Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Základní rozbor podkladů pro jednání zastupitelstva 19.9.2018

V článku “Je Pacov otevřené město?” jsme po zasedání zastupitelstva hodnotili jako zcela nedostatečné informace, které jsou zveřejňovány. Zasedání zastupitelstva jsme se potom zůčastnili jako jediný zástupce veřejnosti a při jednání se nám potvrdilo, že velká část bodů jednání při veřejném projednávání nepřinesla o mnoho více informací. Mnoho bodů bylo projednáno stylem, kdy předsedající starosta Lukáš Vlček odkázal zastupitele na podklady, které obdrželi před jednáním a následně rovnou proběhlo hlasování o navrženém usnesení. Veřejnosti tak podstata některých bodů jednání zůstává utajena. Tento způsob projednávání podle našeho názoru zcela popírá smysl veřejnosti jednání zastupitelstva.

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím jsme si vyžádali podklady, které zastupitelé před jednáním obdrželi. Odpověď se všemi požadovanými podklady jsme obdrželi v pondělí 8.10.2018. Nyní vás seznámíme s jejich obsahem a zároveň naším názorem, na kvalitu a dostatečnost těchto podkladů. U každého bodu uvedeme, jak byl uveden v programu zasedání, co jsme si poznamenali na jednání, odkaz na podklady a naše zhodnocení. V tuto chvíli nám k úplnému obrázku chybí ještě zápis ze zasedání zastupitelstva, který je nutno rovněž vyžádat.

Pokud nemáte chuť se nořit do detailnějšího posouzení, zde krátké shrnutí. Zdůraznujeme, že bez informací, které jsme si museli dodatečně vyžádat, by všechny body programu zasedání zastupitelstva obrdželi hodnoceni “- - - - -“ tedy zcela nedostatečné.

Bod programu Název Kvalita veřejných informací po zveřejnění podkladů zastupitelů Poznámka
1 Informace o činnosti rady města - - - - - i v materiálech pro zastupitele chybí cokoli podstateného, pomohly by zápisy a usnesní z jednání rady
2 Informace o činnosti městského úřadu ⭐⭐ - - - ústní info na jednání dostatečné, písemný podklad nedostatečný
3 Rozpočtové opatření č. 6/2018 ⭐⭐⭐- - písemné podklady jsou nedostatečné, ústně některé body byly vysvětleny
4. Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru k projektu: „Mateřská škola Pacov“ ⭐⭐⭐⭐-  
5. Návratná finanční výpomoc Via rustica ⭐⭐⭐⭐⭐  
6. Prodej části pozemků par.č. 495/35 a par.č 496/10 a pozemku par.č. 495/15 v k.ú. Velká Rovná ⭐⭐⭐⭐⭐  
7. Prodej části pozemku ⭐⭐⭐⭐-  
8. Uplatnění předkupního práva ⭐⭐⭐⭐-  
9. Směna pozemků v k.ú Jetřichovec ⭐⭐- - - chybí zákres situace
10. Směna pozemků v k.ú Zhoř u Pacova ⭐⭐⭐⭐⭐  
11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. Roučkovice ⭐⭐⭐⭐⭐  
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Pacov ⭐⭐⭐⭐⭐  
13. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Pacov ⭐⭐⭐⭐⭐  
14. Zrušení usnesení - - - - - ani písemné informace, ani podklady pro zastupitele neobsahují potřebné informace, zdůvodnění apod., zastupitelstvo buď záležitost předjednalo neveřejně, což je v rozporu se zákonem, nebo zastupitelé hlasují bez hlibší znalosti věci

Následují detailní informace o jednotlivých bodech.

Pozvánka a přehled podkladů

Podklady: legenda.pdf, pozvánka.pdf

1. Informace o činnosti rady města

Kvalita veřejných informací: - - - - -
Zde je nutno konstatovat, že kvalita podaných informací z hlediska otevřenosti, je mizivá. Zastupitelé zřejmě dostávají zápisy a usnesení z jednání rady vždy po konání rady města. Kontrola veřejností je komplikovaná, protože zveřejňována jsou pouze usnesení, která často bez podkladových materiálů a nebo alespoň zápisu z projednání mají zanedbatelnou informační hodnotu.

Usnesení zastupitelstva byla navíc zveřejněna 2 dny před konáním zastupitelstva, což běžně pracujícímu člověku nedává možnost se s nimi seznámit, aby byl smysluplně schopen se účastnit veřejného zasedání zastupitelstva.

publikovaná usnesení

Podklady k tomuto bodu v informacích poskytnutých na vyžádání chyběly. Uznáváme, že jsme vyžádali pouze podklady pro zasedání a nikoli dokumenty dosud nezveřejněné v nich odkazované. Nu pro nás je to poučení pro příště.

Poznámky z jednání: rada se sešla 3x od minulého zastupiteltva, další detaily májí zastupitelé v podkladech k jednání

Podklady: 0301.pdf

2. Informace o činnosti městského úřadu

Kvalita veřejných informací: ⭐⭐ - - -
V podkladech jsou uvedeny body, o kterých bude tajemník informovat. Na zasedání byla předeložena ústně informace v dostatečné kvalitě u bodů, které byly avizovány v podkladech. Co je zajímavé pro veřejnost je informace o dopadu zákona o střetu zájmů na zastupitele, který letošní obměnu zastupitelstva poprvé doprovází.

Poznámky z jednání: tajemník stručně informoval o přípravě voleb a souvisejících akcích, dále informoval o probíhající přípravě nových webových stránek města, kde budou proobčany zpřístupněny některé nové služby jako např. rezervace návštevy na dopravním odboru

Podklady: 0302.pdf

3. Rozpočtové opatření č. 6/2018

Kvalita veřejných informací: ⭐⭐⭐- -
Pro samotné zasedání byly informace ne zcela dostatečné, protože chybělo samotné znění ropočtového opatření. Na zasedání byly jednotlivé body projednány a některé více, některé méně, vysvětleny. Samotné rozpočtové opatření je nyní zveřejněno na úřední desce.

Poznámky z jednání: nejdelší debata se věnovala vysvětlení zhoršeného hospodářského výsledku Lesotechu v souvislosti se změnami na trhu řeziva v důsledku suchem způspbené kůrovcové kalamity, dále starosta informoval o nutnosti financovat úvery období do vyplacení dotací a to jak pro město, tak jako výpomoc pro dotační agenturu Via Rustica

Podklady: 0303.pdf

4. Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru k projektu: „Mateřská škola Pacov“

Kvalita veřejných informací: ⭐⭐⭐⭐-
V podkladech rozebráno celkem podrobně. Jediné, co nám chybí, je zhodnocení možného rizika, že dotace nebudou proplaceny a dluh zůstane městu.

Poznámky z jednání: starosta vysvětlil důvody - pomalejší vyplácení peněz z dotací

Podklady: 0304.pdf, 0304p.pdf

5. Návratná finanční výpomoc Via rustica

Kvalita veřejných informací: ⭐⭐⭐⭐⭐
Podklady projednání jsou dostatečné. Při projednávání podle nás starosta Vlček neinformoval zastupitelstvo o střetu zájmů.

Poznámky z jednání: starosta vysvětlil důvody - pomalejší vyplácení peněz z dotací

Podklady: 0305.pdf, 0305p1.pdf, 0305p2.pdf

6. Prodej části pozemků par.č. 495/35 a par.č 496/10 a pozemku par.č. 495/15 v k.ú. Velká Rovná

Kvalita veřejných informací: ⭐⭐⭐⭐⭐
Podklady pro tento bod jsou podle nás ukázkou, jak by se měly věci pro rozhodnutí zastupitelstvem připravovat. V podkladu jsou vysvětleny okolnosti a dopady rozhodnutí, historie a navrhované řešení.

Poznámky z jednání: byla promítnuta situace na projektoru, která byla ale zcela zbytečná, protože stejně nikomu nic neřekne, protože nebyla vůbec nijak komentována - to obdobně platí i pro další projednávané pozemkové body. Součástí projednání byla i lehce komická situace, kdy se zjistilo, že osoby, jichž se projednávaný bod dotýká změnily svůj manželský status a nastala nerozhodnost, zda se neprojednává něco, co už neplatí. Zádrhel zastupitelstvo zvládlo dle názoru našeho správně.

Podklady: 0306.pdf, 0306p1.pdf

7. Prodej části pozemku

Kvalita veřejných informací: ⭐⭐⭐⭐-
Jedná se o drobnost, která byla dostatečně popsána.

Poznámky z jednání: bylo vysvětleno dostatečně v rámci jednání

Podklady: 0307.pdf, 0307p1.pdf

8. Uplatnění předkupního práva

Kvalita veřejných informací: ⭐⭐⭐⭐-
Informace podané v podkladech a na jednání byly dostatečné. Na jednání možná mohla proběhnout diskuse, zda město nemělo alespoň zvážit uplatnění předkupního práva vzhledem k ceně, kterou hodlá kupující za pozemek zaplatit. Vzhledem mk tomu, že zůstal zachován původní záměr využití pozemku a město není podnikatel, Přeprodejem také efektivně dojde k odblokování předkupního práva pro případné další prodeje. Zde ale posuzujeme způsob informování, ne rozhodování města.

Poznámky z jednání: bylo dostatečně vysvětleno v rámci jednání s poukazem na to, že Pacov bude v blíké době muset řešit nedostatek plochy pro průmyslovou výrobu

Podklady: 0308.pdf, 0308p1.pdf

9. Směna pozemků v k.ú Jetřichovec

Kvalita veřejných informací: ⭐⭐—
V podkladech chybí situační plán, který rovněž není možné z veřejných zdrojů identifikovat, protože dělení pozemků bude v katastru zdokumentováno, až po zanesení změny. Situace je komplikovaná a bez zákresů nepochopitelná.

Poznámky z jednání: vysvětlení v rámci jednání bylo rychlé a pro jakékoli posouzení veřejností nedostaečné

Podklady: 0309.pdf

10. Směna pozemků v k.ú Zhoř u Pacova

Kvalita veřejných informací: ⭐⭐⭐⭐⭐
Podklady jsou dostatečné pro pochopení problematiky.

Poznámky z jednání: vysvětlení v rámci jednání bylo rychlé a pro jakékoli posouzení veřejností nedostaečné

Podklady: 0310.pdf, 0310p1.pdf

11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. Roučkovice

Kvalita veřejných informací: ⭐⭐⭐⭐⭐
Podklady jsou dostatečné pro pochopení problematiky.

Poznámky z jednání: vysvětlení v rámci jednání bylo dostatečné

Podklady: 0311.pdf, 0311p1.pdf

12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Pacov

Kvalita veřejných informací: ⭐⭐⭐⭐⭐
Podklady jsou dostatečné pro pochopení problematiky.

Poznámky z jednání: zde autorovi chybí dostatečná znalost pojmu služebnost, ale z kontextu jednání vyplývá, že se jedná o obdobu věcného břemene. V rámci projednání tohoto bodu bylo zmíněno, že se chystá velká rekonstrukce náměstí a státních silnic v Pacově (silnic, které spravuje Krajská správa silnic), ke které se vztahuje také tento bod. Starosta uvedl, že v souvislosti s těmito plánovanými rekonstrukcemi chce město spojit případné zásahy do infrastruktury, tak, aby se využilo rozkopaných silnic. Rekonstruckce jsou plánovány na 2021, ale termín se může změnit. Součástí těchto akcí bude také řešení křižovatky u Vesny (kruhový objezd ano/ne). Starosta upozornil, že s těmito rekonstrukcemi souvisí aktuální značky na silnících, které mapují skutečný stav vodovodů a kanalizací.

Podklady: 0312.pdf, 0312p1.pdf

13. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Pacov

Kvalita veřejných informací: ⭐⭐⭐⭐⭐
Podklady jsou dostatečné pro pochopení problematiky.

Poznámky z jednání: souvisí s předchozím bodem - toto je v našem článku chybně uvedeno.

Podklady: 0313.pdf, 0313p1.pdf

14. Zrušení usnesení

Kvalita veřejných informací: - - - - -
Ani projednání na zastupitelstvu, ani podklady nejsou dostatečné pro pochopení problému. Abychom zjistili, o co se vlastně jedná, museli jsme dohledat dotčená usnesení. Dohledali jsme dotčená usnesení, která zní:

Zde je téměř jisté, a nebo v to alespoň doufáme, že takové rozhodnutí snad zastupitelé neodhlasovali pouze na základě předaných podkladů. Členové rady, starosta a místostarosta byly zřejmě informováni na základě probíhajících projednávání s Ministerstvem vnitra. Ostatní zastupitelé oficiálně mají pouze informace, které nyní máte i vy. Tento bod, absolutní absence jakýchkoli otázek při projednávání, svědčí o tom, že celá věc byla již projednána. Buď došlo k nějakému neveřejnému jednání zastupitelstva, kde byla situace vysvětlena, nebo zastupitelé o svém hlasování příliš nepřemýšlí. Obě varianty jsou pro nás nepřijatelné. Buď byla porušena zásada veřejnosti jednání zastupitelstva, nebo jsou zastupitelé unaveni rozhodováním a hlasují bez hlubšího rozmyslu a projednání. Problematice se ještě budeme věnovat.

Poznámky z jednání: Ponecháno bez vysvětlení s tím, že podklady byly zastupitelům zaslány. Bohužel jsme nestihli zaznamenat ani čísla rušených usnesení.

Podklady: 0314.pdf


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .