Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Ze zápisů rady

Zdrojem níže uvedených informací jsou zápisy z jednání rady města, o které pacov.city systematicky žádá na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. V souladu se zákonem jsou dokumenty po zaslání žadateli zveřejněny rovněž na na webových stránkách.

Konkrétní úryvky jsme vybrali pokud se nám zdály zajímavé, a to zejména ty, které se neobjevují ve zveřejňovaných usneseních rady. Kompletní text zápisu je vždy odkazován na konci úryvku.

Z jednání rady města 9.5.2022

Schůze rady se zúčastnil ředitel Základní školy Pacov Mgr. Jaromír Havel. Bylo projednávané „usnesení rodičů pátých tříd“, týkající se znepokojení rodičů ohledně schopností vedení školy. Ředitel detailně popsal situaci a předchozí kroky, které vedly k reorganizaci tříd. Ředitel následně svolá schůzku rodičů, kde bude sděleno rozdělení tříd v dalším školním roce.

V rámci diskuze byly projednávány další aktuální stížnosti a podněty rodičů, které shromáždil starosta a ostatní radní a ředitel školy popisoval svůj pohled na ně včetně možných řešení. Zdroj


Rada na základě smlouvy o výkonu funkce rada schválila poskytnutí mimořádné odměny jednateli společnosti Pacovská lesní s.r.o., a to ve výši XXXX XXXXXXX XXXXX. Důvodem je především vysoké pracovní nasazení jednatele, navýšení obratu a nadprůměrné ekonomické výsledky, a to i v době kůrovcové kalamity. Zdroj


Místostarosta předložil žádost skupiny maminek o poskytnutí prostor, kde by se mohly s dětmi scházet. Vzhledem k tomu, že město finančně podporuje dlouhodobě fungující Rodinné centrum Sovička, není žádoucí podporovat další podobné aktivity. Radní doporučují, aby se žadatelky domluvily o možnosti aktivit v tomto centru. Zdroj


Radní diskutovali budoucnost Nadačního fondu pro talentované. Vzhledem k tomu, že provozní náklady za administrativu ročně dosahují podstatné výše v porovnání s poskytovanými příspěvky žadatelům, je navrhováno postupně činnost fondu ukončit. Případné žádosti pro talentované posuzovat jako žádosti o dotaci (dar) přímo z rady města. Zdroj

Z jednání rady města 30.5.2022

Starosta informoval, že byla doručena stížnost týkající se postupu ředitele Základní školy Pacov při organizaci výuky. Stížnost bude projednaná za účasti ředitele na nejbližší schůzi rady. Zdroj


Starosta opakovaně předložil záměr společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306 o umístění Z-BOX v prostorách mezi obchodním domem Albert a poštou. Radní se shodli, že jsou pro umístění takového boxu, pokud bude přímo u zdi a pod ním zpevněná plocha. Zdroj


Starosta předložil žádost Asociace TOM Kamarádi, IČ: 70897328 o umístění nástěnky na budovu Finančního úřadu. Vzhledem k tomu, že především budova není v majetku města a také město připravuje společný a vzhledově sjednocený informační systém v prostoru mezi poštou a obchodním domem Albert, s žádostí rada nesouhlasí. Zdroj


Tajemník předložil nabídku na pořízení nástěnné elektronické úřední desky, která by nahradila stávající klasickou úřední desku. Radní doporučují oslovit ještě další dodavatele a ideálně pořídit taková zařízení, která by mohla být i reklamní plochou. Zdroj

Z jednání rady města 6.6.2022

Schůze rady se zúčastnil ředitel Základní školy Pacov Mgr. Jaromír Havel a projednávala se stížnost doručená starostovi týkající nespokojeností některých rodičů s organizací výuky 3. C. … více viz Zdroj


Radní za účasti účetní organizace DSSP a xxxxxxx projednávali stížnost xxxx xxxxxxx a možnosti řešení. Bylo řešeno rozúčtování bytů v souvislosti se spotřebou především teplé vody. Radní doporučují získat nabídku na služby od společnosti ISTA, která se specializuje na provádění rozúčtování, které velice zatěžuje administrativu a nakoupit nové vodoměry, které bude stejně nutné koupit s ohledem na změnu legislativy od roku 2023. Zdroj

Z jednání rady města 27.6.2022

Starosta předložil návrh na navýšení školného v Mateřské škole Za Branou, IČ: 75000571 a Mateřské škola Pacov, Jatecká 571, IČ: 75000687 od září 2022. Zdroj


Starosta předložil návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky „Oprava místních komunikací v Pacově“ uzavřené mezi městem Pacov a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599 jehož předmětem je prodloužení termínu realizace z důvodu opravy kanalizace která byla v havarijním stavu v ulici Starodvorská. Zdroj


Z jednání rady města 18.7.2022

Starosta předložil žádost společnosti Starnet, s.r.o., České Budějovice, IČ: 26041561 o souhlas s umístěním antének na příjem a vysílání internetu na vodojem v k. ú. Velká Rovná. Vzhledem k častým poruchám v důsledku nestálých klimatických podmínek (bouřky) radní se žádostí nesouhlasí. Zdroj

Z jednání rady města 28.7.2022

Starosta předložil návrh Memoranda o zájmu a aktivní účasti na procesu převodu provozní vodárenské společnosti VODAK Humpolec s. r. o. do 100% vlastnictví měst a obcí

Starosta předložil návrh na zapojení města do jednání spojených s přípravou pilotního projektu „VODAK Humpolec“ jehož cílem je převod vlastnictví této provozní společnosti do 100% vlastnictví dotčených obcí. Zdroj


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 90b2ca914395
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .