Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Vyjádření pracovníků městského úřadu ke způsobu vydání vyhlášky o poplatku za odpady

V reakci na komentář k jednání zastupitelstva jsme od pracovníků úřadu obdrželi vyjádření k informacím, které jsme uvedli v článu. Na základě tohoto vyjájdření jsme také upřesnili komentáře v původním článku.

Níže publikujeme kompletní vyjádření úřadu, kde jsou komentována naše konstatování a zároveň v něm najdete zajímavé nahlédnutí do zákulisí přípravy místních vyhlášek a snaze úřadu vyjít vstříc občanům Pacova.

Vyjádření pracovníků úřadu

Vážený pane Rašku,

provádím správu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů a v této souvislosti se přímo podílím na tvorbě obecně závazné vyhlášky a zpracovávám její znění v souladu s požadavky rady města, zastupitelstva města a platnými právními předpisy. Se svolením starosty města Vám zasílám své vyjádření k věci.

Na svém webu jste uvedl několik nepřesných informací, žádám Vás proto touto cestou o jejich doplnění resp. uvedení na pravou míru.

Ke komentáři: „Návrhy vyhlášek obce ministerstvo neschvaluje“

Vaše sdělení je „polovičaté“. Ministerstvo opravdu neschvaluje návrhy vyhlášek, nicméně schvaluje jejich schválené/vyhlášené verze. Viz § 12 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích „Obec zašle obecně závaznou vyhlášku obce neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra.“ Ministerstvo vnitra následně obci sdělí, zda je vyhláška v souladu či v rozporu s právními předpisy. Ministerstvo se písemně vyjadřuje k vyhláškám všech obcí s rozšířenou působností (tj. i Pacov). V praxi se může stát, že ministerstvo označí vyhlášku jako protiprávní a bude následovat proces jejích změn – tzn. stávající vyhláška bude sice platná, ale protiprávní a obec bude muset začít pracovat na jejích změnách a schvalovat vyhlášku novou třeba také v průběhu roku. Zorientovat se pak v tom, která vyhláška je platná a za jakou část roku platí která pravidla (pozor, i protiprávní vyhláška je PLATNÁ a účinná do doby, než je zrušena jinou vyhláškou, nebo ústavním soudem!), by mohlo být pro občany velmi matoucí. Výklady některých ustanovení zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích se (jako ovšem nejen v této oblasti) liší a různí s úhlem pohledu. V praxi se stává, že stejnou problematiku vidí jinak Ministerstvo financí, jinak Ministerstvo vnitra a jinak Ombudsman… chvíli trvá, než některé „spory“ dospějí k soudu a vejde ve známost jeden závazný závěr.

Protože se snažíme připravovat takto důležité dokumenty správně a čitelně pro občana, pracujeme na jejich přípravě s dlouhým předstihem, některé pasáže byly konzultovány s odborníky od Ombudsmana a naprostá většina s Ministerstvem vnitra. Poslední úpravy a konzultace vyhlášky probíhaly ještě před posledním zasedáním rady (té, která vyhlášku doporučila ke schválení) a byly dojednávány již jen telefonicky tak, abychom stihli konečné znění vyhlášky předložit ke schválení co nejdříve.

Proto tedy – ačkoli nemá obec povinnost nechat návrh vyhlášky ministerstvem vnitra schválit, město Pacov ve většině případů (pokud je k tomu dostatečný časový prostor a pokud dochází k významným změnám) návrh vyhlášky k předběžnému schválení ministerstvu vnitra předkládá. Ve výsledku pak může město vyhlášku vydat s klidným svědomím tak, že se k ní ministerstvo po schválení, vyvěšení a nabytí platnosti i účinnosti již nevyjádří negativně. Pan starosta tedy uvedl naprosto správně, že se projednání vyhlášky v zastupitelstvu města odvíjelo od data jejího schválení ministerstvem vnitra, protože takový postup skutečně v praxi uplatňujeme.

Ke komentáři: „Při jednání zastupitelstva starosta avizoval, že bude probíhat ještě jedno zasedání v průběhu prosince. Z uvedených faktů usuzujeme, že vyhlášku bylo možné projednat standardním způsobem včetně jejího uvedení na programu zasedání zastupitelstva“

V této části bych Vás ráda seznámila s dalším ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. § 12 odst. 1 a 2 „Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (dále jen “právní předpis obce”) musí být vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu obce. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce3b) obecního úřadu po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může obec uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě obvyklým. Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.“ Vyhláška schválená ke dni 17. 12. by při nejlepší dobré vůli mohla tedy nabýt platnosti až dnem 2. 1. 2019 (za předpokladu, že by byla vytisknuta, podepsána a vyvěšena na úřední desku ihned po zasedání zastupitelstva). Přičemž si dovoluji upozornit, že v době přípravy a dodatečného předání podkladů zastupitelům ještě nebyl přesně stanoven další termín zasedání zastupitelstva (zastupitelstvo mohlo zasedat i později, než 17.12). Datum účinnosti vyhlášky tedy bylo ohroženo. Technicky bychom si možná mohli „pomoci“ tím, že bychom „z důvodu naléhavého obecného zájmu“ stanovili účinnost již dnem 1. 1. 2019. Nebudu se ale v této chvíli pouštět do polemiky nad tím, co je a není „naléhavý obecný zájem“. Navíc by občané, resp. poplatníci, měli kratší dobu na seznámení se s nově schválenou vyhláškou v době, než začne být účinná. Po zralé úvaze zvolilo vedení obce první možnost – tedy schválit vyhlášku tak, aby nabyla platnosti i účinnosti včas a s dostatečným předstihem. Věřím, že každá z možností má svá pro i proti. Já osobně rozhodnutí vedení města v této věci plně podporuji a věřím, že bylo ku prospěchu všem osobám, kterých se dotkne.

Ke komentáři: „Starosta, který agendu zastupitelstva ve spolupráci s radou připravuje, se rozhodl projednat zvýšení poplatků tak, že občané neměli možnost se veřejného zasedání zúčastnit a zastupitelé tento způsob projednání akceptovali.“

Vaše tvrzení je opět spíše polovičaté. Občané mají možnost zúčastnit se každého zasedání zastupitelstva. Tedy se mohli zúčastnit i veřejného projednávání obecně závazné vyhlášky. Obec zveřejňuje „navržený program“ jednání, program může být na místě doplněn o další body. Z důvodu naléhavosti (jak jsem již výše vysvětlila) byl program doplněn také o bod schválení znění dotčené vyhlášky.

Rozhodně nelze popřít, že možnost vyjádření se veřejnosti byla z tohoto důvodu omezena. V praxi pak musím konstatovat (s ohledem na tato, či minulá zastupitelstva a schvalování vyhlášek), že jsem za bezmála 14 let své praxe nezažila ani jeden případ, kdy by se občané ke znění vyhlášky na zastupitelstvu aktivně vyjadřovali. Věřím tedy, že ani pro tentokrát nedošlo v této věci k závažnému prohřešku či morální poklesku ze strany města. Ačkoli Vámi zveřejněné informace by k takové polemice mohly vést.

Dále si dovoluji podotknout a možná také Vaším prostřednictvím vyslat podnět k občanům města Pacova – v průběhu roku se při správě poplatku čas od času setkávám s připomínkami ke znění vyhlášky. Podněty ke změnám pečlivě poznamenávám a při schvalování nové vyhlášky předkládám k projednání a vyjádření místní samosprávě (pokud takové podněty jsou). Jsem tedy přesvědčena, že občané mají touto formou možnost do znění vyhlášky zasahovat s dostatečným předstihem. Ti aktivnější již takové možnosti i využili. Věřím, že díky Vám možná přispějí svým názorem i další občané. Podotýkám jen, že tvorba vyhlášky je poměrně složitá záležitost a v první řadě musí být v souladu s právními předpisy. Není tedy zcela na libovůli obce, co je ve vyhlášce uvedeno. To je potřeba při předávání podnětů mít vždy na paměti.

V tomto bodě chci zároveň poukázat na skutečnost, že ke zvýšení sazby poplatku nedošlo již 11 let. S ohledem na všudypřítomnou inflaci tedy musím konstatovat, že zvýšení sazby poplatku bylo nejen pochopitelné, ale i logické a nevyhnutelné.

Závěrem Jako perličku a zajímavost na závěr si dovolím uvést skutečnost, že hlavním „sporným bodem“ ve vyhlášce byla v letošním roce část, kdy město Pacov nestandardně shovívavě přistoupilo k povinnosti poplatníků plnit ohlašovací povinnost k místnímu poplatku, zejména pak ve vztahu k ustanovení § 14a zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, podle kterého poplatník ztratí nárok na úlevu či osvobození od poplatku v momentě, kdy rozhodný údaj neohlásí* úřadu **ve stanovené lhůtě. V praxi by totiž občané měli ohlašovat vznik a zánik poplatkové povinnosti a dále vznik a zánik nároku na každou úlevu či osvobození, a to v předepsané lhůtě. Městský úřad k této skutečnosti přistupuje velmi mírně a neplnění ohlašovací povinnosti dlouhodobě toleruje. Na plnění ohlašovací povinnosti trvá pouze v odůvodněných případech. Naproti tomu aktivně působí při vyhledávací činnosti a spolupráci s dalšími organizacemi tak, aby občané města byly co nejméně zatíženi „papírováním“.

Nestandardní (rozporované) znění článku 3 ve vyhlášce tak zajistilo zachování nároku na úlevu či osvobození všem občanům i v momentě, kdy tento nárok není vůbec ohlášen, a to v případech, kdy je úřad schopen zjistit podklad pro osvobození bez součinnosti s poplatníky (úlevy vztahující se k věku, či pobytu v konkrétní místní části). Na základě sdělení zaměstnanců ministerstva vnitra je v tomto směru postup města Pacova netradiční a ojedinělý a byl proto předmětem zdlouhavého vyjednávání. Věříme proto, že jsme při přípravě a schválení vyhlášky postupovali co možná nejlépe a ve prospěch poplatníků, jichž se vyhláška dotkne, i když následkem bohužel bylo dodatečné (urychlené) zařazení vyhlášky na jednání zastupitelstva, které proběhlo dne 28. 11. 2018.

V případě potřeby ráda cokoli dalšího vysvětlím nejen Vám, ale komukoli, kdo podá osobní, či písemný dotaz. Zároveň jsem připravena takto shromážděné podněty předávat uceleně vedení města k posouzení tak, jako doposud. Děkuji za Vaši iniciativu.

Zároveň prosím své dotazy a podněty pečlivě zvažujte s vědomím, že čas, který věnujeme reakcím na Vaše podněty, bohužel již nemůžete věnovat jiné potřebné práci.

S pozdravem

M.Sůvová


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .