Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 18. 5. 2020 od 16:00

Zasedání zastupitelstvo města Pacova se koná v pondělí 18.5.2020. Pokusíme se opět pořídit záznam jednání. Zásadním bodem jednání je závěrečný účet města pro rok 2019. Projednány budou následující body (uvedeny včetně komentáře):

Číslo Bod programu Komentář pacov.city Podklady
1 Informace o činnosti rady města Informace o činnosti rady jsou opět jen informací o tom, že zastupitelům jsou zasílány zápisy z jednání rady. podklad
2 Informace o činnosti městského úřadu Jsou shrnuta opatření, ke kterým došlo v průběhu koronavirové krize. Zcela jsou pominuta jednání orgánů krizového řízení. podklad
3 Závěrečný účet města Pacova za účetní období roku 2019 Obsahuje podrobnou informaci o příjmech a výdajích podklad, závěrečný účet, rozpočet a jeho změny, zpráva auditora
4 Roční účetní závěrka za účetní období roku 2019 Obsahuje detailní výsledky hospodaření podklad, rozvaha, peněžní toky, výkaz zisků a ztrát, změny vlastního kapitálu, příloha S
5 Poskytnutí mimořádné odměny Mimořádná odměna pro starostu a místostarostu ve výši 2 měsíčních platů podklad
6 Poskytnutí návratné finanční výpomoci Půjčka 500 000Kč pro MUDr. Rubáčkovou na zřízení ordinace všeobecného lékaře podklad, smlouva
7 Prodej stavebních parcel v k.ú. Pacov v lokalitě „Pod atletickým stadionem“ Město bude nabízet k prodeji dvě parcely na navážce pod atletickým stadionem. Cena bude 400Kč/m. Parcely nemají připojeny sítě. Parcely mají problematické podmínky pro stavbu. Navážka není vhodným podkladem pro běžné zakládání stavby a bude třeba využít nákladnější varianty. Případnou stavbu bude také nutné vybavit vyšší protiradonovou ochranou. podklad, tvar parcel, umístění parcel, záměr a pravidla prodeje, geologický průzkum, geologický průzkum, radon, radon
8 Prodej částí pozemků par.č. 2373/10, 2500/3, 2501/1 a nákup části pozemku par.č. 2618/1 v k.ú. Pacov Vypořádání pozemků před Kamír & Co (Unikem), kde společnost má zájem o koupi pozemku za plotem a město pak chce koupit pozemek pro budoucí chodník. podklad, geometrický plán, mapa
9 Prodej části pozemku par.č. 2567/35 v k.ú. Pacov Prodej části pozemku parkoviště u jídelny Na Růžku pro rozšíření kuchyně. podklad, mapa
10 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov Věcné břemeno pro přívod elektřiny. podklad, mapa
11 Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Bratřice Věcné břemeno pro vodovod ze Stražiště na státním pozemku. podklad, mapa, cena
12 Diskuze    

Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .