Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Je něco shnilého v úřadu pacovském! - Epizoda II.

Podle dokumentů, které má Pacov.City k dispozici, město bez platného stavebního povolení a bez souhlasu odboru dopravy uzavřelo v lednu 2020 ulici za školou a kolem kulturního centra. Dnes má město nařízeno tento stav odstranit a ani po uplynutí dalšího měsíce se nic neděje.

Celou situaci jsme popsali v článku před více než měsícem. Situace se nemění. Město stále ignoruje rozhodnutí správního orgánu státu. Proto nás čeká Epizoda III, kterou avizujeme na konci článku.

Situace v prosinci byla taková, že krajský úřad konstatoval, že nemá pravomoc nařídit městu Pacov splnění povinností vyplývajících z rozhodnutí Odboru dopravy, ale vyžádal si lepší zdůvodnění, než to, že odbor dopravy má moc práce, než aby vymáhal splnění povinnosti, kterou uložil.

Město tedy podalo krajskému úřadu vysvětlení. A použité argumenty byly opravdu těžký kalibr. Úřad se odvolal na Ústavu České republiky s tím, že dle ústavy může konat pouze v určených zákonných mezích.


Článek 2 odstavec 3 ústavy ČR: Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon


Zároveň město své vysvětlení doplnilo odkazem na judikát nejvyššího soudu, ze kterého je vidět podstata zdůvodnění nečinnosti města. A tady to začíná být zajímavé.

V judikátu se totiž řeší, zda Odbor dopravy jako organizační součást Obecního úřadu může podat návrh na nařízení exekuce. Odbor dopravy podle judikátu nedisponuje právní subjektivitou právě proto, že je jen součástí obecního úřadu, který rovněž nedisponuje právní subjektivitou. V právních jednáních jsou tyto úřady zastupovány samotným městem, které je právnickou osobou.

V situaci, kdy povinným z rozhodnutí Odboru dopravy je město Pacov a oprávněným je Odbor dopravy zastupovaný také městem Pacov se dostáváme do situace, kdy by město Pacov muselo navrhnout provedení exekuce samo na sebe.

Naštěstí na jednání rady města 6.1.2021 byla tato věc projednána a výsledkem projednání je, že na úrovni rady “bylo dohodnuto”, že město splní uloženou povinnost dobrovolně do 30 dnů. Nad tím “bylo dohodnuto” se ještě pozastavme. Rada jedná pravidelně a seznam usnesení rady je publikován na stránkách města Pacova. Když si ale dohledáte usnesení rady z jednání 6.1.2021, nenajdete v něm o tomto bodu nic. Onen pojem “bylo dohodnuto” totiž není usnesením. Není oficiálním rozhodnutím rady. Nikdo nebyl zaúkolován, nikdo není zodpovědný za dodržení dohodnutého termínu. Proto jsme si vyžádali zápis z jednání rady. V zápisu by mělo být zapsáno to, o čem se na radě jednalo. Zde je citace bodu ze zápisu z jednání:


8) Tajemník upozornil, že město Pacov je na základě rozhodnutí Městského úřadu Pacov, odboru dopravy ze dne 11.9.2020, č.j. MP/11210/2020/OD/Pa povinno odstranit pevné překážky a zneplatnit dopravní značení IP 10a— slepá pozemní komunikace umístěné na pozemcích parc. č. 2567/1, 2567/22 v k.ú. Pacov, přičemž termín pro odstranění pevných překážek a zneplatnění dopravního značení, stanovený ve výše uvedeném rozhodnutí, již uplynul. Pokud by nebyla uložená povinnost splněna dobrovolně, musel by městský úřad přistoupit k náhradnímu výkonu rozhodnutí. Bylo přislíbeno zjednání nápravy a dobrovolné splnění uložené povinnosti v termínu do 30-ti dnů. V tomto smyslu tajemník odpoví Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství k jeho dotazu ze dne 16.12.2020.


Odbočka k (ne)transparentnosti pacovského úřadu

Proč není bod 8 jednání rady usnesením? Protože aktuální vedení města má obsesi v utajování a zastírání informací o dění při správě města. Zveřejňováno je naprosté minimum, které vyžaduje zákon. Že to jde je vidět jinde. Když výsledkem jednání není usnesení, nikde se neobjeví, dokud si o něj někdo nepožádá.

Když pro srovnání nahlédnete na stránky o jednáních rady Kraje Vysočina, budete zaplaveni informacemi a snadno dohledáte, nejen usnesení a zápisy, ale ve většině případů také podklady, na základě kterých rada rozhoduje. Podklady k jednomu náhodně vybranému bodu, který rada kraje řešila na svém posledním zasedání vypadá takto:

Problém je definován, je popsáno řešení, jsou uvedena stanoviska jiných částí úřadu a k bodu navrženo přijato usnesení. Minimalistickým usnesením může být “rada bere na vědomí”.

Několikrát jsme si z konkrétních důvodů vyžádali jak zápis, tak podklady k jednání rady města. Podklady, které jsme dostali, byly z velké části v podobném duchu, kvalitně připravené pracovníky úřadu. Není důvod, proč by město nemělo zveřejňovat tyto podklady systematicky obdobně, jako to dělá kraj. Pokud by snad argumentem měla být pracnost, náklady na SW řešení, nabízí Pacov.City své kapacity bez nároku na odměnu. Rádi pomůžeme nastavit takovýto systém zveřejňování.

… vrátíme se s Epizodou III.

Ale zpět k případu ignorovaného rozhodnutí. Termín závazku vyprší 6.2.2021. Nařiďme si na tento datum budík a pojďme se přesvědčit, jakou váhu má “dohoda” sjednaná na schůzi rady.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .