Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 22.3. 2021 od 16:00

Níže najdete obvyklý přehled bodů jednání s krátký shrnutím každého bodu. KOnáním zastupitelstva až 22.3. město porušilo zákonem uloženou povinnost svolat zastupitelstvo nejpozději po 3 měsících. Vládním opatřením nebylo jednání zastupitelstva zakázáno.

Náš podnět podpořený více než 40 občany Pacova úřad přijal a v zákonné lhůtě (nejpozději 20.5.2021) zajistí projednání. Na programu tohoto zastupitelstva bud zařazen nebyl.

1. Informace o činnosti rady města

V programu je tento bod “odbyt” obvyklým vyjádřením o zasílání zápisů.

2. Informace o činnosti městského úřadu

Informace o činnosti úřadu obsahují:

3. Návrh rozpočtu města Pacova pro rok 2021

Návrhu rozpočtu a stavu městských financí jsme věnovali celý článek.

4. Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací ve výši nad 50 tis. Kč

V rozpočtu jsou mimo jiné schvalovány prostředky na městské dotace. Dotace se přidělují na základě žádostí nad 50 tis. Kč musí být schváleny zastupitelstvem. Celkem je navrhováno rozdělí 3,1 mil Kč. Zde uvedeme

Organizace Výše dotace
TJ Slavoj pacov 1 335 010 Kč
Farní charita Pacov 610 000 Kč
Spolek Rodinné centrum Sovička 478 500 Kč
Centrum LADA 180 000 Kč
Tikkun Pacov (synagoga) 140 000 Kč
Sbor dobrovolných hasučů Pacov 120 000 Kč
Automotoklub Pacov v AČR 100 000 Kč
Automotoklub Pacov v ÚAMK 60 000 Kč
Jaroslav Šafařík - Jatkafest 80 000 Kč
Český svaz chovatelů 10 000 Kč
Rybáři Pacov 48 000 Kč

5. Dotační program pro spolky pracující s dětmi a mládeží – žádosti o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč

Navrhuje se přidělit následovně

Organizace Výše dotace
Asociace TOM ČR, TOM 4501 Kamarádi 58 400 Kč
Pacovští Honzíci, z. s. 218 975 Kč
Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Pacov, oddíl mažoretky Leontýnky 118 110 Kč
TJ Slavoj Pacov, Hronova ul. Pacov 423 660 Kč
GOJU RYU Karate Pacov, z.s. 73 400 Kč

6. Rozdělení dotace v rámci programu Regenerace městských památkových zón

Ministerstvo kultury přidělilo Pacovu 400 000Kč na podporu regenerace kulturních památek. Navrhuje se následující rozdělení (viz tabulka v návrhu usnesení):

Organizace Výše dotace
Město Pacov - obnova zdi parku 50 000 Kč
Město Pacov - obnova valů 50 000 Kč
Farnost Pacov - obnova omítek kostela 100 000 Kč
Tikkun - synagoga 100 000 Kč

To není v součtu 400 tisíc Kč. Když se v podkladu pro zastupitele podíváme o odstavec výše, vychází pro změnu součet 470 tisíc. Materiál ve zveřejněné podobě je poněkud nekonzistentní.

7. Přijetí daru – altánu pro mimoškolní aktivity k. ú. Pacov

SRPŠ před 6 lety vystavělo altán za školou (vedle KC). Nyní v souladu s tehdy uzavřenou smlouvou má altán přejít do vlastnictví města.

8. Přijetí daru – víceúčelového altánu k. ú. Pacov

SRPŠ před 6 lety vystavělo altán v areálu školy Za Branou. Nyní v souladu s tehdy uzavřenou smlouvou má altán přejít do vlastnictví města.

9. Přijetí daru – Centra volnočasových aktivit Jetřichovec

Před 9 lety vybudovali hasiči v Jeřichovci hřiště a zázemí. Nyní v souladu s tehdy uzavřenou smlouvou má sportoviště přejít do vlastnictví města.

10. Nákup části pozemku par. č. 894/132 k. ú. Pacov

Město má záměr vykoupit pozemek pro budoucí chodník ve Starodvorské ulici.

11. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k. ú. Pacov

Smlouva pro umístění kanalizace u nádraží na pozemcích kraje.

12. Prodej pozemků par. č. 2370/14, 2370/15 a 2370/18 k. ú. Pacov

Firma chce koupit od města pozemky u areálu bývalé Madety. Pozemky leží v místě plánované stavby obchvatu. Rada navrhuje pozemky neprodávat. Navíc doporučuje v místě řešit pozemky pod budoucím obchvatem směnou.

13. Směna lesních pozemků

Město a Lesy ČR si hodlají vyměnit pozemky, které jsou podle odhadu ve stejné ceně tak, aby se redukovala roztříštěnost.

14. Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Pan Jan Dušek, majitel bývalé sladovny, navrhuje městu zbudovat parkovací místa v prostoru mezi KC a rybárnou. Po podání prvotních návrhů s ním město oficiálně nekomunikovalo, návrhy neprojednávalo a neinformovalo ho o postupu. Proto několikrát požádal o projednání svých návrhů na zastupitelstvu a město přislíbilo projednání a tomto bodem svůj slib plní. Po půl roce.

15. Poskytnutí mimořádné odměny

Zastupitel Kamír navrhuje odměnit starostu a místostarostu každého ve výši dvou měsíčních odměn za nadprůměrné výkony při správě města.

16. Plán rozvoje sportu města Pacova

Zákon ukládá městu zpracovat plán rozvoje sportu. V dokumentu, který je součástí podkladů najdete přehled pacovských sportvišť, přehled sportovních organizací, plán na finanční podporu sportu a celou řadu projektů rekonstrukcí a budování sportovišť.

17. Prezentace záměru výstavby Polyfunkčního domu Pacov

Soukromý investor prezentuje záměr výstavby domu mezi “telekomem” a “finančákem”.

18. Prezentace záměru výstavby Obchodního centra Pacov

Soukromý investor prezentuje záměr výstavby obchodního centra v místě staré benzinové pumpy u výjezdu z Pacova na Cetoraz. Záměrem investora je vybudovat supermarket Billa, několik dalších obchodů a mycí boxy.

19. Volba starosty města Pacova

Starosta po nástupu do funkce náměstka hejtmana kraje a podle koaliční dohody a příslibu po krajských volbách rezignuje na funkci. Zastupitelstvo bude volit nového starostu. Navrhován je současný místostarosta Kocour. V případě jeho zvolení bude následovat ještě volba místostarosty. Rovněž bude muset dojít k restrukturalizaci rady města, která je rovněž podmíněna volbou zastupitelstvem.

20. Diskuze

Uvidíme …


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .