Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Poskytování informací městem

V několika uplynulých týdnech se na město obrátilo větší množství občanů se žádostmi o informace. Některá podání a informace jsou zajímavé. Proto přinášíme souhrnný přehled toho, na co se občané ptali a co město odpovědělo. Pokud chcete znát plné odpovědi, kliknutí na datum zveřejnění se otevře přímo informace zveřejněná na stránkách města.

Jen dodáváme - každá žádost o informace a s ní související poskytnutí informací musí být v zákonné lhůtě zveřejněno na internetu.

Datum (odkaz na stránky města) Žádost Shrnutí odpovědi
2020-07-23 Je na vašem úřadě v současnosti dodržována lhůta 15 dnů dle zákona č. 247/2000 Sb., § 32 odst. 3 (zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů)? Pokud lhůta dodržována není, o kolik dní je lhůta prodlužována (přibližně)? Lhůta je dodržována
2020-09-12 Kapacita zařízení připravených pro karanténu COVID-19 nakažených osob bez domova. Počet členů obslužného personálu připravených pro karanténu COVID-19 nakažených osob bez domova. Fyzická adresa zařízení připraveného pro karanténu COVID-19 nakažených osob bez domova. Vyhrazen je objekt Hutě, kapacita 20 míst.
2020-09-15 1. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním města k zasedání Rady města v červenci a srpnu.
2. Úplné podklady se všemi přílohami dané "na stůl" radním města k zasedání Rady města v červenci a srpnu."
Všechny požadované podklady jsou zveřejněny
2020-09-16 Ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám informace o průběhu celé procedury přeložení stavebního řízení pro novou krajskou silnici II/128 v k.ú. Lukavec u Pacova a k.ú. Týmova Ves (obchvat a rekonstrukce - investor Kraj Vysočina) od Vašeho systémově podjatého věcně příslušného úřadu, který je současně též i evidentně ve střetu zájmů, k jinému nepodjatému úřadu nezatíženého střetem zájmů. Obchvat Lukavce je dlouhodobě v rámci stavebního řízení napadán jedním z účastníků řízení. Toto je jeden z jeho kroků.
2020-10-06 S kým byla uzavřená smlouva o dílo s předmětem plnění – zhodnocení umístění pevných překážek a zda je provedeno v souladu s ČSN – sdělte jméno, příjmení, IČO, místo podnikání nebo název obchodní společnosti, IČO a sídlo korporace Informace se týka postupu města při stavbě sloupků omezujícíh průjezd ulice u KC. Byla poskytnuta informace a objednávka. Objednávka má obdobnou kvalitu, jako velká většina objednávek města zveřejňovaných v registru smluv. Jak je vidět níže, žadatele poskytnuté informace nepřesvědčily o správném postupu města.
2020-10-06 Jméno a příjmení, IČO a místo podnikání autora projektové dokumentace pro vyhotovení stavby pod názvem: „Pacov, náměstí Svobody – Stavební úpravy 01 – místní komunikace“ Informace se týka postupu města při stavbě sloupků omezujícíh průjezd ulice u KC. Obdobná odpověď jako předchozí.
2020-10-17 Seznam ulic s nejhorším stavem sjízdnosti ve městě. Ve městě jsou všechny místní komunikace bez problémů. Poskytnutá informace je v souladu s tím, jak o plánování oprav komunikací informoval starosta na dotaz pacov.city na zasedání zastupitelstva. Město žádný plán nemá a práce provádí reaktivně, až když u není zbytí. V dobrém technickém stavu je tedy zřejmě komunikace na fotografii, která je jediným legálním příjezdem ke dvěma rodinným domům u atletick0ho stadionu (viz obrázek nahoře). Je připravena a zasmluvněna její rekonstrukce, ale podle poskytnuté informce není nikde stav místních komunikací evidován.
2020-10-19 Jméno a funkce pracovníka pověřeného přístupem do informačního systému Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR se statistikami výskytu COVID-19 na území města nebo ORP. Dotaz z doby, kdy ještě nebyly zveřejňovány informace o počtu případů Covid19 v obcích. Ministerstvo zdravotnictví začalo zveřejňovat data s rozlišením obec s rozšířenou působností a v posledních pár dnech zveřejňuje i pro jednotlivé obce.
2020-10-19 Žádost o poskytnutí informací - z.č. 106/1999 Sb., v platném znění – urgence Informace se týka postupu města při stavbě sloupků omezujícíh průjezd ulice u KC. Urgence žádosti z 6.10.2020
2020-10-20 „Žadatel se na základě obsahu objednávky dotazuje:
1. Z jakého důvodu není objednávka opatřená číslem objednávky?
2. Čísluje město Pacov objednávky?
3. Z jakého důvodu není objednávka opatřená jménem a příjmením včetně pracovního zařazení osoby, která vyhotovila tuto objednávku?
4. Z jakého důvodu není objednávka opatřená datem vyhotovení objednávky?
5. Kdy byla objednávka vyhotovená?
6. Proč objednávka neobsahuje datum, do kdy mají být objednané práce provedeny?
7. Kdo či jaký orgán města rozhodl, že objednávka má být adresovaná právě Ing. Pavlu Doušovi?
8. Kdy rozhodl orgán města či pracovník města o vyhotovení této objednávky?
9. Jakým způsobem byla objednávka odeslaná Ing. Pavlu Doušovi?
10. Žadatel žádá o zaslání knihy odeslané pošty města Pacov dokládající odeslání předmětné objednávky Ing. Pavlu Doušovi s vyznačeným datem odeslání zásilky či případně potvrzení o odeslání objednávky datovou schránkou města Pacov.“
Informace se týka postupu města při stavbě sloupků omezujícíh průjezd ulice u KC. V reakci na poskytnutou objednávku se žadatel pídí po detailech rozhodovacího procesu. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku, tak i když je malého rozsahu, měla by stále být dodržena pravidla transparentnosti, hospodárnosti a otevřenosti.

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .