Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Veřejné zasedání zastupitelstva září 2018

Poslední schůze zastupitelstva v současném složení před komunálními volbammi se konala 19.9.2018 od 16:30 do cca 17:35. Zasedání proběhlo podle avizovaného programu. Na jednání byl přítomen jediný zástupce skutečné veřejnosti, jinak byli v sále jen zastupitelé a pracovníci úřadu.

Zastupitelstvo

Na programu bylo 15 bodů. Celkem s napětím jsme očekávali, zda se na veřejném zasedání dozvíme dodatečné informace nad rámec toho, co bylo publikováno v pozvánce na zasedání. Z hlediska veřejnosti bylo projednávání některých bodů zcela neprůhledné, u některých byly podané informace dostatečné, u některých zůstalo příliš mnoho nejasného s odkazem na podklad k jednání, kteří mají k dispozici zastupitelé. Bod po bodu probereme, jakých informací se nám na jednání dostalo. Zároveň žádáme vážené čtenářstvo o shovívavost pokud budou některá vyjádření nepřesná, protože čerpáme pouze z tohom co jsme stihli v rámci jednání poznamenat.

 1. Informace o činnosti rady města
  • rada se sešla 3x od minulého zastupiteltva, další detaily májí zastupitelé v podkladech k jednání
 2. Informace o činnosti městského úřadu
  • tajemník stručně informoval o přípravě voleb a souvisejících akcích, dále informoval o probíhající přípravě nových webových stránek města, kde budou proobčany zpřístupněny některé nové služby jako např. rezervace návštevy na dopravním odboru
 3. Rozpočtové opatření č. 6/2018
  • nejdelší debata se věnovala vysvětlení zhoršeného hospodářského výsledku Lesotechu v souvislosti se změnami na trhu řeziva v důsledku suchem způspbené kůrovcové kalamity, dále starosta informoval o nutnosti financovat úvery období do vyplacení dotací a to jak pro město, tak jako výpomoc pro dotační agenturu Via Rustica
 4. Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru k projektu: „Mateřská škola Pacov“
  • starosta vysvětlil důvody - pomalejší vyplácení peněz z dotací
 5. Návratná finanční výpomoc Via rustica
  • starosta vysvětlil důvody - pomalejší vyplácení peněz z dotací
 6. Prodej části pozemků par.č. 495/35 a par.č 496/10 a pozemku par.č. 495/15 v k.ú. Velká Rovná
  • byla promítnuta situace na projektoru, která byla ale zcela zbytečná, protože stejně nikomu nic neřekne, protože nebyla vůbec nijak komentována - to obdobně platí i pro další projednávané pozemkové body. Součástí projednání byla i lehce komická situace, kdy se zjistilo, že osoby, jichž se projednávaný bod dotýká změnily svůj manželský status a nastala nerozhodnost, zda se neprojednává něco, co už neplatí. Zádrhel zastupitelstvo zvládlo dle názoru našeho správně.
 7. Prodej části pozemku
  • bylo vysvětleno dostatečně v rámci jednání
 8. Uplatnění předkupního práva
  • bylo dostatečně vysvětleno v rámci jednání s poukazem na to, že Pacov bude v blíké době muset řešit nedostatek plochy pro průmyslovou výrobu
 9. Směna pozemků v k.ú Jetřichovec
  • vysvětlení v rámci jednání bylo rychlé a pro jakékoli posouzení veřejností nedostaečné
 10. Směna pozemků v k.ú Zhoř u Pacova
  • vysvětlení v rámci jednání bylo rychlé a pro jakékoli posouzení veřejností nedostaečné
 11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. Roučkovice
  • vysvětlení v rámci jednání bylo dostatečné
 12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Pacov
  • zde autorovi chybí dostatečná znalost pojmu služebnost, ale z kontextu jednání vyplývá, že se jedná o obdobu věcného břemene. V rámci projednání tohoto bodu bylo zmíněno, že se chystá velká rekonstrukce náměstí a státních silnic v Pacově (silnic, které spravuje Krajská správa silnic), ke které se vztahuje také tento bod. Starosta uvedl, že v souvislosti s těmito plánovanými rekonstrukcemi chce město spojit případné zásahy do infrastruktury, tak, aby se využilo rozkopaných silnic. Rekonstruckce jsou plánovány na 2021, ale termín se může změnit. Součástí těchto akcí bude také řešení křižovatky u Vesny (kruhový objezd ano/ne). Starosta upozornil, že s těmito rekonstrukcemi souvisí aktuální značky na silnících, které mapují skutečný stav vodovodů a kanalizací.
 13. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Pacov
  • souvisí s předchozím bodem
 14. Zrušení usnesení
  • Ponecháno bez vysvětlení s tím, že podklady byly zastupitelům zaslány. Bohužel jsme nestihli zaznamenat ani čísla rušených usnesení.
 15. Diskuze

Protože nadále považujeme míru informovanosti o projednávaných bodech na veřejném jednání zastupitelstva za nedostatečnou pro případnou aktivní účast občanů, požádáme město o předání podkladů pro jednání zastupitelstva na základě zákona o svobodném přístupu k informacím a o získaných poznatcích budeme informovat.

V průběhu zasedání byly zmiňovány některé body, které vzbuzují naši zvědavost. Zajímají i vás?

Napište nám, co vás zajímá na email info@pacov.city nebo naši facebookovou stránku.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .