Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19.6.2019 od 16:30

Ve středu 19.6.2019 od 16:30 se bude konat další zasedání zastupitelstva města Pacov. Podklady jsou zveřejněny v pozvánce.

Program jednání je vydatný a obsahuje celkem zásadní body z hlediska městského hospodaření. Krátce uvedeme obsah jednotlivých bodů:

1. Informace o činnosti rady města

V podkladech je pouze odkaz na konaná jednání. Pro veřejnost jsou z těchto jednání zveřejňována usnesení. Usnesení jsou zveřejňována s relativně velkým zpožděním. Poslední zmiňované jednání ještě usnesení zveřejněné nemá.

2. Informace o činnosti městského úřadu

Tajemník píše o volbách, školeních Efektivní správy obcí a kůrovcových přednáškách.

3. Smlouva o smlouvě budoucí o právu stavby a kupní

Smlouva se týká připravované výstavby bytového domu, kterou připravuje SBD Pelhřimov. Zahrnuje budoucí prodeje pozemků pro dva bytové domy a parkovací dům v lokalitě nad sídlištěm Míru. Ve smlouvách je dobře vidět umístění stavby, prodeje pozemků, situace veřejných ploch, plány chystaných staveb.

4. Závěrečný účet města Pacova za účetní období roku 2018

Zastupitelé budou schvalovat závěrečný účet města za rok 2018. Stručný přehled z dokumentu:

5. Roční účetní závěrka za účetní období roku 2018

Přílohy obsahují detailní účetní uzávěrku.

6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pacova pro období 2020 – 2021

Úřad v souladu se zákonem zveřejňuje rozpočtový výhled. Pro srovnání uvádíme, jak se výhled změnil pro rok 2020: porovnání výhledu.

7. Via rustica z.s. - prodloužení lhůty splatnosti

Město poskytlo v roce 2016 půjčku spolku Via Rustica. Zde bude projednáno 3. odložení splatnosti této bezúročné půjčky ve výši 250 tisíc Kč.

8. Poskytnutí návratné finanční výpomoci - Pacovská lesní s.r.o.

Město se tímto bodem zavazuje své zřizované organizaci Pacovská lesní poskytnout půjčku 20 mil. Kč na výstavbu správního objektu lesa. Tato akce byla zmiňována také v rámci jednání rady spolku Via Rustica, kde je uváděna v souvislosti se žádostí o dotaci ve výši 14 mil. Kč. Na akci je také již vybrán dodavatel veřejné zakázky. Železný kůň již byl pořízen.

Na minulých zastupitelstvech bylo informováno Pacovská lesní kvůli kůrovcové kalamitě nebude schopna přispívat do městského rozpočtu tak, jak bylo očekáváno na základě předchozích let. Není nám znám výsledek nebo stav žádosti o dotaci.

9. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o nočním klidu

Nová verze vyhlášky o nočním klidu definuje další večery, kdy noční klid nemusí být dodržen nebo je omezen. Noční klid je zrušen pro:

Noční klid je zkrácen:

10. Prodej stavební parcely par.č. 2345/46 k.ú. Pacov

Standardní prodej jedné z parcel v lokalitě u Unika.

11. Nabídka na odkup lesního pozemku par.č. 2468/29 k.ú. Pacov

Nabídka ČD k odprodeji parcely. Rada nedoporučuje odkup vzhledem k umístění parcely a ceně.

12. Nákup pozemků par.č. 2500/6 a 2500/7 v k.ú Pacov

Odkup pozemků, na kterých je umístěna místní komunikace.

13. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcné břemeno pro umístění plynové přípojky dle nákresu.

14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcné břemeno pro umíštění vedení nízkého napětí pod chodníkem dle nákresu.

15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcné břemeno pro umístění vedení nízkého napětí dle schematu.

16. Modernizace sportovního areálu Za Branou

Na rekonstrukci sportovního areálu Za Branou ve druhém kole uvolnilo MŠMT částku cca 13 mil Kč. Podmínkou je urychleně vysoutěžit dodavatele. Protože očekávané náklady jsou dnes vyšší (původně v době žádosti 19 mil. Kč) cca 25 mil. Kč. Starosta navrhuje zastupitelstvu závazek, že město uhradí rozdíl mezi výší dotace a skutečnýmí náklady získanými na základě již soutěžené veřejné zakázky. Podle navrženého usnesení zastupitelstvo nijak nelimituje výši příspěvku.

Z podmínek dotace a soutěže stanovných ministerstvem vyplývá, že v letošním roce do 15.12.2019 musí dodavatel fakturovat 13 mil. Kč.

Ze zadávací dokumentace je vidět, že rekonstrukce se týká šaten, tribuny a tenisových kurtů. Šatna bude komplet nová (demolice a novostavba), tribuna bude rekonsruována a tenisové kurty budou mimo jiné rozšířeny o “umělku”.

Pohled na nové fotbalové šatny z projektu: nové šatny

17. Diskuze

Diskuse

… třeba o tom, že prostřednictvím tohoto zasedání zastupitelstva město “utratí” až 32 milionů Kč (20 na Pacovská lesní, 12 hřiště).


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .