Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 18.9.2019 od 16:30

Ve středu 18.9.2019 od 16:30 se bude konat další zasedání zastupitelstva města Pacov. Podklady jsou zveřejněny v pozvánce (POZOR - odkaz kvůli podivnému nakládání se zveřejněnými informace není na stránkách města nadále dostupný).

Krátce uvedeme obsah jednotlivých bodů:

1. Informace o činnosti rady města

V podkladech pouze odkaz na to pravidelné zasílání podkladů zastupitelům (zápis jednání a usnesení rady). Usnesení rady jsou publikována i na stránkách města.

2. Informace o činnosti městského úřadu

Pod tímto pravidelným bodem se ukrývá informace o projektu místní Agenda 21. O činnosti městského úřadu se mnoho nedozvíme.

3. Rozpočtové opatření č. 3/2019

Největší změnou je zrušení příjmů z dotace Efekt na obnovu veřejného osvětlení a odpovídající zrušení stejné částky ve výdajích. Předběžná částka, kterou měl Pacov alokovanou v programu Efekt byla téměř 1,3 mil. Kč.

Dále jen stručný výčet úprav výdajů výdajů:

4. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města

Vyhláškou se zřizují místa kompostáren, které v uvedených lokalitách budou otevřeny podle otevírací doby, která bude zveřejněna na stránkách. Na mapě můžete vidět, kde budou umístěy v jednotlivých částech:

5. Žádost o změnu účelu dotace poskytnuté Centru LADA, z.s.

LADA žádá o možnost přesunu dotace z jedné budovy na druhou.

6. Rozdělení dotace v rámci programu Regenerace městských památkových zón

Odstranění zaokrouhlovací chyby v dokumentech o rozdělení dotace.

7. Nákup pozemku par.č. 1442 v k.ú. Roučkovice

Výkup 3652m2 kůrovcem napadeného lesa obklopeného lesy městskými. Navrhuje se pozemek vykoupit, aby byl následně vykácen.

8. Nákup pozemku par.č. 349/2 v k.ú. Důl

Výkup 1414 m2 lesa s mladým porostem nesousedícího s městským lesem, ale blízko. K dotěžení je 3 kubíky kůrovcového dřeva. Navrhuje se vykoupit.

9. Nákup pozemku par.č. 458 k.ú. Zhoř u Pacova

Výkup 1906m2 lesa, který sousedí s prameništěm Velká Rovná. Uvažuje se o rozšíření prameniště, čerpací zkoušky se budou dělat až po výkupu pozemku. Les sousedí s městským lesem.

10. Nákup pozemku par.č. 516 k.ú. Velká Rovná

Město Pacov od roku 2014 jedná o nákupu pozemku 1893m2 v blízkosti prameniště Velká Rovná s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad souhlasí s prodejem. Záměrem města je plochu vyčistit kvůli ochraně prameniště.

11. Nákup pozemků par.č. 402/25, 402/27 a 402/33 v k.ú. Pacov

Pacovské Strojírny nabízí městu k odkupu pozemky za domy č.p. 994, 995, 996, 997, 998. Na pozemcích jsou zahrádky. Město se se Strojírnami dohodlo a zastupitelé by měli odkup odsouhlasit za cenu 200Kč/m2.

12. Prodej části pozemku par.č. 2109/4 v k.ú. Pacov

Prodej části zahrady 2m2

13. Prodej části pozemku – par.č. 1475 k.ú. Roučkovice

Prodej části pozemku, který byl žadatel považoval za vlastní a osázel buky. V rámci pozemkových úorav byl omyl zjištěn. Prodej by měl situaci narovnat.

14. Nákup a prodej pozemků k.ú. Bedřichov u Zhořce

Při vytváření geometrického plánu se ukázalo, že část komunikace není na pozemcích města. Nákup a prodej by měl tuto situaci napravit.

15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Zřízení věcného břemene pro elektrickou přípojku.

16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Zřízení věcného břemene pro změny elektrických rozvodů.

17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Zřízení věcného břemene pro změny elektrických rozvodů.

18. Smlouva o zřízení služebnosti v k.ú. Pacov

Úprava služebnosti v souvislosti s telekominikačními sítěmi v okolí DS-DD.

19. Zřízení věcného břemene v k.ú. Velká Chyška

V rámci komplexních pozemkových úprav v okolí hájenky Hutě u Velké Chyšky žádají sousedé zachovat možnost čerpat vodu z rybníka zaručenou věcným břemenem, které musí schválit zastupitelstvo.

20. Dohoda o změně hranic obcí

Změna hranic obcí na základě měření prováděných v rámci komplexních pozemkových úprav.

21. Opatření obecné povahy o vydání územního plánu Pacov

Navrhuje se, aby zastupitelstvo završilo proces vytvoření nové verze územního plánu. Navrhuje se vyhovět dvěma námitkám.

22. Diskuze


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .