Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 4. 4. 2022 od 16:00

V pondělí 4. 4. 2022 od 16 hodinu bude probíhat veřejné jednání zastupitelstva města Pacov. Program jednání a podklady jsou dostupné zde.

V následujících řádcích stručně popíšeme body programu. Hlavním bodem je rozpočet města a přidělování dotací nad 50 000Kč, jejichž schvalování patří do kompetence zastupitelstva.

1. Informace o činnosti rady města

Konstatování, že zápisy chodí zastupitelům. Pravidelně podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádáme o zveřejnění zápisu ze schůze rady, které pak najdete zde.

2. Pořízení změny č. 1 územního plánu Pacov – aktualizace

V loňském roce zastupitelstvo zadalo k vypracování změnu územního plánu, kterou jsme detailně rozebrali v našem článku. Na tomto jednání zastupitelstva bude projednána změna zadání změny.

Navrhovány jsou následující změny územního plánu:

3. Návrh rozpočtu města Pacova pro rok 2022

Zde uvedeme přehled výdajů seřazených podle velikosti částky uvolněné pro danou položku z rozpočtu.

Mimořádné akce řazené podle výše přidělené částky:

Rozpočet 2022 Název mimořádné akce
11,600,000 ZŠ Pacov - rekonstrukce odborných učeben a jejich bezbariérovost - dokončení z roku 2021 - vybavení učeben nábytkem a učebními pomůckami (dotováno z IROP)
10,000,000 FVE - energetika 1. etapa v r. 2022, dokončení v r. 2023, celkové náklady 20 mil. (dotováno z MPO)
6,300,000 Nová vodní plocha nad Kameňákem - (dotováno z MZe)
5,500,000 Oprava komunikace Starodvorská, MČ Bedřichov (dotováno z MMR)
3,500,000 Vodovod Zhořec - Jetřichovec (dotováno z SZIF)
3,300,000 Dopravní automobily JPO3 Pacov, Jetřichovec (dotováno MV, Kraj Vysočina)
3,000,000 ZTV Nad sídlištěm Míru - IV. etapa
2,620,000 Nová kontejnerová stání v Pacově a MČ
2,000,000 Revitalizace zámeckého parku
2,000,000 DSSP - oprava kotelny, instalace kogenerační jednotky, oprava bytů 1. etapa
1,310,000 Smluvní splátka dvou bytových jednotek v novém bytovém domě
1,300,000 Příprava projektů do dotačních programů EU, poradenství na dotacích, spoluúčasti na získaných dotacích
1,250,010 TJ Slavoj Pacov - provoz sportovišť v majetku města - neinvestiční dotace
1,100,000 Plánované + příležitostné nákupy pozemků
1,000,000 Program pro spolky pracujícími s dětmi a mládeží
1,000,000 Nové a obnova stávajícího osvětlení v Pacově a MČ
1,000,000 Pošenská ulice - 1. etapa revitalizace
800,000 Kanalizace ul. Starodvorská
800,000 Sokolovna - rekonstrukce kotelny a VZT “Peklo” + drobné opravy
750,000 Zámek, valy, kaple - drobné opravy + oprava ohradní zdi u vjezdu na horní nádvoří, oprava omítek
600,000 Rozšíření parkoviště Sídliště Míru - ulice u Autodílen
538,500 RC Sovička - neinvestiční podpora činnosti organizace - pořádání akcí + provoz
520,000 Farní charita Pacov - neinvestiční podpora činnosti organizace
500,000 PD průtahu městem
500,000 Oprava kanalizačních šachet ulice Dlouhá, Výstavní a Barvířská
500,000 Modernizace odpadkových košů a mobiliáře po městě
500,000 Úprava prostoru u Alberta - nástěnky, VO, mobiliář, zpevněné plochy
500,000 Úprava prostoru u GyPa - zpevněné plochy, zeleň, mobiliář
450,000 Smuteční síň - opravy objektu
400,000 ZTV IV.etapa - vodovod
400,000 Kanalizace ul. Ferdinanda Pakosty
400,000 Rozvody vody - dokončení z r. 2021, ohřev TÚV
400,000 Rekonstrukce bytu č. p. 319
360,000 Aktualizace ÚZP
350,000 Příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 %, program Regenerace městské památkové zóny
350,000 Dětské hřiště - u nového bytového domu v lokalitě Nad sídlištěm Míru
300,000 Studie využití pivovaru
300,000 Stavební úpravy v budově radnice a č.p. 319
270,000 DSSP - oprava výtahu
250,000 ZTV IV.etapa - kanalizace
250,000 Kanalizace před Rybárnou
250,000 Drobné projektové práce schválené radou města
250,000 Centrum LADA - neinvestiční podpora činnosti organizace
250,000 Neinvestiční podpora obcím poničených živelnou pohromou (tornádo) - dokončení z r. 2021
200,000 PD - retenční nádrže v krajině
200,000 Dveře ZŠ - objekt školní jídelny
200,000 Energetický management - příprava projektu: výměna oken, svítidel, zdroje vytápění
200,000 Centrum pro seniory - univerzita 3. věku, aktivity pro seniory
200,000 PD rozšíření kompostárny - navýšení kapacity
200,000 Revitalizace parku Antonína Sovy
160,000 Oprava soklu kostela sv. Václava (dotováno z Fondu Vysočiny)
150,000 OPEN AIR - příspěvkem
150,000 Š. Jaroslav - neinvestiční podpora pořádaných akcí (Jatkafest)
150,000 Bytový dům (lokalita Nad sídlištěm Míru) - kuchyně
150,000 Propagace města, regionu, zámku
140,000 Zabezpečení objektu Španovského, č.p. 319 (ZŠ, ZUŠ)
140,000 Tikkun - příspěvek na spoluúčast k dotaci na opravu objektu synagogy
130,000 Prameniště Velká Rovná - čerpací zkouška
130,000 Farní charita Pacov - klub Spirála - neinvestiční podpora činnosti klubu
120,000 Roučkovice - oprava klubovny + elektroinstalace
103,000 SDH Jetřichovec (kulturní akce v obci Jetřichovec) - neinvestiční podpora pořádaných akcí
100,000 ČRS - investiční dotace (oddělení splaškové a deštové kanalizace, sananční úprava budovy, bezbarierový vstup)
100,000 Prameniště Stražiště - vodoměrná šachta gravitace
100,000 Opravy na prameništi Stražiště
100,000 Školní jídelna - rozšíření informačního systému - příspěvkem
100,000 AMK Pacov v AČR - neinvestiční podpora činnosti spolku
100,000 Příspěvky schválené radou města
98,000 DSSP - předfinancování hydraulického sprchovacího lehátka (dotováno z Fondu Vysočiny)
90,000 Server (datacentrum) - příspěvkem
85,000 Pacov - rekonstrukce ul. Truhlářská - DSP
80,000 Pacov - rekonstrukce ul. Truhlářská a A.Sovy - DUR
80,000 Havarijní stavy na úseku ŽP - voda, odpady, památková péče, ochrana zvířat
80,000 Nábytek + výměna zámků ve skříňkách - příspěvkem
80,000 Učební pomůcky - příspěvkem
80,000 Letní regenerace fotbalového hřiště
65,000 Publikace historie GyPa - příspěvkem
60,000 ČSCH ZO Pacov - investiční dotace (výměna výstavních klecí a voliér)
60,000 ÚAMK - AMK Pacov - neinvestiční podpora činnosti spolku (Pacovský okruh)
57,000 ČRS - neinvestiční podpora činnosti spolku
50,000 Propagace gymnázia - příspěvkem
50,000 Vybudování odpočinkového místa na návsi v Roučkovicích
50,000 SDH Pacov - vydání almanachu k výročí SDH
45,000 Pacov - rekonstrukce části ul. Antonína Sovy - DSP
45,000 HZS Kraje Vysočina - stanice Pacov - oslavy 50 - ti let založení sboru - neinvestiční příspěvek
42,700 Oblastní charita Pelhřimov - neinvestiční podpora činnosti organizace (občanská poradna Pacov)
41,400 Kompletní oprava piana - příspěvkem
40,000 PS Slavík - neinvestiční podpora činnosti spolku
35,000 N. Vladislava - neinvestiční podpora pořádaných akcí (Pivní slavnosti)
33,000 ATOM Kamarádi - neinvestiční podpora činnosti spolku - pořádání akcí
31,000 TJ Slavoj, oddíl atletiky - neinvestiční podpora činnosti spolku
30,000 Centrum sociálních služeb Lukavec - neinvestiční podpora činnosti organizace
29,500 Stražišťan - neinvestiční podpora činnosti spolku
25,000 Diecézní charita Brno - terénní forma kontaktního centra na území Pacova
20,000 Příspěvek na lyžařský výcvikový kurz - příspěvkem
20,000 Městské muzeum Antonína Sovy - restaurování - příspěvkem
20,000 Wheels of Wild, z.s. - neinvestiční podpora činnosti spolku (sraz Amerik a veteránů)
19,000 TJ Slavoj, oddíl kopané - neinvestiční podpora činnosti spolku - pořádání akcí
15,000 Český svaz včelařů - neinvestiční podpora činnosti spolku
15,000 PS Lumen Pacov, z.s. - neinvestiční podpora činnosti spolku
15,000 TJ Slavoj, oddíl volejbalu - neinvestiční podpora činnosti spolku - pořádání akcí
10,000 ČSCH ZO Pacov - neinvestiční podpora činnosti spolku
10,000 Myslivecké sdružení HUBERT - neinvestiční podpora činnosti spolku
10,000 Městské muzeum Antonína Sovy - odborné dokumentace sbírek - příspěvkem
10,000 L. Radek (kulturní akce v obci Roučkovice) - neinvestiční podpora pořádaných akcí
10,000 FC Jatka Pacov - Jatka Cup - neinvestiční podpora činnosti spolku - pořádání akcí
10,000 ČSOP Vlašim - neinvestiční podpora činnosti organizace
10,000 ČSOP Pacov - neinvestiční podpora činnosti organizace
5,000 HORTICON, z.s. - neinvestiční podpora činnosti spolku
5,000 TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu - neinvestiční podpora činnosti spolku - pořádání akcí
5,000 Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina (CPZP) - sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením v Pacově a okolí
2,000 SDH Želiv 2 - psovodi - neinvestiční podpora činnosti sboru - pořádání akcí

Provozní výdaje řazené podle částky:

Rozpočet 2022 Popis
34 814 400 Činnost místní samosprávy
11 556 400 Odvádění a čištění odpadních vod
7 790 000 Pitná voda
6 800 000 Silnice
6 500 000 Domovy
5 312 000 Sběr a svoz komunálních odpadů
5 253 346 Základní školy
4 885 000 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3 112 000 Zastupitelstva obcí
3 105 000 Ostatní finanční operace
3 099 500 Všeobecná ambulantní péče
2 861 800 Činnosti knihovnické
2 721 000 Předškolní zařízení
2 516 000 Záležitosti kultury,církví…
2 457 143 Činnosti muzeí a galerií
2 215 000 Záležitosti pozemních komunikací - chodníky, parkoviště..
2 045 000 Gymnázia
1 830 000 Školní stravování při předšk. a zákl. šk.
1 721 500 Bytové hospodářství
1 605 400 Vnitřní obchod - turistické inf. centrum
1 500 000 Územní rozvoj
1 400 000 Příjmy a výdaje z finančních operací
1 380 000 Veřejné osvětlení
1 377 000 Záležitosti kultury j.n. - KCP, klubovny, sál…
1 135 000 Ostatní nakládání s odpady
1 105 000 Zájmová činnost v kultuře - KD
1 023 000 Požární ochrana - dobrovolná část
897 000 Pohřebnictví
817 000 Využívání a zneškodňování odpadů - kompostárna
750 000 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
730 000 Pojištění funkčně nespecifikované
618 000 Komunální služby a územní rozvoj
500 000 Humanitární zahraniční pomoc přímá
419 000 Využití volného času dětí a mládeže
357 500 Vydavatelská činnost - (Z mého kraje)
235 000 Os. správa v oblasti kriz. řízení
209 000 Sběr a svoz ostatních odpadů
80 000 Ozdrav.hosp.zvířat
62 000 Zachování a obnova kult. památek
60 000 Vodní díla v zemědělské krajině
60 000 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
36 500 Nebytové prostory
30 000 Základní umělecké školy
28 000 Pěstební činnost
25 000 Sportovní zařízení v majetku obce
25 000 Zájmová činnost a rekreace
20 000 Provoz veřejné silniční dopravy
15 000 Úpravy drobných vodních toků
13 000 Pořízení,zach. a obnova hodnot kult.
10 000 Rek. v důsledku těž. a důlní činnosti
10 000 Finanční vypořádání minulých let
10 000 Ostaní činnosti jinde nezařazené
1 100 Správa v ochraně životního prostředí

4. Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací ve výši nad 50 tis. Kč

Návrh na rozdělení dotací nad 50 000 Kč. Dotace, které rada nedoporučuje schválit označeny ❌.

PŘÍJEMCE DOTACE A ZÁVAZNÉ ROZDĚLENÍ DOTACE DLE ÚČELU ŽÁDOST SCHVÁLENO
IČO: 00477346; Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Pacov 157 000 Kč 157 000 Kč
Zlatá udice 4 000 Kč 4 000 Kč
Pacovský kapr 9 000 Kč 9 000 Kč
Pacovská 24 9 000 Kč 9 000 Kč
Den otevřených dveří 9 000 Kč 9 000 Kč
posílení populace pstruha potočního 10 000 Kč 10 000 Kč
oprava fasády budovy čp. 312 16 000 Kč 16 000 Kč
INVESTIČNÍ DOTACE - rekonstrukce části dvora s vybudováním bezbariérového vstupu do klubovny 100 000 Kč 100 000 Kč
IČO: 70847363; Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Pacov 70 000 Kč 70 000 Kč
INVESTIČNÍ DOTACE - výměna výstavních klecí a voliér pro holuby a vodní drůbež 60 000 Kč 60 000 Kč
výstava mladých chovatelů v den mikroregionu Pacov a výstava drobného zvířectva při Pacovské pouti 10 000 Kč 10 000 Kč
IČO: 75897849; Jaroslav Šafarik 150 000 Kč 150 000 Kč
pořádání festivalu JATKAFEST 150 000 Kč 150 000 Kč
IČO: 63893576; SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jetřichovec 103 000 Kč 103 000 Kč
cyklistický den 5 000 Kč 5 000 Kč
divadelní představení - KD Jetřichovec 7 000 Kč 7 000 Kč
dětský karneval 5 000 Kč 5 000 Kč
Soutěž mladých hasičů v rámci ligy okr. Pelhřimov 7 000 Kč 7 000 Kč
masopustní průvod obcí 5 000 Kč 5 000 Kč
V. ročník nohejbalového turnaje 2 000 Kč 2 000 Kč
krátkodobý letní tábor - stanování na hřišti 3 000 Kč 3 000 Kč
Vánoční koncert 7 000 Kč 7 000 Kč
Přátelské setkání při koledách a vánočních písních 2 000 Kč 2 000 Kč
Oslavy 100 let od založení SDH Jetřichovec 60 000 Kč 60 000 Kč
IČO: 05930740; Tikkun Pacov, z. s. 440 000 Kč 140 000 Kč
Druhá etapa rekonstrukce Pacovské synagogy - spoluúčast na žádosti pro Fond Vysočiny 140 000 Kč 140 000 Kč
❌ Druhá etapa rekonstrukce Pacovské synagogy - přímá dotace města 300 000 Kč - Kč
IČO: 00477036; TJ Slavoj Pacov, z.s. 1 600 010 Kč 1 400 010 Kč
TJ Slavoj, provozní náklady (mezisoučet) 1 250 010 Kč 1 250 010 Kč
energie 364 000 Kč 364 000 Kč
správci 260 000 Kč 260 000 Kč
údržba a vybavení sportovišť, administrativa, provoz, sečení 626 010 Kč 626 010 Kč
TJ Slavoj, oddíl volejbalu (mezisoučet) 15 000 Kč 15 000 Kč
turnaj Pacovský vagonek 2022 5 000 Kč 5 000 Kč
turnaj Pacovský pohár 2022 10 000 Kč 10 000 Kč
TJ Slavoj, oddíl kopané (mezisoučet) 99 000 Kč 99 000 Kč
pravidelná letní regenerace fotbalového hřiště Za Branou 80 000 Kč 80 000 Kč
turnaj žáků (přípravek) Wolfganga Mašáta 6 000 Kč 6 000 Kč
turnaj mužů O měděný pohár 13 000 Kč 13 000 Kč
TJ Slavoj, oddíl atletiky (mezisoučet) 31 000 Kč 31 000 Kč
15. ročník Pacovský atletický pohár 7 000 Kč 7 000 Kč
48. ročník Cena Pacova ve vícebojích 10 000 Kč 10 000 Kč
52. ročník přespolního běhu O pohár století 4 000 Kč 4 000 Kč
Cena města Pacova v hodu diskem 10 000 Kč 10 000 Kč
TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu (mezisoučet) 5 000 Kč 5 000 Kč
Turnaj ve stolním tenisu O Pacovského kapra 5 000 Kč 5 000 Kč
TJ Slavoj, oddíl tenisu (mezisoučet) 200 000 Kč - Kč
❌ INVESTIČNÍ DOTACE osvětlení tenisového kurtu 200 000 Kč - Kč
IČO: 75092671; Automotoklub Pacov v AČR 100 000 Kč 100 000 Kč
provoz motokrosového areálu Propad 50 000 Kč 50 000 Kč
Mezinárodní Mistrovsktvá ČR v motokrosu 30 000 Kč 30 000 Kč
Krajský přebor v motokrosu 20 000 Kč 20 000 Kč
IČO: 65983751; AUTOMOTOKLUB PACOV V ÚAMK 60 000 Kč 60 000 Kč
mezinárodní veterán rallye historických motocyklů -XIX. Pacovský okruh 2022 60 000 Kč 60 000 Kč
IČO: 47224444; Charita Pacov 650 000 Kč 650 000 Kč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála 130 000 Kč 130 000 Kč
poskytování terénní pečovatelské služby seniorům a zdravotně postiženým občanům města Pacova 520 000 Kč 520 000 Kč
IČO: 22839461; Spolek Rodinné centrum Sovička 538 500 Kč 538 500 Kč
provozní náklady 390 000 Kč 390 000 Kč
družina 40 000 Kč 40 000 Kč
maškarní karneval 12 000 Kč 12 000 Kč
den dětí 10 000 Kč 10 000 Kč
čarodějnice 6 500 Kč 6 500 Kč
Rozloučení s létem 2022 60 000 Kč 60 000 Kč
Den mikroregionů 1 000 Kč 1 000 Kč
Ježíšek 1 000 Kč 1 000 Kč
Mikuláš 1 000 Kč 1 000 Kč
šipkovaná 1 000 Kč 1 000 Kč
Velikonoce 500 Kč 500 Kč
Adventní věnce 500 Kč 500 Kč
Martinská slavnost 15 000 Kč 15 000 Kč
IČO: 44990260; Diecézní charita Brno 63 000 Kč 25 000 Kč
zajištění terénní formy kontaktního centra pro uživatele návykových a omamných psychotropních látek na území města Pacov v roce 2022 63 000 Kč 25 000 Kč
IČO: 2651825; Centrum LADA-zapsaný spolek; zkráceně Centrum LADA, z.s. 250 000 Kč 250 000 Kč
provozní náklady v souvislosti s poskytováním sociálních služeb 250 000 Kč 250 000 Kč

5. Dotační program pro spolky pracující s dětmi a mládeží – žádosti o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč

Žadatel o dotaci Výše dotace
Asociace TOM ČR, TOM 4501 Kamarádi, IČ: 70897328 ve výši 57.900,– Kč
Pacovští Honzíci, z. s., IČ: 22906649 ve výši 271.788,– Kč
Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Pacov, oddíl mažoretky Leontýnky, IČ: 60662581 ve výši 107.308,– Kč
TJ Slavoj Pacov, Hronova ul. Pacov, IČ: 00477036, ve výši 376.365,– Kč
GOJU RYU Karate Pacov, z.s., IČ: 7319878 ve výši 54.700,–

6. Bezúplatný převod

Na základě smlouvy o právu stavby na pozemku města po dokončení bytového domu převádí SBD Pelhřimov na město Pacov následující stavby, které vznikly v rámci výstavby bytového domu:

Popis majetku Aktuální cena vč. DPH
Veřejné parkoviště 286 101,85 Kč
Zpevněné plochy – chodník 275 112,65 Kč
Veřejná zeleň – sadové a čisté terénní úpravy 249 320,60 Kč
Kontejnerové stání 153 935,22 Kč

7. Nákup parkovacích stání v k.ú. Pacov

Město Pacov bude kupovat v novém bytovém domě od SBD Pelhřimova dva byty. K bytům město hodlá koupit také 2 parkovací stání 2 x 13m2 za 243 478 Kč.

8. Diskuze


Kontakt: info@pacov.city
Rev: ac4e753ad069
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .