Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Více informací o projektech - VÝZVA K AKCI!

V nedávné anketě jsme zjišťovali názory občanů na projekt modernizace náměstí v Pacově. Výsledky ankety ukázaly, že většina občanů města donedávna o tomto zásadním projektu nevěděla a v nedávné době se o něm dozvěděli z jiných zdrojů, než z oficiálních komunikačních kanálů města. Zároveň v poslední době vyvrcholila podivná situace kolem nezákonného uzavření silnice za školou.

V anketě a také v diskusích na sociálních sítích někteří občané vyjádřili pochybnost, zda anketa bude k něčemu dobrá. Tímto článkem oznamujeme všem, kteří mají zájem: “Máte možnost pokusit se udělat konkrétní krok ke zlepšení!” Jak v rámci projektu modernizace náměstí, tak ve všech budoucích významných projektech a investicích města.

Podle zákona o obcích má zastupitelstvo města povinnost projednat body navržené občany obce, pokud se pro jejich projednání připojením svého podpisu vysloví alespoň 0.5% obyvatel města. V případě Pacova se jedná o 24 obyvatel. Rádi bychom zastupitelstvo přiměli k jednoznačnému vyjádření, zda zastupitelé chtějí transparentní město, nebo město tajnůstkářské. I když se nic nezmění, budeme alespoň znát názor současných zastupitelů.

Detailní návrh najdete níže a na každém podpisovém archu. Žádáme zastupitele, aby pro významné projekty města nastavili takový postup, aby občané byli průběžně informováni a měli možnost se k projektu vyjádřit (bod 2). Žádáme, aby podle takto nastaveného postupu byl znovu projednán plán na modernizaci náměstí (bod 1). Kromě toho žádáme, aby se usnadnila komunikace občanů se zastupiteli (bod 3). A jako poslední žádáme, aby rada města zastupitelstvu zodpověděla konkrétní otázky týkající se nezákonné stavby (bod 4).

Pokud tedy máte chuť sami přispět ke změně k lepšímu v níže popsaných bodech, připojte svůj podpis.

Jak mohu připojit podpis

Nabízíme několik způsobů jak na to:

O ukončení sběru podpisů budeme informovat zde na stránce Pacov.City


Žádost o projednání bodů na zastupitelstvu

My níže podepsaní využíváme práva daného § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a požadujeme projednání následujících bodů na nejbližším veřejném jednání zastupitelstva.

  1. Výsledky ankety Plánované úpravy náměstí
  2. Zpracování metodika přípravy významných projektů města
  3. Způsob komunikace samosprávy s občany města
  4. Stavba bez povolení a neplnění povinností uložených správním orgánem
Bod 1. Výsledky ankety Plánované úpravy náměstí

Na stránkách Pacov.City byl zveřejněn článek o projektu modernizace náměstí. V článku byly popsány základní rysy plánovaných změn. Součástí článku byla rovněž anketa. Během jednoho týdne na otázku odpovědělo 252 účastníků. Výsledky ankety jsou shrnuty v dalším článku na stránkách Pacov.City. Většina zúčastněných není spokojena s navrhovanými úpravami. Většina zúčastněných se o projektu nedozvěděla z oficiálních zdrojů Města Pacov. Velká část zúčastněných si přeje, aby město zlepšilo informování o významných projektech, zejména před dokončením zadání projektu. Na základě výsledků ankety žádáme zastupitele, aby uložili Radě a Úřadu města Pacov přijmout opatření, která zajistí lepší informovanost občanů města o připravovaných projektech a umožní občanům aktivní účast na přípravě významných projektů.

Návrh usnesení k bodu 1.

Zastupitelstvo ukládá Radě města a Městskému úřadu Pacov revidovat projekt modernizace náměstí a zpracovat ho v souladu s dokumentem “Metodika přípravy a realizace významných projektů” (viz usnesení k bodu 2.)

Bod 2. Zpracování metodiky přípravy a realizace významných projektů

Anketa ukázala, že občané chtějí být lépe informování o připravovaných významných projektech. Občané chtějí mít možnost se k připravovaným projektům vyjádřit před dokončením zadání projektu. Proto navrhujeme změnit způsob přípravy projektů. U každého projektu bude posouzeno několik základních parametrů významnosti. Pro každý projekt bude určeno, zda se jedná o významný projekt. Pro významný projekt bude město povinno informovat jednotným způsobem. Město bude muset vypořádat podněty občanů k projektu. Zařazení významného projektu mezi investice rozpočtu bude podmíněno splněním předepsaného postupu.

Návrh usnesení k bodu 2

Zastupitelstvo města Pacova ukládá Radě města Pacova zpracovat dokument “Postup přípravy a realizace významných projektů”. Dokument rada předloží na příštím jednání zastupitelstva ke schválení. Po schválení bude postup povinný pro všechny projekty a investice města Postup bude obsahovat minimálně následující body:

Bod 3. Způsob komunikace samosprávy s občany města

Občan města má zákonné právo na vyřízení podnětu orgánem města, kterému jej pošle. V roce 2020 se jeden z občanů nedočkal odpovědi na svůj podnět. Aby se dozvěděl, v jakém stavu je projednávání, musel se ptát pomocí informačního zákona. Pro efektivní komunikaci občana se samosprávou chybí nástroj(e). Kontakty na zastupitele nejsou zveřejněny. Podnět od občana určený zastupitelstvu městský úřad zastupitelům nepředal ani po půl roce. Požadujeme, aby byl zaveden transparentní způsob příjmu a vyřizování podnětů občanů. Přijaté podněty budou systematicky zpracovávány, vyřizovány.

Návrh usnesení k bodu 3

Zastupitelstvo města ukládá Radě města a Městskému úřadu Pacov zajistit do dvou měsíců:

Bod 4. Stavba bez povolení a neplnění povinností uložených správním orgánem

Dne 11. 9. 2020 vydal Odbor dopravy rozhodnutí o odstranění překážek v dopravě, které byly vybudovány bez odpovídajících povolení.

Návrh usnesení k bodu 4

Zastupitelstvo ukládá Radě města do dvou měsíců zpracovat odpovědi níže položené otázky a to včetně příslušných dokladů a dokumentací. Rada města předloží odpovědi na příštím jednání zastupitelstva.

Podpisy na tomto archu budou použity pouze pro podání podnětu k projednání výše uvedených bodů. Pokud sesbíráme potřebných 24 podpisů, bude podpisový arch skartovaný po jednání. Pokud nesesbíráme 24 podpisů, bude podpisový arch skartován nejpozději do 3 měsíců od posledního připojeného podpisu.


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .