Pacov.City znak

Pacov naše město

Přinášíme informace, které nás zaujaly a mohly by zajímat Vás

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19. 12. 2022 od 16:00

V pondělí 19.12.2022 v 16:00 bude probíhat jednání zastupitelstva s následujícím programem (zdroj):

1. Informace o činnosti rady města

Ve zprávě o činnosti rady jsou sumarizovány zejména informace o stavu finančních aktiv a závazků města a informace o plnění příjmové části rozpočtu. Stručné shrnutí ke konci listopadu je následující:

2. Návrh na poskytnutí příspěvku na úpravu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku

Podle usnesení rady města jsou všichni zvolení zastupitelé zmocněni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství. Tedy laicky - každý zastupitel může vést svatební obřad.

Pro pokrytí nákladů na úpravy zevnějšku je možné zastupiteli, který se obřadu účastní, vyplatit příspěvek, jehož výši stanovuje zastupitelstvo. Výše příspěvku nemá žádný zákonný limit, ale měla by být v obdobné výši a za obdobných podmínek jako výše příspěvku pro zaměstnance obce.

Zastupitelstvu se navrhuje, aby výše příspěvku byla 900 Kč za každý konaný obřad.

3. Rozpočtové opatření č. 7/2022

Rozpočtové opatření obsahuje následující položky:

4. Návrh rozpočtu města na rok 2023 – rozpočtové provizorium

Mšsto Pacov jako každý rok vstupuje do roku nového s rozpočtovým provizoriem. Nástroj, který by měl již podle svého názvu měl být nástrojům výjimečným je v Pacově a v mnoha jiných obcích používán rutinně s odůvodněním, že není znám kompletní hospodářský výsledek pro současný rok a tak by se muselo do včas schváleného rozpočtu zasahovat. Vzhledem k tomu, že o bod dříve je schvalováno rozpočtové opatření č. 7, je zasahování do rozpočtu v podstatě rutinní záležitostí a jako zdůvodnění odkladu schválení rozpočtu je minimálně diskutabilní.

Zastupitelé tak radě do schválení rozpočtu dávají následující možnosti:

Do schválení rozpočtu tak nebude možné zahájit jakoukoli akci, která rozpočtu není naplánována, pokud nebude schválena rozpočtovým opatřením.

5. Obnovení kontokorentního úvěru na základním účtu Města Pacova

Město obnovuje kontokorentní účet ve výši 15 mil. Kč pro případné překlenutí problému s hotovostí. Vzhledem k obřím zůstatkům na jiných účtech města ve výši 84 mil. Kč je otázka, zda ačkoli jde o pravidelně užívaný nástroj, by město nedokázalo poplatek, který je za možnost čerpat kontokorent účtován ve výši 22 400 Kč, využít účelněji.

6. Změna účelu dotace – TJ Slavoj Pacov, IČO 00477036

Zastupitelstvu se předkládá žádost TJ Slavoj o změnu určení prostředků městské dotace z důvodu získání dotace z jiných zdrojů.

7. Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Pro příští rok bude poplatek za likvidaci odpadu (za obecní systém odpadového hospodářství) zvýšen ze 700Kč na 800Kč na osobu resp. nemovitost. Jiná ustanovení vyhlášky se nemění.

8. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

Město Pacov je povinno ze zákona zpracovat plán pro financování obnovy vodovodů a kanalizací. Tímto bodem se předkládá tento plán zastupitelstvu ke schválení. Plán obsahuje zajímavé údaje o vodovodní a kanalizační síti města. Některé zajímavé údaje:

Podle plánu má být v následujících 10 letech na údržbu

9. Změna č. 1 územního plánu Pacov

Tento a následující body předkládají zastupitelstvu již 4 pokus o schválení zadání změny územního plánu. Navrhovaným změnám jsme se věnovali detailně v předchozích článcích. Proběhly následující pokusy o zadání

Původně jedna změna je nyní rozdělena na 3 samostatné změny.

V první změně jde o následující dílčí změny:

 1. V předchozí verzi šlo o lokalitu Z1.2., rozsah navrhované změny se nemění - plocha za firmou Agroma
 2. V předchozí verzi šlo o lokalitu Z1.5., rozsah navrhované změny se nemění - parcely pro bydlení pod hřbitovem
 3. V předchozí verzi šlo o lokalitu Z1.7., rozsah navrhované změny se nemění - parcely pro bydlení u Selekty
 4. V předchozí verzi šlo o lokalitu Z1.9., rozsah navrhované změny se nemění - pozemky za hasičárnou a další pozemky nezakreslené v příloze
 5. V předchozí verzi šlo o lokalitu Z1.10., rozsah navrhované změny se nemění - autobusová zastávka Bedřichov
 6. V předchozí verzi šlo o lokalitu Z1.11., rozsah navrhované změny se nemění - parcely U Unika
 7. V předchozí verzi šlo o lokalitu Z1.12., rozsah navrhované změny se nemění - parcely U Unika
 8. V předchozí verzi šlo o lokalitu Z1.13., rozsah navrhované změny se nemění - pozemky u skládky Hrádek
 9. V předchozí verzi šlo o lokalitu Z1.14., rozsah navrhované změny se nemění - fotovoltaika nad Vejvarkou
 10. V předchozí verzi šlo o bod 15 - zvýšení zastavitelnosti z 30% na 40%
 11. V předchozí verzi šlo o bod 16 - zvýšení zastavitelnosti z 30% na 40%

Dále je v návrhu uvedeno, že původní žádost o změnu územního plánu, kterou podával zastupitel Lukáš Vlček (původně lokalita Z1.8) již nadále není součástí zadání změny územního plánu, a to z důvodu zpětvzetí žádosti žadatelem.

Jako určený zastupitel je nově navrhován starosta Kocour.

10. Změna č. 2 územního plánu Pacov

Do navrhované změny č. 2 náleží následující lokality:

 1. V předchozí verzi šlo o lokalitu Z1.1., rozsah navrhované změny se nemění - pozemky v Malé Rovné
 2. V předchozí verzi šlo o lokalitu Z1.3., rozsah navrhované změny se nemění - pozemky u Brožkova mlýna
 3. V předchozí verzi šlo o lokalitu Z1.6., rozsah navrhované změny se nemění - pozemky u silnice na Jetřichovec naproti trafostanici

11. Změna č. 3 územního plánu Pacov

Do navrhované změny č. 3 náleží následující lokality:

 1. V předchozích verzích nebyla lokalita uvedena - jedná se o kompostárnu na Šimpachu za německým hřbitovem.

12. Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby rodinného domu

Jeden z majitelů parcel U Unika žádá o prodloužení lhůty pro výstavbu domu, která je součástí smluvních podmínek při prodeji parcely. Podle požadavku má být dům na této parcele dokončen do 26.3.2025. Rada města doporučuje neschvalovat žádost o prodloužení termínu.

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Velká Rovná

Věcné břemeno EG.D pro přívody k nové trafostanici.

14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcné břemeno EG.D pro změnu připojení.

15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcné břemeno SUNNYCOLD pro uložení uzemnění.

16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcné břemeno EG.D pro připojení bytových domů SBD.

17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcné břemeno EG.D pro připojení vodárenské věže na nádraží.

18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov

Věcné břemeno EG.D pro úpravu vedení u trafostanice u Jetřichovecké

19. Diskuze


Kontakt: info@pacov.city
Rev: 248398896a3c
sledujte nás na facebooku
Licence Creative Commons
Pacov.City Web, jehož autorem je LRA, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .