Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Je něco shnilého v úřadu pacovském!

Podle dokumentů, které má Pacov.City k dispozici, město bez platného stavebního povolení a bez souhlasu odboru dopravy uzavřelo v lednu 2020 ulici za školou a kolem kulturního centra. Dnes má město nařízeno tento stav odstranit a nic se neděje.

Na základě podnětu majitele bývalé “sladovny” (budova naproti KC) se způsobem uzavření této místní komunikace zabýval odbor dopravy městského úřadu v Pacově. Odbor dopravy je správním orgánem, který zajišťuje výkon státní správy. V tomto případě nastala situace kdy úředníci odboru dopravy jsou zaměstnanci téhož úřadu, který by v tomto řízení měli kontrolovat. Je možné, že toto propojení může být příčinou pomalého až netečného postupu?

Většinu roku 2020 je silnice za školou uzavřená protiprávně. Postup odboru dopravy byl v řešení podnětu velmi liknavý. Majitel “sladovny” do řešení přímým oslovováním zapojil inspektorát Policie ČR a také krajský úřad, který výkon státní správy dozoruje.

Při druhém místním šetření (2.9.) již byl přítomen zástupce dopravního inspektorátu policie. Podle policie nejsou sloupky v pořádku z hlediska bezpečnosti silničního provozu a značka slepá ulice je instalována neoprávněně. Policie požaduje odstranění těchto omezení provozu.
Pod tlakem přítomnosti jiných, než místních úředníků, vydal odbor dopravy 11.9.2020 rozhodnutí (viz sken níže), ve kterém uložil městu Pacov odstranit sloupky a značku slepé ulice do 30 dnů.

Proti rozhodnutí se nikdo neodvolal, a tak nejpozději do konce října mělo dojít k odstranění sloupků a značky.

Nestalo se nic.

Proto iniciátor celého řízení požadoval, aby pacovský odbor dopravy zajistil vykonání svého rozhodnutí. Zároveň požádal krajský úřad, aby vykonání rozhodnutí zajistil.

Odbor dopravy odpověděl, že dosud nepřikročil k vynucení svého rozhodnutí, protože má moc jiné práce a uvedl, že nejprve zváží možné způsoby exekuce.

Krajský úřad prověřoval, proč odbor dopravy své rozhodnutí nevynucuje. Po prověření kraj vyzval (viz sken níže) pacovský odbor dopravy, aby konal bez zbytečných průtahů a přistoupil bezodkladně k exekuci rozhodnutí. Pokud nebude nadále konat, musí uvést objektivní důvody a to do 15 dnů.

Exekuce (podrobněji viz článek) v tomto případě spočívá v tom, že odbor dopravy zabaví městu peníze potřebné na samotné odstranění sloupků a značky a toto odstranění sám zajistí.

V tuto chvíli je ulice za školou uzavřena zcela protiprávně a zodpovědný úřad nečiní.

Komentář LRA

Před právem bychom si měli být všichni rovni. Jak by asi dopadlo, kdyby se zítra kdokoli z nás neprivilegovaných rozhodl a v některé z ulic např. nahoře na parcelách prostě zabetonoval sloupky a zapíchl značku slepá ulice. Udření úředníci z odboru dopravy by se k řešení dostali někdy v létě a možná by vydali rozhodnutí o odstranění. Dotyčný, který ulici uzavřel, by ho ignoroval a úředníci by pro jinou práci a samé přemýšlení další téměř dva měsíce nekonali. Dovedete si to představit? Nebo si nejsme tak úplně rovni?


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .