Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 21. 6. 2021 od 16:00

V pondělí 21. května 2021 v 16:00 proběhne veřejné jednání zastupitelstva. Přinášíme přehled programu.

1. Informace o činnosti rady města

Informace o činnosti rady opět ve formě konstatování, že zastupitelé dostávají zápisy a usnesení z jednání rady. Možná by stálo za zmínku pár drobností. Například navýšení hodnoty smlouvy na rekonstrukci školy za branou o 2 mil. korun a prodloužení termínu.

2. Informace o činnosti městského úřadu

Zastupitelstvo bude v tomto bodu volit přísedícího okresního soudu Pelhřimov. Na žádost soudu se mají volit dva přísedící. Usnesení navrhuje prodloužit mandát současné přísedící. Navržen má být druhý přísedící. Návrh a volba přísedícího okresního soudu je pravomocí obecního zastupitelstva. S návrhem přísedícího musí soud vyjádřit souhlas.

3. Závěrečný účet města Pacova za účetní období roku 2020

Zastupitelstvo bude schvalovat výsledek hospodaření města v roce 2020. Základní údaje jsou následující:

Položka Původní rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Poměr naplnění rozpočtu
Příjmy: 145 mil. Kč 182 mil. Kč 192 mil. Kč 105 %
Výdaje: 203 ml. Kč 237 mil. Kč 195 mil. Kč 82 %
Financování: 58 mil. Kč 55 mil. Kč 3 mil. Kč 5 %
Úvěr Zbývá splatit
Čistička odpadních vod 2 mil. Kč
Mateřská škola Za Branou 13 mil. Kč
Dům sociálních služeb Pacov 23 mil. Kč
Investiční úvěr (různé akce) 49 mil. Kč
Celkem 87 mil. Kč

Přezkum hospodaření auditorem je bez výhrad. Míra zadlužení z hlediska předpisů o rozpočtové odpovědnosti je 40%

Plnění rozpočtu bohužel není předloženo v takové formě, aby se zejména v oblasti mimořádných akci dalo určit, kde přesně byly snižovány výdaje. Je potřeba pátrat a porovnávat podle čísel paragrafů a domýšlet. Některé položky přechází z roku na další rok opět bez vysvětlení. Občané by měli dostat daleko přístupnější vyúčtování nakládání s obecními penězi.

Podle tabulky detailního plnění rozpočtu byly výdaje redukovány nejvíce v těchto položkách (řazeno podle absolutní hodnoty rozdílu, zde kompletní tabulka ve formě Excel):

Položka výdajů Rozpočet Skutečnost Absolutní rozdíl Naplnění rozpočtu
Základní školy 23 407 507 4 192 107 19 215 400 18 %
Domovy 46 095 415 41 830 151 4 265 264 91 %
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 4 236 000 683 627 3 552 373 16 %
Činnost místní správy 34 620 639 31 487 611 3 133 028 91 %
Pitná voda 9 837 000 8 006 072 1 830 928 81 %
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 8 220 400 6 789 090 1 431 310 83 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 899 300 788 942 1 110 358 42 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 513 000 3 904 567 608 433 87 %
Ostatní finanční operace 11 238 960 10 653 838 585 122 95 %
Činnosti knihovnické 2 783 384 2 254 822 528 562 81 %
Ostatní záležitosti kultury 2 510 200 2 062 182 448 018 82 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 908 000 3 481 390 426 611 89 %
Silnice 2 645 000 2 220 057 424 943 84 %
Zachování a obnova kulturních památek 1 342 000 934 706 407 294 70 %
Celospolečenské funkce lesů 5 160 000 4 824 324 335 676 93 %
Požární ochrana - dobrovolná část 707 500 380 130 327 370 54 %
Vnitřní obchod 1 504 400 1 179 000 325 400 78 %
Veřejné osvětlení 2 649 500 2 335 937 313 563 88 %
Zájmová činnost v kultuře 1 831 000 1 519 872 311 128 83 %
Zastupitelstva obcí 3 112 000 2 802 938 309 062 90 %
Ostatní záležitosti vzdělávání 285 000 0 285 000 0 %
Vodní díla v zemědělské krajině 420 000 157 742 262 258 38 %
Pohřebnictví 865 500 661 920 203 580 76 %
Územní plánování 150 000 0 150 000 0 %
Využití volného času dětí a mládeže 1 233 000 1 116 233 116 767 91 %
Mateřské školy 3 398 000 3 282 157 115 843 97 %
Ostatní zájmová činnost a rekreace 719 500 617 700 101 800 86 %

4. Roční účetní závěrka za účetní období roku 2020

Čistě technická účetní dokumentace podle účetních standardů.

5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pacova pro období 2022-2023

Výhled na další dva roky je velmi stručný plný zkratek, které normálnímu člověku mnoho neřeknou. Z výhledu je možné zjistit například následující:

6. Předání výtěžku veřejné sbírky

Výsledkem sbírky na opravu fasády kostela sv. Michaela je částka 185 tis. Kč. Zastupitelstvo bude schvalovat předání výtěžku sbírky.

7. Rozpočtové opatření č. 2/2021

Obsahuje následující položky (celkem navýšení výdajů o 855 tis Kč):

8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o právu stavby a kupní

Návrh na změny smluv s SBD Pelhřimov.

9. Prodej stavebních parcel v k. ú. Pacov v lokalitě „Svatojánská“

Zastupitelstvo bude schvalovat prodej parcel v lokalitě ulice Svatojánská. Po 3 týdnech táboření se zájemci dočkali. Zároveň v podkladu pro zastupitele město konečně plní zákonnou povinnost zdůvodnění ceny pozemku nižší, než je v místě a čase obvyklé.

Na programu není žádná diskuse o změnách podmínek prodeje. Možná by tedy mělo město začít pro očekávaný podzimní prodej parcel U Unika připravit infrastrukturu pro stanové městečko.

10. Prodej části pozemku par. č. 387/46 a 310/1 v k. ú. Pacov

Prodej části pozemku, která je oplocená. Městská infrastruktura bude zajištěna služebností.

11. Nákup pozemků par. č. 2379/16 a 2379/21 v k. ú. Pacov

Město odkoupí pozemky pod ulicí.

12. Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Pacov

Věcné břemeno pro rozvod plynu.

13. Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Pacov

Věcné břemeno pro rozvod plynu.

14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Pacov

Budoucí věcné břemeno pro rozvody elektřiny.

15. Diskuze

… uvidíme


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .