Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14. 3. 2022 od 16:00

V pondělí 14.3.2021 v 16:00 bude probíhat jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo nemá na programu ani rozpočet, ani projednání směny pozemků pro stavbu obchodního centra, ačkoli záměr směny byl již zveřejněn na úřední desce.

Program je následující (zdroj):

1. Informace o činnosti rady města

Informace pro zastupitele o činnosti rady města již tradičně obsahuje výčet konaných jednání a účastník jednání zastupitelstva se nedozví nic. Když jsme žádali zastupitele na jednání, aby byla samospráva města aktivně otevřenější, dostalo se nám doporučení, abychom si o informace, které nás zajímají, požádali podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pokud tedy někdo má zájem o více podrobností, hrajeme s městem takovou hru. Na stránkách města jsou publikována usnesení rady. Jakmile je seznam usnesení publikován, zažádáme podle rady zastupitelů o zápis z jednání rady. Zápisy pak zveřejňujeme.

2. Informace o činnosti městského úřadu

Z činnosti úřadu budou prezentovány následující body:

3. Žádost o změnu účelu dotace – TJ Slavoj Pacov, z.s.

Slavoj Pacov žádá o změnu účelu dotace z položky pokrývající náklady na správu, administrativu a provoz na financování akce Údržby volejbalového hřiště a atletického areálu.

Podle žádosti se Slavoji Pacov podařilo získat prostředky na provoz z dotace Národní sportovní agentury a z uspořených peněz byla v roce 2021 provedena akce údržby sportovišť (viz např. nový plot u volejbalového kurtu v ulici Ferd. Čermáka. Na akci Údržby je pak plánováno využít dotace kraje a uspořené peníze by měly být vráceny do rozpočtu města.

Žádostí o změnu určení dotace se tedy zpětně napravuje financování již provedených akcí.

4. Časový plán zlepšování kvality ovzduší

Projednávaný bod obsahuje návrh dokumentu plánu zlepšování kvality ovzduší. Plán na 30 stranách shrnuje měření, která probíhala v posledních letech ve správním obvodu ORP Pacov (měřicí dodávka u Pepína a měřicí stanice za finančním úřadem). V Pacově a Lukavci jsou překračovány limity znečištění látkou benzo(a)pyren. Tato karcinogenní látka vzniká při nedokonalém spalování při nižších teplotách v lokálních topeništích malého výkonu a v dopravě.

Na posledních dvou stranách plánu je shrnuta tabulka opatření:

5. Přijetí daru pozemků 1195/30 a 1175/3 v k.ú. Pacov

Přijetí darovaných pozemků v těsném sousedství silnice na Hrádek od Kraje Vysočina.

6. Darování pozemků v k.ú. Velká Rovná

Město Pacov daruje Kraji Vysočina pozemky pod silnicí mezi Bedřichovem a Velkou rovnou

7. Nabídka na využití předkupního práva

Majitel jedna z parcel v lokalitě U Unika prodané v minulém roce nabízí městu parcelu k odkupu v souladu s podmínkami prodeje parcel. Rada navrhuje nevyužít předkupního práva s tím, že umožní majiteli pozemek a již rozestavěný dům převést na jiného majitele s tím, že budou zachovány závazky vyplývající z prodeje parcel.

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Distribuční společnost EG.D plánuje přemístit trafostanici z budovy polikliniky na pozemek vedle garáží u polikliniky. Budoucí věcná břemena souvisí s umístěním vedení.

9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Distribuční společnost EG.D plánuje přesunout nevyhovující vedení nízkého napětí na sloupech mezi Starým Dvorem a Trucbábou do země. Budoucí věcné břemeno umožní uložení kabelů.

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Roučkovice

Budoucí věcné břemeno umožní společnosti EG.D uložit kabely pro připojení nového odběrného místa v Roučkovicích.

11. Diskuze


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .