Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20. 12. 2021 od 16:00

V pondělí 20.12.2021 v 16:00 bude probíhat jednání zastupitelstva s následujícím programem (zdroj):

1. Informace o činnosti rady města

Pro jednání zastupitelstva je opět řešeno jen odkazem na zápisy z jednání rady města. Zápisy nejsou standardně publikovány, proto je pacov.city získává pomocí žádosti o informace a jsou přehledně publikovány včetně usnesení.

2. Informace o činnosti městského úřadu

Tajemník informuje o následujících bodech:

3. Rozpočtové opatření č. 9/2021

Rozpočtové opatření obsahuje následující položky:

4. Návrh rozpočtu města na rok 2022 – rozpočtové provizorium

Návrh řeší rozpočet na rok 2022 formou rozpočtového provizoria ve výši 50% výše výdajů roku 2021.

5. Obnovení kontokorentního úvěru na základním účtu Města Pacova

Zastupitelstvo bude schvalovat prodloužení smlouvy o kontokorentu na běžném účtu. V roce 2021 nemusel být kontokorent využit.

6. Poskytnutí darů obcím postiženým tornádem

Rada navrhuje rozdělit příspěvek na obnovu po tornádu 5 obcím. Každá z obcí (Mikulčice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Pánov) obdrží 50 000Kč. Dary nad 20 000 Kč schvaluje zastupitelstvo.

7. Návrh dodatku ke zřizovací listině – Dům sociálních služeb Pacov, p. o.

Aby mohla kuchyně v DSSP vařit i obědy pro zaměstnance, je potřeba doplnit zakládací listinu o činnost závodního stravování.

8. Nabídka členství ve spolku VYSOČINA WEST, z. s.

Město Pacov dostalo nabídku členství v tzv. destinační společnost VYSOČINA WEST, což je právě vznikající zapsaný spolek, který by měl sdružovat obce a fyzické a právnické osoby s cílem podpory cestovního ruchu.

9. Změna č. 1 územního plánu Pacov – oprava chyb v usnesení Zastupitelstva města Pacov č. 2021/05/15 ze dne 20. 9. 2021

V zadání pro změnu uzemního plánu bylo několik chyb, které má v tomto bodu zastupitelstvo opravit. Připravovanou změnu územního plánu jsme detailně popsali.

10. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Pacov

Je připraveno nové znění vyhlášky o systému odpadového hospodářství. Změny oproti předchozí vyhlášce jsou následující:

11. Nákup lesních pozemků k.ú. Nízká Lhota

Návrh na odkup lesního pozemku o rozloze 2771 m2 u Nízké Lhoty

12. Prodej části pozemku par. č. 448/9 k.ú. Velká Rovná

Prodej pozemku pro stavbu nové trafostanice ve Velké Rovné společnosti EG.D.

13. Prodej pozemku par. č. 2675/15 k.ú. Pacov

Prodej pozemku pod rampu České poště.

14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Smlouva s smlouvě budoucí na věcné břemeno na pozemku u čističky, kde se bude připravovat přeložka vedení kvůli rozšiřování pozemku zabranému čističkou.

15. Diskuze


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .