Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Podklady pro projednání návrhu územního plánu 30.1.2019

Dne 30.1.2019 od 15:00 se bude konat veřejné projednání návrhu územního plánu. Tímto projednáním vrcholí proces změny územního plánu, který byl započat v roce 2015. Veřejnost má do 7 dnů od tohoto projednání možnost vznést připomínku nebo námitku, které pak musí pořizovatel územního plánu (město Pacov) vzít do úvahy. Připomínku může vznést každý občan, pořizovatel ji buď zohlední, nebo zamítne a nemusí při tom podávat žádné vysvětlení. Námitku může vznést ten, koho se projednávané změny přímo dotýkají, musí uvést pozemky, jichž se námitka týká. Námitku musí pořizovatel vypořádat adresně. Podrobnější informace najdete například v tomto popisu procesu územního plánování.. Na podněty podané po uplynutí lhůty není brán zřetel.

Podklady pro jednání jsou zveřejněny na stránkách města.

Role při pořizování tohoto územního plánu jsou následující:

Přehled procesu vzniku uzemního plánu

Proces projednání změny územního plánu je náročný. V současné době završovaná změna probíhala takto:

Datum Událost
4.11.2015 Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení územního plánu usnesením č. 2015/05/04
27.11.2015 Podána žádost o pořízení územního plánu
6.5.2016 Zveřejnění návrhu zadání ke zpracování územního plánu a odeslání obcím a úřadům
13.5.2016 Krajský úřad informuje o požadavku na zpracování vlivů na udržitelný rozvoj
22.6.2016 Zadání územního plánu bylo schváleno zastupitelstvem usnesením č. 2016/03/06
12.7.2018 Bylo oznámeno projednání návrhu zadání územního plánu
28.6.2018 Zpracovatel předal vypracovaný návrh územního plánu
12.7.2018 Zveřejněn návrh územního plánu sezváno projednání úřadů a obcí
2.8.2018 Návrh územního plánu byl projednán
23.10.2018 Předání návrhu územního plánu Krajskému úřadu k vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
1.11.2018 Vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
19.11.2018 Návrh územního plánu byl předán krajskému úřadu k vydání stanoviska
23.11.2018 Vydáno posouzení návrhu územního plánu bez požadavků na změny
13.12.2018 Oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu
30.1.2019 Bude se konat veřejné projednání návrhu územního plánu
6.2.2019 Uplyne termín pro podání podněětů k návrhu územního plánu

Mezi rozhodnutím o pořízení územního plánu a veřejným projednáním návrhu územního plánu uplynulo 1184 dnů (3,2 roku). Pokud má tedy kdokoli v Pacově zásadnější stavební záměry, měl by se s navrhovaným územním plánem seznámit a uplatnit své případné připomínky a námitky nyní. Lze předpokládat, že případná další změna schváleného územního plánu bude trvat srovnatelnou dobu.

Co najdete v podkladech návrhu územního plánu

Odůvodnění

Obsahuje stručný přehled historie vzniku (z něj čerpá tabulka výše), shrnuje posuzování souladu návrhu vzhledem ke kontextu územního plánování tak, že posuzuje shodu s územními plány dotčených (sousedních) obcí a jejich místních částí - Bratřice, Cetoraz), Důl, Eš, Šimpach, Obrataň, Hrobská Zahrádka, Bezděčín u Obrataně, Sudkův Důl, Vintířov a Moudrov), POŠNÁ (k.ú. Pošná, Proseč u Pošné, Zahrádka u Pošné, Salačova Lhota, Samšín, Přáslavice, Těchobuz, Velká Chyška, Zhořec u Pacova, Zadní Lomná, Pojbuky, Vodice u Tábora, Malešín u Vodice, Babčice, Domamyšl, Zadní Střítež.

Dále je zdůvodněna shoda s Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina a s obecně platnými předpisy územního plánování.

Zajímavostí je, že celé území obce Pacov se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany a ministerstvo tak musí vydat stanovisko pro určité druhy staveb (viz str 22 dokumentu oduvodneni.pdf)

V části II.k (str. 26) je zajímavé shrnutí historie a stavu území, které navrhovaný územní plán pokrývá. Víte například, že nejstarší písemná zmínka o Roučkovicích je z roku 1388 a o Hrádku pak již z roku 1354.

Dlouhodobý trend vývoje počtu obyvatel byl do roku 2014 klesající (úbytek cca 500 osob mezi lety 2000-2014), v posledních 5 letech došlo ke stabilizaci a mírnému růstu. Ve zdůvodnění územního plánu je v tomto ohledu plánován nárůst potřeby na cca 17 bytových jednotek ročně (cca 44 obyvatel ročně chce nový byt/dům), což odpovídá cca 4.7ha nově zastavěěné plochy ročně. Prozatím nevyužité plochy vymezené v plánu k bydlení o výměře 17ha byly v nové plánu rozšířeny na 29ha.

Textová část

Detailně popisuje jednotlivé plochy z hlediska jejich vlastností a použití pro výstavbu a je detailní legendou k jednotlivým mapovým výkresům.

Grafická část

Skládá se ze 6 mapových výkresů, kde každý by pro vytištění potřeboval list o velikosti cca 2.5x1.5 metru. Jednotlivé PDF soubory publikované na stránkách města jsou veliké a běžné prohlížeče PDF mají problémy se zobrazením a na mobilu to ani nezkoušejte. Proto jsme pro zájemce připravili prohlížeč grafické části návrhu územního plánu. V prohlížeči najdete následující mapy (rozložení zachováno jako v prohlížeči):

Hlavní výkres z ÚP 2015 (pro srovnání) Základní členění území návrhu 2019 Hlavní výkres návrhu 2019
Veřejně prospěšné stavbu a sanace návrhu 2019 Koordinační výkres návrhu 2019 Výkres širších vztahů návrhu 2019
Zábor zemědělského půdního fondu návrhu 2019    

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .