Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 13. 3. 2023 od 17:00

V pondělí 13.3.2022 v 17:00 bude probíhat jednání zastupitelstva s následujícím programem (zdroj):

1. Informace o činnosti rady města

V podkladech je sumarizována finanční situace města na počátku roku. Stav je následující:

2. Informace o činnosti městského úřadu

Úřad nabral 3 nové úřednice na základě výběrových řízení konaných v závěru předchozího roku.

3. Volba členů výborů zastupitelstva města

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byli zvoleni předsedové kontrolního a finančního výboru. Na nadcházejícím jednání je navrženo zvolení členů obou výborů.

4. Návrh rozpočtu města Pacova pro rok 2023

Pro rok 2023 je navrhován rozpočet s následujícími základními parametry:

5. Finanční dar – TJ Slavoj

Mimořádný finanční dar pro TJ Slavoj Pacov oddíl atletiky a kopané, kterým je kompenzován obvyklý příjem ze spolupráce města a TJ Slavoj Pacov za roky 2019, 2020 a 2021, kdy byly činnosti, z nichž oddílům plynuly příjmy, omezené pandemií.

6. Poskytnutí návratných finančních výpomocí nad 50 tis. Kč

Bezúročné půjčky město poskytne:

7. Poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč (žádosti nad rámec dotačních programů)

8. Dotační program pro spolky pracující s dětmi a mládeží – žádosti o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč

9. Rozdělení dotace v rámci programu Regenerace městských památkových zón

  Vlastní prostředky (tis. Kč) Dotace (tis. Kč)
Město Pacov, „Obnova ohradní zdi zámeckého parku Pacov“ 200 200
Jan Dušek, Pacov, Areál bývalého pivovaru – objekt č. 1 bývalá Sladovna s Hvozdem – „Obnova fasády na severní, jižní, východní a západní straně objektu“ 170 130
Tikkun Pacov z.s., Pacov, „Stavební úpravy synagogy Pacov“ 89 121

10. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

Úplné zrušení nočního klidu:

Omezení nočního klidu na dobu 1:00 - 6:00

11. Prodej stavebních parcel v lokalitě „Nad Sídlištěm Míru“ v k.ú. Pacov

Další prodej parcel v lokalitě U Unika formou stanování před úřadem před 4.4.2023 8:00.

Cena: 1089,- Kč/m2 vč DPH

12. Prodej pozemku par. č. 176/3 v k.ú. Pacov

Návrh na prodej pozemku zahrádky, rada prodej nedoporučuje.

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcné břemeno související s přívodem elektřiny k plánovanému polyfunkčnímu domu mezi FU a bývalým Telecomem.

14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Velká Rovná

Věcné břemeno související s novým odběrným místem v katastru Velká Rovná

15. Diskuze


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 94aec9b74e5e
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .