Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Ignorují volení zástupci občana?

V nedávném článku jsme upozornili na jednání města, které je v rozporu s platnými předpisy, kdy město uzavřelo silnici za školou kolem KC bez platného povolení. Na tuto skutečnost upozornil majitel přilehlé nemovitosti bývalé sladovny a výsledkem bylo rozhodnutí o odstranění stavby, která vznikla bez platného povolení.

Od rozhodnutí Odboru dopravy o odstranění překážky 11.9.2020 uplynuly téměř 4 měsíce. Celou tuto dobu úřad města ignoruje závazné a platné rozhodnutí orgánu veřejné správy.

Celá anabáze od zahájení stavebního řízení trvá už více než rok a po tuto dobu zástupci volené samosprávy města neprojevili ochotu celou situaci konstruktivně oficiálně projednat. Odehrálo se několik neformálních schůzek mezi majitelem sladovny a zástupcem města, které sice mohou sloužit vzájemnému seznámení s důvody postojů aktérů, ale nemají žádný dopad do oficiálního formálního postoje města.

Přitom platí, že majitel sladovny je jediným soukromým vlastníkem nemovitosti v okolí nepovolené uzavírky, kterého tato stavba výrazně ovlivňuje. Při rekonstrukci sladovny bylo podmínkou stavebního povolení a kolaudace vybudování soukromého parkoviště sladovny u Hit centra na náklady stavebníka. Parkoviště bylo vybudováno. Používání parkoviště je nyní z části blokováno vybudovanými kamennými sloupky.

Městská samospráva však s jediným občanem, kterého uzavírka silnice přímo a výrazně ovlivňuje, oficiálně vůbec nejedná a celkem bez ohledů a seriozního zdůvodnění prosazuje své řešení situace.

Majitel sladovny se již od doby projednávání stavebního řízení snaží s městem jednat a dává návrhy na úpravu vznikající situace, kde jeho hlavní argumenty pro změnu řešení jsou následující:Auto u školy na zledovatělé silnici uježděné manévry auto otáčejících se před sloupkem nekontrolovaně sklouzlo až do trávy před školou.


Snaha o projednání vyústila v nabídku majitele sladovny, kdy je ochoten se podílet na budování 10 z navrhovaných 30 parkovacích míst.

Oficiální žádost o formální projednání svých návrhů předložil samosprávě koncem srpna. Žádal o projednání radou a o projednání v zastupitelstvu. Po podání žádosti k rukám svých volených zástupců člověk očekává nějakou reakci. Byť by tou reakcí bylo, že se orgány města návrhem zabývat nebudou. Vrcholem arogance je ignorace. A přesně to město udělalo. Ignorovalo snahu svého občana konstruktivně projednat věc, která se ho velmi dotýká. Žadatel zůstal zcela bez jakékoli oficiální reakce. Slušně a vstřícně formulovaná žádost nestála našim voleným zástupcům ani za odpověď.

Městská samospráva nemá zákonnou povinnost projednat návrh jednoho svého občana, ale lidská slušnost velí alespoň odpovědět, že se návrhem nikdo nehodlá zabývat. Po delší době čekání se žadatel rozhodl doptat se na osud své žádosti formou, kterou úřad odmítnou nemůže, a to žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

V odpovědi město uvedlo, že žádost byla projednána na zasedání rady v polovině září a doložilo to zápisem z jednání. Žadatele se o výsledku projednávání nikdo neobtěžoval informovat. Projednání bodu neskončilo usnesením, ale pouhým konstatováním v zápisu. Usnesení rady se zveřejňují, zápisy nikoli. Proto se o výsledku projednání žadatel nedozvěděl a musel se doptávat žádostí.

Ve druhé žádosti se majitel sladovny doptával, zda a kdy bude projednán jeho návrh na veřejném zasedání zastupitelstva. Dozvěděl se, že zatím projednáno nebylo a zastupitelstvu “bude následovat po detailnějším projednání Radou města Pacov, předpoklad je prosincové zasedání zastupitelstva.” Prosincové zasedání zastupitelstva proběhlo stylem “dobře promazaný hlasovací strojek” bez toho, aby na něm byl zmiňovaný návrh projednán.

Městská samospráva nemá zájem komunikovat s občany, informovat je o dění souvisejícím se správou města. Z povinnosti jsou plněny zákonné požadavky, ale ani o kousek více. Neinformování se netýká jen vnitřních záležitostí, které mají na život města menší vliv, ale i zásadních změn a praktických informací, které by měly být komunikovány otevřeně.

Mezi vnitřní záležitosti může patřit například jedna z posledních změn v rozpočtu, kterou se uvolňují finanční prostředky na vytvoření projektové dokumentace pro budování rybníků pro zadržování vody v krajině. Projekt, o kterém veřejně město nedalo žádnou informaci, než to, že si úřad řekl o peníze a zastupitelé bez vážnější diskuse peníze odsouhlasili.

Mezi zásadní změny, které se dotknou většiny obyvatel, patří zavedení door-to-door systému svozu odpadů. Přesto, že se připravuje 2 roky, dodnes nejsou známé podrobnosti této změny, která má být provedena k 31.3.2021. Zde se obáváme, že kromě neinformování byla příprava na úrovni města fatálně zanedbána.

Nechuť se s občany bavit je zřejmá i z toho, že pokud je neznáte osobně, nedokážete snadno oslovit své zastupitele. Nikde totiž nenajdete jejich oficiální kontaktní údaje.

Pokud chce občan obce dosáhnout projednání svého podnětu v radě nebo zastupitelstvu, musí nasbírat podpisy/podporu 0,5% obyvatel obce. V Pacově bylo k 1.1.2020 celkem 4717 obyvatel. Počet potřebných podporovatelů je tedy 24 osob. Takto podpořený podnět musí rada projednat nejpozději do 60 a zastupitelstvo do 90 dnů od podání.

Stručný přehled celého případu

Datum Událost
6.12.2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení
20.12.2019 Námitka ke stavebnímu řízení
27.1.2020 Vydáno stavební povolení
24.2.2020 Odvolání proti stavebnímu povolení
4.5.2020 Zamítnutí odvolání proti stavebnímu povolení
28.8.2020 Návrh na úpravu řešení s žádostí o projednání v radě
28.8.2020 Návrh na úpravu řešení s žádostí o projednání v zastupitelstvu
11.9.2020 Rozhodnutí o odstranění překážky v dopravě
16.9.2020 Rada města projednává žádost, ale bez usnesení
18.11.2020 Žádost o informace, zda, kdy a s jakým výsledkem byl projednán návrh řešení
1.12.2020 Město odpovídá na žádost o poskytnutí informací a informuje o projednání v radě a o předpokladu projednání v zastupitelstvu na prosincovém zasedání
16.12.2020 Na zasedání zastupitelstva se o návrhu majitele sladovny přes příslib nejedná

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .