z roku 2020 takto přechází do roku 2021 celkem 27 000 000 Kč.


Podle závěrečných účtů, které město zveřejňuje na internetu po uzávěrce účetnictví, jsou rozpočty města od roku 2015 trvale schodkové. Pro rok 2020 byl plánován schodek 58 milionů korun, pro rok 2021 je plánovaný schodek 26 miliónů korun. Těžko říci, jak v takovém případě chápat termín “přebytky v hospodaření” a “konečná bilance je dlouhodobě kladná”. Konkrétní hodnoty schodku jsou hodnoty platné vždy ke konci roku. Mohou se tak projevovat dočasné rozdíly mezi investicemi a proplácením dotací. Faktem ovšem je, že rozpočty města nejsou přebytkové. Celkový aktuální dluh města podle článku činí 104 mil. Kč. Při takové výši závazků města je otázkou, zda se míra zadlužení města neblíží k hranici tzv. dluhové brzdy.

Dluhová brzda se v případě obce aktivuje v případě, že celková výše závazků obce je vyšší, než 60% průměrných příjmů města za poslední 4 roky.

Do výpočtu vyhodnocujícího tak vstupují údaje z následující tabulku. Konkrétní hodnoty výsledku loňského rozpočtu ještě nejsou zveřejněny. Uvádím tedy plánované částky a také částky, které lze dohledat v monitoru státní pokladny. Pro letošní rok jsou uvedeny částky z návrhu rozpočtu.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 (rozpočet) 2020(monitor SP) 2021(návrh)
Příjmy (mil. Kč) 154,3 150,1 180,7 291,2 207,2 144,7 192 164,5
Výdaje (mil. Kč) 176,8 150,5 268,3 382,4 215,7 202,8 195 190,8
Financování (mil. Kč) 22,5 0,4 87,6 91,2 8,5 58,1 3 26,3

Průměrné příjmy města za poslední 4 roky jsou 205 (218) mil/Kč. Výše dluhu, kterou uvádí starosta v článku je 105 mil. Kč. Míra zadlužení vzhledem k zákonu o rozpočtové zodpovědnosti tak při těchto parametrech činí 51% (resp. 48%). Údaj v závorce pracuje s částkami z monitoru státní pokladny.

Dluh se v letošním roce nesníží, naopak je plánován schodek 26 mil. Kč. Pokud by se tedy dluh zvýšil o celou částku schodku, dosáhne 130 mil. Kč. Na začátku roku 2022 bude podle plánu průměrný příjem za poslední 4 roky 202 (213) mil. Kč. V procentuálním vyjádření by to znamenalo 64% (61%) zadlužení a aktivaci dluhové brzdy. Pak by na Pacov přišly hubené časy. Plánovaný schodek letošního roku (2021) by mohl být pokryt hospodářským výsledkem roku minulého. Pro laika není úplně snadné se v rozpočtových číslech vyznat. Proto požádám o zástupce města o bližší informace.

Město pravidelně vykazuje stav svých financí státní pokladně. Stav výpočtu rozpočtové odpovědnosti můžete vidět také na jednom z výstupů monitoringu státní pokladny. V době přípravy článku byla v systému data ke konci roku 2019. Údaje za uplynulý rok 2020 ještě nejsou v systému státní pokladny dostupná.

Závazky města

Citace z článku


Krátce na obhajobu finančních závazků města. Vesměs se jedná o projekty, které jsou z velké části dotované, a tedy v našem městě je investováno výrazně výše, než kolik je spoluúčast města Pacova. Dále pak všechny zmíněné projekty mají výrazný rozvojový potenciál, tedy například snižují provozní náklady města, tvoří nová pracovní místa či řeší palčivý regionální problém. Peníze se takříkajíc neprojídají, ale smysluplně investují, navíc za účasti dalších zdrojů z dotací.


Městu se podařilo v posledních letech získat nezanedbatelný objem dotací. Tyto dotace pokrývají významnou část investic města. Za to je skutečně nutno práci městské samosprávy hodnotit kladně. Existuje ale i druhá strana investiční mince. Objem investic je výrazně vyšší, než objem získaných dotací a to i tam, kde to podle mého názoru není nutné. Srovnatelné projekty v jiných městech dokázaly dotace využít tak, že dopad do rozpočtu města byl pouze ve výši nezbytně nutné podle podmínek dotace.
Samostatným bodem je pak úvěrování pacovských lesníků a výstavba Hájenky na Šimpachu.

Podívejme se na nejvýznamnější investice, které jsou kryty cizími penězi (úvěry):

Pro srovnání několik projektů ze stejného dotačního programu:

Je vidět, že školky s obdobnou kapacitou jdou vybudovat o 30% levněji.

Těžko říct, jaké palčivé problémy města řeší Komunitní centrum s cenou téměř dvojnásobnou oproti dotaci nebo luxusní stavba Hájenky pro městskou firmu o 5 zaměstnancích (odhad podle mzdových nákladů ve výsledovce za rok 2019) nebo rozpočet školky cca 20 milionů Kč vyšší oproti srovnatelným stavbám.

Spíše se mi zdá, že město v posledních letech poněkud nestřídmě investovalo. Vzniklo sice několik staveb nadprůměrné kvality, ale hlubší význam některých investic pro město jako celek je zejména v některých případech diskutabilní.

Jaký je přínos jednotlivých investic?

  komentář výrazný rozvojový potenciál snižují provozní náklady města tvoří nová pracovní místa řeší palčivý regionální problém
MŠ Za Branou zbytečně nákladný projekt       nikoli palčivý
Modernizace ČOV jednoznačně přínosný projekt ANO     nikoli palčivý
Dům soc. služeb snad do budoucna přínosem, populace bude stárnout ANO   ANO nikoli palčivý
Modernizace ZŠ za Branou do výše dotace má smysl   ANO    
Modernizace hřiště, kurt do výše dotace má smysl        
Parcely U Unika podpora několika rodin miliony korun        
Kuchyně DSSP údržba, na kterou by mělo město našetřit        
Šimpach zbytečně nákladný projekt        
Komunitní centrum zbytečně nákladný projekt        

Parcely pro rodinné domy

Pro rok 2021 je plánovaný výdaj na přípravu nových parcel U Unika ve výši 19 mil. Kč. Podle článku z 11.2.2021 se počítá s přípravou 10 parcel U Unika. Lze tedy předpokládat, že oněch 19 mil. Kč bude vynaloženo právě na těchto 10 parcel. Zároveň je v návrhu rozpočtu očekáván příjem z prodeje parcel ve výši 9 mil. Kč.

Město tedy dotuje přípravu 10 parcel zhruba jedním miliónem korun na jednu parcelu.

Je otázka, zda je v roce 2021 nutno skutečně parcely připravovat, když je podle starosty rozpočet v úzkých. Případně zda by nestálo za úvahu prodat parcely tak, aby byly pokryty skutečné náklady spojené s jejich přípravou.

-LRA-


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .