Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Vyplatilo město neoprávněně odměny starostovi a místostarostovi?

Tento článek detailně vysvětluje, co bylo na posledním zasedání zastupitelstva odsouhlaseno pod bodem “č. 14. Zrušení usnesení”, který byl projednáván zcela netransparentně. V pozvánce na zasedání, ani v podkladu pro zastupitele nebyla popsána podstata problému. Pokud se nechcete ponořit do detailního vysvětlení, shrneme naše zjištění v jednom odstavci.

Zastupitelstvo zrušilo usnesení, kterými byly starostovi a místostarostovi v letech 2015 a 2016 přiznány peněžní dary v celkové výši 5 jejich měsíčních odměn za funkce a to bez uvedení důvodu. Ministerstvo vnitra, které je dozorovým orgánem obce, dlouhodobě minimálně od roku 2009 zastává názor, že odměňování zastupitelů se musí řídit zákonem a není možné zastupitele a tedy ani starostu a místostarostu, odměňovat nad rámec zákona a to ani ve formě darů. Není přípustné nad rámec zákona odměňovat zastupitele v souvislosti s výkonem funkce, za kterou již dostávají zákonnou odměnu. Právníci doporučili zrušení usnesení zastupitelstvem. Je pravděpodobné, že pokud by usnesení o darech nebyla zrušena, zrušilo by je ministerstvo z moci dozorového orgánu.

Kvůli zrušení usnesení je v tuto chvíli situace nepřehledná, protože bez platných usnesení byly dary městem vyplaceny bez oprávnění. V tuto chvíli tedy podle našeho názoru nejsou darovací smlouvy platné a bude nutno řešit, jak bude dále s neoprávněnými dary naloženo.

Proto bychom od zástupců města chtěli znát odpovědi na následující otázky:

  1. Jak bude město Pacov řešit finanční vyrovnání za dary, které udělilo starostovi a místostarostovi na základě dnes již zrušených usnesení?
  2. Kdo je zodpovědný za předložení návrhů na udělení darů i přesto, že takový návrh byl v době předložení v rozporu s doporučeními dozorového orgánu, která již od roku 2013 v oficiáních stanoviscích jednoznačně vylučují udělování takových darů?
  3. Jak vysoké byly dosud náklady na služby právníků v souvislosti s projednáváním darů?
  4. Předpokládáme, že starosta a místostarosta nejsou jedinými nositeli úspěšné správy města Pacova, ale jsou reprezentanty celého týmu sestávajícího z ostatních zastupitelů, úředníků města a pracovníků dalších městem řízených a zřizovaných organizací. Jaká byla míra mimořádných odměn dalších členů týmu?
  5. Jak jsou nastavena pravidla pro budoucí udělování mimořádných odměn jak zastupitelům, tak dalším členům úspěšného týmu správy města Pacova?

Otázky položíme a jakmile získáme odpovědi, budeme vás informovat.

Detailní rozbor

Zjišťovali jsme informace o tom, co vlastně projednává zastupitelstvo. Na zasedání se příliš nediskutuje, podklady nejsou dostupné v dostatečné míře detailu. Proto jsme v minulém článku na základě vyžádaných podkladů hodnotili, jakým způsobem se vlastně jednotlivé body projednávají. Jedním z nejméně zdokumentovaných bodů programu byl bod č. 14. nazvaný “Zrušení usnesení”.

V diskusi bylo zmíněno pouze to, že zastupitelé obdrželi podklady. Proto jsme na podklady byli zvědaví. Bohužel jsme se dozvěděli pouze následující:


Popis, řešení a zdůvodnění
Město Pacov komunikuje s Ministerstvem vnitra České republiky (dále jen jako MVČR) v otázce názoru MVČR na:


Názor právního zástupce města Pacova (KVB advokátní kancelář s.r.o.) je zrušit daná usnesení.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Pacova ruší usnesení číslo 2015/01/10, 2015/05/19 a 2016/05/13


Zřejmě z toho nejste o moc moudřejší, než my. Proto doplníme znění uvedených usnesení:

Z uvedeného vyplývá, že v letech 2015 a 2016 schválilo zastupitelstvo města poskytnutí daru starostovi a místarostovi v celkové výši 5 měsíčních platů.

V tuto chvíli nemáme informace o tom, v jakém smyslu “město Pacov komunikuje s Ministerstvem vnitra ČR”. Vzhlem ke zrušení usnesení na doporučení právní kanceláře však zřejmě byla zpochybněna možnost obdarování starosty a místostarosty. Odměňování uvolněných zastupitelů obce (tedy těch, kteří mají práci pro obec jako funkci s odpovídající odměnou) je dáno zákonem. Jedná se o oblast, která se v posledních letech vyvíjela několika novelizacemi zákona o obcích, ale na kterou má Ministerstvo vnitra jako dozorový orgán konzistentní názor již od roku 2009.

Ministerstvo vnitra je pro obec orgánem, který vykonává dozorovou a kontrolní činnost. V rámci této činnosti vydává ke konkrétním oblastem metodiky a dává stanoviska. V souvislosti s odměňováním uvolněných i neuvolněných zastupitelů obce jsme dohledali následující stanoviska metodiky (chronologicky):

Stanovisko ministerstva je od roku 2009 stále stejné a je možné ho shrnout do několika bodů:


Uvedeme několik citací z výše odkazovaných dokumentů:

stanovisko ODK 21/2009
I když tedy zákon o obcích pojem „mimořádná odměna“ nezná, může zastupitelstvo obce rozhodovat o výši peněžitého daru nad 20 000 Kč jako o určitém druhu finanční odměny. Mělo by se však jednat o ocenění mimořádné práce ve prospěch obce nad rámec zákonných povinností člena zastupitelstva obce. Do této kategorie nelze zahrnout např. vykonávání svatebních obřadů, neboť se jedná o povinnost, která je starostovi (případně jinému členovi zastupitelstva obce) svěřena zákonem o rodině. Nelze tak postupovat ani v jiných zákonem neupravených případech, pokud souvisejí s výkonem veřejné funkce.

stanovisko ODK 5/2013
3) Členovi zastupitelstva (stejně jako jiné fyzické nebo právnické osobě) lze poskytnout peněžitý dar za práci či přínosné aktivity pro obec, avšak nikoliv za výkon funkce. V souvisejícím usnesení je proto třeba uvést řádný důvod pro poskytnutí peněžního daru.

stanovisko ODK 2/2016
V případě poskytování mimořádných odměn či peněžitých „darů“ již honorovaným členům zastupitelstva obce nelze pak vyloučit ani trestněprávní postih – a to i tehdy, pokud se prokáže nepravdivost odůvodnění příslušného výdaje z rozpočtu obce. Pokud zastupitelstvo obce schválí a obec vyplatí některému členovi zastupitelstva obce částku z rozpočtu obce „nad rámec“ odměn, jež mohou dotyčnému náležet dle zákona o obcích (příp. jiného právního předpisu), přičemž tato částka přesáhne hranici 25.000,- Kč, může se jednat o škodu způsobenou obci, a tedy např. o trestný čin dle ustanovení § 220 – 221 trestního zákoníku – porušení povinnosti při správě cizího majetku.

metodika 5.3
V případě poskytování mimořádných odměn či peněžitých „darů“ již honorovaným členům zastupitelstva obce není vyloučen ani trestněprávní postih, pokud by věc šetřily orgány činné v trestním řízení (např. v případě výsledné kvalifikace příslušného jednání jako porušení povinnosti při správě cizího majetku).


Z výše uvedeného tedy lze odhadnout, na jaké téma město Pacov s ministerstvem komunikuje. Jen pro úplnost uvádíme, že od roku 2018 zákon o obcích přiznává zastupitelstvu možnost udělit zastupitelům mimořádné odměny ve výši 2 měsíčních odměn, které odměňovanému zastupiteli přísluší. Pacovské zastupitelstvo této možnosti využilo hned na svém prvním zasedání, které se konalo v roce 2018, kde starostovi a místostarostovi poskytlo odměnu v v maximální možné výši:


Usnesení č. 2018/01/03
Zastupitelstvo města poskytuje mimořádnou odměnu starostovi a místostarostovi, a to ve výši 2 měsíčních odměn příslušejících starostovi a místostarostovi dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Odměna se poskytuje za realizaci a přípravu významných investičních akcí města Pacova a budování renomé města Pacova.


Pokud tedy shrneme výši darů a mimořádných odměn, byly starosta a místostarosta za 48 měsíců let 2015, 2016, 2017 a 2018 odměněni cca 14% nad rámec základní odměny. V této souvislosti bychom rádi znali odpovědi na následující otázky:

  1. Jak bude město Pacov řešit finanční vyrovnání za dary, které udělilo starostovi a místostarostovi na základě dnes již zrušených usnesení?
  2. Kdo je zodpovědný za předložení návrhů na udělení darů i přesto, že takový návrh byl v době předložení v rozporu s doporučeními dozorového orgánu, která již od roku 2013 v oficiáních stanoviscích jednoznačně vylučují udělování takových darů?
  3. Jak vysoké byly dosud náklady na služby právníků v souvislosti s projednáváním darů?
  4. Předpokládáme, že starosta a místostarosta nejsou jedinými nositeli úspěšné správy města Pacova, ale jsou reprezentanty celého týmu sestávajícího z ostatních zastupitelů, úředníků města a pracovníků dalších městem řízených a zřizovaných organizací. Jaká byla míra mimořádných odměn dalších členů týmu?
  5. Jak jsou nastavena pravidla pro budoucí udělování mimořádných odměn jak zastupitelům, tak dalším členům úspěšného týmu správy města Pacova?

Otázky položíme a jakmile získáme odpovědi, budeme vás informovat.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .