Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Město staví bez stavebního povolení

U Sídliště Míru nedaleko řadových garáží město vybudovalo nové parkoviště. Parkoviště je jistě užitečné pro obyvatele sídliště, kde je s parkováním dlouhodobě problém, ale došlo k jednomu zádrhelu. Parkoviště bylo vybudováno bez odpovídajícího stavebního povolení.

Tato skutečnost vyšla najevo, když byla na stránkách města zveřejněna odpověď na žádost o informace, kterou zřejmě poslal někdo, koho se budování parkoviště nějakým způsobem dotýkalo a byl stavbou překvapen.

Předpisy o povolování staveb jsou totiž nejen komplikací pro stavebníka, ale také zásadním nástrojem, jak se majitel nemovitosti může dozvědět a také zasáhnout do přípravy staveb ve svém sousedství. Proces ohlašování nebo povolování stavby je z tohoto hlediska velmi důležitý. Nikdo si nepřeje, aby na hranici jeho pozemku vyrostla stavba bez toho, aby měl šanci se na tuto skutečnost připravit. Dává také možnost v rámci řízení hájit své oprávněné zájmy.

Město při stavbě parkoviště zcela vynechalo tuto administrativní část a nejspíš tak porušilo hned několik zákonů.

Konkrétní dotazy žadatele o informace a odpovědi města naleznete níže. Zde shrnujeme to podstatné.

Pro stavbu parkoviště je potřeba územní rozhodnutí a stavební povolení. Město o vydání územního rozhodnutí, ani stavebního povolení nezažádalo. Ani územní rozhodnutí, ani stavební povolení tak nebylo vydáno.

Pozemek, na kterém bylo parkoviště vybudováno, je v katastru označen jako trvalý travní porost a takový pozemek musí být nejprve oficiálně vyjmut ze zemědělského půdního fondu. K vynětí z půdního fondu nedošlo.

Účastníky řízení o územním rozhodnutí a o vydání stavebního povolení jsou majitelé sousedních pozemků a jako takoví musí být o probíhajícím řízení informování, aby se ho mohli zúčastnit a mohli hájit své zájmy. Ke žádnému řízení nedošlo, a tak majitelé sousedních pozemků o stavbě nic nevěděli.

Přepis obsahu žádosti a poskytnuté informace

Žádost č. 1

Dotaz: Jaká stavba je na Pozemku realizována? Jinak řečeno, co bude výsledkem stavebních prací?

Odpověď: Na pozemku parc. č. 2102/5 v k.ú. Pacov je realizována stavba parkoviště.

Žádost č. 2

Dotaz: Jakému režimu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, stavba podléhá (ohlášení, stavební povolení atd.)?

Odpověď: Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů podléhá výše uvedená stavba vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, popřípadě vydání společného povolení.

Žádost č. 3

Dotaz: Poskytnutí kopie dokumentu, kterým bylo žádáno o příslušné povolení, případně kterým byla stavba ohlášena či jinak dána na vědomí stavebnímu úřadu.

Odpověď: Stavební úřad nedisponuje požadovaným dokumentem.

Žádost č. 4

Dotaz: Poskytnutí kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení či jiného rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byla stavba povolena.

Odpověď: Územní rozhodnutí ani stavební povolení nebylo na výše uvedenou stavbu vydáno.

Žádost č. 5

Dotaz: Zda se ke stavebnímu záměru vyjadřoval příslušný odbor životního prostředí?

Odpověď: Odbor životního prostředí se ke stavbě nevyjadřoval.

Žádost č. 6

Dotaz: Poskytnutí kopie stanoviska či jiného vyjádření příslušného odboru životního prostředí ke stavebnímu záměru.

Odpověď: Viz. ad 5).

Žádost č. 7

Dotaz: Zda byl Pozemek vyňat ze zemědělského půdního fondu?

Odpověď: Pozemek parc. č. 2102/5 v k.ú. Pacov nebyl vyňat ze zemědělského půdního fondu.

Žádost č. 8

Dotaz: Zda se k záměru vyjmout Pozemek ze zemědělského půdního fondu vyjadřoval příslušný odbor životního prostředí?

Odpověď: K záměru se odbor životního prostředí nevyjadřoval.

Žádost č. 9

Dotaz: Poskytnutí kopie stanoviska či jiného vyjádření příslušného odboru životního prostředí k záměru vyjmout Pozemek ze zemědělského půdního fondu.

Odpověď: Viz. ad 8)

Žádost č. 10

Dotaz: Z jakého důvodu město Pacov neoslovilo klienta xxxxxxx s žádostí o souhlas či alespoň s informací o tom, že město Pacov hodlá stavbu na Pozemku realizovat?

Odpověď: Dotazovaný subjekt nedisponuje požadovanou informací.

Žádost č. 11

Dotaz: Jaká společnost stavbu realizuje?

Odpověď: Stavba byla realizována společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Východ se sídlem K Silu 1143, Pelhřimov.

Žádost č. 12

Dotaz: Jakým způsobem byla realizující společnost vybrána?

Odpověď: Realizující společnost byla vybrána na základě výsledků výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 6f327b401034
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .