Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Rekonstrukce Nádražní ulice

Dne 5.2.2019 bylo zahájeno doručování informace o zahájení společného řízení (stavební a územní) veřejnou vyhláškou. Od zveřejnění běží lhůta pro podání námitek v délce 15+15 dnů a skončí tedy 7.3.2019. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou stavbu, doporučujeme vlastníkům dotčených nemovitostí, kteří jsou automaticky účastníky řízení (viz seznam ve odkazovaném dokumentu), aby se zajímali, jaký dopad bude tato plánovaná stavba na jejich nemovitost. Na mapce níže je schematicky znázorněn přehled, kterých míst se bude stavba týkat (ne vždy se musí týkat celé parcely).

Takže možná i vy, náš čtenář, jste účastníkem řízení o vydání stavebního povolení, jen o tom nevíte. Jako účastník máte právo se ke stavbě vyjádřit, a podat námitku, pokud by vám v něčem nevyhovovala. Zákon pro rozsáhlejší stavby umožňuje nezasílat každému jednotlivému účastníkovi řízení zvláštní dopis. V takových případech se doručuje tzv. veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce.

Stavba samotná je v dokumentu popsána takto:

Jedná se o stavební úpravy silnice III/1297 v Pacově v ul. Nádražní a v ul. Antonína Sovy. Obrubníky u chodníků zůstanou zachovány, v případě poškození budou vyměněny a v případě potřeby předlážděn chodník. Komunikace je navržen v šířce 6–7 m s asfaltovým povrchem, součástí stavby jsou i podélná parkovací stání. U křižovatky v ulicích Antonína Sovy, Nádražní a Truhlářská dojde k úpravě křižovatky, a to na jednu kolmo se připojující vedlejší komunikaci.

Součástí stavby je i zastávkový záliv, úprava zastávky u Pacovských strojíren, vybudování nástupiště zastávky autobusu na železničním nádraží, přechody pro chodce a místa pro přecházení. Stavební úpravy komunikace zahrnují i úpravy navazujících sjezdů.

V souvislosti se stavbou dojde i k úpravě stávajícího dopravního značení. Odvodnění komunikace bude pomocí odvodňovacích proužků po stranách komunikace, které budou svedeny do uličních vpustí a dále do nově navržené dešťové kanalizace. Od km 0,525 budou kanalizační vpusti zaústěny do stávající jednotné kanalizace. Od km 1,043 bude po pravé straně voda svedena přes nezpevněnou krajnici do silničního příkopu, levá strana bude odvodněna systémem uličních vpustí. V rámci stavby dojde k přepojení stávajících domovních okapových vpustí do nově navržené dešťové kanalizace.

mapka

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .