Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 17. 5. 2021 od 16:00

V pondělí 17. května 2021 v 16:00 na veřejném jednání zastupitelstva bude na programu mimo jiné projednání petice, kterou Pacov.City zorganizovalo a která byla podpořena více než 40 podpisy občanů Pacova.

1. Informace o činnosti rady města

Standardní nicneříkající shrnutí - rada zasedá, zápisy jsou zasílány zastupitelům.

2. Informace o činnosti městského úřadu

V tomto bodu tajemník podává přehled o distribuci ochranných prostředků.

3. Projednání žádosti občanů

Bude projednán obsah petice Pacov.City “Podnět zastupitelům - lepší informování o projektech města Pacova”. Pro připomenutí se jedná o následující body:

  1. Výsledky ankety Plánované úpravy náměstí - vyzýváme zastupitele, aby občany detailněji seznámili s plánovanou rekonstrukcí náměstí, aby své záměry odůvodnili a vysvětlili smysl jednotlivých změn.
  2. Zpracování metodiky přípravy významných projektů města - vyzýváme zastupitele, aby město významné projekty důsledněji systematicky komunikovalo již od fáze záměru. Pro splnění tohoto cíle navrhujeme definovat parametry, podle kterých se určí významné projekty a ty následně budou od záměru až po dokončení otevřeně komunikovány občanům včetně umožnění aktivní účasti občanů při diskusi o projektech.
  3. Způsob komunikace samosprávy s občany města - v uplynulém roce v souvislosti s uzavřením ulice za školou se ukázalo, že městu chybí standardní mechanizmus, jak občan může kontaktovat zastupitele. Vyzýváme zastupitele, aby město nastavilo formální komunikační kanál mezi občany a zastupiteli tak, aby občan města měl možnost zastupitelům zaslat podnět a tento podnět se k zastupitelům dostal.
  4. Stavba bez povolení a neplnění povinností uložených správním orgánem - V posledním dubnovém týdnu byla ukončena 200 dnů trvající anabáze, kdy město neplnilo povinnost uloženou správním orgánem. Vyzýváme zastupitele, aby se touto situací zabývali a žádali po výkonných orgánech města vysvětlení.

Pokud jste podepsali petici a chtěli byste na jednání podpořit názorem nebo jen pouhou přítomností navrhované body, přijďte na jednání zastupitelstva.

4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 (stanovení školských obvodů MŠ)

Město plní povinnost ze školského zákona a rozděluje [zemí obce na tzv. školské obvody pro jednotlivé mateřské školy. Obvody se navrhuje stanovit takto:

5. Nákup pozemků pod skládkou v k. ú. Pacov

Město sjednalo s římskokatolickou církví odkup pozemků pod bývalou skládkou mezi strojírnami a Vejvarkou. Město má dlouhodobě pozemky v pronájmu, leží zde rekultivovaná skládka komunálního odpadu. Pozemku pod areálem strojíren je podle územního plánu navrhován pro zbudování obchvatu města.

6. Nákup lesních pozemků par. č. 1159/2 a 1174 v k. ú. Roučkovice

Další nákupy lesů.

7. Prodej pozemku par. č. 885/2 v k. ú. Pacov

Centrum LADA vlastní pozemek u areálu Selekty. Zažádalo o odkoupení sousedního městského pozemku. Rada nedoporučuje realizaci prodeje.

8. Prodej pozemku par. č. 1486 v k. ú. Roučkovice

Odprodej pozemku, který je již dnes součástí zahrady sousedního rodinného domu v Roučkovicích.

9. Prodej stavebních parcel v k.ú. Pacov v lokalitě „Svatojánská“

Dvě parcely v lokalitě Svatojánská jsou připraveny k prodeji. Parcely nemají napojení na sítě. Napojení na elektrickou síť je zajištěno a zájemce o parcelu zaplatí připojovací poplatek. Vodovod a kanalizace jsou dostupné v ulici Svatojánská na hranici jedné a cca 20 metrů od druhé parcely. Pro prodej parcel město pokračuje v metodě “stanování zájemců před úřadem” - tentokrát je termín zahájení příjmu žádostí stanoven na 8.6.2021 v 8:00 v přízemí v kanceláři 1.12. Cena je stanovena na 726 Kč/m2 vč. DPH tedy na 835 626 Kč a 924 924 Kč. Kupující si musí zajistit vynětí parcel ze zemědělského půdního fondu včetně odpovídajících poplatků.

10. Smlouva o zřízení práva stavby a smlouva o smlouvě budoucí kupní – polyfunkční dům Pacov

Na předminulém jednání zastupitelstva byl prezentován záměr výstavby “polyfunkčního” domu na hlavní městské křižovatce vedle budovy finančního úřadu. Nyní se navrhuje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí. Navrhovaná budoucí prodejní cena je 1000 Kč/m2 bez DPH.

11. Výmaz předkupního práva v k. ú. Pacov a Jetřichovec

Výmaz předkupního práva po změně územního plánu.

12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Pacov

Věcné břemeno pro elektrické vedení k parcelám pod atletickým stadionem.

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Pacov

Věcné břemeno pro elektrické vedení k družstevnímu bytovému domu.

14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Pacov

Věcné břemeno pro elektrické vedení k novým parcelám U Unika.

15. Diskuze

… uvidíme


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .