Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Propouštění na úřadu není zajímavým bodem pro zastupitelstvo

Dne 25.9.2019 se konalo 18. zasedání rady města, na kterém bylo přijato usnesení č. 147, kterým se mění organizační struktura úřadu a z dikce usnesení vyplývá, že dojde k propouštění (text usnesení cituji v závěru článku).

Konkrétní změnu v organizaci prozatím nelze přesněji posoudit, protože organizační řád stávající ani budoucí ještě nemám k dispozici, ale již pracuji na jeho získání a pokud podklady získám, budu se jim ještě věnovat.

Co mě však zarazilo je způsob, jak se takovéto razantní a zásadní rozhodnutí o fungování úřadu (ne)promítlo do nedávného zasedání zastupitelstva, které se konalo týden před tím, než padlo formální rozhodnutí rady. Vzhledem k obvyklé uzavřenosti, kterou jsou kroky vedení města (rada, starosta) známé, nevím, jaké informace plynou zastupitelům. Každé zasedání zastupitelstva obsahuje bod 1. informace o činnosti rady a 2. informace o činnosti úřadu. První bod je obvykle odbavován konstatováním, že zápisy z jednání rady jsou zastupitelům zasílány a ani v tomto případě nebylo dále rozebíráno. Informace o dění na úřadu byla zaplněna balastním námětem na účast města v programu “Místní agenda 21” v natolik obecné formě, že si nedovedu představit, že tato informace zastupitelům a veřejnosti byla k nějakému prospěchu.

Věřím, že rada i tajemník a další úředníci města zásadní rozhodnutí připravují s rozmyslem a po náležité analýze. Rozhodnutí o celkem zásadní reorganizaci úřadu jistě nevzniklo v průběhu týdne. Dovolím si odhadnout, že již při zasedání zastupitelstva bylo známé, že bude na programu rady a bylo známé, jaké změny se chystají. Přesto na jednání zastupitelstva v žádném z bodů nebylo podobné závažné rozhodnutí avizováno natož projednáno.

Jsem toho názoru, že reorganizace úřadu je natolik závažným krokem, že je minimálně slušností je projednat na veřejném zasedání zastupitelstva.

LRA

Usnesení č. 147

Rada města Pacova s účinností od 1. 1. 2020

I. rozhoduje

o organizační změně ve struktuře Městského úřadu Pacov - snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce

II. schvaluje

  1. organizační změnu Městského úřadu Pacov dle grafické přílohy
  2. změnu názvu „investiční odbor“ na „odbor kanceláře starosty a investic“ a jeho další rozčlenění na „oddělení kanceláře starosty“ a „oddělení investic“.
  3. změnu názvu odboru „obecní živnostenský úřad a kancelář starosty“ na „obecní živnostenský úřad a přestupkový odbor“
  4. zřízení odboru kanceláře tajemníka

III. stanovuje

celkový počet zaměstnanců města Pacov zařazených v městském úřadu na 52 s následujícím rozdělením:

IV. ukládá

  1. tajemníkovi Městského úřadu Pacov zapracovat schválenou organizační změnu do Organizačního řádu Městského úřadu Pacov dle bodu č. II. tohoto unesení
  2. tajemníkovi Městského úřadu Pacov provést pracovněprávní úkony vyplývající z tohoto usnesení

V. souhlasí

s navýšením odstupného nad rámec zákonem stanovených povinností v případě, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru dohodou, maximálně však o jednonásobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .