Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Skladba ceny vodného a stočného pro rok 2019

V dnešním článku se podrobněji podíváme, jak se tvoří cena vodného a stočného v Pacově a jeho městských částech. Cena vody je cenou “usměrňovanou” a musí být vypočítávána na základě zákonných pravidel. Pravidla pro výpočet ceny vodného a stočného určuje ministerstvo financí vyhláškou na základě platné legislativy. Zájemci najdou podrobnější popis cenotvorby a souvisejících pravidel jinde na internetu (např. na portálu Naše voda nebo na stránkách O vodárenství případně přímo v odpovídající vyhlášce).

Předpisy stanovují přesné členění nákladů, které je podkladem pro určení ceny vodného a stočného a toto vyúčtování je vlastník vodovodu a kanalizace povinen zveřejňovat. Město Pacov zveřejnilo podklady, na jejichž základě vznikla aktuálně platná cena vodného a stočného, které vycházejí z odhadů plánované spotřeby a nákladů pro rok 2019. Zde uvádíme stručný přehled podstatných čísel, která čerpáme ze zveřejněného dokumentu. V uveřejněném dokumentu je v rámci kalkulace uváděn také tzv. kalkulační zisk. V případě vodného je tento zisk přímo v tabulkách neobvykle vysoký (až 56%). Zajímalo nás, proč je zisk na vodném tak velký a komu plyne.

S porozuměním konstrukce výpočtu nám na dotaz pomohli pracovníci města, kteří se danou problematikou zabývají a kterým děkujeme za podrobné vysvětlení postupu, jakým je kalkulace konstruována.

Celá kalkulace je komplikována skutečností, že z infrastruktury vlastněné městem se dodává nejen koncovým spotřebitelům, ale také do vodovodů sousedních obcí. Aby skutečné výnosy z vodného pokryly skutečné náklady města, vyžaduje kalkulace uvedení vysokého zisku v jednotlivých tabulkách. Když se výdaje a výnosy sloučí do jedné tabulky, vychází zisk ve výši odpovídající zvyklostem, které jsou vidět v kalkulacích ceny vody i u jiných měst.

Celkový plánovaný příjem města za vodné a stočné pro rok 2019 je necelých 17,3 mil. korun. Zisk města na vodném a stočném po odečtení nákladů je necelých 10%. Konkrétní čísla jsou uvedena v tabulkách na konci článku.

Pro úplnost dodáváme, že stočné se platí pouze tam, kde existuje kanalizace.

Vodné

Město Pacov je vlastníkem infratruktury vodovodů, úpraven vody a vodojemů (odkaz míří na krajský plán rozvoje vodovodů a kanalizací). Veškeré příjmy z vodného jsou proto příjmem města Pacova. Provozovatelem této infrastruktury je na základě smlouvy společnost VODAK Humpolec s.r.o., které dle smlouvy za poskytované služby za rok 2019 město zaplatí (plán) částku ~ 2.3 mil. Kč.

Kalkulace vodného jsou vypočteny pro dva případy. První kalkulace platí pro dodávku vody, která míří přímo ke koncovým spotřebitelům v místních částech Pacova (Bedřichov, Hrádek, Jetřichovec, Velká Rovná, Zhoř, Roučkovice). Druhá kalkulace platí pro dodávky vody dalším obcíma a družstvu PEVAK.

Družstvo PEVAK má v kalkulaci výlučnou pozici. Vystupuje totiž jak v roli dodavatele vody, tak v roli (potenciálního) odběratele. V době, kdy zdroje vody, které jsou ve vlastnictví města Pacova, neposkytují dostatek vody, je voda odebírána z vodovodu z [úpravny vody Nesměřice] od družstva PEVAK. Pokud by naopak byl v pacovské vodovodní síti vody přebytek, směr se obrátí a přebytek vody bude dodáván PEVAKu.

Přehled kalkulace vodného

Převážnou část ceny vody tvoří náklady na nákup vody, odpisy majetku vodovodní infrastruktury a platby provozovateli VODAK. Na základě dat odvozených z publikovaného formuláře a vysvětlení pracovníků města jsme vytvořili upravenou tabulku a na jejím základě následující graf skladby ceny:

skladba ceny vodného

Stočné

V případě kanalizace, na rozdíl od vodovodu, je město Pacov nejen vlastníkem infrastruktury kanalizace a čističky odpadních vod (ČOV), ale také jejich provozovatelem. Délka kanalizace v Pacově je více než 32km. Kalkulace je pro stočné opět dvojí. Jedna pro Pacov a Roučkovice, které jsou napojeny na ČOV Pacov. Druhá kalkulace je pro místní části, které mají kanalizaci, ale nejsou napojeny na ČOV Pacov. V místních částech, kde není veřejná kanalizace, se stočné neplatí.

Přehled kalkulace stočného

Převážnou část ceny stočného tvoří náklady na odpisy majetku infrastruktury a její údržbu. Na základě dat odvozených z publikovaného formuláře jsme vytvořili upravenou tabulku a na jejím základě následující graf skladby ceny stočného:

skladba ceny stočného

Tabulky kalkulací

tabulky Ke stažení: tabulka vodné, tabulka stočné

Mapy infrastruktury

Níže naleznete náhledy na mapu vodovodů a kanalizací. Náhledy jsou pořízeny z interaktivní mapy, kterou spravuje Kraj Vysočina jako koordinátor provozování a rozvoje vodovodní a kanalizační infrastruktury.

mapa vodovody

mapa kanalizace


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .