Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Nenahlášený střet zájmů starosty při zasedání zastupitelstva

Jak jsme informovali v jednom z minulých článků, zůčastnili jsme se posledního zasedání zastupitelstva 19.9.2018. Kritizovali jsme způsob projednávání jednotlivých bodů programu a také samotnou formu programu. Oboje výrazně ztěžuje veřejnou kontrolu dění ve městě tím, že zveřejněné informace jsou pouze zkratkovité a ani s vynaložením snahy není možné pochopit podstatu projednávaných bodů.

Požádali jsme městský úřad o poskytnutí informací, abychom rozklíčovali, co bylo skutečným předmětem jednotlivých bodů jednání, na základě jakých podkladů se zastupitelé rozhodovali. Než nám úřad požadované informace pošle, analyzovali jsme usnesení a naše vlastní poznámky z jednání (zápis úřad nezveřejňuje, ale ze zákona je k nahlédnutí).

Při analýze nás zaujal bod jednání “5. Návratná finanční výpomoc Via rustica”, který byl projednán a schválen. K tomuto bodu jsme dohledali odpovídající smlouvu. Via Rustica má návratnou pomoc schválenou již 2. rokem, nově uzavíraná smlouva je dodatkem k původní smlouvě a navyšuje pomoc na celkovou výši 250 000Kč.

výřez smlouvy

Jak je vidět, smlouvu uzavírá za město místostarosta Tomáš Kocour se zástupcem a předsedou spolku Via Rustica, kterým je pacovský starosta Ing. Lukáš Vlček. A to považujeme za kámen úrazu. Při hlasování, které jsme sledovali na místě, nezaznělo nic o možném střetu zájmu. Starosta Vlček je také členem zastupitelstva který hlasuje a vztahuje se na něj tedy jednací řád zastupitelstva, který říká:

Část IV odstavec 3

Člen zastupitelstva města u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo - 1 - osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání zastupitelstva města. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje zastupitelstvo města.

Podle našeho názoru mělo na úvod jednání dojít k oznámení střetu zájmů a dohodě zastupitelů, na způsobu řešení této situace. Via Rustica je z pohledu města spolkem, který s městem nemá mnoho společnéhu. Podle stanov spolku je majorita rozhodovacích práv (51%) soustředěna v rukou privátního sektoru. Starosta Vlček je zástupcem tohoto spolku a figuruje v něm jako soukromá osoba. Proto při hlasování byl dle našeho názoru ve střetu zájmů, když se hlasovalo o poksytnutí pomoci spolku, jehož je zástupcem a předsedou.

Jen pro úplnost dodáváme, že zde neposuzujeme činnost spolku, ani účelnost a způsob využití poskytnuté pomoci. Chceme jen upozornit na problém nedodržení nastavených pravidel, který v tomto případě nemusí být zásadní. Chceme ale upozornit, že jednání budeme sledovat a budeme dohlížet na soulad s předpisy.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .